Miasto Poznań w 2018 r. było członkiem 11 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszającej miasta i regiony. 

Organizacje międzynarodowe

Miasto Poznań w 2018 r. było członkiem 11 organizacji i platform współpracy międzynarodowej zrzeszającej miasta i regiony:

2018 r. był okresem szczególnej aktywności przedstawicieli Miasta Poznania w: EUROCITIES, European Cities Marketing i ICCA.

EUROCITIES

EUROCITIES to sieć, która skupia samorządy ponad 140 największych miast Europy. Jej głównym zadaniem jest umożliwienie członkom wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów w celu poprawy życia mieszkańców.

Podczas EUROCITIES Cooperation Platform, które odbyło się w 2018 r. w Atenach poruszono temat wzmocnienia poczucia tożsamości europejskiej i dumy z przynależności do unijnej wspólnoty, a także decyzyjnego potencjału mieszkańców.

Przedstawiciele Miasta Ateny dzielili się swoim doświadczeniem w pracy nad zaangażowaniem mieszkańców w procesy decyzyjne oraz prowadzeniem działań na rzecz integracji migrantów i uchodźców.

Poznań w 2018 r. przyłączył się również do kampanii Cities4Europe, która ma na celu odkrywanie i promowanie nowych form demokracji w Europie, będąc jednocześnie odpowiedzią wobec narastającego eurosceptycyzmu. Głównym założeniem jest, by na poziomie lokalnym kształtować postawy proeuropejskie.

W 2018 r. w Edynburgu odbyło się Walne Zebranie Członków EUROCITIES oraz konferencja “Creative Competitive Cities: Building our Future Together”. Spotkanie było okazją do promocji Poznania, umocnienia kontaktów z partnerami z innych miast oraz wymiany opinii na temat aktualnych wyzwań europejskich miast i ich przyszłości. Był to również pretekst do dzielenia się wiedzą i promocji naszego miasta. W ramach akcji “Book Nook”, uczestnicy pozostawili publikacje o swoich miastach, które potem przekazane będą do biblioteki w Edynburgu.

Raport na temat EUROCITIES w 2018 r. dostępny jest tutaj.

European Cities Marketing (ECM)

European Cities Marketing (ECM) jest organizacją skupiającą ponad 100 miast europejskich (m.in. Amsterdam, Dublin, Madryt, Kopenhaga,Paryż), której celem jest rozwój turystyki poprzez wymianę informacji, dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, a także zacieśnianie kontaktu i współpracy między członkami.

Dzięki wsparciu merytorycznemu ECM, w Poznaniu łatwiej przebiegło wdrożenie systemu infokiosków, projektu Poznańska Karta Turystyczna oraz usprawnienie Poznańskiego Barometru Turystycznego.

Doroczna Konferencja i Walne Zgromadzenie ECM, w której uczestniczył Poznań w 2018 r. odbyło się w Malmö, ukazując turystykę jako środek do osiągnięcia większego celu – m.in. jak turystyka może pomóc w integracji imigrantów, rewitalizacji i ożywieniu dzielnic.

W 2018 r. we Lwowie odbyły się warsztaty Grupy Roboczej ECM – Informacja Turystyczna. Podczas warsztatów dyskutowano na temat nowej koncepcji funkcjonowania i roli informacji turystycznych w miastach.

Miasto Poznań zostało ujęte w 14. edycji raportu ECM prezentującego najważniejsze dane ze 126 europejskich miast. Raport porównuje obłożenie hotelowe w oparciu o dane z głównych europejskich rynków. Dodatkowo przedstawia analizę turystyki miejskiej w odniesieniu do turystyki narodowej, ilości miejsc noclegowych, obłożenia i gęstości turystycznej.

International Congress and Convention Association (ICCA)

International Congress and Convention Association (ICCA) jest organizacją, która zrzesza specjalistów ds. organizacji, transportu i zakwaterowania uczestników międzynarodowych kongresów i spotkań. Jej członkami jest ponad 950 firm i organizacji z 88 krajów świata.

Miasto Poznań uczestniczy w ICCA poprzez Poznan Convention Bureau (PCB), powstałe w ramach struktury Urzędu Miasta Poznania w 2005 r. Dzięki temu PCB może na bieżąco monitorować najważniejsze wydarzenia na międzynarodowym rynku spotkań oraz nawiązywać nowe kontakty biznesowe.

Współpraca z ICCA daje również możliwość publikacji danych statystycznych z lokalnego rynku w ogólnoświatowych zestawieniach prowadzonych i publikowanych przez organizację. Publikacja przedmiotowych danych w kanałach ICCA buduje pozycję Poznania jako destynacji MICE i uwiarygodnia jego ofertę.

W dorocznym raporcie statystycznym (ICCA Statistics Report Country & City Ranking, publikacja: 7 maja 2018 r.), który przedstawia stan rozwoju branży spotkań w miastach członkowskich, miasto Poznań osiągnęło najwyższy wynik od momentu przystąpienia do stowarzyszenia ICCA w 2008 r., awansując o ponad 50 pozycji i zajmując 133. miejsce na 406 możliwych w zestawieniu. Tym samym Poznań zakwalifikował się do grupy 30% najpopularniejszych destynacji turystyki biznesowej na świecie.

W 2018 r. Miasto Poznań było reprezentowane na 57. Walnym Zebraniu ICCA. Spotkanie to umożliwiło rozpoczęcie rozmów na temat pozyskania dla Poznania spotkań i kongresów w nadchodzących latach 2020-2026.

