W 2018 r. w Poznaniu wskaźnik przedsiębiorczości wg wstępnych wyliczeń, wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców wyniósł 208.

Na tle dużych miast wskaźnik ten dla Poznania był największy po Warszawie. Przedsiębiorczość i działalność gospodarcza mieszkańców odgrywa istotną rolę z  punktu widzenia przemian społeczno-gospodarczych.

Podmioty gospodarcze wpisane do rejestry REGON na 1 tys. mieszkańców
Miasto  2015 2016 2017 2018*
Poznań 201 205 209 208
Warszawa 230 239 246 245
Wrocław 178 183 188 192
Kraków 171 176 181 183
Gdańsk  159 163 167 166
Łódź 132 133 135 135

 

źródło: UMP *dane wstępne, wg stanu ludności na 30.VI. 2018

 

W końcu grudnia 2018 r. w rejestrze REGON ujętych było 111,7 tys. podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidualne w rolnictwie) z siedzibą w Poznaniu.

Podmioty gospodarcze w Poznaniu

pobierz dane XLS

 

W ciągu roku liczba podmiotów zmniejszyła się o 0,9 tys., tj. o 0,8%. Spowodowane to było dokonaną przez GUS w lipcu 2018 r. weryfikacją zarejestrowanych w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. GUS wykreślił z rejestru REGON podmioty, które utraciły zdolność prawną na mocy art. 3 ustawy z dnia 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o KRS i niektórych innych ustaw (Dz.U.2014 poz.1924).

Podmioty z terenu Poznania stanowiły 26,0% podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w województwie wielkopolskim.

Przedsiębiorczość w Poznaniu opiera się przede wszystkim na działalności mikro, małych i średnich firm, które stanowią 99,9% podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w mieście. Ich zaletą jest duża mobilność i elastyczność w dostosowywaniu się do reguł gry rynkowej.

Najczęstszą formą prowadzenia działalności gospodarczej w Poznaniu jest własna działalność gospodarcza (61,3%). Wysoki udział osób prowadzących własną działalność wiąże się z rozwojem usług i  kooperacyjnych form działalności biznesowej, w tym zwłaszcza outsourcingu, a także rozwojem rynku wolnych zawodów i elastycznych form zatrudniania.

Liczną grupę stanowią także spółki handlowe (24,9 tys., czyli 22,3%), w tym 3,2 tys. spółek handlowych z udziałem kapitału zagranicznego oraz spółki cywilne (9,4 tys., tj. 8,4%).

W Poznaniu działa ponad połowa fundacji (55,6%) i spółek handlowych (50,8%) zarejestrowanych w województwie wielkopolskim oraz 21,7% stowarzyszeń i organizacji społecznych.

Najwięcej podmiotów w rejestrze REGON prowadzi działalność w zakresie:

  • handlu i naprawy pojazdów samochodów (21,2%),
  • działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (16,1%),
  • budownictwa (8,9%),
  • informacji i komunikacji (7,2%),
  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (6,5%),
  • przetwórstwa przemysłowego (6,3%).

W 2018 r. zarejestrowano 9 127 nowych firm. Najwięcej nowych firm deklarowało działalność z zakresu:

  • działalności profesjonalnej, naukowa i technicznej (19,5%),
  • handlu hurtowego i detalicznego; naprawy pojazdów samochodowych (13,1%),
  • budownictwa (11,35%).