W 2017 r. dochody Miasta wynosiły 3 510 mln zł i były o 7,9 % wyższe,  wydatki Miasta wynosiły ponad 3 349 mln zł i były o 3,9% wyższe niż rok wcześniej.

Dochody budżetu Miasta

Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności:

  • udziały w podatkach dochodowych
  • podatek od nieruchomości.

Dochody Miasta z udziału w podatkach PIT i CIT wyniosły ponad 1 122,6 mln zł. Dochody z podatków PIT i CIT stanowiły 32% dochodów ogółem.

Dotacje i subwencje z budżetu państwa były w 2017 r. wyższe niż w 2016 r. o 9,7% i wyniosły 1 100,4 mln zł.

Największa alokacja z lokalnych obciążeń fiskalnych pochodziła z podatku od nieruchomości – 402,5 mln zł (wzrost o 3,7% w stosunku do 2016 r.).

Główne źródła dochodów budżetu Miasta w 2017 r.
Źródło Wartość w zł
Dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 100,4 mln
Udziały w podatku dochodowym (PIT) 992,4 mln
Udziały w podatku dochodowym (CIT) 130,2 mln
Podatki i opłaty lokalne 666,5 mln
Pozostałe dochody 620,5 mln
Źródło: UMP

Wydatki budżetu Miasta

Największe wydatki, stanowiące 55% wydatków ogółem budżetu Miasta, przeznaczono na:

  • oświatę (ponad 1 028 mln zł, łącznie z wydatkami na placówki niesamorządowe, tj. o 6,4% więcej niż w 2016 r.)
  • drogi i transport publiczny (814,7 mln zł, tj. o ponad 13,9% mniej niż w 2016 r.)

Znaczne wydatki poniesiono także na:

  • politykę społeczną i zdrowotną (ponad 672,2 mln zł, tj. o 13,7% więcej niż w 2016 r.)
  • gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (174,6 mln zł, tj. o ponad 34,6% więcej niż w 2016 r.)
  • administrację (166,1 mln zł, tj. o 5,4% więcej niż w 2016 r.).

Na wydatki majątkowe przeznaczono o ponad 24,9% mniej środków niż w 2016 r. – 440 mln zł, a na wydatki bieżące poniesiono 2 909 mln zł, tj. o ponad 10,3% więcej niż w 2016 r.

Nadwyżka budżetu Miasta

W 2017 r. wypracowano nadwyżkę budżetową w wysokości 161,6 mln zł.

 

na wykresie widać strukturę wydatków Miasta Poznania w 2017 r. w %

Pobierz dane XLS

 

 

na wykresie widać nakłady na inwestycje samorządowe w Poznaniu w latach 2009-2017

Pobierz dane XLS