Na koniec września 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało 312 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do których uczęszczało 87 tys. uczniów i uczennic.

Szkolnictwo podstawowe

W 2020 r. w Poznaniu funkcjonowało:

 • 135 szkół podstawowych (wg stanu na 30.09.2020 r.), w których kształciło się łącznie 42,1 tys. uczniów i uczennic; większość z nich, tj. 80,8%, uczęszczała do szkół prowadzonych przez Miasto Poznań, a 19,2% kształciło się w szkołach prowadzonych przez inne podmioty, np. fundacje czy organizacje wyznaniowe; szkoły podstawowe kształciły przede wszystkim młodzież (99,7% osób edukowanych); dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych naukę prowadziło 18 szkół specjalnych, w których uczyło się niewiele ponad 1 tys. osób, czyli 2,4% łącznej liczby uczniów i uczennic szkół podstawowych; funkcjonowały także 2 szkoły dla dorosłych, z oferty których korzystało 116 osób;
 • 3 szkoły artystyczne I stopnia (wg stanu na 30.09.2020 r.), prowadzone przez Miasto Poznań; kształciło się w nich 684 uczniów i uczennic.
Uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach w Poznaniuwykres Uczniowie w szkołach podstawowych i gimnazjach w Poznaniu w latach 1999-2001

wykres do pobrania w xls

Szkolnictwo ponadpodstawowe

W roku szkolnym 2020/2021 w Poznaniu funkcjonowały następujące szkoły ponadpodstawowe:

 • licea ogólnokształcące;
 • technika;
 • szkoły artystyczne II stopnia;
 • branżowe szkoły I stopnia;
 • branżowe szkoły II stopnia;
 • szkoły przysposabiające do pracy;
 • szkoły policealne.

Poznańskie szkoły ponadpodstawowe kształciły łącznie 44,2 tys. uczniów i uczennic, spośród których 47,1% uczyło się w liceach ogólnokształcących, a 28% w technikach.

Szkolnictwo ponadpodstawowe w Poznaniu w roku szkolnym 2020/2021 (wg stanu na 30.09.2020 r.) obejmowało łącznie 174 placówki, w tym:

 • 82 licea ogólnokształcące, w tym 42 prowadzone przez Miasto Poznań oraz 40 prowadzonych przez inne podmioty; naukę pobierało w nich łącznie 20,9 tys. uczniów i uczennic, w tym blisko 3 tys. w szkołach dla dorosłych i 173 osoby w liceach specjalnych;
 • 22 technika, w tym 19 prowadzonych przez Miasto Poznań oraz 3 prowadzone przez inne podmioty; uczęszczało do nich łącznie 12,4 tys. uczniów i uczennic, w tym 16 osób do technikum specjalnego;
 • 1 szkołę artystyczną II stopnia, prowadzoną przez Miasto Poznań, kształcącą 303 osoby;
 • 19 branżowych szkół I stopnia, w tym 18 prowadzonych przez Miasto Poznań; kształciły one łącznie 2,8 tys. osób, w tym 186 uczniów i uczennic branżowych szkół specjalnych;
 • 6 branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez Miasto Poznań; kształciły się w nich łącznie 34 osoby dorosłe;
 • 7 specjalnych szkół przysposabiających do pracy, prowadzonych przez Miasto Poznań, w których kształciło się 169 osób;
 • 37 szkół policealnych, w tym 1 prowadzoną przez Miasto Poznań oraz 36 prowadzonych przez inne podmioty; kształciły one łącznie 7,7 tys. osób, w tym 24 uczniów i uczennic w szkole specjalnej.

Poznańska oferta edukacyjna dawała możliwość zdawania międzynarodowej matury w II Liceum Ogólnokształcącym im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, w którym w oddziałach z międzynarodową maturą kształciło się 81 osób, a do egzaminu dojrzałości w 2020 r. przystąpiło 39 osób.

Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych dla młodzieży w Poznaniuwykres Uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych dla mlodzieży w Poznaniu

wykres do pobrania w xls

Oddziały dwujęzyczne oraz szkoły międzynarodowe

Umiejętności językowe w zakresie języków angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego rozwijano m.in. w oddziałach dwujęzycznych. W roku szkolnym 2020/2021 w oddziałach tych kształciło się łącznie 3,2 tys. osób, w tym ponad 1 tys. uczniów i uczennic w szkołach podstawowych. Najczęściej nauczanym językiem w oddziałach dwujęzycznych był język angielski, a najwięcej uczniów i uczennic uczęszczało do takich oddziałów w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 (634 osoby) oraz w XXXVIII Liceum Ogólnokształcącym (591 osób).

W Poznaniu funkcjonowały 2 szkoły międzynarodowe, tj. Prywatna Szkoła Podstawowa Anglojęzyczna Poznań British International School oraz International School of Poznan, kształcąca na poziomie podstawowym oraz liceum ogólnokształcącego. Do szkół tych w 2020 r. uczęszczały łącznie 344 osoby.

Szkolnictwo dla dorosłych

W roku szkolnym 2020/2021 osoby dorosłe miały możliwość podjęcia nauki w:

 • szkołach podstawowych (2 placówki);
 • branżowych szkołach II stopnia (6 placówek);
 • liceach ogólnokształcących (21 placówek);
 • szkołach policealnych (29 placówek).

Placówki te kształciły łącznie 10,1 tys. osób dorosłych, z których większość uczęszczała do szkół policealnych (blisko 7 tys. osób). Blisko 3 tys. osób kształciło się w liceach ogólnokształcących. Miasto Poznań prowadziło 13 szkół dla dorosłych, a pozostałe szkoły (45) były prowadzone przez inne podmioty.

Kadra w placówkach oświatowych

W roku szkolnym 2020/2021 (stan na 30.09.2020 r.) w 256 poznańskich samorządowych jednostkach oświatowych uruchomiono 13,3 tys. etatów (łącznie pedagogicznych i administracyjno-organizacyjnych). W ogólnej liczbie etatów ok. 96,5% stanowiły etaty w przedszkolach i szkołach, a pozostałe ok. 3,5% to etaty w pozostałych placówkach oświatowych, m.in. takich jak bursy i internaty, młodzieżowe domy kultury, poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

W 2020 r. odbyło się 230 postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego. Poznańscy nauczyciele i nauczycielki doskonalili warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach kwalifikacyjnych i doskonalących (m.in. z zakresu obsługi aplikacji Teams do nauczania zdalnego i technik nauczania zdalnego, edukacji poprzez ruch, zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ochrony danych osobowych w szkole) oraz studiach podyplomowych (m.in. z zakresu wychowania przedszkolnego, nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, gimnastyki korekcyjnej, logopedii, terapii pedagogicznej, doradztwa zawodowego). Dzięki dofinansowaniu studiów wielu nauczycieli uzyskało kwalifikacje do nauczania kolejnego przedmiotu. W 2020 r. dokształcało się 6,2 tys. nauczycieli i nauczycielek, a studia podjęło 529 osób.

W 2020 r. ze względu na pandemię nie przeprowadzono konkursu o tytuł „Wielkopolskiego Nauczyciela Roku” oraz „Wielkopolskiej Szkoły Roku”, którego organizatorem jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.