W 2017 r. dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy i zadań zleconych powiatu wyniosły ponad 198,4 mln zł.

Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu zwiększyły się w porównaniu z 2016 r. o 6,6%.

Wpływy ze zbytych nieruchomości osiągnęły wartość ponad 105 mln zł. Wpływy te w większości dotyczyły sprzedaży oraz użytkowania wieczystego zbytych nieruchomości w trybie przetargowym oraz bezprzetargowym.

Miasto Poznań posiada również znaczące źródła wierzytelności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz opłat z zakresu gospodarki nieruchomościami.

Wierzytelności przysługujące Miastu Poznań w zakresie podatków i opłat lokalnych
Rodzaj wierzytelności Kwota wierzytelności Kwota zaległości
Stan na 31.12.2017 r. (zł) Stan na 31.12.2017 r. (zł)
Podatek od nieruchomości Osoby fizyczne 17 010 371 12 306 370
Osoby prawne 58 305 295 43 998 009
Razem 75 315 666 56 304 379
Podatek rolny Osoby fizyczne 462 574 63 463
Osoby prawne 17 877 12 978
Razem 480 451 76 441
Podatek leśny 3 886 3 501
Podatek od środków transportu Osoby fizyczne 1 301 538 1 301 538
Osoby prawne 1 058 901 1 058 901
Razem 2 360 439 2 360 439
Opłata targowa 4 725 2 225
Razem 78 165 167 58 746 984
Źródło: UMP
Wierzytelności Miasta Poznania w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
Rodzaj wierzytelności Stan na 31.12.2016  w zł Stan na 31.12.2017  w zł Zmiana   w zł
Dynamika  w %
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 13.187.160 14.512.482 1.325.322 110
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych 3.019.589 2.136.006 -883.583 71
Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 13.137.417 19.392.625 6.255.209 148
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 399.170 484.810 85.641 121
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie 16.754.197 18.752.419 1. 998222 112
Z tytułu kosztów wyceny nieruchomości, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i pozostałych opłat 477.006 1.859.361 1.382.355 390
Razem 46.974.539 57.137.704 10.163.166 122
Źródło: UMP