arch. UMP

 

W 2017 r. w Poznaniu wypłacono 250,5 tys. zasiłków rodzinnych z dodatkami.

Świadczenia dla rodzin

Rodziny o niskich dochodach, określonych w zapisach prawa, mogą ubiegać się o przyznanie różnych form wsparcia. Dystrybucją świadczeń dla rodziny z zakresu zabezpieczenia społecznego (świadczenia rodzinne, alimentacyjne i wychowawcze) zajmuje się Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ).

W 2017 r. działalność PCŚ była promowana poprzez informacyjną Akcję Świadczeniową 2017, która polegała na organizacji Drzwi Otwartych w PCŚ, kampanii mailingowej oraz udziale przedstawicieli PCŚ w wydarzeniach organizowanych na rzecz rodziny w Poznaniu. Łatwiejszy dostęp do instytucji zapewnia też funkcjonowanie punktu potwierdzeń profilu zaufanego ePUAP, który ma na celu umożliwienie klientom załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w urzędzie. W 2017 r. PCŚ stało się sygnatariuszem Karty Różnorodności (dokument zobowiązujący do przeciwstawiania się formom dyskryminacji w miejscu pracy).

Do najliczniej wypłacanych przez PCŚ świadczeń w 2017 r. należały:

 • zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 250,5 tys.
 • świadczenia opiekuńcze – 90,5 tys.
 • świadczenie wychowawcze – 49,8 tys.

Pozostałymi świadczeniami wypłacanymi przez PCŚ były:

 • zwiększone dodatki z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 24 tys.
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 3,6 tys.
 • zasiłek dla opiekuna – 1,3 tys.

Nową formą wsparcia dla rodziców dzieci nieuleczalnie chorych jest świadczenie „Za Życiem”. Z tego typu pomocy w 2017 r. skorzystało 67 rodzin.

Oprócz świadczeń rodzinnych i wychowawczych PCŚ wypłacało także świadczenia alimentacyjne dla 1,9 tys. osób oraz wspierało 2,5 tys. poznańskich uczniów poprzez wypłatę stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego.

Pozostałe działania obejmowały:

 • udział w rządowym programie operacyjnym„Pomoc Żywnościowa 2014-2020”; w 2017 r. zapewniono pomoc żywnościową oraz uczestnictwo w działaniach towarzyszących 1 672 osobom z najuboższych rodzin
 • projekt realizowany przez Fundację „Dziecko w Centrum” w ramach „Funduszu Wodociągowego” firmy Aquanet, który częściowo pokrywa koszty opłat za wodę i ścieki; w 2017 r. z takiej pomocy skorzystało 1 535 osób
 • poradnictwo prawne udzielane przez MOPR, z którego skorzystało 2 198 osób
 • mediacje prowadzone przez pracowników MOPR i innych specjalistów, z których skorzystało 18 środowisk, 2 sprawy zakończyły się ugodą
 • projekt „Wolontariat z MOPR w Poznańskich Rodzinach”, którego celem było wyrównanie szans w dostępie do edukacji dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach, a także walka z izolacją społeczną i osamotnieniem osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej; 14 osób, do których skierowano 11 wolontariuszy, skorzystało z pomocy polegającej na organizacji czasu wolnego seniorom, osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom i młodzieży oraz udzielania korepetycji.

„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019”

Celem „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019” jest zapewnienie pieczy zastępczej każdemu dziecku będącemu w sytuacji kryzysowej poprzez:

 • wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, i prawne, w tym specjalistyczne, rodzin zastępczych
 • działalność Klubu dla Rodzin Zastępczych w Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
 • wsparcie funkcjonowania instytucjonalnej pieczy zastępczej, w tym działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Obok Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” funkcję organizatora pieczy zastępczej w Poznaniu pełni MOPR. W 2017 r. w MOPR było zatrudnionych 26 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, którzy wspierali rodziny zastępcze w realizacji ich zadań w zakresie opieki nad dziećmi, współpracy ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami, udzielali pomocy pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej w nabywaniu umiejętności społecznych, załatwianiu spraw urzędowych, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych czy postępowaniu w sytuacjach trudnych lub konfliktowych.

W 2017 r. w Poznaniu opiekę nad dziećmi w ramach pieczy zastępczej sprawowało 488 rodzin zastępczych (w tym 306 rodzin spokrewnionych), w których wychowywało się i otrzymywało świadczenia 698 dzieci. 576 dzieci otrzymało świadczenia w ramach dodatku wychowawczego 500+.

W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło:

 • program promujący rodzicielstwo zastępcze „Wolontariat dla Rodzin Zastępczych”, w ramach którego organizowano spotkania ze specjalistami oraz przedstawicielami instytucji działających na rzecz rodzin dla osób chcących zostać wolontariuszami; wsparciem objęto osoby pomagające 34 rodzinom zastępczym
 • akcję promującą rodzicielstwo zastępcze „Mamy etaty dla Mamy i Taty”
 • projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania”, dofinansowany przez Unię Europejską, w ramach którego udzielono pomocy m.in. 385 rodzinom biologicznym i 70 zastępczym zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; w programie zatrudniono asystenta rodziny, koordynatora pieczy zastępczej oraz osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych rodzinach zastępczych.

W maju 2017 r. odbył się Festiwal „Majówka z Rodziną Zastępczą”.

W 2017 r. 113 dzieci przestało być wychowankami poznańskich rodzin zastępczych następujących z powodów:

 • osiągnięcia pełnoletniości – 24,7%
 • przysposobienia – 23%
 • powrotu do rodziny naturalnej – 16,8%
 • umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 14,1%
 • innej przyczyny – 21,2%.

W 2017 r. udzielono pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej pomocy na kwotę ok. 1,3 mln zł, w tym comiesięczną pomoc na kontynuowanie nauki dla 236 osób, wypłatę pomocy na usamodzielnienie się dla 40 osób i pomocy na zagospodarowanie dla 53 osób.

83 – liczba jednorazowych świadczeń na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka.

11 – liczba rodzin zastępczych zawodowych, którym pokryto koszt utrzymania lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub w domu wielorodzinnym.

66 – liczba dzieci, którym wypłacono świadczenie związane z wystąpieniem zdarzeń losowych.

138 – liczba dzieci, które otrzymały dofinansowanie na wypoczynek poza miejscem zamieszkania.

Zasiłki rodzinne w Poznaniu
2010 2014 2015 2016 2017 2017/2010 w %
Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w tys. zł 33 26 25,6 30,6 30,2 91,5
Źródło: GUS
Zasiłki rodzinne w największych miastach Polski (2016 r.)
Poznań Kraków Łódź Warszawa Wrocław
Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami w tys. zł 30,6 32,9 46,3 51 23,5
Źródło: GUS