W 2017 r. kwota przeznaczona na realizację projektów w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego wyniosła 18 mln zł.

Konsultacje społeczne

W ramach działalności polegającej na szeroko rozumianej aktywizacji mieszkańców Miasto Poznań prowadziło następujące działania:

 • wspieranie procesu partycypacji społecznej
 • organizacja konsultacji społecznych
 • współpraca z miejskimi jednostkami organizacyjnymi oraz podmiotami zewnętrznymi przy opracowaniu i realizacji 79 projektów konsultacyjnych
 • prowadzenie badań i sondaży na terenie miasta
 • koordynacja działań mediacyjnych zmierzających do rozwiązywania problemów społecznych oraz konfliktów lokalnych

Realizując powyższe działania każdorazowo uzgadniano koncepcję przeprowadzenia konsultacji społecznych przy współpracy z wydziałami UMP oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi. Prowadzone były również działania komunikacyjno-promocyjne. Każdorazowo informowano mieszkańców o prowadzonych konsultacjach m.in. za pośrednictwem komunikacji elektronicznej czy poprzez przygotowywanie plakatów informacyjnych.

W celu polepszenia komunikacji z mieszkańcami, uczynienia jej bardziej przejrzystą i przyjazną dla użytkownika, przebudowana została konsultacyjna strona internetowa Miasta www.poznan.pl/konsultujemy. Poszczególne konsultacje zostały uporządkowane tematycznie, wydzielona została struktura tematycznych zakładek oraz dodana funkcjonalność w postaci możliwości odznaczania danych konsultacji na mapie Poznania.
Średnia liczba osób biorących udział w spotkaniach konsultacyjnych w 2017 r. wyniosła 40, przy czym odbyły się również spotkania, w których uczestniczyło 100-150 osób. Liczba zorganizowanych konsultacji społecznych w 2017 r. wyniosła 79 i była niższa o 20 w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek liczby konsultacji wynika z przeprowadzania głębszej analizy składanych przez mieszkańców wniosków i uwag,  bardziej rozbudowanych projektów konsultacyjnych, a także większej ilości spotkań dla mieszkańców lub przedłużenia ich terminów w celu zapewnienia zwiększonej partycypacji społecznej. W 2017 r. nastąpiła również zmiana przepisów regulujących przeprowadzanie konsultacji społecznych. Uchwała Rady Miasta Poznania nr XLVIII/844/VII/2017 z 16 maja 2017 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych na terenie Miasta Poznania wprowadziła zmiany w procedurach przeprowadzania konsultacji społecznych w mieście, do których musiały się przystosować wydziały UMP i miejskie jednostki organizacyjne.

W ramach działań konsultacyjnych i zwiększenia partycypacji społecznej Miasto realizowało regranting, dotyczący Centrów Inicjatyw Lokalnych, a także prowadziło prace nad wdrożeniem innowacyjnego narzędzia internetowego – platformy partycypacyjnej Otwarty Poznań, dzięki której Miasto zyska nową płaszczyznę komunikacyjną i konsultacyjną. Nowa platforma konsultacji społecznych ma się przyczynić do wzrostu zaangażowania mieszkańców w proces konsultacji.

W 2017 r. odbyło się 79 konsultacji społecznych. Zorganizowano i przeprowadzono m.in.:

 • spotkania konsultacyjne dotyczące miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego przy udziale jednostek pomocniczych miasta, właściwych dla danego terenu
 • spotkania Prezydenta Miasta Poznania z członkami rad osiedli i mieszkańcami celem pozyskania wiedzy o potrzebach i problemach mieszkańców osiedli, zapoznania z postulatami, wnioskami i inicjatywami mieszkańców dotyczących funkcjonowania osiedli, a także wzmocnienia kontaktu Prezydenta Miasta Poznania z mieszkańcami osiedli
 • spotkania konsultacyjne w sprawie projektów przebudowy dróg
 • spotkania konsultacyjne dotyczące projektów uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie „Poznańskiego Programu Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2020”, „Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021”, „Programu zrównoważonego rozwoju kultury dla Poznania”, „Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027”, „Parku Kulturowego Stare Miasto” oraz „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania”

Poznański Budżet Obywatelski

W 2017 r. w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO):

 • zorganizowano warsztaty pisania wniosków do PBO oraz prelekcje w Centrum Inicjatyw Senioralnych i poznańskich szkołach ponadgimnazjalnych
 • w ramach licealnego projektu „Poznaj Poznań tej” w Centrum Inicjatyw Rodzinnych przeprowadzono spotkanie poświęcone tematyce PBO 2018 i budżetowi miasta
 • zorganizowano „Maraton pisania wniosków”, podczas którego udzielano mieszkańcom merytorycznych wskazówek niezbędnych do poprawnego wypełnienia wniosku do PBO oraz zapoznawano ich z procesem PBO
 • w najbardziej uczęszczanych przez poznaniaków miejscach uruchomiono punkty konsultacyjne, w których mieszkańcy mieli możliwość uzyskania praktycznych wskazówek dotyczące składania wniosków
 • zorganizowano kampanię społeczną promującą ideę PBO, skierowaną do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w formie konkursu filmowego PBO związanego z upowszechnianiem wiedzy o konsultacjach społecznych
 • uruchomiono 42 punkty do głosowania na terenie każdej jednostki pomocniczej Miasta Poznania w celu umożliwienia głosowania mieszkańcom, którzy nie mają możliwości głosowania z własnego urządzenia (począwszy od edycji PBO 2017 głosowanie odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną)

