Przedsiębiorczość w Poznaniu w 2020 r.

W 2020 r. w Poznaniu było zarejestrowanych ponad 118 tys. podmiotów gospodarczych.

Liczba podmiotów gospodarczych na 1 tys. mieszkańców w dużych miastach Polski
Miasto 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Poznań 200,6 204,5 209,0 208,2 215,8 222,5
Gdańsk  158,6 162,6 167,1 165,1 169,6 176,2
Kraków  171,1 175,8 180,5 182,2 188,6 195,7
Łódź  131,5 133,1 135,3 135,0 138,4 141,9
Wrocław  178,1 182,6 188,2 191,5 190,9 198,1
Warszawa  230,1 239,1 246,3 244,0 254,8 265,0
źródło: GUS 

Zakres i formy wspierania przedsiębiorczości

W ramach wsparcia osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców z sektora MSP (także w zakresie dostępnych instrumentów pomocy w ramach tarcz antykryzysowych) Miasto prowadziło bezpłatne szkolenia i doradztwo oraz udostępniało informację za pośrednictwem mediów (strona www, profil Facebook), e-maili, telefonów. Z powodu pandemii COVID-19 wszystkie szkolenia i sesje doradcze odbywały się zdalnie za pośrednictwem Internetu oraz telefonu. 

Tematyka szkoleń online obejmowała m.in.: organizację pracy zdalnej, zarządzanie zespołem rozproszonym, rekrutację pracowników, modyfikację systemu wynagrodzeń, cyberbezpieczeństwo, zarządzanie projektami, sprzedaż i marketing,  ochronę danych osobowych, zmiany podatkowe, prawne aspekty prowadzenia biznesu na odległość, ochronę know-how, promocję w social mediach.

Zrealizowano m.in. następujące szkolenia:

 • Budowanie kultury organizacyjnej w sytuacji kryzysowej;
 • Teams dla Firm, Teams dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów;
 • Prawo we własnej firmie w czasach COVID-19;
 • Odporność psychiczna i radzenie sobie ze stresem w czasie COVID-19;
 • Przekwalifikowanie się w czasach COVID-19;
 • Pozytywna organizacja – czyli o wykorzystaniu psychologii pozytywnej w pracy;
 • Excel zdalnie;
 • Nowe wyzwania w procesie rekrutacji – jak zatrudniać najlepszych pracowników online.

Indywidualne sesje doradcze obejmowały takie tematy, jak:

 • doradztwo prawne;
 • doradztwo podatkowe;
 • doradztwo ze sporządzania biznesplanu;
 • doradztwo psychologiczne;
 • coaching;
 • doradztwo marketingowe i sprzedażowe.

W październiku 2020 r. w studiu multimedialnym Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się kolejna edycja Poznańskich Dni Przedsiębiorczości. Tematem wydarzenia, zorganizowanego w trybie zdalnym, była „Firma w pandemii – nieoczekiwane zmiany – zagrożenia i szanse”. Na wydarzenie złożyły się:

 • panel dyskusyjny z udziałem socjologa, psychologa i prawnika „Firma w pandemii. Masowa praca zdalna – przymus chwili czy przyszłość biznesu. Jak skutecznie przygotować się do pracy zdalnej? Praca zdalna a trwałe zmiany na rynku pracy. Work-life balance w pracy zdalnej. Społeczne skutki masowej pracy zdalnej – szanse i zagrożenia”;
 • webinar „W sieci nie ma koronawirusa. Jak skutecznie promować i prowadzić swój biznes w sieci bez zbędnych kosztów?”;
 • webinar „Zwalnianie i zatrudnianie pracowników w dobie epidemii. Outplacement i rekrutacja online”;
 • warsztat interaktywny live „Mindfulness w biznesie – czy medytacja, techniki oddechowe i terapia śmiechem mogą być skutecznym antidotum na sytuacje kryzysowe w firmie wywołane pandemią”;
 • wykład interaktywny live Uniwersytetu SWPS „Neurouważność w biznesie. Potęga teraźniejszości. Zwiększanie efektywności poprzez medytację uważności”.

