Dochody mieszkańców Poznania

W 2021 r. w Poznaniu przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,5 tys. zł i było o 7,8% wyższe niż rok wcześniej. Według danych GUS, najwyższy poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto odnotowano w sekcjach: „Informacja i komunikacja” (9 tys. zł), „Obsługa rynku nieruchomości” (7,8 tys. zł) oraz „Przemysł” (7,3 tys. zł). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w sekcjach: „Zakwaterowanie i gastronomia” (4,2 tys. zł) oraz „Administracja i działalność […]

Read More…

Działalność inwestycyjna w Poznaniu

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 14,9 tys. EURO na mieszkańca. Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności miast W 2021 r. Miasto Poznań zostało ujęte w kolejnej edycji prestiżowego rankingu European Cities and Regions of the Future 2022/23 publikowanego przez fDi Magazine – oddział The Financial Times. Poznań zajął w rankingu następujące miejsca: TOP 10 Średnich miast w kategorii „Miasto przyjazne biznesowi” – 2. […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2021 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2021 r.: w Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN prowadzone były wielopłaszczyznowe interdyscyplinarne badania kwadrupleksów, czyli czteroniciowych struktur tworzonych przez cząsteczki DNA i RNA bogate w guanozynę; badania wykazały, że cząsteczki RNA/DNA przyjmujące strukturę kwadrupleksu wiążą ludzką rybonukleazę Dicer; zostały zidentyfikowane kwadrupleksy występujące w genomie wirusa grypy; został także określony wpływ kwadrupleksów na właściwości przeciwnowotworowe zawierających […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje: 8 instytutów naukowych; 4 zakłady; 2 pracownie; 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu w rejestrze REGON było zarejestrowanych 48 tys. firm prowadzących działalność w obszarach inteligentnych specjalizacji regionalnych. Inteligentne specjalizacje regionalne Zgodnie z dokumentem „Regionalna Strategia Innowacji dla Wielkopolski 2030”, w podregionie poznańskim, obejmującym miasto Poznań i subregion poznański, potencjał inteligentnego rozwoju bazuje na sześciu inteligentnych specjalizacji regionalnych: „Przemysł jutra”, „Wnętrza przyszłości”, „Wyspecjalizowane procesy logistyczne”, „Rozwój oparty na ICT”, „Biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów”, […]

Read More…

Wspieranie przedsiębiorczości w Poznaniu

W 2021 r. z miejskich programów wsparcia rozwoju przedsiębiorczości skorzystało ponad 10 tys. osób, a z portali informacyjnych dla przedsiębiorców ponad 167 tys. użytkowników. Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości W ramach wsparcia osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców z sektora MSP, Miasto prowadziło bezpłatne szkolenia i doradztwo oraz udostępniało informacje za pośrednictwem mediów (strona www, profil Facebook), e-maili, telefonów. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie szkolenia i sesje […]

Read More…

Działalność wystawienniczo-targowa w Poznaniu

Organizacją wydarzeń kongresowych, wystawienniczych i korporacyjnych w Poznaniu zajmuje się wiele podmiotów, jednak szczególna rola przypada tutaj Międzynarodowym Targom Poznańskim Sp. z o. o. (MTP), będącym jednoosobową spółką Miasta Poznania. Spółka jest właścicielem i zarządza największym terenem wystawienniczym i konferencyjnym w Polsce o powierzchni ponad 20 ha, zlokalizowanym w centrum Poznania i dobrze skomunikowanym. Do zadań MTP należą przede wszystkim: organizowanie i prowadzenie targów, wystaw, giełd, […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu nasycenie powierzchniami handlowymi wyniosło 696 m2 na 1000 mieszkańców. Według raportu Colliers International Polska i PKO Bank Polski, w 2021 r. Poznań był w TOP3 polskich miast (wraz z Trójmiastem i Wrocławiem) o największym nasyceniu powierzchnią handlową. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej w Poznaniu wynoszą prawie 709 tys. m2, czyli 696 m2 na 1000 mieszkańców. W 2021 r. z powodu pandemii COVID-19, centra handlowe nadal funkcjonowały z ograniczeniami […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

