Miasto Poznań prowadziło wiele działań profilaktycznych i pomocowych przeciwdziałających wykluczeniu społecznemu skierowanych m.in. do osób w kryzysie bezdomności, długotrwale bezrobotnych, uzależnionych, chorych psychicznie, zwolnionych z zakładów karnych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami.

Dokumentem określającym kierunki działań w odniesieniu do problemów społecznych, występujących w Poznaniu, jest uchwalona przez Radę Miasta Poznania w 2019 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Jej celem jest wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie poprzez:

 • wzrost zaangażowania poznanianek i poznaniaków w sprawy miasta, wzrost odpowiedzialności za innych na terenie miasta;
 • polepszenie zasadniczych warunków życia mieszkanek i mieszkańców Poznania: ekonomicznych, społecznych i kulturowych;
 • lepsze zaspokojenie potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie: ekonomicznych, społecznych i kulturowych (polepszenie mechanizmów redystrybucji), co powinno korzystnie wpływać na ich dobrobyt osobisty.

W 2021 r. Strategia została poddana analizie w ramach działań w projekcie „STRATEGOR. Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”, który jest realizowany przez Fundację Polskiej Akademii Nauk. Fundacja zapewniła również specjalistyczne konsultacje. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności

Jedną z najczęstszych form wykluczenia społecznego jest bezdomność, która powoduje brak poczucia bezpieczeństwa.

W Poznaniu w 2021 r. w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (MOPR) funkcjonował Punkt Obsługi Klienta Działu Pomocy Osobom Bezdomnym przy ul. Gronowej 22.

W wyniku działań MOPR-u, w 2021 r. blisko 1,4 tys. osób w kryzysie bezdomności zostało objętych różnymi dedykowanymi usługami, do których należały m.in.:

 • zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego osobom w kryzysie bezdomności, w tym w szczególności zapewnienie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania, dostępu do świadczeń zdrowotnych, pomocy w formie biletu kredytowanego i załatwianiu spraw osobistych i urzędowych;
 • tworzenie szans oraz warunków wychodzenia z bezdomności poprzez m.in. opracowanie indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;
 • działania interwencyjne, zabezpieczające zdrowie oraz życie osób w kryzysie bezdomności, polegające na udzielaniu informacji o możliwościach korzystania z miejsc schronienia oraz innych form pomocy;
 • wspólne działania ze streetworkerami pracującymi na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Na terenie Poznania w 2021 r. zlokalizowano 152 miejsca przebywania osób w kryzysie bezdomności (tzw. koczowiska), w których wsparciem objęto 203 osoby. Miejsca te były stale monitorowane przez specjalne patrole.

W 2021 r., w ramach zapewnienia instytucjonalnego bezpieczeństwa osobom w kryzysie bezdomności, dostępnych było 767 stałych miejsc w 14 ośrodkach dla osób w kryzysie bezdomności, w tym w 3 ośrodkach (210 miejsc) zlokalizowanych poza Poznaniem (w Błońsku, Gościejewie i Rożnowicach). Miasto Poznań dofinansowało 330 miejsc na terenie Poznania oraz 54 miejsca poza miastem, co stanowiło 50% dostępnych miejsc oferowanych przez ośrodki dla osób w kryzysie bezdomności.

Ośrodki wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności prowadzone były przez następujące podmioty:

 • Miasto Poznań (Ośrodek dla Bezdomnych nr 1);
 • Stowarzyszenie MONAR;
 • Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot”;
 • Koło Poznańskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta;
 • Fundację „Miłosierdzie”;
 • Caritas Archidiecezji Poznańskiej;
 • Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”;
 • Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”.

Poza działaniami bieżącymi, w tym głównie instytucjonalnym wsparciem osób w kryzie bezdomności w ośrodkach, Miasto Poznań realizowało oraz wspierało (poprzez np. dotacje) różne projekty informacyjne i prewencyjne dotyczące zjawiska bezdomności i wychodzenia z niej. W 2021 r. zrealizowane zostały m.in. następujące działania:

 • „Mobilny punkt wsparcia” realizowany sezonowo (od 1.01. do 15.03. oraz od 1.11. do 31.12.2021 r.) przez Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne” oraz Stowarzyszenie „Dom Pomocna Dłoń”; działania punktu polegały na wydawaniu ciepłego posiłku oraz napoju, udzielaniu pomocy przedmedycznej, informowaniu o możliwych formach wsparcia oraz świadczeniu pracy socjalnej, a także pomocy w dotarciu osób w kryzysie bezdomności do placówek zapewniających schronienie; w 2021 r. punkt objął wsparciem ponad 200 osób;
 • „Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej” prowadzona przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej, zapewniająca możliwość korzystania z: zabiegów higienicznych, niezbędnych środków higienicznych, odzieży, pomocy przedmedycznej oraz z innych form wsparcia doraźnego; w 2021 r. dokonano 5,2 tys. przyjęć, zapewniono 3,8 tys. usług sanitarnych, 3,2 tys. razy wykonano usługę zmiany lub bezpłatnego prania i suszenia odzieży, 325 razy wykonano usługę strzyżenia włosów, udzielono 1,3 tys. porad przedmedycznych;
 • „Mobilny punkt pomocy medycznej” prowadzony przez Fundację Signum Caritatis, udzielający pomocy przedmedycznej i medycznej osobom w kryzysie bezdomności i ubogim na terenie miasta; w 2021 r. udzielono 401 różnego rodzaju porad, interwencji przedmedycznych, wstępnych diagnoz chorobowych i porad;
 • cykliczne monitorowanie miejsc przebywania osób w kryzysie bezdomności na terenie Poznania przez pracowników MOPR-u, we współpracy z Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską Miasta Poznania, Streetworkerami Pogotowia Społecznego, w celu m.in. udzielenia niezbędnej pomocy;
 • działania streetworkingowe prowadzone przez Stowarzyszenie „Pogotowie Społeczne”, które nawiązało kontakt z 441 osobami, oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, która nawiązała kontakt ze 112 osobami;
 • mieszkanie treningowe prowadzone przez Stowarzyszenie MONAR, przygotowujące osoby w kryzysie bezdomności i zagrożone wykluczeniem społecznym do samodzielnego życia; w 2021 r. projektem objęto 11 osób, w tym 3 dzieci;
 • ogrzewalnia dla osób w kryzysie bezdomności prowadzona przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej; w 2021 r. zapewniała ona pomoc 23 osobom dziennie; łącznie z ogrzewalni skorzystało 412 osób;
 • zapewnienie posiłków przez: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego (ok. 150 osób dziennie), Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Prowincja Poznańska (ok. 120-180 osób dziennie), Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi – Prowincja św. Józefa (59 osób dziennie), Caritas Poznańską (364 osoby dziennie);
 • zorganizowanie Śniadania Wielkanocnego oraz wydanie paczek żywnościowych przez Caritas Archidiecezji Poznańskiej oraz Fundację Miłosierdzie dla 930 osób;
 • zorganizowanie Spotkania Wigilijnego przez Fundację Miłosierdzie oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej, w ramach którego wydano 1,3 tys. posiłków oraz 1,3 tys. paczek żywnościowych;
 • akcja „Zgotujmy razem trochę dobra” skierowana zarówno do osób potrzebujących, jak i restauratorów, w ramach której wydano 200 posiłków osobom w kryzysie bezdomności i najuboższym z terenu miasta Poznania;
Grafika promująca akcję „Zgotujmy razem trochę dobra”

Grafika. Na niebieskim tle napis Zgotujmy trochę dobra trzecia edycja, poniżej dom, z którego oknami i dachem wydobywa się para, a z dachu wystaje nóż i widelec, na dole grafiki logotypy Poznań, luck77ou, mopr, ps, it integro

