W 2018 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 136 mln zł.

Dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2018 r. w zakresie zadań własnych gminy oraz zadań zleconych powiatu 
Wyszczególnienie 31.12.2017 31.12.2018
dochody z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności 3 342 809 3 504 559
dochody z opłat za użytkowanie wieczyste 62 256 032 60 144 847
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 106 335 226 36 031 113
dochody z tytułu opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 675 475 5 742 509
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 765 709 28 024 357
otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 197 167 76 300
różne dochody 587 832 96 939
Źródło: UMP

 

Wierzytelności Poznania w 2018 r.

Wierzytelności przysługujące Miastu Poznań na koniec 2018 r. (31.12.2018 r.) w zakresie podatków i opłat lokalnych
Rodzaje wierzytelności

Kwota

wierzytelności

Kwota

zaległości

Podatek od nieruchomości 75 518 163 46 412 322
Podatek rolny 505 801 66 140
Podatek leśny 4 551 3 856
Podatek od środków transportu 3 077 052 2 249 956
Opłata targowa 5 081 2 225
Razem 79 110 648 48 734 500
Źródło: UMP
 
Wierzytelności Miasta Poznania w zakresie opłat dotyczących gospodarki nieruchomościami
Rodzaje wierzytelności 31.12.2017 31.12.2018
Z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych 14 512 482 15 216 899
Z tytułu sprzedaży składników majątkowych 2 136 006 1 520 027
Z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie należności 19 392 625 22 212 762
Z tytułu opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności 484 810 527 897
Z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie  18 752 419 21 602 144
Z tytułu kosztów wyceny nieruchomości, kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy i pozostałych opłat 1 859 361 2 079 299
Razem 57 137 704 63 159 029
Źródło: UMP