W 2021 r. w Poznaniu przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6,5 tys. zł i było o 7,8% wyższe niż rok wcześniej.

Według danych GUS, najwyższy poziom wynagrodzeń miesięcznych brutto odnotowano w sekcjach: „Informacja i komunikacja” (9 tys. zł), „Obsługa rynku nieruchomości” (7,8 tys. zł) oraz „Przemysł” (7,3 tys. zł). Najmniej zarabiały osoby zatrudnione w sekcjach: „Zakwaterowanie i gastronomia” (4,2 tys. zł) oraz „Administracja i działalność wspierająca” (4,8 tys. zł).

Nowoczesna przestrzeń biurowa w Poznaniu
glass gc4b5ce4be 1920
arch. UMP (www.pixabay.com)

Według danych ZUS, w 2021 r. średnia wysokość miesięcznego świadczenia emerytalnego pobieranego przez uprawnionych mieszkańców aglomeracji poznańskiej, obejmującej Poznań i powiat poznański, wyniosła 2,8 tys. zł, świadczenia rentowego z tytułu niezdolności do pracy – 1,9 tys. zł, świadczenia przedemerytalnego – 1,2 tys. zł. Szacuje się, że w Poznaniu świadczenie emerytalne pobiera ponad 140 tys. osób.

Według wyników najnowszego badania GUS pn. „Dochody i warunki życia ludności Polski (raport z badania EU-SILC 2020)”, w największych polskich miastach, o liczbie mieszkańców od 500 tys., przeciętne miesięczne dochody netto na 1 osobę w gospodarstwach domowych wyniosły 2,9 tys. zł, w tym z pracy najemnej 1,8 tys. zł, własnej działalności gospodarczej 0,5 tys. zł, a świadczeń związanych z wiekiem 0,5 tys. zł.