W Poznaniu 98% mieszkańców korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej.


Wodociągi i kanalizacja

Zużycie wody z wodociągów w 2018 r. wyniosło 32,0 mln m3 (rok wcześniej 31,0 mln m3), w tym 22,1 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe.

Oznacza to, że przeciętny mieszkaniec zużył w ciągu roku na cele bytowe 40 m3 wody.

Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A. (Aquanet) była po uzdatnieniu dobra i nie odbiegała od obowiązujących norm.

Wszystkie ścieki były oczyszczane mechanicznie i biologicznie w 2 podstawowych dla Poznania oczyszczalniach:

 • Centralnej Oczyszczalni Ścieków (COŚ) w Koziegłowach
 • Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków (LOŚ) przy ul. Serbskiej

Łączna ilość ścieków oczyszczanych przez poznańskie oczyszczalnie wyniosła 50,7 tys. m3/rok.


Inwestycje i remonty

W 2018 r. spółka Aquanet prowadziła prace inwestycyjno-remontowe w celu poprawy gospodarki wodno-ściekowej i ochrony zasobów wodnych. Realizowano m.in.:

 • modernizację Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Wiśniowej
 • prace wodociągowo-kanalizacyjne m.in. w rejonie ul. Ostrowskiej oraz w na terenie osiedli Krzesinyi Krzesinki
 • kolektory sanitarne w rejonie ul. Milczańskiej oraz kolektor sanitarny Junikowski
 • IV etap budowy kanalizacji sanitarnej na terenie os. Szczepankowo.
  Łączna wartość zrealizowanych w 2018 r. prac inwestycyjnych w Poznaniu wyniosła 111,4 mln zł, czyli blisko 2 razy więcej niż rok wcześniej


W 2017 r. spółka Aquanet podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach” – etap VI w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Do końca 2018 r. spółka zrealizowała 17% projektu, który ma być zakończony w 2023 r.

Aquanet SA bierze udział w międzynarodowych badaniach porównawczych, w ramach których monitorowanych jest szereg wskaźników, które umożliwiają wyodrębnienie obszarów, obiektów czy procesów, które odbiegają swoim poziomem od uzyskiwanych w innych przedsiębiorstwach o tym samym profilu działalności. Pozwala to na skuteczną długookresową poprawę efektywności działania w różnych obszarach gospodarki wodnej.


W 2018 r. spółka Aquanet otrzymała nagrodę o nazwie „Tytan”, przyznawana przez pismo branżowe „Inżynieria Bezwykopowa”, za najciekawsze i najtrudniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2016-2017.

Nagrodę przyznano za realizację programu „Aglomeracja Poznań: Modernizacja Poznańskiego Systemu Kanalizacyjnego”, w ramach którego wykonano renowację sieci kanalizacyjnej w Poznaniu oraz za wykonanie renowacji magistrali wodociągowej metodą natrysku odśrodkowego polimocznikiem w rejonie os. Czecha.

Energia elektryczna

W 2017 r. do sieci elektrycznej podłączonych było 257,8 tys. poznańskich gospodarstw domowych, czyli o 5,9 tys. więcej niż rok wcześniej.

O 1,6 GWh wzrosło także roczne zużycie energii elektrycznej, osiągając poziom 444,1 GWh. Roczne zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło więc 823,1 kWh.

Inwestycje i modernizacje

W 2018 r. spółka Enea Operator w Poznaniu prowadziła Program poprawy niezawodności pracy sieci oraz ciągłości zasilania, w ramach którego m.in.:

 • modernizowano ciągi liniowe średniego napięcia wraz z montażem łączników zdalnie sterowanych,
 • prowadzono prace w celu zwiększenia automatyzacji sieci dystrybucyjnej,
 • likwidowano zagrożenia zwarciowe w sieci średniego napięcia,
 • realizowano program likwidacji sieci 6kV, którego celem było zmniejszenie nakładów na eksploatację awaryjnej sieci 6 kV, która w znacznej części ma ponad 50 lat; był to kolejny etap realizacji projektu modernizacyjnego, którego zakończenie planowane jest na 2022 r.

Sieć ciepłownicza

Dostęp do sieci ciepłowniczej na terenie miasta Poznania zapewnia spółka Veolia Energia Poznań S.A. (Veolia), należąca do francuskiej grupy kapitałowej Veolia Environnement.

