W Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób.

Liczba osób zamieszkałych w Poznaniu

Badania operatora komórkowego pokazały, że w 2018 r. w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stale, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i osoby dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz turyści i biznesmeni zatrzymujący się w mieście. Natomiast 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu.

Według oficjalnej statystyki GUS, w 2018 r. w Poznaniu mieszkało 536,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia blisko 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały na co dzień z przestrzeni i usług miejskich. Byli to przede wszystkim uczniowie i studenci studiów dziennych spoza Poznania oraz tymczasowi pracownicy z zagranicy (głównie obywatele Ukrainy). Ponad 80 tys. osób dojeżdżało także codziennie do Poznania w celu nauki lub pracy.

Cudzoziemcy w Poznaniu

Poznań jest jednym z 6 polskich miast, w którym przebywa najwięcej obywateli Ukrainy. Według badania „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia” przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Polska-Ukraina w Poznaniu i Konsula Honorowego Ukrainy w Poznaniu we współpracy z Urzędem Miasta Poznania i Starostwem Powiatowym w Poznaniu, w 2018 r. w Poznaniu zamieszkiwało 50 tys. obywateli Ukrainy. Stanowili oni najliczniejszą grupę cudzoziemców przebywających w mieście. Kolejne 50 tys. obywateli Ukrainy zamieszkiwało w gminach powiatu poznańskiego. Byli to przede wszystkim tymczasowi pracownicy. W 2018 r. Powiatowy Urząd Pracy zarejestrował 65,3 tys. oświadczeń pracodawcy o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca w Poznaniu i powiecie poznańskim, w tym 60,3 tys. oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy.

więcej o rynku pracy w Poznaniu

Ponad 5,5 tys. cudzoziemców studiowało w poznańskich szkołach wyższych, w trybie stałym lub czasowo w ramach programu Erasmus. Blisko 2,1 tys. stanowili obywatele Ukrainy.

więcej o studentach w Poznaniu

W 2018 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 3,7 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, w tym ok. 1,8 obywateli Ukrainy.

więcej o cudzoziemcach w poznaniu

Studenci spoza Poznania

W roku akademickim 2017/2018 w mieście studiowało na studiach dziennych ok. 73 tys. osób. Więcej niż 4/5 z nich stanowiły osoby spoza Poznania, w tym 35% to osoby pochodzące spoza województwa wielkopolskiego, przede wszystkim z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego.

Ludność według jednostek pomocniczych Miasta

W 2018 r. gęstość zaludnienia obszarów 42 jednostek pomocniczych miasta była zróżnicowana:

  • największa wynosząca 17,2 tys. osób/km2 na terenie Osiedla Grunwald Północ
  • najmniejsza 0,14 tys. osób/km2 na osiedlu Morasko-Radojewo.

Najwięcej osób było zameldowanych w Poznaniu na obszarze Osiedla Rataje (33,9 tys. osób) oraz Osiedla Piątkowo (34,3 tys.).

Najmniej osób było zameldowanych na obszarze Osiedla Fabianowo-Kotowo (1,7 tys.) oraz Osiedla Kiekrz (1,8 tys. osób).

W Śródmieściu obejmującym obszar 5 Osiedli: Jeżyce, Ostrów Tumski- Śródka-Zawady-Komandoria, Stare Miasto, Święty Łazarz, Wilda, w 2018 r. było zameldowanych 109,6 tys. osób.

Według badania „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia” przebywający tymczasowo na dłużej w Poznaniu obywatele Ukrainy zamieszkują najczęściej na obszarze osiedli grunwaldzkich, winogradzkich oraz Osiedla Rataje.

Struktura ludności w Poznaniu wg płci i wieku

Według GUS, w 2018 r. udział ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 59%. Najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 30–44 lata (27%). Struktura wiekowa ludności zameldowanej na pobyt stały lub czasowy ulegała stopniowym zmianom. W niewielkim stopniu zwiększała się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym, a w znacznie szybszym liczba osób w wieku poprodukcyjnym, przy jednoczesnym zmniejszaniu się liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym. Na 100 mężczyzn przypadało 114 kobiet.

Struktura wiekowa ludności była odmienna po uwzględnieniu niezameldowanych osób przebywających w mieście tymczasowo na dłużej. Szacuje się, że w Poznaniu zamieszkiwało ponad 30 tys. niezameldowanych studentów studiów dziennych natomiast wyniki badania „Poznaj Sąsiada! Obywatele Ukrainy w Metropolii Poznańskiej. Dwa spojrzenia” pokazały, że w grupie przebywających tymczasowo obywateli Ukrainy, którzy są dominującą grupą cudzoziemców w Poznaniu, najwięcej było osób w wieku do 40 lat. Uwzględnienie tych osób w liczbie mieszkańców miasta powoduje, że dominującą grupą wiekową stanowiły osoby w wieku 19-40 lat i ich liczba przewyższała liczbę osób w wieku poprodukcyjnym.

Przyrost naturalny w Poznaniu

Na stosunkowo wysokim poziomie utrzymywała się liczba urodzeń. W 2018 r. na świat przyszło 6,2 tys. dzieci (drugi kolejny rok z największą liczbą urodzeń po 1989 r.). Zmarło 5,9 tys. osób. Liczba urodzeń była wyższa od liczby zgonów, co spowodowało dodatni przyrost naturalny, który wyniósł 0,7‰.

Urodzenia i zgony w Poznaniu

pobierz dane XLS

Migracje w Poznaniu

Według danych z rejestrów Urzędu Miasta Poznania, w 2018 r. ubytek liczby osób zameldowanych na pobyt stały był o 0,6 tys. niższy niż w 2017 r., jednocześnie w przypadku osób zameldowanych na pobyt czasowy nastąpił przyrost salda o 1,8 tys. w porównaniu do bilansu za 2017 r. Oznacza to, że w 2018 r. odnotowano dodatnie saldo w tej kategorii mieszkańców wynoszące 1,1 tys. osób.

Większość osób meldujących się w Poznaniu przybywa z Wielkopolski, przede wszystkim z gmin powiatu poznańskiego. Dobre skomunikowanie gmin ościennych z miastem, powodowało, że część osób decydowała się pracować i kształcić w Poznaniu, ale mieszkać poza miastem. Większość osób, które wyprowadziły się z Poznania, wybrało na swoje nowe miejsce zamieszkania obszar powiatu poznańskiego. Najczęściej były to gminy: Komorniki, Rokietnica i Dopiewo.

Według GUS, saldo migracji wyniosło w 2018 r. -1,9 tys. osób czyli -3,5‰ i było na zbliżonym poziomie do 2017 r. Jednak oficjalne saldo migracji nie pokazuje wszystkich zmian w liczbie osób faktycznie zamieszkujących w Poznaniu. Statystyka GUS nie uwzględnia w liczbie mieszkańców około 100 tys. osób, czyli tymczasowych pracowników, przede wszystkim obcokrajowców, oraz studentów studiów dziennych spoza Poznania, którzy nie zameldowali się w mieście. Ich liczba rekompensuje ujemne saldo migracji i zwiększa liczbę mieszkańców Poznania.