Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu zamieszkują osoby uczące się i pracujące, które nie są objęte oficjalną statystyką GUS. Liczba osób mieszkających w Poznaniu Według oficjalnej statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), na koniec 2021 r., w Poznaniu mieszkało 529,4 tys. osób. Jednak statystyka GUS nie uwzględnia do 100 tys. niezameldowanych osób, które zamieszkiwały w mieście i korzystały w ciągu roku z przestrzeni miejskiej i usług miejskich. Były to przede wszystkim osoby uczące się oraz studiujące w trybie dziennym, […]

Read More…

Prognoza demograficzna

  arch. UMP   W 2017 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował prognozę demograficzną do 2030 r. Prognoza ta przewiduje wolniejszy ubytek ludności Poznania w porównaniu do prognozy z 2014 r. Istotnym elementem nowej prognozy było wydłużenie przewidywanego trwania życia i podniesienie zakładanej dzietności kobiet, a tym samym liczby urodzeń. Dla Poznania skorygowano na korzystniejsze zakładane saldo migracji, mimo iż nadal ma przyjmować ono wartości ujemne. Autorzy prognozy wskazują […]

Read More…

Struktura demograficzna

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk   W 2017 r. według GUS liczba ludności Poznania wyniosła 538,6 tys. osób. Najwięcej mieszkańców stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały, a ich udział w ludności faktycznie zamieszkałej wynosił ok. 91%. Różnica pomiędzy liczbą ludności publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą ludności zameldowanej na pobyt stały wynosiła ok. 40 tys. osób. Współczynnik feminizacji wyniósł 114 kobiet na 100 mężczyzn. […]

Read More…