Na koniec grudnia 2021 r. w Poznaniu, w rejestrze REGON zarejestrowanych było 123 009 podmiotów gospodarczych, czyli 470 podmiotów na 1 km2. Wskaźnik przedsiębiorczości, wyrażony liczbą podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w wieku produkcyjnym, w 2021 r. w Poznaniu wyniósł 4040, czyli wzrósł o 4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Podmioty gospodarcze w Poznaniu Wyszczególnienie  2021 2020 Ogółem 123009 118751 sektor publiczny 1363 1369 sektor prywatny 117139 113383 […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,6%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 313 gospodarstw (43,6% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 243 gospodarstwa (33,8%); od 5 ha do 15 ha – 111 gospodarstw (15,5%); powyżej 15 ha – 51 gospodarstw (7,1%). […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu zwiększyła się wartość produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa. Tereny przemysłowe w Poznaniu zajmują 3,9% powierzchni miasta i zlokalizowane są głównie w jego północno-wschodniej części (Główna, Karolin), na Podolanach, Junikowie oraz na Wildzie, na południe od ul. Hetmańskiej. Najdynamiczniej rozwijającymi się rejonami o funkcji przemysłowej są: Antoninek, Starołęka i Podolany. W 2021 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 46 988,1 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 6,0% więcej (w cenach stałych) niż […]

Read More…

Gospodarka w Poznaniu

W 2021 r., pomimo wprowadzonych obostrzeń w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19, sytuacja gospodarcza w Poznaniu była lepsza niż rok wcześniej. Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana – fakt ten pozwala unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2021 r. umożliwił złagodzenie negatywnego wpływu pandemii COVID-19. Źródła wytworzenia wartości dodanej brutto w Poznaniu w 2019 r. wykres do pobrania w xls Sytuacja gospodarcza w 2021 r. kształtowała się pod wpływem […]

Read More…

Promocja inwestycyjna Miasta Poznania

W 2021 r. wydatki na promocję inwestycyjną Miasta Poznania wyniosły 0,9 mln zł. Udział Miasta Poznania w międzynarodowych imprezach W 2021 r. Miasto Poznań wzięło udział w międzynarodowych imprezach promujących potencjał inwestycyjny i przedsiębiorczość miast, m.in. takich jak: Targi MIPIM (jesienna, skrócona edycja) – największe i najbardziej prestiżowe międzynarodowe wydarzenie nieruchomościowe organizowane co roku we francuskim Cannes, które ma na celu ułatwienie współpracy między inwestorami, władzami lokalnymi oraz przedstawicielami branży […]

Read More…

Oferta inwestycyjna Miasta Poznania

Poznań posiada bogatą ofertę dla podmiotów inwestujących w branżach priorytetowych. Strategia rozwoju inwestycji w mieście jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających podmiotów inwestujących w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną, a także generowanie zapotrzebowania na wykształcone i dobrze wynagradzanych pracowników w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie; Business Process Outsourcing (BPO); Shared Services Center (SSC); badania […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2021 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt skierowany […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2021 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2021 r. W 2021 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) realizował na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 0,4 tys. osób; najwięcej szkoleń dotyczyło: usług transportowych; kursu […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2021 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,6%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. do 2019 r. w Poznaniu obserwowany był spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1%. Jednakże na skutek zamrożenia gospodarki, związanej z pandemią COVID-19, w 2020 r. poziom bezrobocia zaczął wzrastać, osiągając z końcem grudnia poziom 2,0%. W 2021 r. mimo utrzymującej się pandemii, liczba osób poszukujących zatrudnienia spadła do poziomu 1,6% (podobnie […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu na koniec 2020 r. (najnowsze dostępne dane) pracowało 346,0 tys. osób. Pracujący w Poznaniu W 2020 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. W mieście pracowało 346,0 tys. osób, tj. o 3,9 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób w Poznaniu pracowało 650 osób, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Struktura pracujących obejmowała: 80,4% […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym 1/5 na prace badawczo-rozwojowe. Do najbardziej innowacyjnych – pod względem wprowadzania nowych produktów i usług – należały przemysły chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). Działalność B+R z zakresu usług prowadziło 150 podmiotów, które zatrudniały 11,8 tys. osób. Nakłady […]

