W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 6 domów pomocy społecznej, dysponujących 656 miejscami stałymi, w których przebywało 772 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych.

Instytucjonalną opiekę nad osobami starszymi w Poznaniu zapewniają domy pomocy społecznej oraz dzienne domy pomocy. Placówki te oferują kompleksowe wsparcie osób, które z uwagi na stan zdrowia lub inne przyczyny, nie są w stanie samodzielnie egzystować.

W 2018 r. prawie 2/3 mieszkańców domów pomocy społecznej wymagało stałej opieki pielęgniarskiej. Osoby, które wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych, znajdują pomoc w dziennych domach opieki lub realizowane są na ich rzecz, na mocy indywidualnych decyzji, usługi opiekuńcze.

W 2018 r. świadczenia usług opiekuńczych organizowane i zapewniane były uprawnionym osobom w miejscu zamieszkania. Zadanie realizowane było przez 2 organizacje: Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Poznaniu oraz Polski Czerwony Krzyż Wielkopolski Oddział Okręgowy. Na realizację zadania przekazano środki finansowe w wysokości 21,7 mln zł. Ze świadczenia usług opiekuńczych skorzystało 3,6 tys. osób.

W 2018 r. w Poznaniu funkcjonowało 6 domów pomocy społecznej, dysponujących 656 miejscami stałymi, w których przebywało 772 osób starszych i przewlekle somatycznie chorych. Były to placówki:

  • 2 dla osób w podeszłym wieku: Dom Pomocy Społecznej, ul. Bukowska 27/29 zapewniający 140 miejsc oraz prowadzony na zlecenie Miasta Poznania Dom Pomocy Społecznej Sióstr Urszulanek U.R. – DPS zakonny przy ul. Pokrzywno 1, dysponujący 35 miejscami,
  • 1 placówka dla osób w podeszłym wieku oraz osób z niepełnosprawnościami fizycznymi – Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20, zapewniający 136 miejsc,
  • 3 placówki dla osób przewlekle somatycznie chorych: Dom Pomocy Społecznej ul. Konarskiego 11/13 z Oddziałem przy ul. Zamenhofa 142a, dysponujący 170 miejscami, Dom Pomocy Społecznej im. Bł. E. Bojanowskiego przy ul. Niedziałkowskiego 22 – 35 miejsc oraz prowadzony na zlecenie Miasta Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia SS. św. Wincentego a Paulo, ul. Sielska 13 z 140 miejscami.

Ponadto w mieście działały 2 dzienne domy pomocy:

  • Zespół Dziennych Domów Pomocy prowadzony przez Miasto Poznań, dysponujący 350 miejscami, z 5 filiami w różnych rejonach miasta: „Centrum” (filia nr 1), „Ogrody” (nr 2), „Promień” (nr 3), „Starówka” (nr 4), „Winogrady” (nr 5),
  • Dzienny Dom Pomocy „Słoneczna Przystań” prowadzony przez Polski Komitet Pomocy Społecznej z 70 miejscami.

W 2018 r. w mieście funkcjonowało ponad 100 różnych organizacji i instytucji obejmujących fundacje, stowarzyszenia, zrzeszenia działające na rzecz wspierania seniorów, w tym 9 klubów seniora, zrzeszających prawie 0,5 tys. aktywnych członków. Kluby zapewniają bogatą ofertę organizacji czasu wolnego oraz wspierają zdrowie i kondycję psychiczną seniorów.

W ramach zapewnienia dostępu do poradnictwa i rzecznictwa interesów seniorów w 2018 r., prowadzone były indywidualne porady psychologiczne i prawne oraz funkcjonowały grupy psychoedukacyjne i  grupy samopomocowe.

Dzięki współpracy z Wielkopolską Izbą Adwokacką w 2018 r. podczas 23 dyżurów prawników udzielono 65 specjalistycznych porad prawnych seniorom, a dzięki zaangażowaniu stowarzyszenia ZDROWI MY, podczas 20 dyżurów psychologów, udzielono 40 porad psychologów oraz zrealizowano 15 spotkań grup terapeutycznych.

W 2018 r. w poszerzenie możliwości opieki instytucjonalnej w mieście wpisał się nowo utworzony, kameralny Ośrodek Opieki Dziennej PETRA Senior, proponujący całodzienną opiekę wszystkim seniorom potrzebującym wsparcia i opieki w ciągu dnia. Ośrodek oferował opiekę wytchnieniową. Oferta zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych w Ośrodku kierowana była zwłaszcza do osób, które ze względu na chorobę, stopień niesamodzielności i występujące zaburzenia poznawcze wymagały szczególnej opieki, w tym dla osób potrzebujących pomocy w codziennej opiece nad osobą starszą. Ośrodek oferuje 20 miejsc, a w pierwszym okresie jego funkcjonowania skorzystało z niego 48 seniorów i 41 opiekunów faktycznych.

W 2018 r. trwały ponadto zaawansowane prace przygotowawcze (projektowe oraz uzgodnienia) nad komercyjnym centrum senioralnym spółki ORPEA Polska, na terenie dawnego szpitala miejskiego przy ul. Szkolnej. W ramach planowanego centrum, na którego budowę złożono w 2018 r. wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, powstanie m. in. klinika rehabilitacji, rezydencja zapewniająca całodobową opiekę, apartamenty ze wsparciem medycznym i pomocą dla seniorów oraz część przeznaczona na pobyt dzienny.