Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 20 spółkach prawa handlowego (w tym w 11 jednoosobowych spółkach Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej.

Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2019 r.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,9 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w:

 • jednoosobowych spółkach Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 741,14 mln zł (co stanowi 38,76% całkowitej łącznej wartości bilansowej udziałów/akcji posiadanych przez  Poznań)
 • pozostałych spółkach z udziałem Miasta Poznania osiągnęły łączną wartość nominalną 1,17 mld zł (co stanowi 61,24% całkowitej łącznej wartości nominalnej udziałów/akcji posiadanych przez Poznań)

W porównaniu, na koniec 2018 r. wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w jednoosobowych spółkach prawa handlowego, wynosiła 709,27 mln zł. Ustalona na podstawie zatwierdzonych sprawozdań finansowych wartość tych udziałów/akcji, według wartości aktywów netto, wynosiła 1,32 mld zł.

W grupie spółek jednoosobowych Miasto Poznań posiadało udziały o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Poznaniu Sp. z o.o. (399,7 mln zł)
 • Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (177 mln zł)
 • Wielkopolskim Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. (84,9 mln zł)

W grupie pozostałych spółek Miasto Poznań posiadało udziały/akcje o najwyższej łącznej wartości nominalnej w:

 • Aquanet SA (867,7 mln zł)
 • Poznańskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (134,3 mln zł)
 • Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. (109,3 mln zł)
Wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego na koniec 2019 r. w porównaniu z 2018 r.
Nazwa spółki Wartość nominalna w zł – stan na 31.12.2018 r. Wartość nominalna w zł – stan na 31.12.2019 r. Zmiany w zł
Jednoosobowe spółki Miasta razem 709 271 000 741 144 800 31 873 800
ACM Mari-Car Sp. z o.o. w upadłości 1 000 000 1 000 000
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. 6 600 000 6 600 000 0
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. 399 651 500 399 651 500 0
Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. 42 310 200 42 310 200 0
Poznańskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o. 4 100 000 4 100 000 0
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. 10 000 000 10 000 000 0
Targowiska Sp.  z o.o. 4 522 000 4 522 000 0
Vision Factory Sp. z o.o.  5 000 – 5 000*
Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. 81 672 800 84 921 600 3 248 800
Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o.o. 11 005 000 11 005 000 0
Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 149 404 500 176 984 500 27 580 000
Zenit-System Sp. z o.o. 50 000 50 000
Spółki  z   udziałem Miasta  Poznania razem 1 133 353 826,25 1 171 134 326,25 37 780 500
Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 98 342 500 134 274 000 35 931 500
Termy Maltańskie Sp. z o.o. 41 584 100 41 584 100 0
Aquanet S.A. 867 663 723 867 663 723 0
Remondis Sanitech Poznań Sp. z o.o. 7 270 000 7 270 000 0
Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. 107 439 000 109 288 000 1 849 000
Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. 1 000 000 1 000 000 0
Modertrans Poznań Sp. z o.o. 4 530 000 4 530 000 0
Centrum Obsługi Biznesu Sp. z o.o. 5 524 500 5 524 500 0
VEOLIA Energia Poznań S.A. 3,25 3,25 0
źródło: UMP

 * spółka Vision Faktory Sp. z o.o. została rozwiązana w 2019 r. bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Zmiany w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania w 2019 r.

Nabycie przez Miasto Poznań udziałów w spółkach prawa handlowego w 2019 r.

W roku 2019 Miasto Poznań nabywało udziały w spółkach wyłącznie w drodze ustawowego spadkobrania po zmarłych mieszkańcach miasta.

 • ACM Mari-Car Sp. z o.o. w upadłości

W 2019 r. Miasto Poznań nabyło udziały w spółce ACM Mari-Car Sp. z o.o. w upadłości na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, I Wydział Cywilny, z dnia 4 października 2019 r., sygn. akt I Ns 1018/16, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 1 000,00 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1 000 000,00 zł.

 • Zenit-System Sp. z o.o.

W 2019 r. Miasto Poznań nabyło udziały w spółce Zenit-System Sp. z o.o. na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział XI Cywilny, z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt XI Ns 1633/15, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 1 000,00 zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł.

Rozwiązanie spółek prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania w 2019 r.
 • Vision Factory Sp. z o.o.

W związku z otrzymaniem w grudniu 2018 r. postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto w Poznaniu z dnia 25 października 2017 r., sygn. akt I Ns 638/17, stwierdzającego nabycie przez Miasto Poznań w drodze ustawowego spadkobrania po osobie zmarłej 100% udziałów w spółce Vision Factory Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5 000 zł, Miasto Poznań po wyjaśnieniu sytuacji prawnej Spółki, z uwagi na brak prowadzenia przez Spółkę działalności gospodarczej oraz brak ustanowionych organów Spółki, wystąpiło do Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z wnioskiem o wszczęcie z urzędu procedury rozwiązania Spółki bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (zgodnie z art. 25a – 25d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym). Spółka Vision Factory sp. z o.o. została wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu z dnia 1 października 2019 r., sygn. akt PO.VIII Ns–Rej.KRS 7412/19/052.

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach prawa handlowego z udziałem Miasta Poznania 2019 r.

W 2019 r. podjęto uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w następujących spółkach:

 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.

W dniu 12 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 44/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 399 651 500 zł do kwoty 421 651 500 zł poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 22 000 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 16 stycznia 2020 r.

 • Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.

