Działania Miasta podjęte i zrealizowane w 2019 r. prowadzone były w oparciu o ustalenia przyjętych uchwałami Rady Miasta Poznania dokumentów: Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027 i programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Poznania na lata 2019-2023 oraz w ramach możliwości finansowych Miasta.

Prowadzono politykę mieszkaniową w zakresie szerszym niż wynikający z obowiązujących ustaw dotyczących gospodarowania zasobem komunalnym, poszerzając te działania o aktywną politykę mieszkaniową skierowaną do osób niezamożnych oraz o średnich i wyższych dochodach.

Zasoby mieszkaniowe w Poznaniu

Według stanu na 31 grudnia 2019 r. zasoby mieszkaniowe w Poznaniu wynosiły 266,3 tys. mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 17,2 mln m2. Najwięcej mieszkań było własnością osób fizycznych (67,2% ogółu zasobów), w tym mieszkania osób fizycznych poza wspólnotami mieszkaniowymi stanowiły 61,2%. W ramach spółdzielczej gospodarki mieszkaniowej znajdowało się 68,3 tys. mieszkań (25,6% ogółu mieszkań). We władaniu Miasta pozostawało 4,7% ogółu zasobów mieszkaniowych.

Struktura zasobów mieszkaniowych Poznania w 2019 r.

pobierz dane XLS

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania w zasobach Poznania wynosiła 64,4 m2. Na koniec 2019 r. w Poznaniu na 1000 mieszkańców przypadało 488 mieszkań. Warunki mieszkaniowe w Poznaniu nieznacznie się poprawiły w stosunku do 2018 r. Wskaźniki wyposażenia w media komunalne wynosiły: wodociąg – 99,9%, ustęp spłukiwany – 99,0%, łazienka – 98,3%, centralne ogrzewanie – 87,9% i gaz – 77,5%.

Nowe inwestycje mieszkaniowe i rynek nieruchomości mieszkaniowych

W 2019 r. w Poznaniu oddano do użytku 5 063 mieszkania (tj. o 26,4% więcej niż w 2018 r.) o powierzchni 316,7 tys. m2 czyli najwięcej w ciągu ostatnich 10 lat.

Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania oddanego do użytku wyniosła 62,5 m2 i była o 0,6 m2 mniejsza niż przed rokiem. Największe mieszkania oddano w ramach budownictwa indywidualnego – 164,9 m2.

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytku w dużych miastach Polski w 2019 r.

pobierz dane XLS

W 2019 r. strukturze mieszkań oddanych do użytku, w porównaniu z 2018 r., zmalał udział budownictwa na sprzedaż lub wynajem (z 88,5% do 82,5%). Zmniejszył się również udział budownictwa komunalnego (z 3,5% do 2,4%). Odnotować należy wzrost udziału budownictwa społecznego czynszowego – w 2019 r. przekazano 362 nowe mieszkania (brak tej formy budownictwa przed rokiem).

Oddano do użytku ponad 400 budynków jednorodzinnych, o prawie 100 budynków więcej niż w 2018 r. oraz 78 budynków wielorodzinnych z 4 564 mieszkaniami, tj. o 1 tys. mieszkań więcej niż w 2018 r.

W 2019 r. zrealizowano w Poznaniu 294 inwestycje infrastrukturalne, w tym 41 inwestycji drogowych i 253 związane z uzbrojeniem terenu (rurociągi, sieci telekomunikacyjne czy elektroenergetyczne). To o 47 inwestycji więcej niż w roku 2018.

Poznański rynek mieszkaniowy

Rozwijający się poznański rynek mieszkaniowy zdominowany jest przez deweloperów oferujących mieszkania o zróżnicowanych metrażach i układach, które budowane są w różnych częściach Poznania, zarówno blisko centrum, jak i na obrzeżach. W bezpośrednim sąsiedztwie bloków mieszkalnych urządzane są place zabaw i inne urządzenia małej architektury oraz tereny zielone. Projekty osiedli mieszkaniowych zachowują normy urbanistyczne i architektoniczne jakimi są:

  • zapewnienie dostępu do publicznych usług edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych
  • dostęp do ogólnodostępnych terenów zieleni, wypoczynku i sportu
  • właściwy udział zieleni osiedlowej w obrębie terenu inwestycji mieszkaniowej
  • zachowanie optymalnych relacji pomiędzy intensywnością zabudowy (związaną też z gęstością zaludnienia) a udziałem powierzchni zabudowanej i powierzchni zieleni

W 2019 r., według danych NBP, nadal rosły średnie ceny ofertowe i transakcyjne m2 mieszkań, zarówno w stanie deweloperskim na rynku pierwotnym, jak i średnie ceny m2 na rynku wtórnym.

Wskaźnik szacowanej dostępności mieszkań w 6 dużych miastach (bazujący na przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw) nieznacznie zmniejszył się i wyniósł 0,80 m2.

Wskaźnik szacowanej maksymalnej dostępności kredytu mieszkaniowego pozostał stabilny, podobnie jak kredytowa dostępność mieszkania dla przeciętnego gospodarstwa domowego. Głównym czynnikiem powodującym stabilizację wskaźników dostępności był zbliżony wzrost wynagrodzeń i cen mieszkań.

Na rynku pierwotnym w ofercie sprzedaży w Poznaniu znajdowało się ponad 6 tys. mieszkań, od 6,1 tys. w I kw. 2019 r. do 6,8 w III kw. 2019 r., na rynku wtórnym odpowiednio od 1,4 tys. do 1,5 tys.

Finalizacji sprzedaży podlegało kwartalnie od 1,1 tys. mieszkań na rynku pierwotnym w I kw. 2019 r. do 1,3 tys. mieszkań w III kw. 2019 r. oraz kwartalnie od 0,6 tys. mieszkań w I kw. 2019 r. do 0,5 tys. mieszkań w III kw. 2019 r. na rynku wtórnym.

Liczba mieszkań oddanych do użytku w dużych miastach Polski w 2019 r.

pobierz dane XLS