2019 2020 2019=100 (najnowsze dostępne dane)
Opieka zdrowotna
Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 563 208 5 849 468 89,1
Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 158 5 097 98,8
Liczba aptek 266 271 101,9
  2020 2021 2020=100
Pomoc społeczna
Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 142 21 982 104,0
długotrwałej lub ciężkiej choroby 9 387 14 373 153,1
ubóstwa 6 434 7 641 118,8
bezradności w sprawach życiowych 5 326 4 561 85,6
niepełnosprawności 4 491 6 389 142,3
potrzeby ochrony macierzyństwa 2 194 1 683 76,7
bezrobocia 2 167 2 748 126,8
bezdomności 1 405 1 840 131,0
Liczba mieszkańców domów pomocy społecznej ogółem (łącznie z filiami, wg stanu na 31.12), z tego w domach dla: 610 635 104,1
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie 60 60 100,0
osób w podeszłym wieku oraz niepełnosprawnych fizycznie 113 118 104,4
osób w podeszłym wieku 151 131 86,8
przewlekle somatycznie chorych 286 326 114,0
źródło: GUS, UMP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu