W 2017 r. uruchomiono nowe inicjatywy i programy z zakresu gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi.

Pilotażowy Program Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym

W 20127 r. rozpoczęto wdrażanie “Pilotażowego Programu Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym”, który zapewnia różne formy wsparcia dostosowane do potrzeb osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów mieszkaniowych. Jest to innowacyjny w skali kraju program, w którym po raz pierwszy udało się pogodzić zapewnienie wsparcia socjalnego z obowiązkiem zapewnienia lokalu socjalnego, który ciąży na gminie.

Program stanowi ważny instrument prowadzonej przez Miasto Poznań polityki mieszkaniowej, która zakłada wieloetapowość – stopniowe dochodzenie do oczekiwanego poziomu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

Miejskie Biuro Najmu

W 2017 r. uruchomiono program Miejskie Biuro Najmu (MBN), który oparty jest na koncepcji tzw. społecznych agencji najmu. Poznań, jako pierwsze miasto w Polsce, podjął tego typu działanie. Program jest realizowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o (ZKZL).

Programem zostaną objęte rodziny i osoby, które mają zbyt niskie dochody na wynajęcie lokalu lub kupno na wolnym rynku, złożyły wniosek do Miasta o lokal komunalny, lecz uzyskały zbyt małą liczbę punktów na jego uzyskanie.

Zadaniem MBN jest najem, od właścicieli prywatnych, mieszkań w celu dalszego ich wynajmu osobom oczekującym na pomoc mieszkaniową z komunalnych zasobów Miasta Poznania. W ramach funkcjonowania MBN, Miasto Poznań będzie mogło zawrzeć umowy na korzystniejszych warunkach finansowych niż obowiązujące na rynku standardowe stawki czynszowe. Miasto będzie także gwarantem w zakresie trwałości i stałości stosunku najmu oraz regularnych płatności. Po ustaniu stosunku najmu właściciel otrzyma lokal w stanie technicznym zdatnym do dalszego używania.

Właściciel współpracujący z MBN nie będzie zajmować się zarządzaniem najmem, poszukiwaniem najemcy, weryfikacją jego możliwości płatniczych, ani prowadzeniem windykacji ewentualnych zaległych płatności, nie będzie także zajmować się opróżnieniem lokalu. Całość tego procesu spoczywać będzie na MBN, które jest także gwarantem spokojnego i stabilnego przebiegu umowy.

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Poznania ds. interwencji lokatorskich

Stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. interwencji lokatorskich powołano w celu m. in.:

 • podejmowania uzasadnionych interwencji w ochronie praw lokatorów
 • wsparcia lokatorów w ich słusznych oczekiwaniach wobec Miasta Poznań w zakresie najmu lokali
 • pomocy lokatorom w kontaktach z wynajmującymi oraz z instytucjami zewnętrznymi (organami ścigania, sądami, komornikami, dostawcami mediów).

Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027

5 grudnia 2017 r. uchwałą Nr LVIII/1095/VII/2017 Rady Miasta Poznania przyjęta została “Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania na lata 2017-2027”. Dokument ten odzwierciedla potrzeby oraz przedstawia cele strategiczne i kierunki działań w zakresie rozwoju mieszkalnictwa, uwzględniając różne formy inwestowania na terenie miasta i stanowi ramę dla dalszych działań Miasta w obszarze polityki mieszkaniowej na kolejne 10 lat.

Polityka mieszkaniowa określa m.in.:

 • planowane instrumenty polityki mieszkaniowej Miasta Poznania (skierowane do osób najuboższych i o niskich dochodach, o średnich i wyższych dochodach, a także do seniorów)
 • priorytetowe dla Miasta obszary rozwoju funkcji  mieszkaniowej
 • cele polityki mieszkaniowej
 • system wdrażania polityki mieszkaniowej.

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

W 2017 r. uchwałą Nr LVIII/1092/VII/2017 Rady Miasta Poznania zmieniono uchwałę Nr XXX/443/VII/2016 Rady Miasta Poznania w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania. Zmiany obejmowały m.in. wprowadzenie zapisów dotyczących:

 • kolejności oddawania w najem wolnych, samodzielnych lokali o powierzchni powyżej 80 m2
 • kryteriów dochodowych uprawniających do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i mieszkaniowego
 • zamiany lokali
 • punktacji w karcie punktowej będącej załącznikiem do uchwały.

Wprowadzone zmiany pozwolą na obiektywną ocenę sytuacji wnioskodawcy, wynikają z konieczności doprecyzowania wcześniej obowiązujących przepisów do zmieniającej się sytuacji wnioskodawców. Uchwała poszerzyła grono beneficjentów działań pomocowych poprzez podniesienie kryterium dochodowego dla osób utrzymujących się z emerytury, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji czym wpisuje się w politykę przyjazną seniorom.