fbpx

Prognoza demograficzna

  arch. UMP   W 2017 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował prognozę demograficzną do 2030 r. Prognoza ta przewiduje wolniejszy ubytek ludności Poznania w porównaniu do prognozy z 2014 r. Istotnym elementem nowej prognozy było wydłużenie przewidywanego trwania życia i podniesienie zakładanej dzietności kobiet, a tym samym liczby urodzeń. Dla Poznania skorygowano na korzystniejsze zakładane saldo migracji, mimo iż nadal ma przyjmować ono wartości ujemne. […]

Read More…

Struktura demograficzna

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk   W 2017 r. według GUS liczba ludności Poznania wyniosła 538,6 tys. osób. Najwięcej mieszkańców stanowiły osoby zameldowane na pobyt stały, a ich udział w ludności faktycznie zamieszkałej wynosił ok. 91%. Różnica pomiędzy liczbą ludności publikowaną przez Główny Urząd Statystyczny a liczbą ludności zameldowanej na pobyt stały wynosiła ok. 40 tys. osób. Współczynnik feminizacji wyniósł 114 kobiet na 100 mężczyzn. Struktura wiekowa W 2017 r. według […]

Read More…