Na zdjęciu widzimy rodzinę wielopokoleniową, która siedzi na kocu i urządza piknik

arch. UMP

 

W 2017 r. Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował prognozę demograficzną do 2030 r. Prognoza ta przewiduje wolniejszy ubytek ludności Poznania w porównaniu do prognozy z 2014 r.

Istotnym elementem nowej prognozy było wydłużenie przewidywanego trwania życia i podniesienie zakładanej dzietności kobiet, a tym samym liczby urodzeń. Dla Poznania skorygowano na korzystniejsze zakładane saldo migracji, mimo iż nadal ma przyjmować ono wartości ujemne. Autorzy prognozy wskazują na fakt, że w oficjalnych rejestrach nie są ujmowane osoby przebywające w dużych miastach w celu nauki lub podjęcia pracy, które nie dokonują wymeldowania w poprzednim miejscu zamieszkania.

Prognoza dla Poznania

Według prognozy GUS, w 2030 r. liczba ludności Poznania ma wynieść 503,8 tys. osób. Będzie postępować dalszy spadek liczby ludności, jednak wolniejszy niż zakładany w prognozie z 2014 r. Ludność w Poznaniu ma zmniejszyć się (przyjmując jako rok bazowy 2016) o 36,6 tys. osób, tj. o 6,8%, podczas gdy w prognozie z 2014 r. zakładano spadek o 52,1 tys., czyli o 15,5 tys. osób więcej.

Prognoza zakłada zmniejszenie się liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym (o 5,5 tys. osób, czyli o 6,3%) i wieku produkcyjnym (o 40,1 tys. osób, czyli o 12,3%). Wzrost liczebności (o 8,9 tys., czyli o 7,1%) nastąpić ma w grupie ludności w wieku poprodukcyjnym. W szybkim tempie ma wzrastać liczba osób najstarszych. Liczba ludności powyżej 80 roku życia ma zwiększyć się o 42%.

Prognoza dla aglomeracji poznańskiej

Dla aglomeracji poznańskiej, obejmującej Poznań i powiat poznański, GUS prognozuje zwiększenie do 2030 r.  liczby ludności do 965,9 tys. czyli o 52,0 tys. osób.

15,4% mieszkańców województwa wielkopolskiego oraz 1,4% kraju stanowią poznaniacy – oznacza to, że statystycznie 14 na 1000 Polaków mieszka w Poznaniu.

Demografia w Poznaniu
Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2000=100
Ludność w tys. 582,3 567,9 551,6 545,7 542,3 540,4 538,6 92,5
Ludność na 1 km2 2228,2 2172,7 2121,9 2083,5 2070,7 2063,2 2056,6 92,3
Z ogólnej liczby ludności udział osób w % w wieku:
przedprodukcyjnym 19,0 15,9 15,3 15,7 15,9 16,2 16,5 -2,5
produkcyjnym 65,0 67,4 65,6 62,2 61,3 60,4 59,5 -5,5
poprodukcyjnym 16,0 16,7 19,0 22,1 22,8 23,4 24 8
Obciążenie ekonomiczne ludności w % 53,9 48,3 52,4 60,7 63 65,5 68,1 14,1
Liczba zawartych małżeństw na 1000 mieszkańców 5,4 5,2 5,7 4,6 4,8 5,8 5,9 0,5
Liczba urodzeń żywych na 1000 mieszkańców 8,3 9,5 10,9 10,4 10,4 11,4 11,9 3,6
Liczba zgonów na 1000 mieszkańców 10,6 9,5 10,1 10,2 10,7 10,4 10,4 -0,2
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców -2,3 0 0,7 0,2 -0,3 1,0 1,5 3,8
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -0,6 -3,7 -5,5 -3,5 -3,5 -3,3 -3,5 -2,8
Źródło: GUS

 

Demografia na tle największych miast
Wyszczególnienie Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Ludność w tys. 540,4 765,3 696,5 1 754,0 637,7
Ludność na 1 km2 2063 2341 2375 3391 2178
Kobiety na 100 mężczyzn 115 114 120 118 114
Ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym 16,2 16,2 14,5 17,2 15,8
Urodzenia na 1000 mieszkańców 11,4 11,6 8,8 12 11,2
Zgony na 1000 mieszkańców 10,4 9,4 13,8 10,6 10,1
Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców 1,0 2,2 -5,0 1,4 1,0
Saldo migracji na 1000 mieszkańców -3,3 2,4 -1,2 4,4 3,2
Źródło: GUS