Na koniec 2018 r. długość sieci ciepłowniczej wynosiła 552,7 km i wzrosła w ciągu roku o 14,1 km. W ciągu roku spółka wyprodukowała 6361 GJ energii cieplnej, tj. o 92 GJ mniej niż rok wcześniej.


Nowe podłączenia do sieci cieplnej w Poznaniu w 2018 r.

W ramach likwidacji niskiej emisji, Veolia Energia Poznań SA podłączyła do miejskiej sieci cieplnej 8 budynków o mocy ok. 1 MW.

Zawarto ok. 140 umów dotyczących dostaw ciepła z miejskiej sieci cieplnej na łączną moc około 50 MW, z czego 10% związane było z likwidacją dotychczasowych źródeł ciepła nie należących do Veolii.

W porozumieniu z Poznańskimi Inwestycjami Miejskimi, w ramach przebudowy ulic, podłączono budynki przy ulicach Święty Marcin i Rybaki.

Wsparcie finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) umożliwia kontynuację programu rozbudowy sieci cieplnych w nowych, oddalonych od istniejącej infrastruktury ciepłowniczej, obszarach takich jak ulice: Gnieźnieńska, Opolska, Wieruszowska, Krauthofera czy Trójpole.

Program KAWKA BIS

Miasto Poznań we współpracy z firmą Veolia Energia Poznań SA, w ramach programu KAWKA BIS, którego celem jest poprawa stanu środowiska naturalnego i zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza w Poznaniu, kontynuowało podłączanie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków opalanych węglem.

Spółka sfinansowała prace projektowe i budowlano-montażowe sieci cieplnych, przyłączy cieplnych, modułów przyłączeniowych a także, w niektórych przypadkach, węzłów cieplnych.

Na program KAWKA BIS w 2018 r. wydatkowano z budżetu Miasta Poznania 1,2 mln zł.

Z dofinansowania skorzystało 180 osób.

W 2018 r. w ramach programu:

 • zlikwidowano 362 piece,
 • zmodernizowano 252 lokale,
 • zaoszczędzono 1,4 tys. ton węgla,
 • zredukowano emisję PM10 o 10,67 Mg/rok,
 • zredukowano emisję B(a)P o 7,66 kg/rok.

Gazownictwo


Dostawcą paliwa gazowego dla poznańskich gospodarstw domowych oraz przemysłu jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG) Oddział Poznań, obsługująca 180,5 tys. odbiorców, w tym 178,7 tys. odbiorców indywidualnych.

W 2018 r. spółka sprzedała 228,9 mln m3 gazu, tj. o 8 mln m3 mniej w porównaniu z 2017 r. Blisko 60% gazu w mieście zużywają odbiorcy przemysłowi, a ponad 40% – gospodarstwa domowe. Do miejskiej sieci gazowej podłączonych jest ok. 80% mieszkańców Poznania.

Rozbudowa sieci gazowej w 2018 r. nastąpiła m.in. w rejonie ulicach:

 • Żorskiej, Dyniowej, Poligonowej, Sanockiej, Aroniowej, Wichrowej czy Dereniowej,

a zmodernizowano sieć m.in. przy ulicach:

 • Strzeleckiej, Pamiątkowej, Chłapowskiego, Powidzkiej czy Podchorążych.


552,7 km – tyle wynosiła długość sieci cieplnej w 2018 r. i zwiększyła się ona o 14,1 km


W październiku 2018 r. podpisano list intencyjny inicjujący powstanie Poznańskiego Klastra Energii. Dokument został podpisany przez:

 • Miasto Poznań,
 • Politechnikę Poznańską,
 • MPK Sp. z o.o.,
 • Aquanet SA,
 • Termy Maltańskie Sp. z o.o.,
 • SUEZ Zielona Energia,
 • PTBS Sp. z o.o.,
 • ZZO Sp. z o.o.,
 • MTP Sp. z o.o.,
 • Veolia Energia Poznań SA,
 • ZKZL Sp. z o.o.

Klaster energii to porozumienie cywilnoprawne, którego celem jest tworzenie samowystarczalnych obiegów energetycznych – uczestnicy klastra produkujący energię mogą ją sprzedać bezpośrednio innym uczestnikom klastra, co znacząco obniża koszty.