Read More…

Działalność inwestycyjna w Poznaniu

Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Poznaniu wyniosła 14,3 tys. EURO na mieszkańca. Poznań w rankingach i konkursach atrakcyjności miast W 2020 r. Miasto Poznań zostało docenione w kolejnej edycji prestiżowego rankingu European Cities and Regions of the Future 2020/21 publikowanego przez fDi Magazine – oddział The Financial Times. Miasto Poznań zajęło w rankingu tym następujące miejsca: TOP 10 Średnich miast w kategorii „Strategia FDI” – […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2020 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2020 r.: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w szybkim tempie opracował, opatentował, a następnie przekazał do produkcji pierwszy polski test na obecność koronawirusa SARS-CoV-2; test jest kilkukrotnie tańszy od testów zagranicznych, a jego produkcja odbywa się w zakładzie Medicofarma w Radomiu; odczynniki niezbędne do przygotowania testu dostarczają: poznańska firma Future Synthesis oraz gdyńska A&A Biotechnology; naukowcy z Instytutu Chemii […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 17 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk (PAN) ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych. W ramach poznańskiego oddziału PAN funkcjonuje: 8 instytutów naukowych; 4 zakłady; 2 pracownie; 3 inne jednostki, m.in. Obserwatorium Astrogeodynamiczne Centrum Badań Kosmicznych. Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne […]

Read More…

Dochody mieszkańców Poznania

Jak wynika z badania “Barometr oszczędności”, przeprowadzonego w październiku 2020 r., sytuacja finansowa 38% Polek i Polaków w trakcie pandemii COVID-19 się pogorszyła. Aż 61% badanych ograniczyło w 2020 r. swoje wydatki, jako powody podając wzrosty cen produktów i usług (43,3%), obawę przed podwyżkami (35,1%) czy chęć oszczędzania na tzw. czarną godzinę (33,8%). Motywacją do uważniejszego gospodarowania pieniędzmi była też obawa przed zmniejszeniem wynagrodzenia (21,8%) lub utratą pracy (20,1%). […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2020 r. przeciętne zatrudnienie w przemyśle zmniejszyło się o 1,3 tys. osób, a w budownictwie wzrosło o 0,3 tys. osób. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi w Poznaniu źródło utrzymania dla 31,7% pracujących w sektorze przedsiębiorstw i dostarcza drugą po usługach największą część wytworzonej w mieście wartości dodanej brutto. W 2020 r. wartość produkcji sprzedanej przemysłu wyniosła 42 545,2 mln zł (w cenach bieżących), tj. o 9,8% mniej (w cenach stałych) niż przed rokiem. Spadek […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Wpływ na sytuację gospodarczą w 2020 r. miały obostrzenia wprowadzane w ciągu roku w celu przeciwdziałania pandemii COVID-19. W szczególności oddziaływały one na gospodarkę w II kwartale roku.  Gospodarka Poznania jest zdywersyfikowana, co pozwala jej unikać negatywnych skutków cyklicznych zmian koniunktury na rynkach globalnych, a w 2020 r. złagodziło negatywny wpływ pandemii COVID-19. W Poznaniu 3/4 wartości dodanej brutto, czyli przyrostu wartości dóbr, jest wypracowywane w branżach usługowych, które w większości są silnie […]

Read More…

Promocja potencjału gospodarczego i inwestycyjnego Poznania

Miasto Poznań podejmowało liczne inicjatywy w celu wzmocnienia pozycji Poznania jako miejsca lokalizacji inwestycji z branży ICT. Poznań jest oceniany jako bardzo dobre lub dobre miejsce do prowadzenia biznesu w sektorze IT – 84% przedsiębiorstw uznaje, że w Poznaniu dobrze prowadzi się firmę w branży IT, a 80% pozytywnie ocenia wysokie kwalifikacje oraz profesjonalizm pracowników IT. Ponad połowa firm twierdzi, że Poznań ma duży, lecz jeszcze nie w pełni […]