arch. UMP
 • projekt „Wzajem-noś(ć) – pomoc w powrocie wykluczonych Jeżyczan do wspólnoty lokalnej” realizowany przez Towarzystwo Pomocy Wzajemnej „Barka”; w ramach projektu objęto bezpośrednim wsparcie 10 osób w kryzysie bezdomności w zakresie doradztwa socjalnego, zawodowego oraz terapii uzależnień, zorganizowano 7 spotkań partnerstwa lokalnego w celu usprawnienia współpracy mającej na celu pomoc osobom w kryzysie bezdomności; zorganizowano 3 akcje „Wzajem-noś(ć)” na terenie osiedla Jeżyce;
 • „Mobilny Punkt Badań znamion skórnych dermatoskopem – profilaktyka chorób nowotworowych dla mieszkańców Poznania” zorganizowany przez Fundację Akceptacja, która w ośrodkach wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem przeprowadziła 4 dni badań dermatoskopowych w kierunku wczesnego wykrywania raka skóry;
 • Nie wiesz, nie reagujesz, tracisz szansę na zdrowie/udar – liczy się każda minuta – profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców Poznania – kontynuacja” działanie zrealizowane przez Fundację Akceptacja, która podczas 18 wyjazdów do ośrodków wsparcia dla osób będących w kryzysie bezdomności i uzależnienia przeprowadziła badania kontrolne w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia;
 • działania na rzecz Romów zamieszkujących teren przy ul. Lechickiej, którym przekazano pomoc finansową (157 osób) oraz objęto pomocą w formie pracy socjalnej (36 osób); działania te obejmowały m.in. zapisanie dzieci romskich do szkół, zbiórkę odzieży dla środowiska romskiego, wizyty Mobilnego Punktu Pomocy.

W celu ograniczenia rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19, zorganizowano „Miejsca czasowej izolacji dla uzależnionych osób będących w kryzysie bezdomności”. Miało to na celu zabezpieczenie pracowników oraz mieszkanek i mieszkańców ośrodków, ale również poznanianek i poznaniaków korzystających z przestrzeni publicznej. Osoby zakwalifikowane do pobytu w placówce dla osób w kryzysie bezdomności, kierowane były na 10-dniowy pobyt w miejscu izolacji, równoznaczny z odbyciem 10-dniowej kwarantanny przed przyjęciem do placówki. Miejsca dla osób w kryzysie bezdomności przygotowano w 2 placówkach.

W celu eliminacji bezdomności Miasto Poznań bierze udział w międzynarodowym projekcie „ROOF”, realizowanym w latach 2020-2022 w ramach Europejskiej Sieci Planowania Działań URBACT. Liderem projektu jest Belgia, a partnerami: Polska, Grecja, Portugalia, Rumunia, Szkocja, Francja, Włochy. Projekt polega na wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych na poziomie dużych miast, gdzie najczęściej występuje zjawisko bezdomności, w tym koncepcji Housing First, czyli „najpierw mieszkanie”, które osoby będące w kryzysie bezdomności otrzymują bez wstępnych warunków. Dla realizacji projektu utworzono Lokalną Grupę Działania URBACT, złożoną z przedstawicielek i przedstawicieli różnych wydziałów Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych oraz podmiotów zewnętrznych. Jednym z zadań grupy jest opracowanie Lokalnego Planu Działania, który definiuje problemy związane z bezdomnością w Poznaniu oraz formułuje koncepcję ich rozwiązania. Efektem realizacji projektu jest wstępnie opracowana koncepcja metodyki liczenia osób w kryzysie bezdomności oraz zebranie i zestawienie kosztów realizacji usług na rzecz osób w kryzysie bezdomności ponoszonych w Poznaniu.

Wsparcie grup zagrożonych wykluczeniem

Reintegracją zawodową i społeczną osób, które z różnych przyczyn mają trudności w odnalezieniu się na rynku pracy i są zagrożone wykluczeniem społecznym zajmują się Centra Integracji Społecznej (CIS). Swoją ofertę CIS-y kierują m.in. do osób w kryzysie bezdomności realizujących indywidualny program wychodzenia z bezdomności, osób uzależnionych, chorych psychicznie, długotrwale bezrobotnych, zwolnionych z zakładów karnych, uchodźców, osób z niepełnosprawnościami. Działania CIS-ów obejmują m.in. opracowanie Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, organizację warsztatów zawodowych, zajęć edukacyjnych z różnych dziedzin, doradztwo zawodowe, rozwój osobisty, zajęcia planowania życia. W Poznaniu w 2021 r. funkcjonowało 5 Centrów Integracji Społecznej:

W 2021 r. do CIS-ów zostały skierowane 504 osoby, spośród których 265 osób rozpoczęło udział w zajęciach CIS-ów, a 12 osób po ich zakończeniu podjęło zatrudnienie.

