na zdjęciu widać salę szpitalnąarch. UMP, fot. M. Nowaczyk

 

W 2017 r. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne były udzielane przez 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej posiadających kontrakty z NFZ.

Kontrakty z NFZ

Na mocy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), w 2017 r. w Poznaniu 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej udzielało ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców. 117 placówek udzielało pomocy lekarza rodzinnego, 135 podmiotów świadczyło usługi stomatologiczne, a 115 placówek zatrudniało pielęgniarki środowiskowo-rodzinne oraz położne środowiskowo-rodzinne. W porównaniu z 2016 r. zwiększyła się liczba podmiotów świadczących usługi pielęgniarki w środowisku nauczania (z 18 do 21).

POSUM

Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych (POSUM) przy Al. Solidarności, będący jednostką Miasta Poznania, w 2017 r. świadczył usługi w zakresie lecznictwa ambulatoryjnego, rehabilitacji, diagnostyki, medycyny pracy oraz profilaktyki prozdrowotnej. W 2017 r. w POSUM realizowano prace inwestycyjno-modernizacyjne, w tym m.in.:

 • prace modernizacyjne związane z przystosowaniem i otwarciem Dziennego Ośrodka  Rehabilitacji Słuchu i Mowy Dzieci i Młodzieży
 • rozbudowa instalacji gazów medycznych
 • modernizacja monitoringu
 • zmiana systemu opomiarowania zasileń głównych
 • zakup pojazdu do transportu medycznego i sprzętu rehabilitacyjnego.

POSUM jest realizatorem miejskiego projektu utworzenia nowoczesnego Centrum Medycyny Senioralnej oraz Hospicjum z oddziałem dla dzieci. Budowa obiektu, którego projekt powstał w 2017 r., ma się rozpocząć w 2018 r. Placówka będzie zlokalizowana na os. Przyjaźni, w bezpośrednim sąsiedztwie POSUM.

1. miejsce zajął POSUM w plebiscycie Hipokrates Wielkopolski, w 2 kategoriach: Najbardziej Przyjazna Placówka Służby Zdrowia w Poznaniu i Najbardziej Przyjazna Placówka Służby Zdrowia w Wielkopolsce. Plebiscyt zorganizowała redakcja Głosu Wielkopolskiego.

Baza lecznictwa szpitalnego

W 2017 r. w Poznaniu funkcjonowało 20 szpitali cywilnych, z tego:

 • 2 szpitale miejskie
 • 5 szpitali zarządzanych przez Województwo Wielkopolskie (przy ulicach: Juraszów, Garbary, Szamarzewskiego, Krysiewicza, Sanatoryjnej)
 • 5 szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu (przy ulicach: Długiej, Przybyszewskiego, Polnej, 28 Czerwca 1956 r. i Szpitalnej)
 • szpitale prywatne (spółki prawa handlowego), w tym m.in.: Centrum Medyczne HCP (przy ul. 28 Czerwca 1956 r.), Prywatna Lecznica Certus Szpital Nr 1, Szpital i Przychodnia Medica Celsus, Klinika Grunwaldzka, Klinika Promienista, MedPolonia, Klinika Pro Bono, Rehasport Clinic, Szpital św. Wojciecha, oraz Centrum Okulistyczne Św. Jerzego.

Miasto Poznań jest organem założycielskim 3 samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielających świadczeń medycznych z zakresu opieki stacjonarnej:

 • Szpitala Miejskiego im. F. Raszei przy ul. Mickiewicza
 • Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym przy ul. Szwajcarskiej
 • Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji Medycznej przy ul. Mogileńskiej.

Placówki te świadczyły usługi medyczne w ramach kontraktów z NFZ. W 2017 r. zapewniały one łącznie ponad 800 łóżek oraz hospitalizowały 85,8 tys. pacjentów. Zatrudniały łącznie ok. 2 tys. pracowników.

III Europejska Sesja Internetowa „Chirurgia Laryngologiczna Live” została zorganizowana w 2017 r. przez Klinikę Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Katedry Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. W transmisji internetowej na żywo wzięło udział 10 czołowych klinik europejskich, sesja była odbierana na całym świecie. Wydarzenie to mogło się odbyć dzięki wsparciu finansowemu Miasta Poznania.