Ponadto zorganizowano interaktywny warsztat pn. „Sposoby modyfikacji warunków zatrudnienia w czasie pandemii – zwiększenie elastyczności i obniżenie wydatków”.

Przestrzeń pracy wspólnej „+jeden”

W miejskiej przestrzeni pracy wspólnej „+jeden” znajdują się 24 miejsca pracy, budka telefoniczna, biblioteczka biznesowa oraz taras do pracy na zewnątrz. Korzystanie z przestrzeni coworkingowej jest bezpłatne, jednak wymaga rejestracji.

Łącznie w 2020 r. z przestrzeni skorzystało 1144 zarejestrowanych użytkowników. Były to osoby związane głównie z branżą IT oraz architekci, studenci, licealiści.

W 2020 r. zorganizowano ponad 200 sesji szkoleń i doradztwa, z których skorzystało łącznie 8,8 tys. uczestników, w tym:

 • szkolenia organizowane przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy (ODS) Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa – 111 szkoleń, 7,7 tys.  uczestników;
 • doradztwo indywidualne organizowane przez ODS – 167 uczestników;
 • szkolenia organizowane przez organizacje pozarządowe w ramach Rocznego Programu Współpracy – 26 szkoleń, 470 uczestników;
 • szkolenia dla start-upów i freelancerów organizowane przez zespół przestrzeni pracy wspólnej „+jeden” – 12 szkoleń, 260 uczestników;
 • warsztaty organizowane przez Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości w ramach Poznańskich Dni Przedsiębiorczości (13 października oraz 10 grudnia) – 5 warsztatów, 171 uczestników.

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej

Obserwatorium Gospodarki i Rynku Pracy Aglomeracji Poznańskiej działa przy Centrum Doradztwa Zawodowego dla  Młodzieży w Poznaniu. Celem obserwatorium jest dostarczanie instytucjom zajmującym się wyznaczaniem kierunków rozwoju edukacji i gospodarki, doradcom zawodowym oraz lokalnym przedsiębiorcom informacji na temat sytuacji społeczno-gospodarczej regionu oraz kondycji lokalnego rynku pracy. Obserwatorium prowadzi badania oparte na wiedzy zastanej (np. analizy statystyczne) oraz badania terenowe (np. wywiady), przekazuje wytworzoną wiedzę w sposób bezpośredni (np. konferencje) i pośredni (np. raporty), tworząc opracowania zwarte (np. artykuły) i opracowania popularyzatorskie (np. broszury i flesze informacyjne).

W 2020 r. zostały opublikowany raport prezentujący wyniki kolejnej edycji badania pt. „Potrzeby kadrowe przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków społeczno-gospodarczego rozwoju regionu. Diagnoza, prognoza, monitoring”. Głównym celem badania było określenie potrzeb kadrowych przedsiębiorców aglomeracji poznańskiej na tle kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz porównanie uzyskanych danych z wynikami poprzednich edycji badań, przeprowadzonych w 2014 r. i 2017 r. Obserwatorium wydało także serię minibroszur dla biznesu w sytuacji pandemii. W pierwszym wydaniu przedstawiono aktualności z rynku pracy aglomeracji poznańskiej oraz listę wybranych form wsparcia, z którego mogą skorzystać przedsiębiorcy, m.in. tarcze antykryzysowe, poradnictwo czy konferencje online.

Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu jest miejską jednostką działającą w obszarze polityki społecznej i realizuje zadania z zakresu poradnictwa zawodowego i rozwoju kariery dla młodzieży. Placówka udziela wsparcia uczniom poznańskich szkół w formie zajęć edukacyjnych realizowanych na terenie szkół oraz konsultacji indywidualnych. 

Poznański Park Technologiczno-Przemysłowy (PPTP)

Misją PPTP jest umocnienie pozycji miasta oraz regionu jako wiodącego ośrodka innowacji. Realizatorem parku jest spółka Miasta Poznania Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji (WCWI) Sp. z o.o. Jednym z kluczowych elementów działalności WCWI Sp. z o.o. są działania na rzecz rozwoju Poznania i regionu poprzez pozyskiwanie inwestorów i wsparcie procesów inwestycyjnych w Wielkopolsce. Celem spółki jest także rozwój przedsiębiorczości na terenie Poznania, w tym prowadzenie PPTP.

