Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy, zwłaszcza w czasie pandemii COVID-19.

Poprawa dostępności do różnych form pomocy społecznej dotyczyła zarówno działań inwestycyjnych i organizacyjnych, jak również rozwoju usług społecznych. Sytuacja epidemiczna w kraju wywarła znaczny wpływ na działania zaplanowane w 2020 r. Część zadań została wstrzymana, część przełożona lub redefiniowana w celu ich dostosowania do potrzeb, jakie pojawiły się w związku z pandemią COVID-19.

Inwestycje wpływające na poprawę dostępności i jakości świadczonych usług społecznych przeprowadzono w następujących placówkach:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze – w ramach etapowego osiągania standardu opieki i wychowania, zgodnie z wymaganiami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zapewnieniu opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej, w 2020 r. trwało wyposażanie i przygotowanie do przeniesienia wychowanków Domu Dziecka nr 2; prowadzono także proces inwestycyjny mający na celu przeniesienie Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda” do nowej siedziby; do tej pory zakończono budowę jednego z 3 nowych budynków;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPR) – w 2020 r. przeprowadzono kompleksową modernizację siedziby oraz modernizację sieci elektryczno-logicznej w filii Nowe Miasto;
 • Poznańskie Centrum Świadczeń (PCŚ) – w ramach przeprowadzonych zadań wykonano: naprawę poszycia dachu, prace konserwacyjne na dachu oraz przebudowę wyłazu dachowego, wyposażenie stanowisk pracy w osłony pleksi w trzech lokalizacjach PCŚ, tj. przy ul. Wszystkich Świętych 1, Małachowskiego 10 oraz Ratajczaka 44, dostosowanie do funkcji szkoleniowo-konferencyjnej, udostępnienie stanowisk obsługi wyposażonych w pętle indukcyjne w trzech lokalizacjach, analizę stanu dostępności architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej siedzib PCŚ.

W celu  poprawy dostępu do usług społecznych dla rodzin biologicznych zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz dzieci z poznańskich rodzin zastępczych w zakresie asystenta rodziny, osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w rodzinach zastępczych oraz opracowaniu diagnoz i planów pomocy dla dzieci z rodzin biologicznych, w 2020 r. MOPR realizował projekty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” (edycja I i edycja II).

Więcej informacji o projekcie podano w rozdziale Poznańska polityka prorodzinna.

W 2020 r. MOPR kontynuował przewidywaną na lata 2019–2021 realizację projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania” o całkowitej wartości 18,7 mln zł, dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Miasto Poznań jest partnerem tego projektu. Liderem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska, a pozostałymi partnerami są: Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centermed Poznań Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Celem projektu jest ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych minimum 1,7 tys. mieszkańcom Poznania niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami oraz 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą. Założone cele realizowane będą poprzez:

 • zapewnienie usługi asystenta dla 150 osób z niepełnosprawnością, którzy dzięki dofinansowaniu będą mieli pomocnika w codziennym życiu; asystent pomoże przy robieniu zakupów czy wizycie u lekarza i podpowie, jak wypracować odpowiednie nawyki i zwiększyć zaradność życiową;
 • zapewnienie dostępu 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej; będzie on działał w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki (ZCO), które poprowadzą Stowarzyszenie Medycyna Polska, Centermed Poznań i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”;
 • uruchomienie Centrum Teleopieki (element ZCO), z którego szacunkowo skorzysta 850 osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnościami; centrum zapewni wsparcie w formie 24-godzinnych dyżurów teleasystentów, każda z osób potrzebujących otrzyma opaskę z przyciskiem życia SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia bezpośrednio będzie mogła połączyć się z centrum;
 • uruchomienie Centrum Usług Domowych (element ZCO) dla 850 osób; centrum utworzy zespół specjalistów, którzy będą aktualizować informacje dotyczące sytuacji i stanu zdrowia uczestników i uczestniczek, a także dostosowywać usługi do zmieniających się w czasie potrzeb; opiekunowie i opiekunki będą też mieli do dyspozycji zespół medyczny, który pomoże poprawić jakość życia podopiecznych; uczestnicy projektu będą mogli skorzystać w razie potrzeby z rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, wsparcia psychologicznego, konsultacji z lekarzem geriatrą oraz poradnictwa prawnego;
 • ułatwienie dostępu 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, które poprowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej;
 • uruchomienie Centrum Opieki Środowiskowej, które będzie świadczyło kompleksowe i zindywidualizowane usługi opiekuńcze dla 500 niesamodzielnych osób oraz usługi uzupełniające (fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie, psychologiczne i logopedyczne); poprowadzi je Polski Komitet Pomocy Społecznej.

W 2020 r. pomocą żywnościową w ramach programu „Pomoc żywnościowa 2014-2020” objęto 2,3 tys. osób. Pomoc w formie paczki lub posiłku dotarła do osób doświadczającym najgłębszych form ubóstwa.

W pomieszczeniach MOPR-u w 2020 r. funkcjonowały miejsca przeznaczone na działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzonych przez organizacje pozarządowe. Pomocy prawnej udzielali adwokatki i adwokaci, radczynie i radcowie prawni, doradczynie i doradcy podatkowi oraz absolwentki i absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również upoważnione aplikantki i aplikanci adwokaccy lub radcowscy.

Rok 2020 był trzecim rokiem funkcjonowania miejskiej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania. Do zadań centrum należała obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna następujących poznańskich jednostek pomocy społecznej:

 • 4 domów pomocy społecznej;
 • Ośrodka dla Bezdomnych nr 1;
 • Poznańskiego Zespołu Żłobków;
 • 2 domów dziecka (nr 2 i 3);
 • Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”;
 • Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej;
 • Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”;
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych;
 • Zespołu Dziennych Domów Pomocy;
 • Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1.