W celu przeciwdziałania zagrożeniom wykluczenia społecznego spowodowanego m.in. zadłużeniem, w 2021 r. działalność kontynuowała Spółdzielnia Socjalna „Poznanianka”. Spółdzielnia dawała możliwość odpracowania zadłużenia w opłatach za czynsz w mieszkaniach komunalnych oraz wspierała osoby pozostające długotrwale bez zatrudnienia bądź mające problemy z utrzymaniem pracy. W 2021 r. zatrudnienie w spółdzielni uzyskało łącznie 19 osób. Zatrudnieni przez spółdzielnię zajmowali się przede wszystkim wykonywaniem zadań na rzecz Miasta Poznania i miejskich jednostek organizacyjnych. Spółdzielnia zapewniała także reintegrację społeczną pracowników i pracowniczek, udzielając im pomocy, m.in. prawnej, psychologicznej, przy wychodzeniu z bezdomności oraz organizując spotkania reintegracyjne. Spółdzielnia utrzymywała się w całości z realizowanych zleceń.

Do zmniejszenia skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mają przyczynić się projekty dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego „Feniks Bis” (2019-2021) o wartości ok. 4 mln zł oraz „Feniks Trzeci” (2021-2023) o wartości 4,1 mln zł. Projekty realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Głównym założeniem obu projektów jest poprawa sytuacji życiowej ponad 400 osób mieszkających w Poznaniu i korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, m.in. poprzez:

 • zwiększenie szans na podjęcie stabilnego zatrudnienia przez osoby z niepełnosprawnościami;
 • upowszechnienie aktywnej postawy wobec doświadczanych trudności życiowych;
 • wzrost aktywności społecznej osób zamieszkujących wybrane rejony Poznania.

Wzmacnianie lokalnych podmiotów ekonomii społecznej oraz promocja tematyki społecznej i społecznej odpowiedzialności biznesu jest celem funkcjonującej w Poznaniu Pracowni Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy”. Pracownia powstała w ramach projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej”, realizowanego w latach 2018-2023 przez Fundację Pomocy Wzajemnej Barka (lider) oraz Miasto Poznań (partner), które pozyskały na ten cel dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego. Siedzibę pracowni zlokalizowano przy ul. św. Marcin. W pracowni w 2021 r. przeprowadzono prezentację produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej, działania edukacyjne, a także spotkania, warsztaty i seminaria poświęcone tematowi ekonomii społecznej, zorganizowano spotkania z osobami pracującymi w sektorze ekonomii społecznej oraz wydarzenia pozwalające na nawiązywanie kontaktów sektora ekonomii społecznej z biznesem. Ponadto zorganizowano m.in. kiermasze społeczne i Targi Ekonomii Społecznej, przeprowadzono zajęcia na temat ekonomii społecznej w szkołach podstawowych, kampanię promującą ekonomię społeczną.

Grafika promująca Pracownię Ekonomii Społecznej „Ładne rzeczy”

Grafika. Na białym tle czarny napis ładne rzeczy Pracownia Ekonomii Spolecznej. Na dole logotypy Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Samorząd województwa wielkopolskiego, Unia Europejska

arch. UMP

W 2021 r. w Poznaniu odbył się „Poznański Targ Dobra”, który był połączeniem Dnia Organizacji Pozarządowych oraz Targów Ekonomii Społecznej. Wydarzenie odbyło się pod hasłem „Zasiej Dobro” i zakończył tydzień, podczas którego 70 organizacji pozarządowych prezentowało poznaniankom i poznaniakom swoją działalność. Podczas „Poznańskiego Targu Dobra” odbył się również kiermasz społeczny pod hasłem „dobro-branie”, którego celem było promowanie zakupu rzeczy i korzystania z usług wykonanych przez spółdzielnie socjalne czy Warsztaty Terapii Zajęciowej. Zysk ze sprzedaży produktów przeznaczono na utrzymanie miejsc pracy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, rehabilitację i wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, a także na realizację działań społecznych na terenie Poznania.

Mapa „Poznańskiego Targu Dobra” zorganizowanego w 2021 r. na terenie Starego Zoo

Mapa Poznanskiego Targu Dobra 2021 wskazująca Strefę prelekcyjną, Organizatora, Warsztaty manualne, Strefę Sportu, Ławeczki prelekcyjne, Strefę edukacji, Strefę Kultury, Strefę Aktywnosci Społecznej, Strefę Równości, Strefę Zdrowia, Strefę Środowiska

arch. UMP

Pomoc dla obcokrajowców

Miasto Poznań wspierało inicjatywy w celu pełnej integracji obcokrajowców z osobami mieszkającymi w Poznaniu oraz udzielało pomocy, m.in. poprzez działania takie, jak: wypłata świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka, repatriantów i członków ich rodzin zapraszanych przez Miasto Poznań oraz cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub na pobyt tolerowany na terytorium RP, a także przez działalność Fundacji Centrum Badań Migracyjnych i realizację projektów Migrant Info Point oraz #AKTYWATOR WLKP, w ramach którego działają m.in. infolinia Migrant.info oraz Poznański Ośrodek Integracji – POINT, będący rozszerzeniem działalności Migrant Info Point – miejsca kompleksowej obsługi cudzoziemek i cudzoziemców.

