Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2021 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W 2021 r. Miasto Poznań rozpoczęło realizację 3 nowych wieloletnich programów polityki zdrowotnej, tj.: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród kobiet 50+ zamieszkałych w Poznaniu, na lata 2021-2023” – […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2021 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 31,3 mln zł na doposażenie i modernizacje miejskich placówek ochrony zdrowia. Miasto Poznań podejmowało w miejskich placówkach ochrony zdrowia działania inwestycyjne i modernizacyjne, które miały na celu: zapewnienie poprawnego ich funkcjonowania oraz dostosowanie do obowiązujących przepisów i wymagań dla placówek tego typu; polepszenie jakości opieki zdrowotnej w mieście poprzez rozwój miejskich placówek ochrony zdrowia polegający na zakupach, m.in. sprzętu i wyposażenia; zwiększenie […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Działania z zakresu profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających Miasto Poznań realizowało w ramach „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.” Liczba osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych Według szacunkowych danych z „Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na 2021 r.”, w 2021 r. w Poznaniu uzależnionych od alkoholu mogło być ok. 10,6 tys. […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2021 r. na ochronę zdrowia Miasto Poznań wydatkowało 59,1 mln zł. Środki te przeznaczone zostały na działalność szpitali, zapewnienie pomocy ambulatoryjnej oraz wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2021 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 561 podmiotów. Zakres ich usług obejmował takie formy pomocy, jak: lekarz rodzinny (115 podmiotów); stomatolog […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 24,5 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej, w tym na przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z wirusem SARS-CoV-2. Najważniejsze inwestycje sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu oraz związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej COVID-19, zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2020 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), mający na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako cele szczegółowe MPPiRPA wyznaczył: […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2020 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Równie ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne Rada Miasta Poznania Uchwałą nr XXXV/628/VIII/2020 z 29 września 2020 r. przyjęła do realizacji program promocji i ochrony zdrowia pn. „Pakiet zdrowotny dla kombatantów Poznańskiego Czerwca 1956 r. na lata 2020-2022” dedykowany kombatantom […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2020 r. z budżetu Miasta Poznania na ochronę zdrowia przeznaczono 36,7 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie pomocy ambulatoryjnej oraz wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2020 r. świadczyły w Poznaniu łącznie 542 podmioty. Zakres ich usług obejmował pomoc: lekarza rodzinnego (116 podmiotów); stomatologa (129 podmiotów); […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 21,2 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Najważniejsze działania, sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę 7,7 mln zł w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala sfinansowano: remont w Poradni […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2019 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), który miał na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako główne kierunki działania MPPiRPA […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2019 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Nie mniej ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W zakresie zdrowia w 2019 r. Miasto Poznań sfinansowało następujące programy wieloletnie: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020, którego celem jest ograniczanie zjawiska […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania przeznaczono na ochronę zdrowia 44,4 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie ambulatoryjnej pomocy, jak również na wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2019 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 569 podmiotów. Zakres usług obejmował pomoc: lekarza rodzinnego (119 podmiotów) stomatologa (142 […]

Read More…

Inwestycje w placówkach medycznych w Poznaniu

W 2018 r. z budżetu Miasta Poznania sfinansowano  na kwotę 16,5 mln zł doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Do najważniejszych działań wpływających na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla mieszkańców należały: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę ponad 1,8 mln zł, w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala, sfinansowano: modernizację sieci wodno-kanalizacyjnej oraz pomp, a także układów sterowania i automatyki w Stacji Uzdatniania […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

W 2018 r. na realizację miejskich programów wsparcia oraz profilaktyki zdrowotnej wydatkowano 20 mln zł, z czego największa część przypadła działaniom obejmującym walkę z uzależnieniami. Miejskie programy polityki zdrowotnej W 2018 r. realizowano 3 duże miejskie programy polityki zdrowotnej: Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017 – 2020. W 2018 r. na realizację programu wydatkowano prawie 1,7 mln zł. Celem programu jest […]

Read More…

Publiczna służba zdrowia w Poznaniu

Na 2018 r. zakontraktowano w Poznaniu umowy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, na mocy których 173 podmioty udzielały ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców. Lecznictwo ambulatoryjne i stacjonarne Świadczenia zdrowotne na rzecz mieszkańców Poznania obejmowały specjalistyczne usługi w poradniach lekarskich na terenie miasta. Ponadto, na mocy umów z NFZ, w 2018 r.: 120 podmiotów świadczyło usługi pomocy lekarza rodzinnego, 135 podmiotów świadczyło usługi stomatologiczne, 41 podmiotów zapewniało opiekę psychiatryczną, 45 […]

Read More…

Stan zdrowia mieszkańców Poznania

Ponad 10% mieszkańców Poznania choruje na choroby układ krążenia. Wraz z chorobami nowotworowymi jest to główna przyczyna zgonów.  Miasto Poznań systematycznie zwiększa środki finansowe na świadczenia zdrowotne dla mieszkańców. W 2018 r. z budżetu przeznaczyło na ten cel prawie 40 mln zł. Ponadto Miasto wspiera i organizuje różne formy profilaktyki zdrowotnej i promuje aktywny tryb życia. Najwięcej dorosłych mieszkańców Poznania choruje na choroby układu krążenia jednak […]

Read More…

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień

W 2017 r. Miasto Poznań realizowało „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” oraz „Miejski Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Poznaniu na rok 2017”. Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017 W 2017 r. w ramach „Miejskiego Program Przeciwdziałania Narkomanii w Poznaniu na lata 2015-2017” realizowano: projekt profilaktyki uzależnień i rozwoju umiejętności społecznych koordynowany przez Urząd Miasta Poznania programy i projekty realizowane przez Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji: projekt […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia

arch. UMP, fot. B. Sudak   W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło programy profilaktyczne i kampanie informacyjne na temat zdrowego trybu życia oraz promujące regularne badania kontrolne. Programy profilaktyki zdrowotnej W 2017 r. Miasto Poznań prowadziło następujące programy profilaktyki zdrowotnej: „Program profilaktyki zachorowań na grypę sezonową dla mieszkańców miasta na lata 2016-2018”. Beneficjentami programu są mieszkańcy Poznania w wieku od 60 roku życia oraz podopieczni personelu wybranych miejskich jednostek i prowadzonych […]

Read More…

Lecznictwo ambulatoryjne i stacjonarne

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk   W 2017 r. ambulatoryjne świadczenia zdrowotne były udzielane przez 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej posiadających kontrakty z NFZ. Kontrakty z NFZ Na mocy kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), w 2017 r. w Poznaniu 1 057 podmiotów opieki zdrowotnej udzielało ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych na rzecz mieszkańców. 117 placówek udzielało pomocy lekarza rodzinnego, 135 podmiotów świadczyło usługi stomatologiczne, a 115 placówek zatrudniało pielęgniarki […]

Read More…