W 2018 r. w Poznaniu dofinansowanie z budżetu Miasta uzyskały łącznie 972 projekty zgłoszone w ramach otwartych konkursów ofert.

Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi 

Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi na lata 2017-2020”.

W 2018 r. organizacje pozarządowe uzyskały na realizację zadań publicznych 850 dotacji jednorocznych na łączną kwotę 79 902 494,02 zł120 dotacje w ramach zadań wieloletnich na kwotę 10 485 187,94 zł.

W 2018 r. w Poznaniu zlecono również realizację 342 małych grantów i przyznano na ten cel dotację w wysokości 2 175 720,11 zł.

Organizacje wnosiły wkład własny zarówno w formie finansowej, jak i osobowej. Całkowity wkład własny, zaangażowany w realizację zadań zleconych w 2018 r. to kwota w wysokości 34 364 530,93 zł.

Zestawienie ofert i projektów organizacji pozarządowych w Poznaniu w 2018 r.
oferty liczba
otwarte konkursy ofert 1 948
małe granty 589
łącznie 2 537
umowy – projekty przyjęte do realizacji, dofinansowane z budżetu miasta liczba
otwarte konkursy ofert 972
małe granty 342
łącznie 1 314
Źródło: UMP

W 2018 r. najwięcej środków przeznaczono na projekty z zakresu: pomocy społecznej, kultury i sztuki, wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej. Najmniejsze dofinansowanie dotyczyło projektów z zakresu nauki, oświaty i wychowania oraz ochrony i promocji zdrowia.

Kwoty przeznaczone na dotacje w 2018 r. według zapisów Rocznego Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi
Nazwa sfery pożytku publicznego Kwota w zł przyznana w drodze uchwały Rady Miasta Poznania nr NR LVII/1066/VII/2017
pomoc społeczna 41 041 028
kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 11 550 000
przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 8 110 000
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej 10 640 000
wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej 4 875 000
działania na rzecz osób niepełnosprawnych 3 845 827
działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym 1 745 000
ochrona i promocja zdrowia 1 285 457
działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 1 090 000
nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 360 000
udzielanie nieodpłatnej pomoc prawnej oraz zwiększenie świadomości prawnej społeczeństwa 667 985
działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka 1 210 000
inicjatywa lokalna 3 000 000
pozostałe obszary 970 000
ogółem 90 390 297
Źródło: UMP

Poznańska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W 2018 r. odbyło się 8 posiedzeń Poznańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organu konsultacyjnego i opiniodawczego Prezydenta Miasta Poznania. W skład Rady wchodziło dziesięcioro przedstawicieli organizacji pozarządowych (w tym pięcioro przedstawicieli komisji dialogu obywatelskiego), czworo przedstawicieli Prezydenta, czworo przedstawicieli Rady Miasta Poznania. 

Podczas spotkań debatowano między innymi o:

 • promocji poznańskich organizacji pozarządowych,
 • przedsiębiorstwach społecznych działających w Poznaniu,
 • utworzeniu funduszu wkładów własnych dla organizacji,
 • programie lokali miejskich dla organizacji pozarządowych,
 • Rocznym Programie Współpracy na rok 2019,
 • Komisjach Dialogu Obywatelskiego.

Komisje Dialogu Obywatelskiego 

Poznań jest jednym z pionierskich miast w dziedzinie współpracy z organizacjami pozarządowymi w formie komisji dialogu obywatelskiego.

Zainicjowane przez minimum 10 organizacji z danego obszaru ciała doradcze i inicjatywne usprawniają debatę pomiędzy I i III sektorem.

W 2018 roku działało 6 komisji dialogu obywatelskiego:

 • KDO przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami,
 • KDO przy Wydziale Kultury,
 • KDO przy Wydziale Ochrony Środowiska,
 • KDO przy Wydziale Oświaty,
 • KDO przy Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych,
 • KDO przy Pełnomocniczce Prezydenta Miasta Poznania ds. przeciwdziałania wykluczeniom.

W 2018 r. odbyło się łącznie 40 posiedzeń KDO. Najczęściej (9 razy) spotykali się członkowie Komisji przy Pełnomocniku ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Fundacje i Stowarzyszenia

Zadania publiczne mogą realizować fundacje i stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), kluby sportowe – często działające w formie stowarzyszeń zwykłych, podmioty kościelne, spółki non – profit, a także spółdzielnie socjalne.

Najczęściej o dotację na realizację zadań publicznych ubiegają się stowarzyszenia i fundacje.

