Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.

Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen
towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji).

Dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej przyjmuje się dynamikę cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu roku poprzedzającego rok budżetowy w stosunku do I półrocza roku poprzedniego, która zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stanowi podstawę do przeszacowywania stawek maksymalnych podatków i opłat lokalnych w roku budżetowym oraz zaprognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR3M/WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów odsetek od zadłużenia.

Zakres Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania

Zgodnie z ustawą WPF powinna być dokumentem realistycznym i określać dla każdego roku objętego prognozą co najmniej:

 • dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Miasta, w tym obsługę długu, gwarancje i poręczenia
 • dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki majątkowe budżetu Miasta
 • wynik budżetu Miasta wraz ze wskazaniem przeznaczenia nadwyżki albo sposobu sfinansowania deficytu
 • przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu
 • przychody i rozchody budżetu Miasta, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia
 • kwotę długu Miasta, w tym relację, obliczoną w sposób wskazany w art. 243 znowelizowanej ustawy o finansach publicznych oraz sposób sfinansowania spłaty długu
 • kwoty wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia
 • objaśnienia przyjętych wartości.

W ramach dochodów bieżących WPF szacowano wysokość:

 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
 • dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatków i opłat
 • podatku od nieruchomości
 • subwencji ogólnej
 • dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
 • dotacji celowych z budżetu państwa.

W ramach dochodów majątkowych WPF zaplanowano wysokość:

 • wpływów ze sprzedaży majątku
 • dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje, w tym środków zagranicznych oraz z innych źródeł przeznaczonych na realizację zadań realizowanych przy udziale środków zagranicznych
 • dotacji celowych z budżetu państwa.

Wydatki budżetu w latach 2018-2042 zaplanowane były w podziale na:

 • wydatki bieżące
 • wydatki majątkowe.

Integralną częścią uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania jest wykaz przedsięwzięć wieloletnich. Obejmują one programy, projekty lub zadania przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok budżetowy, w szczególności przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków bezzwrotnych z zagranicy (w tym z budżetu UE lub z pomocy finansowej państw członkowskich EFTA) oraz związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.

Wykaz opracowany w formie załącznika zawiera odrębnie dla każdego przedsięwzięcia informacje dotyczące:

 • nazwy i celu
 • jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację wykonywania przedsięwzięcia lub koordynującej jego wykonywanie
 • okresu realizacji
 • łącznych nakładów finansowych
 • limitów wydatków w poszczególnych latach
 • limitu zobowiązań.

Pięcioletni program inwestycyjny opracowany w ramach WPF opiewa na kwotę nieco ponad 3 mld zł i zawiera przede wszystkim zadania kluczowe służące realizacji 5 priorytetów Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Ponadto w objaśnieniach do WPF, przedstawiono pozostałe zadania majątkowe realizowane w latach 2019-2022 w cyklu jednorocznym lub takie, które nie wymagają zaciągnięcia zobowiązań wieloletnich w 2018 r.

Na poziom środków na inwestycje w kolejnych latach wpływ miała również wysokość kwot ponoszonych na obsługę zadłużenia powstałego w znacznej mierze w latach poprzedzających okres prognozowania, a będących pochodną realizacji programu inwestycyjnego współfinansowanego w ramach perspektywy finansowej UE 2007-2013.

W związku z ograniczonymi możliwościami Miasta w zakresie generowania środków własnych na inwestycje, założono, że kluczowym źródłem ich finansowania do 2022 r. będą środki UE.

Biorąc jednak pod uwagę, że Miasto aplikuje o dofinansowanie kolejnych projektów oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia możliwości realizacji projektów już zapisanych w ramach projektu WPF, wyasygnowano rezerwę finansową w latach 2018-2022 w łącznej kwocie 66 mln zł. Dla potrzeb realizacji założonego programu inwestycyjnego w WPF założono pozyskiwanie środków kredytowych w latach 2018-2022 w łącznej kwocie 2 317 mln zł o maksymalnym terminie zapadalności ok. 15 lat.

W zakresie wyniku budżetu (będącego różnicą pomiędzy dochodami a wydatkami) w ramach WPF w latach 2022-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa, która w okresie prognozowania przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań wcześniej zaciągniętych.

W latach 2018- 2021 oraz 2036-2042 planowany jest deficyt budżetowy, finansowany z kredytów i pożyczek oraz spłaty pożyczek wcześniej udzielonych z budżetu Miasta.

Zgodnie z obwiązującymi przepisami wysokość salda operacyjnego obliczana na podstawie art. 242 ustawy o finansach publicznych w całym okresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania przyjmuje wartość dodatnią. Co więcej, poziom dodatniego salda (powiększonego o wpływy ze sprzedaży majątku) gwarantuje spełnienie nowych norm limitowania zadłużenia od 2014 r.

WPF podlega corocznej aktualizacji, by zachować zgodność z uchwalonym budżetem miasta na dany rok. W 2018 r. WPF aktualizowana była siedmiokrotnie.