Inwestycje w placówkach szpitalnych

W placówkach miejskich w 2017 r. prowadzono działania wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców, w tym prace modernizacyjne i zakup sprzętu i wyposażenia. Do najważniejszych zadań zapewniających właściwą infrastrukturę techniczną w miejskich placówkach należały:

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia:

 • opracowanie koncepcji rozbudowy nowego skrzydła szpitala
 • opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy Oddziału Dziennej Rehabilitacji Kardiologicznej, sfinansowanie robót budowlanych i zakup nowego sprzętu oraz wyposażenia oddziału
 • wymiana centrali telefonicznej na terenie szpitala
 • zakup nowego stołu operacyjnego na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu oraz zestawu do mikrodiscectomii lędźwiowej
 • zakup fotela operacyjnego, kardiomonitorów mobilnych, łóżek szpitalnych, narzędzi chirurgicznych na potrzeby Oddziału Ortopedii i Traumatologii Ruchu
 • zakup pomp infuzyjnych dla kilku oddziałów szpitala
 • zakup sprzętu i wyposażenia: aparaty NerveMonitor i Lucas oraz aparat USG na potrzeby Zakładu Diagnostyki Obrazowej, ramienia C do aparatu rentgenowskiego
 • doposażenie w sprzęt medyczny Centrum Urazowego.

Szpital Miejski im. F. Raszei:

 • sfinansowanie robót budowlanych związanych z przebudową Oddziału Ginekologii, zakup wyposażenia i sprzętu: aparat do znieczulania z monitorem, kardiomonitory, myjkodezynfekator, ultrasonograf, stoły operacyjne, łóżka medyczne, kompaktowy tor wizyjny, histeroskopy i pompy
 • zakup gastroskopu zabiegowego, lamp operacyjnych na potrzeby Głównego Bloku Operacyjnego oraz zestaw narzędzi do sialoendoskopii
 • modernizacja Oddział Diabetologii i Chorób Wewnętrznych
 • sfinansowanie wymiany instalacji kanalizacyjnej oraz utworzenia zespołu sanitariatów na potrzeby pacjentów Izb Przyjęć i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej:

 • sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej rozbudowy o nowe skrzydło budynku głównego Zakładu przy ul. Mogileńskiej
 • przekazanie środków na budowę dróg wewnętrznych
 • zakup nowoczesnego wyposażenia pokoi pacjentów: łóżka rehabilitacyjne wraz ze stolikami przyłóżkowymi, szafy oraz inny sprzęt rehabilitacyjny
 • sfinansowanie działań mających na celu poprawę jakości opieki nad osobami niesamodzielnymi, z zaburzeniami psychicznymi i niepełnosprawnymi intelektualnie w Filii Zakładu w Owińskach.

Inwestycje w podmiotach leczniczych nie nadzorowanych przez Miasto:

Hospicjum Palium:

 • zaplanowano środki finansowe na przygotowanie terenu i istniejącej infrastruktury technicznej pod rozbudowę hospicjum, przesunięto termin realizacji zadania na 2018 r.

Szpital Kliniczny im. K. Jonschera:

 • zakup nanometrów i elektrografu z wyposażeniem, pH metru z funkcją pH impedancji, testu oddechowego wodoro-metanowego, pletyzmografu, kolorymetru, gastroskopu z optyką boczną, gastroskopu i kolonoskopu niemowlęcego oraz unitu laryngologicznego z wyposażeniem.

W „Rankingu Szpitali Publicznych 2017” oceniającym efektywność zarządzania, w kategorii „Szpitale z kontaktem NFZ powyżej 70 mln zł”, poznańskie szpitale zajęły następujące miejsca:
• 8. Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
• 18. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
• 50. Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem
• 53. Szpital Wojewódzki w Poznaniu
• 57. Szpital Kliniczny im. K. Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego
• 79. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu

Apteki w Poznaniu
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2016/2010 w %
Liczba aptek 157 216 251 259 282 299 190,4
Źródło: GUS
Punkty ambulatoryjne w Poznaniu
2000 2005 2010 2014 2015 2016 2016/2010 w %
Liczba punktów ambulatoryjnych 142 249 341 462 484 526 370,4
Źródło: GUS
Apteki w dużych miastach w Polsce (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Liczba aptek 299 310 308 653 290
Źródło: GUS
Punkty ambulatoryjne w dużych miastach w Polsce (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Liczba punktów ambulatoryjnych 526 658 679 1249 511
Źródło: GUS