W 2017 r. ustaleniami 219 uchwalonych i obowiązujących miejscowych planów objęto 11,7 tys. ha, tj. 45% całkowitej powierzchni miasta.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

W 2017 r. uchwalono w Poznaniu 18 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) o powierzchni łącznej 479,9 ha, co stanowi ok. 2% powierzchni Poznania.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego uchwalone w Poznaniu w 2017 r.
L.p. Nazwa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Powierzchnia terenu w ha
1. mpzp dla terenu w rejonie ulicy Nałęczowskiej 0,2
2. mpzp “Osiedle Stefana Batorego – część południowa” 32,2
3. mpzp w rejonie ulicy E. Taczanowskiego 1,5
4. mpzp w rejonie ulicy W. Engeströma 0,4
5. mpzp „Junikowo Północ” 98,4
6. mpzp w rejonie ulic Bursztynowej i Łagodnej  – część północna 4,6
7. mpzp „Paderewskiego – Szkolna” 0,04
8. mpzp obszaru „Morasko-Radojewo-Umultowo” – część jezioro Umultowskie 90,0
9. mpzp „Osiedle Czecha” – część A 41,6
10. mpzp „Rejon ulic Zbyłowita i Leszka” 2,3
11. mpzp „Rejon ul. F. Skarbka” 0,1
12. mpzp dla terenu cmentarza przy ulicy Nowina 5,7
13. mpzp dla terenów w rejonie ulicy Szczecińskiej 0,8
14. mpzp „Junikowo – Południe” 105,6
15. mpzp „Strefa przemysłowa przy ulicy Bałtyckiej” 24,4
16. mpzp dla obszaru „Śródka” 30,5
17. mpzp „Jeżyce – Północ” – część B 9,9
18. mpzp „W rejonie ulicy Dolna Wilda” 31,6
Źródło: Miejska Pracowania Urbanistyczna.

W 2017 r. przystąpiono do opracowania 15 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o powierzchni 365,6 ha, co stanowi 1,4% powierzchni Poznania.
Na koniec grudnia 2017 r. ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i procedurą ich przygotowania objęto 18,7 tys. ha, tj. 71% powierzchni miasta.

Geobaza Miasta Poznania

Proces planowania przestrzennego w Poznaniu od 2012 r. jest wspomagany przez komputerowy system Geobazy Miasta Poznania. Elementami Geobazy są:

  • system gromadzenia danych zawierający najważniejsze z punktu widzenia planowania przestrzennego informacje o przeznaczeniu terenu i sposobie jego zagospodarowania
  • Rejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego.

Geobaza Miasta Poznania poprzez tworzenie narzędzi i procedur zwiększających efektywność i jakość pracy umożliwia gromadzenie, przetwarzanie i wizualizację danych przestrzennych. W oparciu o bieżącą aktualizację Geobazy system umożliwia wykonywanie wieloaspektowych analiz przestrzennych w celu optymalizacji podejmowanych decyzji.

Bilans terenów na podstawie ustaleń opracowanych i obowiązujących mpzp oraz w miejscach, gdzie brak jest mpzp – Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania (stan na 31 grudnia 2017 r.)
Przeznaczenie terenu Powierzchnia w ha % powierzchni miasta Powierzchnia w ha % powierzchni miasta
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 3 519,50 13,4 6 761,30 25,8
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub wielorodzinnej 259,1 1
Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej 678,8 2,6
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 1 062,10 4,1
Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej lub usługowej 1 016,10 3,9
Tereny zabudowy usług podstawowych 225,7 0,9
Tereny zabudowy usługowej 1 345,70 5,1 2 786,00 10,6
Tereny zabudowy usługowej lub przemysłowej 1 336,10 5,1
Tereny zabudowy przemysłowej 104,3 0,4
Tereny usług sportu i rekreacji 438,7 1,7 10 004,80 38,2
Tereny zieleni i wód śródlądowych 9 566,10 36,5
Tereny komunikacji i infrastruktury 6 639,80 25,4 6 639,80 25,4
Źródło: Miejska Pracownia Urbanistyczna

Konsultacje społeczne

Bardzo ważnym aspektem działalności w przygotowaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego była współpraca z mieszkańcami, właścicielami terenów, deweloperami i innymi inwestorami. W 2017 r. zorganizowano 36 spotkań w ramach pierwszego i drugiego etapu pozaustawowych konsultacji społecznych dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz 36 spotkań w ramach wymaganych ustawą dyskusji publicznych.

Czas opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Poznaniu:

  • najkrótszy to 1 rok i 6 miesięcy
  • średni 5 lat i 11 miesięcy

Wnioski o sporządzenie bądź zmianę mpzp

W 2017 r. wpłynęło 59 wniosków o sporządzenie bądź zmianę mpzp, w tym 10 wniosków o sporządzenie, a 49 o zmianę.

Główne powody wystąpień o:

  • sporządzenie mpzp to potrzeba obowiązywania aktu prawa miejscowego, który w kompleksowy sposób reguluje zasady zagospodarowania i przeznaczenia terenu
  • zmianę mpzp to potrzeba zmiany przeznaczenia terenu.
Powierzchnia objęta miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące

kliknij w kartogram

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego opracowywane

kliknij w kartogram

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 2014 – tereny funkcjonalne

kliknij w kartogram

Źródło: http://sip.geopoz.pl/sip