fbpx

Dochody mieszkańców Poznania

W 2021 r. w Poznaniu przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,5 tys. zł i było o 7,8% wyższe niż rok wcześniej. Według danych GUS, najwyższy poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto odnotowano w sekcjach: „Informacja i komunikacja” (9 tys. zł), „Obsługa rynku nieruchomości” (7,8 tys. zł) oraz „Przemysł” (7,3 tys. zł). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w sekcjach: „Zakwaterowanie i gastronomia” (4,2 tys. zł) oraz „Administracja i działalność wspierająca” (4,8 tys. zł). Nowoczesna przestrzeń […]

Read More…

Działalność inwestycyjna w Poznaniu

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 14,9 tys. EURO na mieszkańca. Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności miast W 2021 r. Miasto Poznań zostało ujęte w kolejnej edycji prestiżowego rankingu European Cities and Regions of the Future 2022/23 publikowanego przez fDi Magazine – oddział The Financial Times. Poznań zajął w rankingu następujące miejsca: TOP 10 Średnich miast w kategorii „Miasto przyjazne biznesowi” – 2. miejsce; […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2021 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2021 r.: w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN prowadzone były wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne badania kwadrupleksów, czyli czteroniciowych struktur tworzonych przez cząsteczki DNA i RNA bogate w guanozynę; badania wykazały, że cząsteczki RNA/DNA przyjmujące strukturę kwadrupleksu wiążą ludzką rybonukleazę Dicer; zostały zidentyfikowane kwadrupleksy występujące w genomie wirusa grypy; został także określony wpływ kwadrupleksów na właściwości przeciwnowotworowe […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje: 8 instytutów naukowych; 4 zakłady; 2 pracownie; 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Sieć Badawcza Łukasiewicz W 2019 r. instytuty […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu w rejestrze REGON było zarejestrowanych 48 tys. firm prowadzących działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Inteligentne specjalizacje regionalne Zgodnie z dokumentem „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030”, w podregionie poznańskim, obejmującym miasto Poznań i subregion poznański, potencjał inteligentnego rozwoju bazuje na sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT”, „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, „Nowoczesne […]

Read More…

Wspieranie przedsiębiorczości w Poznaniu

W 2021 r. z miejskich programów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości skorzystało ponad 10 tys. osób, a z portali informacyjnych dla przedsiębiorców ponad 167 tys. użytkowników. Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości W ramach wsparcia osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców z sektora MSP, Miasto prowadziło bezpłatne szkolenia i doradztwo oraz udostępniało informacje za pośrednictwem mediów (strona www, profil Facebook), e-maili, telefonów. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie szkolenia i sesje doradcze odbywały się […]

Read More…

Działalność wystawienniczo-targowa w Poznaniu

Organizacją wydarzeń kongresowych, wystawienniczych i korporacyjnych w Poznaniu zajmuje się wiele podmiotów, jednak szczególna rola przypada tutaj Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o. o. (MTP), będącym jednoosobową spółką Miasta Poznania. Spółka jest właścicielem i zarządza największym terenem wystawienniczym i konferencyjnym w Polsce o powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowanym w centrum Poznania i dobrze skomunikowanym. Do zadań MTP należą przede wszystkim: organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, pokazów, […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu nasycenie powierzchniami handlowymi wyniosło 696 m2 na 1000 mieszkańców. Według raportu Colliers International Polska i PKO Bank Polski, w 2021 r. Poznań był w TOP3 polskich miast (wraz z Trójmiastem i Wrocławiem) o największym nasyceniu powierzchnią handlową. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Poznaniu wynoszą prawie 709 tys. m2, czyli 696 m2 na 1000 mieszkańców. W 2021 r. z powodu pandemii COVID-19, centra handlowe nadal funkcjonowały z ograniczeniami oraz zwiększonymi kosztami związanymi z wymogami sanitarnymi. W Poznaniu […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

Na koniec grudnia 2021 r. w Poznaniu, w rejestrze REGON zarejestrowanych było 123 009 podmiotów gospodarczych, czyli 470 podmiotów na 1 km2. Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, w 2021 r. w Poznaniu wyniósł 4040, czyli wzrósł o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podmioty gospodarcze w Poznaniu Wyszczególnienie  2021 2020 Ogółem 123009 118751 sektor publiczny 1363 1369 sektor prywatny 117139 113383 Przedsiębiorstwa państwowe 1 2 Spółki […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,6%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 313 gospodarstw (43,6% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 243 gospodarstwa (33,8%); od 5 ha do 15 ha – 111 gospodarstw (15,5%); powyżej 15 ha – 51 gospodarstw (7,1%). Powierzchnia użytków rolnych Użytki rolne Powierzchnia (ha) Udział % ogółemz tego: 7694 100 […]

Read More…