W dniu 20 grudnia 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 14/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 81 672 800 zł do kwoty 83 291 200 zł poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności części nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Piastowskiej o wartości 1 618 600 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 200 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki). Wkład niepieniężny został wniesiony do Spółki w celu odtworzenia historycznej formy budynku tzw. Miejskich Łazienek Rzecznych wraz z zagospodarowaniem jego wnętrz, a także wsparcia instytucji otoczenia biznesu poprzez rozszerzenie oferty Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 27 marca 2019 r.

W dniu 27 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 6/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 83 291 200 zł do kwoty 84 921 600 zł, poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 1 630 400 .

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na adaptację dodatkowych pomieszczeń biurowych dla pracowniczek i pracowników Urzędu Miasta Poznania. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 5 czerwca 2019 r.

 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

W dniu 27 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 8/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 149 404 500 zł do kwoty 158 504 500 zł poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 9 100 000 zł.

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

 • modernizacja budynków komunalnych należących do zasobu dzierżawionego przez Spółkę (2 600 000 zł)
 • kompleksowa modernizacja śródmiejskich kamienic komunalnych, realizowana w ramach projektu objętego finansowaniem z umowy kredytowej zawartej przez Spółkę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (6 500 000 zł)

Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 28 maja 2019 r.

W dniu 12 września 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 39/2019 w sprawie podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu S.A. z siedzibą w Poznaniu, w trybie  art. 529 § 1 pkt 4) KSH, poprzez przeniesienie części majątku spółki na istniejącą spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z treścią uchwały postanowiono dokonać podziału spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000339648, dalej „Spółka Dzielona”) w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH, tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na istniejącą spółkę Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000483352, dalej „Spółka Przejmująca”), w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które obejmie w całości jedyny akcjonariusz Spółki Dzielonej.

W związku z podziałem Spółki Dzielonej, kapitał zakładowy Spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. został podwyższony z kwoty 158 504 500 zł do kwoty 168 158 000 zł. Nowo utworzone udziały zostały pokryte przenoszoną na Spółkę Przejmującą częścią majątku Spółki Dzielonej o wartości księgowej 9 653 586,85 zł, z czego 86,85 zł zostało przekazane na kapitał zapasowy Spółki. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 1 października 2019 r.

W dniu 7 listopada 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 43/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 168 158 000 zł do kwoty 176 984 500 zł poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości położonej w Poznaniu w rejonie ul. Opolskiej o wartości 8 826 870 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 370 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki). Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17 grudnia 2019 r.

W dniu 12 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 50/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 176 984 500 zł do kwoty 177 334 500 zł poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości 350 000 zł. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 stycznia 2020 r.

 • Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

W dniu 7 września 2018 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 52/2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 98 348 500 zł do kwoty 107 228 500 zł, poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości w rejonie ul. Żołnierzy Wyklętych o wartości 8 880 350 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 350 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki). Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji budownictwa mieszkaniowego – na nieruchomości planowane jest wybudowanie 180 lokali mieszkalnych w ramach programu „Mieszkanie na wynajem z dojściem do własności”. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 lutego 2019 r.

W dniu 27 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 26/2019 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 107 228 500 zł do kwoty 134 280 000 zł poprzez wniesienie do Spółki wkładu:

 • niepieniężnego w postaci prawa własności nieruchomości w rejonie ul. Literackiej o wartości 26 751 760 zł (pozostała część wkładu niepieniężnego o wartości 260 zł przekazana została na kapitał zapasowy Spółki)
 • pieniężnego w wysokości 300 000 zł

Wkład niepieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na realizację inwestycji budownictwa mieszkaniowego. Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na finansowanie istniejącego zasobu mieszkaniowego Spółki. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24 czerwca 2019 r.

 • Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o.

W dniu 22 marca 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Port Lotniczy Poznań- Ławica sp. z o.o. podjęło uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 290 385 000 zł do kwoty 295 383 000 zł poprzez wniesienie przez wszystkich Wspólników, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań, Województwo Wielkopolskie, wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 4 998 000 zł przy podziale:

 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 1 949 000 zł
 • Miasto Poznań – 1 849 000 zł
 • Województwo Wielkopolskie – 1 200 000 zł

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na terminowe zaspokajanie wymagalnych roszczeń o charakterze finansowym, zgłoszonych wobec Spółki w związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 3 grudnia 2019 r.

W dniu 11 września 2019 r., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o., podjęło uchwałę nr 11 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 295 383 000 zł do kwoty 337 385 000 zł poprzez wniesienie przez wszystkich Wspólników, tj. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, Miasto Poznań, Województwo Wielkopolskie, wkładu pieniężnego o łącznej wysokości 42 002 000 zł przy podziale:

 • Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” – 16 377 000 zł
 • Miasto Poznań – 15 540 000 zł
 • Województwo Wielkopolskie – 10 085 000 zł

Wkład pieniężny został Spółce przekazany z przeznaczeniem na terminowe zaspokajanie wymagalnych roszczeń o charakterze finansowym, zgłoszonych wobec Spółki w związku z utworzeniem Obszaru Ograniczonego Użytkowania. Podwyższenie kapitału zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 30 stycznia 2020 r.

Szczegółowe informacje wraz ze wskazaniem spółek z udziałem Miasta Poznania, których w 2019 r. dotyczyły zmiany

 Dywidenda dla Miasta Poznania w 2019 r.

W 2019 r. spółki prawa handlowego wypłaciły Miastu Poznań dywidendy na łączną kwotę 630 tys. zł, z tego:

 • Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o. – 630 tys. zł
 • Veolia Energia Poznań S.A. – 3,76 zł

Udziały Miasta Poznania w spółdzielniach w 2019 r.

Miasto Poznań posiada udziały w następujących spółdzielniach:

Wartość nominalna udziałów Miasta Poznania w spółdzielniach w 2019 r. wynosiła 13,7 tys. zł.