Około 1/3 ogólnej powierzchni miasta Poznania stanowią użytki rolne.

Zmiany w stanie i strukturze użytków rolnych

W strukturze obszarowej indywidualnych gospodarstw rolnych dominują gospodarstwa do 2 ha (43,5%).

Pełna struktura obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia się następująco:

 • do 2 ha – 319 gospodarstw (43,5 % ogółu gospodarstw),
 • od 2 ha do 5 ha – 248 gospodarstw (33,8%),
 • od 5 ha do 15 ha – 120 gospodarstw (16,3%),
 • powyżej 15 ha – 47 gospodarstw (6,4%).
Powierzchnia użytków rolnych
  Powierzchnia (ha) Udział %
ogółem 7 906 100
z tego: 4 001 50,6
osoby fizyczne
Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

 

W strukturze użytków rolnych, podobnie jak w latach poprzednich, dominującą pozycję zajmują grunty orne.

 Struktura użytków rolnych
Użytki rolne Powierzchnia (ha) Udział %
Ogółem 7 906 100
w tym:
grunty orne 6 475 81,9
sady 239 3
łąki 679 8,6
pastwiska 366 4,6
Źródło: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

 

Produkcja roślinna i ogrodnicza

Osiągnięte w 2018 r. efekty gospodarcze rolnictwa uwarunkowane były przede wszystkim czynnikami klimatycznymi, a także wymogami gospodarki rynkowej.

Zmiany w strukturze zasiewów wg siedziby użytkownika
powierzchnia zasiewów ha udział %
Ogółem  6 552  100,0
w tym:    
zbożowe 5 570  85,0
ziemniaki  130  2,0
przemysłowe  770  11,8
pastewne  70  1,1
pozostałe uprawy  12  0,2
Źródło: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

 

Wegetacja roślin w 2017/2018 r. nastąpiła późno ze względu na zalegający śnieg. Susza spowodowała duże straty w uprawach, niskie plony i słabe wyniki produkcji zwierzęcej. Do tego sytuację ekonomiczną rolników pogarszał wzrost ceny oleju napędowego oraz podwyżki cen na energię elektryczną.

 

Plony podstawowych upraw
  2017 (q/ha) 2018 (q/ha)
zbożowe  47,7  22,5
ziemniaki  300  180
rzepak  30  20
buraki cukrowe  250  100
Źródło: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

 

Produkcja ogrodnicza przy obecnych warunkach pogodowych, gdzie jest mała ilość opadów atmosferycznych, stała się niezbyt opłacalna, powoduje zbyt wysokie koszty w uprawie, ponieważ trzeba warzywa podlewać wodą z własnego ujęcia.

Produkcja zwierzęca

2018 r. był bardzo trudny dla hodowców trzody chlewnej, czynniki negatywnie wpływające na tę sytuację to:

 • niskie ceny skupu żywca wieprzowego,
 • wyższe ceny pasz,
 • wysoka produkcja trzody chlewnej w krajach UE,
 • nadmierny import mięsa wieprzowego,
 • występująca susza spowodowała zmniejszenie ilości zbóż z własnej produkcji roślinnej w żywieniu zwierząt.

Ponadto hodowcy trzody chlewnej ponoszą wysokie koszty związane z zachowaniem bioasekuracji, chroniąc swoje stada przed ASF.

Stan pogłowia zwierząt gospodarskich
  2017 2018
krowy 450 420
trzoda chlewna 1 100 1 000
konie 490 490
Źródło: Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Melioracje

W 2018 r. przeprowadzono prace konserwacyjne, modernizacyjne oraz remonty rowów, cieków w Poznaniu. Powyższe prace prowadzono na terenach rolniczych znajdujących się w rejonie: Spławia, Moraska, Starołęki, Głuszyny, Żegrza i Kotowa.

Imprezy organizowane w 2018 r. przez Urząd Miasta Poznania

W 2018 r zorganizowano imprezy:

 • Konkurs „Zielony Poznań” – do rywalizacji w 25. edycji konkursu zgłoszono rekordową liczbę, ponad 7 tys. obiektów z terenu miasta Poznania w kategoriach: zieleńce, balkony i loggie, ogrody przydomowe, działki na terenach POD, pasy zieleni (do pierwszej edycji konkursu, która odbyła się w 1994 r. zgłoszono nieco ponad 160 obiektów),
 • Kiermasz „Zielony Poznań” – przed Palmiarnią Poznańską odbył się kiermasz roślin ozdobnych, sprzętu ogrodniczego, specjalistycznej literatury. Fachowych porad działkowych i ogrodniczych udzielali instruktorzy Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców. W zakresie projektowania ogrodów przydomowych porad udzielali Pracownicy i Doktoranci Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz studenci.