fbpx

Osiągnięcia poznańskich naukowców

W 2018 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2018 r.: naukowcy z zespołu kierowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy opracowali metodę uzyskania nowego rodzaju tabletki przeciwbólowej (z konopi), która może wspomagać leczenie pacjentów chorych na raka, elektroniczny stetoskop o nazwie StethoMe zintegrowany z termometrem i aplikacją mobilną, który pozwoli pacjentom samodzielnie przeprowadzać […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 18 placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN). Ich działalność ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka, badania genetyczne, immunologia, biotechnologia, chemiczne źródła energii, aparatura naukowo-badawcza, nowe odmiany roślin uprawnych, strategie logistyczne. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne […]

Read More…

Inwestycje w Poznaniu

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 13,3 tys. euro na mieszkańca Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności  miast Poznań jest miastem atrakcyjnym dla inwestorów, ujmowanym regularnie w prestiżowych międzynarodowych rankingach, konkursach i badaniach, m.in.: European Regional Growth Index (E-REGI) agencji LaSalle, FDI European Cities&Regions of the Future, Globalization and World Cities (GaWC), raporcie International […]

Read More…

Promowanie przedsiębiorczości w Poznaniu

Miasto Poznań prowadzi liczne działania wspierające i promujące rozwój przedsiębiorczości. Konkurs o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości Jedną z form promowania przedsiębiorczości w Poznaniu i aglomeracji poznańskiej jest konkurs o tytuł „Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości„. Konkurs organizują wspólnie Prezydent Poznania i Starosta Poznański. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2004 r. W 2018 r. nagrody (4) i […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu

W system wsparcia przedsiębiorczości w mieście zaangażowanych jest wiele instytucji. Instytucje miejskie działające na rzecz wsparcia przedsiębiorczości Do grupy instytucji instytucji miejskich można zaliczyć m.in.: Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa  Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Biuro Obsługi Inwestorów Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji.  Działalność Ośrodka Doradczo-Szkoleniowego obejmowała udzielanie informacji, edukację w formie szkoleń, warsztatów, prelekcji […]

Read More…

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu

Miasto Poznań prowadziło różnorodne działania obejmujące działalność szkoleniową i promocyjną skierowaną do przedsiębiorców. Obejmowały one wsparcie na różnych etapach prowadzenia działalności, m.in. przygotowanie do rozpoczęcia działalności oraz wsparcie szkoleniowo-doradcze w zakresie organizacyjnym, księgowym, finansowym, podatkowym, ubezpieczeniowym, prawnym. W 2018 r. zorganizowano liczne szkolenia, warsztaty, prelekcje i konferencje. Ich tematyka była dostosowywana do aktualnych zmian i […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu wskaźnik przedsiębiorczości wg wstępnych wyliczeń, wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniósł 208. Na tle dużych miast wskaźnik ten dla Poznania był największy po Warszawie. Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza mieszkańców odgrywa istotną rolę z  punktu widzenia przemian społeczno-gospodarczych. Podmioty gospodarcze wpisane do rejestry REGON na 1 tys. mieszkańców Miasto  […]

Read More…

Promocja inwestycyjna Poznania

W 2018 r. wydatki na promocję inwestycyjną Poznania wyniosły 2,6 mln zł. Udział Miasta Poznania w międzynarodowych imprezach W 2018 r. Miasto Poznań wzięło udział w międzynarodowych imprezach promujących potencjał inwestycyjny i przedsiębiorczość miast, jak m.in.: Międzynarodowe Targi Nieruchomości i Inwestycji MIPIM w Cannes – Miasto Poznań, w ramach własnego stoiska, prezentowało potencjał miasta i […]

Read More…

Oferta Poznania dla inwestorów

Poznań posiada bogatą ofertę dla inwestorów w branżach priorytetowych. Strategia pozyskiwania inwestorów dla miasta Poznania jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających inwestorów w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną oraz generowanie zapotrzebowania na wykształconych i dobrze opłacanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie, Business […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 319 gospodarstw (43,5 % ogółu gospodarstw), od 2 ha do 5 ha – 248 gospodarstw […]

Read More…