Read More…

Handel w Poznaniu

Z raportu CBRE wynika, że średnie nasycenie powierzchnią handlową w 8 największych aglomeracjach (Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Kraków, Górny Śląsk) wyniosło 522 m2 na 1000 mieszkańców. Największe nasycenie występuje w aglomeracjach poznańskiej oraz wrocławskiej i wynosi odpowiednio 612 i 610 m2 na 1000 mieszkańców. Powyżej średniej plasują się też Trójmiasto, Warszawa i Łódź. Z kolei najmniej przestrzeni handlowej na 1000 mieszkańców – od 390 do 451 m2 […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość w Poznaniu w 2020 r. W 2020 r. w Poznaniu było zarejestrowanych ponad 118 tys. podmiotów gospodarczych. Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w dużych miastach Polski Miasto 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Poznań 200,6 204,5 209,0 208,2 215,8 222,5 Gdańsk  158,6 162,6 167,1 165,1 169,6 176,2 Kraków  171,1 175,8 180,5 182,2 188,6 195,7 Łódź  131,5 133,1 135,3 135,0 138,4 […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

Na koniec grudnia 2020 r. w rejestrze REGON dla województwa wielkopolskiego ujętych było 118,8 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) z siedzibą w Poznaniu. W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,3 tys., tj. o 2,9%.  Podmiot gospodarczy („przedsiębiorca”) to określenie jednostki organizacyjnej prowadzącej działalność gospodarczą w celu osiągnięcia zysku. Prawo polskie za podmioty gospodarcze uważa osoby fizyczne, osoby prawne lub ułomne osoby […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 312 gospodarstw (43,5% ogółu gospodarstw); od 2 ha do 5 ha – 244 gospodarstwa (34,1%); od 5 ha do 15 ha – 112 gospodarstw (15,6%); powyżej 15 ha – 49 gospodarstw […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2020 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja V) – projekt skierowany […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2020 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2020 r. W 2020 r. Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu (PUP) realizował na obszarze Poznania oraz powiatu poznańskiego wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: kursy i szkolenia zawodowe – łączna liczba uczestniczek i uczestników szkoleń prowadzonych przez poznański PUP wyniosła 0,5 tys. osób; najwięcej szkoleń dotyczyło: przedsiębiorczości; handlu; obsługi […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2020 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 2,0%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. do 2019 r. w Poznaniu obserwowany był spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1%. Jednakże na skutek zamrożenia gospodarki, związanej z pandemią COVID-19, w 2020 r. poziom bezrobocia zaczął wzrastać, osiągając w końcu grudnia poziom 2,0%. Niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano w Katowicach (1,7%) i Warszawie (1,8%).  Stopa bezrobocia w Poznaniu wykres do pobrania […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu na koniec 2019 r. (najnowsze dostępne dane) pracowało 349,9 tys. osób. Pracujący w Poznaniu W 2019 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano wzrost liczby pracujących w Poznaniu. W mieście pracowało  349,9 tys. osób, tj. o 5,6 tys. osób więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób w Poznaniu pracowały 654 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Jednostki ze sfery zaliczanej do sektora […]

Read More…

Oferta Poznania dla podmiotów inwestujących

Poznań posiada bogatą ofertę dla podmiotów inwestujących w branżach priorytetowych. Strategia rozwoju inwestycji w mieście jest ukierunkowana na pozyskiwanie nowych i wspieranie już działających podmiotów inwestujących w branżach wytwarzających wysoką wartość dodaną, a także generowanie zapotrzebowania na wykształcone i dobrze opłacane osoby w gospodarce opartej na wiedzy. Priorytetowymi dla Poznania sektorami gospodarki są: produkcja zaawansowana technologicznie; Business Process Outsourcing (BPO); Shared Services Center (SSC); badania […]

