fbpx

30 lat samorządu Miasta Poznania

W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (od 1998 r. jej nazwa brzmi: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zniesiony został obowiązujący przez 40 lat system rad narodowych jako jednolitych organów władzy państwowej oraz przywrócono dualistyczny model administracji publicznej z podziałem na administrację samorządową i administrację […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2019 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowa Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz na tym samym poziomie rating A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Administracja

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Rada Miasta Poznania Liczba radnych ogółem, z tego: 34 34 100 kobiet 14 14 100 mężczyzn 20 20 100 Radni wg wieku       25-29 lat 4 2 50 30-39 lat 12 13 108,3 40-59 lat 14 15 107,1 60 lat i więcej 4 4 100 Decyzje administracyjne  Liczba decyzji administracyjnych wydanych przez Urząd Miasta Poznania ogółem w tys., […]

Read More…

Budżet Miasta Poznania

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Dochody ogółem w mln zł, z tego: 3 699 4 162 112,5 dotacje i subwencje z budżetu państwa 1 110 1 338 120,5 udziały w podatku dochodowym, z tego: 1 262 1 396 110,6 PIT 1 117 1 221 109,3 CIT 145 175 120,7 podatki i opłaty lokalne, w tym: 710 744 104,8 podatek od nieruchomości 420 437 104 pozostałe dochody 617 684 110,9 Wydatki ogółem w mln zł, […]

Read More…

Demografia

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Demografia       Ludność w tys. 536,4 534,8 99,7 Ludność na 1 km2 2040 2034 99,7 Ludność wg grup wiekowych w tys.:       0-4 lata 29,3 29,4 100,5 5-9 lat 26,2 25,7 98,0 10-14 lat 22,9 24,1 105,2 15-19 lat 19,7 19,8 100,7 20-24 lata 21,4 20,6 96,4 25-29 lat 33,4 30,6 91,6 30-34 lata 51,0 48,2 94,6 35-39 lat 50,9 […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu w 2019 r. codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Liczba osób zamieszkałych w Poznaniu Badania operatora komórkowego pokazały, że w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta ok. 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stałe, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz osoby przebywające w celach turystycznych i biznesowych, zatrzymujące się w mieście. Natomiast ok. 635 tys. osób codziennie nocowało w Poznaniu. Według […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2018/2019 w Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 104 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiada tu 25 szkół wyższych, z tego 8 uczelni publicznych i 17 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS). Łącznie w mieście studiuje 104 tys. osób, w tym prawie 69 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Około 2/3 osób studiujących pobiera naukę w szkołach publicznych. W szkołach niepublicznych studiuje […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

W 2019 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie […]

Read More…

100-lecie istnienia poznańskich uczelni w 2019 r.

Tradycje akademickie Miasta Poznań sięgają XVI w., kiedy to biskup poznański założył pierwszą uczelnię wyższą w stolicy Wielkopolski – Akademię Lubrańskiego. Momentem przełomowym w historii poznańskiego szkolnictwa wyższego był rok 1919. Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim przyniosło wolność i możliwość utworzenia długo wyczekiwanych uczelni, na które wcześniej nie pozwalał zaborca. W poniższym raporcie skupiono się na 7 poznańskich uczelniach: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Uniwersytecie Przyrodniczym Uniwersytecie Medycznym […]

Read More…