Współpraca pozafinansowa
W 2018 r. w Poznaniu podejmowano liczne działania na rzecz podnoszenia wiedzy, umiejętności i kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym:
 • VII Poznański Dzień Organizacji Pozarządowych pod hasłem „Zwiąż się z nami”,
 • integracyjne „Śniadanie na trawie” dla przedstawicieli organizacji pozarządowych,
 • szkolenia dla mieszkańców, przedstawicieli organizacji i społeczników z tematu organizowania społeczności lokalnej,
 • warsztat: Pokaż mi swój świat, czyli po co i jak odkrywać potrzeby, możliwości i potencjał mieszkańców mojej dzielnicy,
 • spotkania i konferencja w ramach tematu “Tworzenie i Wspieranie Centrów Inicjatyw Lokalnych”,
 • warsztaty z przedstawicielami poznańskich mediów,
 • warsztaty z dobrych praktyk w zakresie promocji marki Poznań dla czołowych zespołów ligowych,
 • warsztaty z dobrych praktyk w zakresie promocji marki Poznań dla klubów działających w ramach Młodzieżowych Centrów Sportu.

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Poznańskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu Centrum Bukowska działa w Poznaniu od 2012 r., a jego obsługa zlecana jest przez Miasto organizacjom pozarządowym.

Operatorem zadania w 2018 r. były 2 organizacje pozarządowe:

 • Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych,
 • Stowarzyszenie Na Tak.

Dotacja wyniosła 60 000 zł.

Wsparcie oferowane organizacjom pozarządowym w Centrum Bukowska:

 • szkolenia merytoryczne,
 • doradztwo specjalistyczne np. z zakresu księgowości, tworzenia organizacji,
 • poradnictwo prawne,
 • wsparcie przy organizacji akcji wolontaryjnych i charytatywnych,
 • udostępnienie lokali i sal na spotkania,
 • inkubator dla organizacji pozarządowych,
 • pośrednictwo w wolontariacie,
 • spotkania tematyczne ze specjalistami.

Konkurs na Najlepszą Inicjatywę Pozarządową INICJATORY

Ideą konkursu jest promowanie inicjatyw pozarządowych oraz wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych na rzecz Poznania i jego mieszkańców. W 2018 r. nagrody w konkursie przyznano po raz trzeci. Do konkursu mogły zgłaszać się organizacje pozarządowe, firmy oraz osoby prywatne. Zgłoszono 40 inicjatyw przygotowanych przez osoby w każdym wieku. Rywalizacja odbywa się w 5 kategoriach:

 • Kultura,
 • Zdrowie,
 • Sport,
 • Edukacja,
 • Środowisko.

Zwycięzców wyłoniła kapituła, która przyznała 5 statuetek oraz liczne wyróżnienia. Nagrodę mieszkańców otrzymał Chór Kameralny Poznańskie Senioritki.

Organizacja wolontariatu

pomocni-poznan.pl

W ramach działań wspierających poznański wolontariat w 2018 r. uruchomiono platformę pośrednictwa wolontariatu.

Platforma pomocni-poznan.pl to miejsce wymiany informacji na temat wolontariatu na teranie Miasta Poznania.

Głównym celem funkcjonowaniu strony jest udostępnienie szerokiemu odbiorcy miejsca w Internecie poświęconego aktywności wolontariackiej. Organizacje pozarządowe, instytucje i przedsiębiorstwa mogą umieszczać tutaj oferty współpracy.

Promocja wolontariatu w Poznaniu 

W 2018 r. w Poznaniu przeprowadzona została kampania promocyjna, w ramach której zrealizowano 4 akcje wolontariackie (np. malowanie pomieszczeń szpitala, porządkowanie grobów powstańców wielkopolskich). W ramach kampanii przygotowano gadżety promocyjne służące jednolitej identyfikacji wizualnej poznańskich wolontariuszy.

Konkurs Poznański Wolontariusz Roku 2018

14 grudnia 2018 r. w Sali Ziemi odbyła się Gala będąca rozstrzygnięciem konkursu “Poznański Wolontariusz Roku“, ogłoszeni zostali również laureaci wielkopolskiego konkursu “Barwy Wolontariatu”.

Poznańską Wolontariuszką Roku 2018 w kategorii indywidualnej została
Katarzyna Bujakiewicz– przewodniczącą Rady Fundacji Anny Wierskiej „Dar Szpiku”.

Srebrną Pieczęcią Prezydenta Miasta Poznania uhonorowano wieloletnią poznańską działaczkę na rzecz osób z niepełnosprawnościami – Halinę Grzymisławską-Słowińską.

Prowadzenie Poznańskiego Centrum Wolontariatu 

Zadanie zostało zlecone Stowarzyszeniu „Lepszy Świat”, które otrzymało dotację w wysokości 50 000,00 zł.
Głównym celem zdania była promocja wolontariatu w Poznaniu oraz pomoc w sieciowaniu osób.
Zadanie realizowane było głównie w Centrum Bukowska m.in. w formie dyżurów koordynatorki, szkoleń dla wolontariuszy, spotkań w szkołach, na festynach, targach, uniwersytetach, Urzędzie Miasta Poznania a także online.