PPTP realizuje funkcję Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez świadczenie usług inkubacji dla ok. 50 innowacyjnych firm (w większości z branży IT).  Park wspiera młode perspektywiczne przedsiębiorstwa, oferując im: preferencyjne stawki czynszu najmu, kompleksowe wyposażenie biur, dostęp do symetrycznych łączy internetowych, porady prawne, doradztwo biznesowe, usługi wspierające obszar szkoleń, organizację spotkań/konferencji przeznaczonych dla firm z Inkubatora parku. 

Inkubator PPTP tworzy warunki do rozwoju dla nowo powstałych podmiotów gospodarczych w Poznaniu oraz całym regionie. Trzyletni okres inkubacji wpływa korzystnie na możliwość dalszego rozwoju podmiotów, które dzięki takiemu wsparciu mają możliwość dalszego rozwoju i konkurowania z firmami o już ugruntowanej pozycji rynkowej.

W latach 2012-2020 w inkubatorze PPTP funkcjonowało łącznie 120 młodych przedsiębiorstw, przede wszystkim z branży ICT.

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych (PFPK)

Poznański Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. powstał w 1999 r. z inicjatywy Miasta Poznania i PKO Banku Polskiego. Kapitał zakładowy spółki wynosi 4,5 mln zł, a jej udziałowcami są obecnie: Miasto Poznań, PKO Bank Polski, Bank Gospodarstwa Krajowego.

Fundusz prowadzi program wspierania małych i średnich przedsiębiorstw działających na terenie aglomeracji poznańskiej i województwa wielkopolskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także innych form finansowania zewnętrznego. Z oferty poręczeniowej funduszu mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które posiadają zdolność kredytową, ale nie dysponują wystarczającym zabezpieczeniem. Fundusz udziela poręczeń spłaty zobowiązań udzielonych przez instytucje, które zawarły z PFPK umowy o współpracy. Spółka poręcza kredyty, pożyczki i gwarancje bankowe udzielane przez banki współpracujące oraz transakcje leasingowe i faktoringowe udzielane przez instytucje finansujące. Fundusz udziela także poręczeń zapłaty wadium. 

PFPK specjalizuje się także w świadczeniu usług dla biznesu. W ich ramach oferuje przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym usługi polegające na profesjonalnym sporządzaniu biznesplanów, studiów inwestycyjnych i programów naprawczych.

W 2020 r. PFPK udzielił 332 poręczeń na łączną kwotę 43,7 mln zł, a portfel aktywnych poręczeń na ostatni dzień roku zamykał się kwotą 89,4 mln zł.

Od kwietnia 2018 r. spółka udziela poręczeń w ramach inicjatywy JEREMIE 2, a w grudniu 2019 r. zawarła z Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. umowę Pośrednika I stopnia na realizację projektu “Instrument Finansowy Reporęczenie”. Celem projektu jest zapewnienie wsparcia mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa wielkopolskiego w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania, co przyczyni się do trwałego rozwoju regionu. Poręczeniem zakwalifikowanym do projektu mogą zostać objęte transakcje finansowania dłużnego (kredyt, pożyczka, leasing, faktoring, wadium, gwarancja bankowa) o charakterze inwestycyjnym i obrotowym, a przedsiębiorcy ponownie mogą skorzystać z poręczenia transakcji na preferencyjnych warunkach.

Projekt Reporęczenie realizowany jest na mocy postanowień umowy powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy Wielkopolskim Funduszem Rozwoju Sp. z o.o. a Województwem Wielkopolskim. Poręczenia są kwalifikowane do projektu z zachowaniem zasad udzielania pomocy de minimis.

PFPK jako pośrednik finansowy (uczestnik projektu) realizuje projekt w Wielkopolsce, ułatwiając wielkopolskim przedsiębiorcom dostęp do finansowania zewnętrznego poprzez udzielanie poręczeń za kredyty, pożyczki i transakcje leasingowe, które dzięki realizacji projektu mogą być udzielane na preferencyjnych warunkach.