W 2017 r. zwiększono kwotę PBO o 0,5 mln zł, tj. do 18 mln zł. Swoje propozycje do budżetu partycypacyjnego zgłosiło 218 osób, tj. o 16 mniej niż w 2016 r., przy czym w edycji PBO 2018 1 osoba mogła zgłosić 3 projekty, natomiast w edycji PBO 2017 – 1 projekt.

Mieszkańcy Poznania zgłosili 325 projektów związanych z wydatkami budżetu miejskiego na działania społeczno-gospodarcze (o 91 projektów więcej niż w 2016 r.). Po weryfikacji do głosowania dopuszczono 47 projektów ogólnomiejskich oraz 113 – rejonowych, z których mieszkańcy wybrali 34 projekty, w tym 3 ogólnomiejskie.

W głosowaniu wzięło udział ponad 45,1 tys. (o 6,2 tys. więcej niż 2016 r.).

Zwycięskie projekty PBO18
Nazwa projektu Kwota na realizację w zł
Nowoczesne przystanki tramwajowe na Malcie (Warszawska) 500 tys.
Radosny sport 255 tys.
Aktywna mama i szczęśliwe dziecko (rejon VIII) 139 tys.
Plac zabaw i boisko – zmodernizujemy wszystko! 130 tys.
Żółwi dom 455 tys.
Woliera dla ar 220 tys.
Rondo Rataje – Rondo Starołęka wygodnie rowerem 355 tys.
Platforma widokowo-rekreacyjna 305,9 tys.
Olimpia. 4 940m2 dla kultury i edukacji 2 mln
Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego 500 tys.
Podolany – nowoczesne pracownie: Szkoła Podstawowa nr 62 250 tys.
Remont holu SP6 na osiedlu Rusa 499 tys.
Rowerowy pakiet: Ogrody, Sołacz, Winiary, Wola 500 tys.
Szkoła marzeń 499 tys.
Renowacja terenów zielonych i ogrodzeń przedszkoli 330,1 tys.
Świerczewskie centrum sportu i rekreacji (ul. Buczka) 499,9 tys.
Bezpieczna droga rowerowa 500 tys.
Plac zabaw na Kwiatowym- biegiem, marsz! 306,9 tys.
Promenada Piątkowsko-Winogradzka – wygodna trasa spacerowa 500 tys.
Bruk przyjazny pieszym i rowerzystom 460 tys.
Poznanianki ćwiczą mięśnie miłości 62, 2 tys.
Trener osiedlowy i trener senioralny 1,7 mln
Aktywna mama i szczęśliwe dziecko! (rejon IV) 37 tys.
Rowerowy Grunwald. Pakiet dobrych rozwiązań #rowerowypoznań 500 tys.
Sensoryczne place zabaw Kwiatowego, Junikowa, Ławicy, Górczyna 380 tys.
Bezpieczny student 165 tys.
Aktywni i zdrowi 244,8 tys.
Centrum sportowo-rekreacyjne na Wichrowym Wzgórzu 499,9 tys.
Rekreacja na Strzeszynie 3 253,6 tys.
Forteczna zabawa na spacerze 355 tys.
Rekreacja na Smochowicach 182 tys.
Wybieg dla psów na Naramowicach 110 tys.
Letnie kino familijne na północy Poznania 38 tys.
Azyl dla ocalonych zwierząt 2 mln
Modernizacja otoczenia Rynku Dębieckiego 500 tys.
Źródło: Gabinet Prezydenta UMP

Aktywni Obywatele Metropolii Poznań – Metropolitalny Portal Konsultacji Społecznych

Miasto Poznań wspólnie ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznań, Poznańską Lokalną Organizacją Turystyczną oraz stowarzyszeniem Klaster Turystyczny „Szlak Piastowski w Wielkopolsce” realizowało projekt „Aktywni Obywatele Metropolii Poznań – Metropolitalny Portal Konsultacji Społecznych”, którego celem jest wzrost partycypacji społecznej oraz zaangażowania mieszkańców 23 samorządów należących do Stowarzyszenia Metropolia Poznań, w tym mieszkańców Poznania.

W 2017 r. uruchomiony został portal pod adresem www.konsultacje.metropoliapoznan.pl, prezentujący informacje na temat konsultacji społecznych organizowanych przez samorządy należące do Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

325 projektów zgłoszono do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego
45,1 tys. osób głosowało w Poznańskim Budżecie Obywatelskim