Read More…

Promocja inwestycyjna Poznania

W 2020 r. wydatki na promocję inwestycyjną Poznania wyniosły 1,4 mln zł. Udział Miasta Poznania w międzynarodowych imprezach W 2020 r. Miasto Poznań wzięło udział w międzynarodowych imprezach promujących potencjał inwestycyjny i przedsiębiorczość miast, m.in. takich jak: OWS 2020 w Orlando – doroczna konferencja outsourcingowa organizowana przez IAOP – wiodącą organizację branżową; w wydarzeniu biorą udział przedstawiciele konsultantów, firmy oraz przedstawiciele państw/miast; Stoisko Miasta Poznania na konferencji OWS arch. […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2019 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2019 r.: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN opatentował nowy sposób syntezy polifosforanów, a także dokonał określenia struktury drugorzędowej jednego z segmentów RNA wirusa grypy typu A (H1N1) oraz opracował nową metodę inhibicji replikacji wirusa grypy, nacelowanej na wirusowe RNA specjaliści z Instytutu Genetyki Człowieka PAN zajmowali się identyfikacją i charakterystyką zmian (epi)genetycznych powiązanych z patogenezą nowotworów […]

Read More…

Dochody mieszkańców i mieszkanek Poznania

Według badania przeprowadzonego przez niemiecką firmę GfK w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu miała do dyspozycji 10,9 tys. euro rocznie. Była to suma dochodów wraz z publicznymi zasiłkami i świadczeniami społecznymi pomniejszona o podatki i darowizny na cele dobroczynne. Na dochód rozporządzalny składają się m.in. wpływy uzyskane z pracy najemnej. Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 5,7 tys. zł brutto. […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 16 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka badania genetyczne immunologia, biotechnologia chemiczne źródła energii aparatura naukowo-badawcza nowe odmiany roślin uprawnych strategie logistyczne Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Sieć […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym jedną piątą na prace badawczo-rozwojowe. Do najbardziej innowacyjnych pod względem wprowadzania nowych produktów i usług należał przemysł chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). 150 podmiotów prowadziło działalność B+R z zakresu usług i zatrudniały one 11,8 tys. osób. Nakłady na działalność […]

Read More…

Handel w Poznaniu

W 2019 r. w aglomeracji poznańskiej nasycenie nowoczesną powierzchnią handlową wyniosło 850 m2 na 1000 mieszkanek i mieszkańców, czyli ponad 721 tys. m2. Według danych GUS, w Poznaniu w 2018 r. (najnowsze dostępne dane) funkcjonowało ponad 1,9 tys. sklepów oraz 78 stacji paliw (w których pracuje powyżej 9 osób). Poza małymi sklepami o różnorodnym asortymencie (łącznie z owocowo-warzywnymi i rybnymi), które stanowiły 1/4 poznańskich sklepów, dominowały sklepy wyspecjalizowane, szczególnie […]

Read More…

Projekty na rzecz zatrudnienia w Poznaniu

W 2019 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych. Projekty Powiatowego Urzędu Pracy (PUP) Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim” (edycja IV i V), który skierowany był do osób […]

Read More…

Rolnictwo w Poznaniu

Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne. Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (44,1%). Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco: do 2 ha – 322 gospodarstwa (44,1 % ogółu gospodarstw) od 2 ha do 5 ha – 241 gospodarstw (33,0%) od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,5%) powyżej 15 ha – […]

Read More…

Pomoc bezrobotnym w Poznaniu

W 2019 r. Miasto Poznań realizowało programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia. Pomoc bezrobotnym w Poznaniu w 2019 r. W 2019 r. Powiatowy Urząd Pracy (PUP) realizował wiele działań w zakresie pomocy bezrobotnym, m.in.: poradnictwo zawodowe – 1 tys. osób skorzystało z indywidualnych porad zawodowych, 6,4 tys. osób skorzystało z indywidualnych informacji zawodowych, natomiast z grupowych informacji zawodowych skorzystało 0,3 tys. osób kursy i szkolenia […]

