W 2017 r. programy i projekty na rzecz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia skierowane były na wsparcie najbardziej zagrożonych grup bezrobotnych.

Projekty Powiatowego Urzędu Pracy

Projekty realizowane przez PUP, w tym finansowane ze środków Unii Europejskiej, ukierunkowane były na pomoc najbardziej zagrożonym grupom bezrobotnych. Mogli oni uczestniczyć w takich projektach, jak:

  • „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie poznańskim”, którego głównym celem było objęcie wsparciem oraz zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych, poniżej 30 roku życia; w 2017 r. wsparciem objęto blisko 0,9 tys. osób – wszyscy beneficjenci zostali objęci pośrednictwem pracy, a wybrane osoby otrzymały wsparcie w postaci szkolenia, staży, środków na podjęcie działalności gospodarczej, czy bonów szkoleniowych lub na zasiedlenie (projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie poznańskim”, który dotyczył wsparcia oraz zwiększenia możliwości zatrudnienia osób powyżej 29 roku życia; wsparciem objęto 655 osób w zakresie pośrednictwa pracy (w tym indywidualnego planu działania oraz skierowania na staże zawodowe i prace interwencyjne) lub wsparcia finansowego na podjęcie działalności gospodarczej  (projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego)
  • „Zawsze Aktywni i Przedsiębiorczy” – wsparciem objęte zostały osoby powyżej 50 roku życia poprzez szkolenia, warsztaty, jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej oraz dofinansowanie kosztów zatrudnienia dla pracodawcy
  • „Na start” – wsparciem objęte zostały osoby w wieku 30-50 lat, poprzez warsztaty oraz jednorazowe dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  • „Niania na etacie III” – program specjalny skierowany do kobiet po 45 roku życia, głównie do tych, wobec których dotychczas podejmowane działania w zakresie  aktywizacji zawodowej okazały się niewystarczające do powrotu na rynek pracy lub utrzymania zatrudnienia

Inne podmioty

W Poznaniu w rozwiązywanie problemów osób bezrobotnych (także z niepełnosprawnością) włączały się również inne instytucje czy organizacje pozarządowe, m.in. Biuro Pośrednictwa Pracy Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Cykliczne targi pracy organizowane były przez m.in. Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu, biura karier, studenckie organizacje samorządowe poznańskich szkół wyższych.

Osoby poszukujące zatrudnienia oraz zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą lub już prowadzące małe firmy wspierał  Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości świadczący usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

Do zawodów deficytowych w 2017 r. w Poznaniu należały m. in.: nauczyciel przedszkola, pielęgniarka, specjalista ds. rekrutacji pracowników, specjalista ds. sprzedaży, automatyk,  inżynier elektryk, księgowy, doradca klienta, przedstawiciel handlowy, opiekunka dziecięca, monter instalacji i urządzeń, drukarz, kosmetyczka, stolarz, kucharz, mechanik samochodowy, ślusarz, kasjer, sprzątaczka, magazynier.

Do zawodów nadwyżkowych w 2017 r. w Poznaniu należały m.in.: nauczyciel szkoły podstawowej, dziennikarz, technik analityki medycznej, kowal, technik budownictwa, formowacz wyrobów szklanych, krajacz i szlifierz szkła, operator aparatury medycznej, monter i konserwator instalacji klimatyzacyjnych i chłodniczych, grawer i zdobnik ceramiki i szkła, muzyk, operator urządzeń energetycznych.

18,2 mln zł przeznaczono na wypłatę zasiłków w 2017 r.; otrzymało je 7 tys. osób.

O 4,3% wzrosła w 2017 r. liczba pracujących w Poznaniu w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 340,3 tys. osób.

15,3  tys. ofert pracy w Poznaniu zamieścił Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu w 2017 r., o 0,3 tys. mniej niż rok wcześniej.

6,3 tys. zarejestrowanych w PUP bezrobotnych z Poznania w ciągu roku podjęło pracę, a 1,2 tys. osób skierowano na szkolenie zawodowe.

Nagrodę Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uzyskał PUP w Poznaniu  za efektywność działań aktywizacyjnych podejmowanych w 2016 r. Ponadto PUP został laureatem nagrody specjalnej w ogólnopolskim konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy i otrzymał tytuł „Lidera aktywizacji osób młodych”. Konkurs zorganizowany został przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom, a jego celem było promowanie projektów i działań, realizowanych przez instytucje publiczne i prywatne, zwiększających skuteczność wsparcia kierowanego do osób młodych

Rynek pracy w Poznaniu
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2017 2017/2000 w %
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. x x 300,4 322,5 326,2 340,3 x x
Udział pracujących w rolnictwie w % x x 0,6 0,6 0,6 0,6 x x
Udział pracujących w przemyśle i budownictwie w % x x 22,8 20,0 19,8 19,3 x x
Udział pracujących w usługach w % x x 76,5 79,4 79,6 80,1 x x
Liczba bezrobotnych w tys. 11,0 19,6 11,2 10,4 8,0 6,6 5,0 45,5
Stopa bezrobocia w % 3,4 6,2 3,6 3,2 2,4 1,9 1,4 -2,0
Liczba ofert pracy na koniec roku 114 258 143 274 604 716 483 424
Liczba osób bezrobotnych nowo zarejestrowanych w tys. x 23,8 22,9 16,5 14,625 13,3 11,5 x
Liczba osób wykreślonych z rejestru bezrobotnych w tys. x 25,7 21,9 19,6 17,011 14,7 13,0 x
Liczba bezrobotnych przypadających na 1 ofertę pracy 104 76 78 38 13 9 10 x
Źródło: GUS, UMP

 

Rynek pracy w największych polskich miastach
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. (2016) 340,3 376,7 304,6 1052,2 301,8
Liczba pracujących w gospodarce narodowej na 1000 mieszkańców (2016) 629,7 582,7 452,1 702,6 567,7
Udział pracujących w przemyśle i budownictwie w % (2016) 19,3 18,7 23,7 13,3 18,4
Udział pracujących w usługach w % (2016) 80,1 80,2 75,7 86,2 81,1
Liczba bezrobotnych w tys. (2017) 5,0 13 21,9 26,1 8,2
Stopa bezrobocia w % (2017) 1,4 2,8 6,4 2,0 2,2
Liczba bezrobotnych na 1 ofertę pracy (2017) 10 7 9 9 3
Źródło: GUS, UMP