Seniorzy, definiowani jako osoby w wieku emerytalnym, stanowią około 1/4 liczby mieszkańców Poznania. 

Miasto Poznań realizuje działania na rzecz seniorów w ramach uchwalonej w 2017 r. Polityki Senioralnej miasta Poznania na lata 2017 – 2021. Jej celami są:

  • ukształtowanie w świadomości poznaniaków pozytywnego obrazu procesu starzenia się i starości,
  • poprawa warunków i jakości życia osób starszych,
  • wykorzystanie potencjału osób starszych,
  • zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej seniorów,
  • tworzenie warunków sprzyjających integracji międzypokoleniowej, w tym także utrwalanie postawy szacunku i odpowiedzialności za osoby starsze,
  • przygotowanie średniego pokolenia do starości,
  • tworzenie infrastruktury prawno-instytucjonalnej sprzyjającej zaradności i samodzielności osób starszych i opiekunów, zwłaszcza wykorzystywanie zróżnicowanych form oferowanych usług i świadczeń,
  • tworzenie warunków i infrastruktury służącej generowaniu zachowań służących zdrowemu i aktywnemu starzeniu się.

Miasto Poznań prowadzi kompleksowe działania zmierzające do poprawy warunków życia i rozwoju seniorów, zarówno w formie zinstytucjonalizowanej, jak i indywidualnego podejścia. Zakłada się, że wszystkie miejskie projekty i programy będą realizowane zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego i przyjaznego osobom starszym.  

W 2018 r. powołana została 36-osobowa Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji „Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021”. W lutym 2018 r. odbyło się pierwsze posiedzenie, podczas którego przedstawiono regulamin i cele Rady oraz rozpoczęto prace zmierzające do przygotowania harmonogramu realizacji działań wskazanych w Polityce. W 2018 r. odbyło się 5 spotkań Rady.