Więcej informacji o cudzoziemkach i cudzoziemcach w rozdziale Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu.

Pomoc finansowa dla uczennic i uczniów

W ramach działań w celu zapewnienia wszystkim dzieciom i młodzieży równych szans na kształcenie oraz wspierania ich rozwoju edukacyjnego, Miasto Poznań zrealizowało programy pomocowe skierowane do osób uczących się i ich rodzin, w tym w formie różnego rodzaju świadczeń finansowych. Bezpośrednia pomoc materialna dla uczennic i uczniów o charakterze socjalnym w 2021 r. polegała na następujących działaniach:

 • wypłaceniu 52 osobom zasiłków szkolnych w wysokości 468 zł lub 620 zł, w łącznej kwocie 32,1 tys. zł;
 • przekazaniu 937 osobom stypendium szkolnego w wysokości od 100 do 130 zł, w łącznej kwocie 603,7 tys. zł;
 • wypłaceniu 141 jednorazowych świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry Start” w wysokości 300 zł, w łącznej kwocie 42,2 tys. zł (od 1.07.2021 r. organem właściwym w sprawie realizacji świadczenia „Dobry Start” został Zakład Ubezpieczeń Społecznych, dlatego w 2021 r. PCŚ nie przyjmowało wniosków o świadczenie „Dobry Start 300+”);
 • pomocy w ramach rządowego „Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022”, którą objęto 367 uczennic i uczniów szkół publicznych i niepublicznych, w łącznej kwocie 104,8 tys. zł;
 • zweryfikowaniu pozytywnie 25 wniosków o wsparcie uczennic i uczniów w ramach stypendium Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Budowanie postaw tolerancji, równości i akceptacji społecznej

Miasto Poznań aktywnie realizuje działania na rzecz równości i szacunku do drugiego człowieka.

Od 2018 r. kierunki miejskiej polityki w zakresie równego traktowania, w tym przeciwdziałania dyskryminacji – ze względu na płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, wiek, orientację seksualną, wyznanie, stopień sprawności czy status społeczno-ekonomiczny – wyznacza Zespół ds. Polityki Równości i Różnorodności. W skład zespołu wchodzą osoby reprezentujące stronę społeczną – Radę Miasta Poznania oraz Poznańską Radę Pożytku Publicznego – miejskie urzędniczki i urzędnicy, reprezentujący wydziały Urzędu Miasta Poznania, których zadania związane są z realizowaniem polityki społecznej i edukacyjnej oraz grono eksperckie wyłonione w drodze konkursu.

Istotną rolę w kształtowaniu postaw tolerancji odgrywa również Komisja Dialogu Obywatelskiego (KDO) przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. polityki równościowej. W 2021 r. odbyło się 8 posiedzeń KDO, a wśród najważniejszych działań podejmowanych przez KDO należy wymienić:

 • prace w ramach grupy roboczej dot. wypracowania innowacyjnego modelu mieszkania wspomaganego dla osób zależnych;
 • współpracę nad koncepcją konkursu „Poznanianki Roku” i dyskusję o projekcie „Bezpieczna przestrzeń” w ramach grupy roboczej ds. organizacji prokobiecych;
 • prace nad koncepcją i realizacja III Poznańskiego Tygodnia Tolerancji;
 • konsultowanie założeń otwartych konkursów ofert w obszarze polityki równościowej i innych dokumentów tematycznych;
 • zagospodarowanie „Strefy Równości” w ramach Poznańskiego Targu Dobra oraz Poznańskiego Dnia Organizacji Pozarządowych;
 • udział w ogólnopolskiej Akcji „Masz Głos”;
 • patronat nad akcją „Przewijamy Polskę – przewijamy Poznań”;
 • organizacja spotkań sieciujących z przedstawicielkami i przedstawicielami innych miast Polski.