Programy internetowe dla przedsiębiorców i osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej

W 2020 r. powstała strona internetowa z informacjami o pomocy dla przedsiębiorców w czasie pandemii COVID-19, w tym o możliwościach uzyskania wsparcia unijnego. 

Na stronie wsparcia dla wielkopolskich przedsiębiorców można znaleźć precyzyjne, kompleksowe informacje o warunkach i wymaganiach związanych z otrzymaniem pomocy. Znajdują się tam również gotowe dokumenty do pobrania oraz informacje o harmonogramie naboru wniosków

Poznań Biznes Partner

Poznań Biznes Partner to nazwa i marka miejskiego programu wspierania i promocji małej przedsiębiorczości, prowadzonego przez Miasto Poznań. Program obejmuje różnorodne cykliczne działania skierowane do mieszkańców Poznania planujących założenie własnego biznesu oraz do przedsiębiorców, którzy chcą skutecznie rozwijać swoje firmy. Należą do nich:

 • wstępne i zaawansowane specjalistyczne, praktyczne szkolenia i warsztaty pomagające w założeniu, prowadzeniu i rozwijaniu małej firmy na temat m.in.: rejestracji firmy, rozliczeń finansowych, podatku VAT, aspektów prawnych, marketingu i promocji, technik sprzedaży, pisania biznes planu, pozyskiwania finansowania, nowoczesnych metod zarządzania, myślenia projektowego, wykorzystania Internetu i mediów społecznościowych w marketingu i promocji;
 • indywidualne doradztwo prawne, podatkowe, coaching oraz mentoring;
 • działania i wydarzenia promujące mały biznes i przedsiębiorczość;
 • działania informacyjne.

Markę Poznań Biznes Partner tworzą:

 • Ośrodek Poznań Biznes Partner – organizator szkoleń i doradztwa;
 • Dni Poznań Biznes Partner – cykliczne wydarzenie poświęcone promocji przedsiębiorczości;
 • Strona Poznań Biznes Partner www.poznan.pl/poznanbiznespartner oraz powiązany z nią profil na Facebooku o tej samej nazwie.
 Zakres i formy wsparcia udzielonego osobom prywatnym i przedsiębiorcom przez Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w 2020 r.
Działanie Liczba korzystających
Usługi szkoleniowo-doradcze razem, w tym:  11 842
Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy (szkolenia, doradztwo, coaching dla przedsiębiorców, studentów, uczniów, obcokrajowców) 7 719
Przestrzeń „+ jeden” 260
Roczny Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi   470
Poznański Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości Powiatowego Urzędu Pracy (współfinansowanie z budżetu Miasta) 3 393
Promocja przedsiębiorczości – uczestnicy Dni Przedsiębiorczości 2020 171
Dotacje na rozpoczęcie działalności przez bezrobotnych udzielane przez Powiatowy Urząd Pracy 382
Firmy w PPTP (Dębiec, Za Bramką, Łazienki nad Wartą) 102
Poręczenia kredytowe PFPK 332
Uczestnicy Programu „Zaułek Rzemiosła” 14
Użytkownicy Przestrzeni „+ jeden” 1 144
Portale informacyjne dla przedsiębiorców razem (unique users), w tym: 155 776
Poznań Biznes Partner (w tym serwisy: Firma, Lider, Dni Przedsiębiorczości) 155 653
„+ jeden” 123
Profile Facebook łącznie (followers), w tym: 10 535
Facebook Poznań Biznes Partner 7 186
Facebook „+ jeden” 3 349
Źródło: UMP
Konsultacje i szkolenia wspierające przedsiębiorczość zorganizowane w Poznaniu w 2020 r. 
Nazwa wskaźnika Jednostka miary Liczba/wartość 
2019 2020
Liczba konsultacji/szkoleń i spotkań, kampanii promocyjnych mających na celu wsparcie (rozwój) małych i średnich przedsiębiorstw zorganizowanych w roku szt. 429 321
Koszt zorganizowania konsultacji /szkoleń i spotkań, kampanii promocyjnych dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw w roku 463 767,43 316 099,88
Liczba osób przeszkolonych w ramach konsultacji/szkoleń, kampanii organizowanych przez Miasto Poznań zatrudnionych w sektorze MŚP w roku liczba 21 177 13 987
Źródło: UMP