Oder Partnerschaft

W 2018 r. jako uczestnik Platformy Oder Partnerschaft Miasto Poznań uczestniczyło w pracach Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Regionalnej i Przygranicznej. Tematami wspólnych obrad, które odbyły się w Berlinie były: „Wspólna Koncepcja Przyszłości dla polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030” opracowana w ramach Komitetu ds. Gospodarki Przestrzennej tej Komisji oraz współpraca polsko-niemiecka w zakresie transferu wiedzy i innowacji, a także polsko-niemieckie osobiste relacje, partnerstwa i rodziny w kontekście społeczeństwa obywatelskiego prezentowane w ramach Komitetu ds. Współpracy Międzyregionalnej.

Organizacje krajowe

Miasto Poznań w 2018 r. było członkiem 16 krajowych organizacji i sieci skupiających m.in. inne samorządy. Są to stowarzyszenia, fundacje, a także inne platformy współpracy powołane na mocy porozumień lub deklaracji:

W 2018 r. Poznań najbardziej angażował się w prace Związku Miast Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Związek Miast Polskich

Związek Miast Polskich (ZMP) to największa i najstarsza polska organizacja samorządowa, skupiająca ponad 300 miast. Aktywnie angażuje się w działania wspierające samorządność lokalną i decentralizację oraz dąży do lepszego rozwoju polskich miast. Zadania te realizuje poprzez: lobbing, wsparcie eksperckie, wymianę doświadczeń, promocję miast, współpracę zagraniczną oraz działalność informacyjną i wydawniczą. Przygotowane przez ZMP stanowiska i projekty zmian ustaw dotyczących samorządu są przedstawiane Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz jej zespołom roboczym, komisjom Sejmu i Senatu, a także odpowiednim ministerstwom.

W 2018 r. w ZMP działo 17 stałych komisji tematycznych, w których pracę angażowało się ponad 600 pracowników samorządowych z miast członkowskich. Do działań komisji należało m.in.: opiniowanie stanowisk i wniosków dotyczących projektów aktów prawnych, wymiana doświadczeń, a także analizowanie stanu danej dziedziny.

Prezydent Miasta Poznania był w 2018 r. członkiem Zarządu Związku Miast Polskich. Zarząd ZMP obradował 12 razy, a w trakcie posiedzeń zaopiniowano: 94 projekty ustaw, 61 projektów rozporządzeń i 76 innych dokumentów przesłanych do Biura ZMP.

Związek Miast Polskich zapewnia wsparcie eksperckie dla miast. Zamawia ekspertyzy prawne, prowadzi badania ankietowe i monitoruje usługi publiczne za pośrednictwem Systemu Analiz Samorządowych (SAS). SAS to baza danych statystycznych dotyczących ważnych sektorów działalności samorządów miejskich. Wymiana doświadczeń obejmuje również prezentowanie i popularyzację dobrych praktyk z miast oraz przygotowanie konferencji tematycznych, seminariów i warsztatów. Poprzez udział w licznych gremiach krajowych i międzynarodowych ZMP jest ambasadorem spraw samorządowych oraz partnerem merytorycznym polskich miast. Reprezentuje interesy miast członkowskich w organizacjach europejskich skupiających samorządy.

Poznań uchwałę o przystąpieniu do ZMP podjął 9 października 1990 r.

Unia Metropolii Polskich

W Unii Metropolii Polskich współpracuje 12 polskich miast: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Warszawa, Wrocław.

Unia jest fundacją założoną w październiku 1990 r., a jej zadaniem jest wspieranie rozwoju samorządności terytorialnej i gospodarczej, promocja inicjatyw oraz działań związanych z tworzeniem i funkcjonowaniem struktur regionalnych i lokalnych, w szczególności powstających na obszarach metropolitalnych.

Współpraca w ramach Unii Metropolii Polskich ma pomóc we wspólnym rozwiązywaniu problemów wielkich miast. Przedstawiciele Unii zasiadają w Komitecie Regionów UE. Przedstawiciele samorządów wymieniają się doświadczeniami w ramach stałych i doraźnych komisji tematycznych. Miasto Poznań patronuje komisji ds. Obywateli Miasta, której przedmiotem działań jest zacieśnianie relacji między miastem a lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Najbardziej intensywna, międzysamorządowa współpraca krajowa, prowadzona była w ramach Stowarzyszenia Metropolii Poznań. Prezydent Jacek Jaśkowiak jest Prezesem Metropolii Poznań – stowarzyszenia, które jako jeden ze swoich priorytetów, poza realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, uznało współpracę na rzecz utworzenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM).

W 2018 r. bardzo ważna była współpraca na rzecz poprawy jakości powietrza. Z inicjatywy Stowarzyszenia, w ramach trzyletniego projektu,  w 160 szkołach rozlokowanych na obszarze Metropolii trwała instalacja systemów pomiaru zanieczyszczenia powietrza. Zorganizowano również warsztaty i szkolenia edukacyjne oraz działania promocyjno-informacyjne. Mapa czujników i aktualne wyniki pomiarów są dostępne na stronie: http://esa.nask.pl

W 2018 r. Rada Metropolii obradowała 3 razy, podejmując 7 uchwał, natomiast Zarząd spotkał się 5 razy, podejmując w ciągu roku łącznie 25 uchwał.