W celu zwiększenia powszechności korzystania z mediacji i podnoszenia kompetencji kadry nauczycielskiej i wychowawczej, Miasto Poznań zleciło prowadzenie centrum mediacji, w tym również organizację mediacji rówieśniczych w szkołach. Kwota przeznaczona na to zadanie w 2021 r. wynosiła 100 tys. zł.

W 2021 r. Poznań prezentował się jako miasto przyjazne i tolerancyjne podczas III Poznańskiego Tygodnia Tolerancji, w trakcie którego zorganizowano 30 wydarzeń promujących szacunek i akceptację wobec każdego człowieka, niezależnie od jego poglądów, wyznania, wieku, płci, koloru skóry, orientacji seksualnej, pochodzenia czy stopnia sprawności. Wśród wydarzeń odbywających się stacjonarnie lub online znalazły się m.in.:

 • wykłady, dyskusje, debaty: „Jak budować różnorodne zespoły?”, na temat kultury Romów, „Sens życia & miłość w spektrum autyzmu”, o książce „Brakująca połowa dziejów” oraz Forum Miasto Kobiet, „Dlaczego kochamy Berlin – o kulturze otwartości i tolerancji”, „Jak eliminować zwroty i wyrazy dyskryminujące?”, „Prawa i swoboda człowieka a Tora”, „Krąg Ekofeministyczny”;
 • warsztaty: „Warsztat w zakresie przekazu medialnego dotyczącego mniejszości wyznaniowych i grup społecznych narażonych na dyskryminację”, na temat zgody w relacjach intymnych tzw. consentu, „O LGBT+ po angielsku”, o asertywności i wzmacnianiu kobiet poprzez pracę warsztatową nad swoją pewnością siebie i pracą nad wstydem, „Pokaż język”;
 • webinar o mechanizmach przemocy i edukacja, jak je rozpoznawać;
 • konferencja „Po pierwsze tolerancja”;
 • konsultacje „Twórzmy bezpieczną przestrzeń [LGBTQIA+]”;
 • premiera etiudy filmowej i rozmównica w Międzynarodowym Dniu Tolerancji;
 • koncert KLEBBA/KOVA;
 • wystawa fotograficzna „Równość i różnorodność w obiektywie Alexandre’a Lewkowicza”;
 • Tęczowy Dyskusyjny Klub Filmowy – projekcja filmu o tematyce LGBT+ wraz z dyskusją ekspercką;
 • zajęcia fitness z cyklu „Sport bez uprzedzeń”.
Grafika promująca III Poznański Tydzień Tolerancji

Grafika promująca trzeci Poznanski Tydzien Tolerancji. Na niebiekim tle napis trzeci Poznański Tydzień Tolerancji od pietnastego listopada do 21 listopada. Pod napisem rózne ikony dłoni z podniesionymi dwoma palcami, gwiazdy, krzyża, wóżka inwalidzkiego, serca, tęczy, płci

arch. UMP

Inicjatywy organizacji pozarządowych działających na rzecz społeczności lokalnych, w tym również budowania postaw prorównościowych, prezentowane były m.in. w Strefie Równości, która była jedną z siedmiu stref tematycznych zorganizowanych podczas Poznańskiego Targu Dobra.

W poznańskich szkołach w 2021 r. kontynuowano, realizowane od 2018 r., zajęcia pozalekcyjne na temat przeciwdziałania dyskryminacji i wykluczeniu. Podczas zajęć poruszano tematykę wielokulturowości, tolerancji, przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, narodowość lub kolor skóry. Każdorazowo o sposobie realizacji zajęć decydowały nauczycielki i nauczyciele, którzy w ramach realizacji zajęć mogli podejmować także współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się m.in. pomocą osobom wykluczonym społecznie. Zajęcia dodatkowe w szkołach z zakresu przeciwdziałania dyskryminacji dają szansę na realizację zadań z zakresu budowania relacji szacunku i poszanowania każdego człowieka, budowania wspólnoty w różnorodnej grupie, poznania podstawowych pojęć dotyczących dyskryminacji i kształtowania umiejętności przeciwdziałania takim postawom. W 2021 r. zrealizowano 72 programy zajęć, w tym 51 w szkołach podstawowych oraz 21 w szkołach ponadpodstawowych.