Read More…

Poziom bezrobocia w Poznaniu

Na koniec grudnia 2019 r. stopa bezrobocia w Poznaniu wyniosła 1,1%. Liczba bezrobotnych Od 2012 r. w Poznaniu obserwuje się spadek liczby bezrobotnych – na koniec 2019 r. stopa bezrobocia wyniosła 1,1% (wobec 1,2% rok wcześniej). Spośród wszystkich powiatów w kraju, niższy wskaźnik bezrobocia odnotowano tylko w Katowicach (1%). W Polsce poziom bezrobocia na koniec 2019 r. wyniósł 5,2% (w województwie wielkopolskim 2,8%). W 2019 r. w Poznaniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 0,5 […]

Read More…

Pracujący w Poznaniu

W Poznaniu na koniec 2018 r. pracowało 344 tys. osób. Pracujący w Poznaniu W 2018 r. (najnowsze dostępne dane) odnotowano nieznaczny spadek liczby pracujących w Poznaniu. Ogółem na koniec roku pracowało w mieście 344,4 tys. osób, tj. o 0,6 tys. osób mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że w przeliczeniu na 1000 osób, w Poznaniu pracowały 642 osoby, co plasuje Poznań na 2. miejscu wśród największych miast w kraju (za Warszawą). Jednostki ze sfery zaliczanej […]

Read More…

Przemysł i budownictwo w Poznaniu

W 2019 r. wzrosło zatrudnienie w przemyśle o 4,6%, a budownictwie o 5,6 %. W 2019 r. w obu sekcjach wzrosło zatrudnienie, w przemyśle o 4,6%, a w budownictwie o 5,6 %, wynagrodzenie odpowiednio 4,5 % i 7,0%. Wzrosła także liczba firm. Zmniejszyła się o 4,8% wydajności pracy w przemyśle mierzona produkcją sprzedaną na 1 zatrudnionego, pogorszyły się relacje ekonomiczno-finansowe. Zmniejszyły się wskaźniki rentowności oraz wzrósł wskaźnik poziomu kosztów w budownictwie. Przemysł w Poznaniu Przemysł stanowi […]

Read More…

Potencjał gospodarczy Poznania

Poznańską gospodarkę cechuje silnie rozwinięty przemysł oraz dynamicznie rosnący sektor usług, przede wszystkim finansowych i doradczych. Miasto dysponuje bogatą ofertą terenów inwestycyjnych oraz nowoczesną powierzchnią biurową i jest zaliczane do najatrakcyjniejszych lokalizacji inwestycyjnych w Polsce. Atutami Poznania są: dostępność transportowa obecność instytucji otoczenia biznesu duża chłonność rynku ponadprzeciętny poziom rozwoju przemysłu wysoki poziom technologiczny  wysoki potencjał kapitału ludzkiego oparty na funkcjonowaniu w mieście […]

Read More…

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości w Poznaniu

W 2019 r. odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. Dni Przedsiębiorczości Poznań W 2019 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja Dni Przedsiębiorczości Poznań. W ramach wydarzenia odbyły się następujące imprezy: Gala Finałowa Konkursu o tytuł Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości oraz Uroczysta Gala Finałowa Konkursu, podczas której ogłoszono Laureatów XVI edycji Konkursu oraz rozdano nagrody i wyróżnienia arch. UMP Startup Poznań – impreza […]

Read More…

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

W końcu grudnia 2019 r. w rejestrze REGON w Poznaniu zarejestrowanych było 115,4 tys. podmiotów gospodarczych (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie). W ciągu roku liczba podmiotów zwiększyła się o 3,8 tys., tj. o 3,4%. Podmioty gospodarcze w Poznaniu pobierz dane XLS Poziom wskaźnika liczby podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 1 tys. ludności w ciągu roku zwiększył się o 3,5%.  Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców Miasto  2015 2016 2017 […]

Read More…