arch. UMP

Efektywność nauczania w poznańskich szkołach mierzona wynikami egzaminów końcowych nie odbiega od średniej krajowej.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

W 2017 r. do egzaminu gimnazjalnego przystąpiło ponad 4,2 tys. uczniów, którzy uzyskali średni wynik 65,03 pkt., w tym:

 • język polski – 71,12 pkt.
 • matematyka – 53,44 pkt.
 • przedmioty przyrodnicze – 58,08 pkt.

Najlepszy wynik osiągnęli uczniowie Gimnazjum Dwujęzycznego im. Dąbrówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Poznaniu, gdzie średni wynik egzaminu wyniósł 89,36 pkt.

Wyniki egzaminu maturalnego

Do egzaminu maturalnego w 2017 r. w Poznaniu przystąpiło we wszystkich sesjach 5 016 uczniów. Średnie wyniki z matury pisemnej na poziomie podstawowym w sesji wiosennej wyniosły:

 • język polski – 57,38 pkt.
 • język angielski – 78,64 pkt.
 • język niemiecki – 74,59 pkt.
 • matematyka – 55,88 pkt.

Na poziomie rozszerzonym zdający uzyskali następujące wyniki z poszczególnych przedmiotów:

 • biologia – 42,31 pkt.
 • chemia – 47,52 pkt.
 • informatyka – 44,86 pkt.
 • język angielski – 65,62 pkt.
 • język niemiecki – 67,33 pkt.
 • język polski – 49,74 pkt.
 • matematyka – 39,43 pkt.

Najlepsze średnie wyniki z matury rozszerzonej uzyskali zdający języki obce: włoski oraz francuski.

Osiągnięcia uczniów

W 2017 r. laureatami olimpiad przedmiotowych na poziomie wojewódzkim zostało 232 uczniów poznańskich gimnazjów oraz 72 uczniów poznańskich szkół podstawowych.

Rada Miasta Poznania przyznała 244 nagrody finansowe uczniom za szczególne osiągnięcia. Ich łączna kwota wyniosła 200 tys. zł.

II LO im. gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej, VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza oraz Liceum Ogólnokształcące św. Marii Magdaleny zostały ujęte w grupie TOP50 ogólnopolskiego „Rankingu szkół olimpijskich 2017” miesięcznika „Perspektywy”.

Programy zajęć dodatkowych

W placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań w 2017 r. realizowane były zajęcia dodatkowe, obejmujące łącznie 174 projekty w 162 szkołach.

W ramach konkursów „Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie” oraz „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży”, Miasto zawarło 22 umowy m.in. na organizację:

 • zajęć profilaktyczno-psychoedukacyjnych, z uwzględnieniem dla dzieci o szczególnych potrzebach edukacyjnych
 • zajęć doskonalenia kompetencji kadry pedagogicznej
 • rozwoju zainteresowań sportowych
 • wspierania organizacji wypoczynku w szczególności dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej
 • wspomagania kształcenia wybitnie zdolnych uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w zakresie matematyki.