Przeciętne trwanie życia mieszkańców Poznania w 2019 r.

W 2019 r. w Poznaniu średnie trwanie życia mężczyzn wyniosło 76,3 lat, a kobiet – 82,5 lat. Oznacza to, iż poznaniacy żyją dłużej niż mężczyźni w kraju o blisko 2 lata, natomiast poznanianki o blisko rok dłużej niż statystycznie przeciętna Polka. Różnica między długością życia mężczyzn i kobiet w Poznaniu wynosi 6,2 roku. W stosunku do 2002 r. poznaniacy i poznanianki żyją dłużej o ok. 4 lata. […]

Read More…

30 lat samorządu Miasta Poznania

W 1990 r. trwające przemiany społeczne połączone ze zmianami politycznymi zapoczątkowanymi w Polsce w latach 80-tych otworzyły nową kartę w historii organizacji samorządu terytorialnego. Ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (od 1998 r. jej nazwa brzmi: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym) zniesiony został obowiązujący przez 40 lat system rad narodowych jako jednolitych organów władzy państwowej oraz przywrócono dualistyczny model administracji publicznej z podziałem […]

Read More…

Rating Miasta Poznania

W 2019 r. zostały potwierdzone międzynarodowe oceny ratingowa Miasta Poznania nadane przez agencje Fitch Ratings oraz Moody’s Investors Service. Poznań posiada rating A- z prognozą stabilną nadany przez agencję Fitch Ratings oraz na tym samym poziomie rating A3 z prognozą stabilną nadany przez agencję Moody’s Investors Service. Tak wysokie oceny oznaczają, że Miasto Poznań posiada bardzo wysoką zdolność wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań finansowych. Prognoza stabilna informuje, że w najbliższym […]

Read More…

Struktura demograficzna Poznania

W Poznaniu w 2019 r. codziennie z przestrzeni miejskiej korzystało 700 tys. osób. Liczba osób zamieszkałych w Poznaniu Badania operatora komórkowego pokazały, że w Poznaniu codziennie z przestrzeni miejskiej korzysta ok. 700 tys. osób. Były to osoby mieszkające w mieście na stałe, osoby przebywające w Poznaniu na dłużej tymczasowo i dojeżdżające w celu nauki lub pracy oraz osoby przebywające w celach turystycznych i biznesowych, zatrzymujące się w mieście. Natomiast ok. 635 tys. osób codziennie […]

Read More…

Szkolnictwo wyższe w Poznaniu

W roku akademickim 2018/2019 w Poznaniu w 25 szkołach wyższych studiowało 104 tys. osób. Szkoły wyższe w Poznaniu Poznań należy do największych ośrodków szkolnictwa wyższego w kraju. Swoją siedzibę posiada tu 25 szkół wyższych, z tego 8 uczelni publicznych i 17 niepublicznych (w tym Zamiejscowy Wydział Uniwersytetu SWPS). Łącznie w mieście studiuje 104 tys. osób, w tym prawie 69 tys. (blisko 2/3) na studiach dziennych. Około 2/3 osób […]

Read More…

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+

W 2019 r. wdrażano Strategię Rozwoju Miasta Poznania 2020+. Wizja strategiczna Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie […]

Read More…

100-lecie istnienia poznańskich uczelni w 2019 r.

Tradycje akademickie Miasta Poznań sięgają XVI w., kiedy to biskup poznański założył pierwszą uczelnię wyższą w stolicy Wielkopolski – Akademię Lubrańskiego. Momentem przełomowym w historii poznańskiego szkolnictwa wyższego był rok 1919. Zwycięstwo w Powstaniu Wielkopolskim przyniosło wolność i możliwość utworzenia długo wyczekiwanych uczelni, na które wcześniej nie pozwalał zaborca. W poniższym raporcie skupiono się na 7 poznańskich uczelniach: Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Uniwersytecie Przyrodniczym Uniwersytecie […]

Read More…

Osiągnięcia poznańskiego środowiska naukowego

W 2019 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych. W 2019 r.: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN opatentował nowy sposób syntezy polifosforanów, a także dokonał określenia struktury drugorzędowej jednego z segmentów RNA wirusa grypy typu A (H1N1) oraz opracował nową metodę inhibicji replikacji wirusa grypy, nacelowanej na wirusowe RNA specjaliści z Instytutu Genetyki Człowieka PAN zajmowali się identyfikacją i charakterystyką zmian (epi)genetycznych powiązanych z patogenezą nowotworów […]

Read More…

Dochody mieszkańców i mieszkanek Poznania

Według badania przeprowadzonego przez niemiecką firmę GfK w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu miała do dyspozycji 10,9 tys. euro rocznie. Była to suma dochodów wraz z publicznymi zasiłkami i świadczeniami społecznymi pomniejszona o podatki i darowizny na cele dobroczynne. Na dochód rozporządzalny składają się m.in. wpływy uzyskane z pracy najemnej. Według danych Urzędu Statystycznego w Poznaniu w 2019 r. przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu otrzymywała wynagrodzenie w wysokości 5,7 tys. zł brutto. […]

Read More…

Edukacja

Wyszczególnienie 2018/2019 2019/2020 2018/2019=100 Szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży (bez szkół specjalnych i artystycznych) Liczba szkół ogółem, z tego: 112 112 100,0 prowadzonych przez Miasto Poznań 78 76 97,4 prowadzonych przez inne podmioty 34 36 105,9 Liczba uczniów ogółem, z tego: 42 857 40 404 94,3 w szkołach prowadzonych przez Miasto Poznań 35 647 32 961 92,5 w szkołach prowadzonych przez inne podmioty 7 210 […]

Read More…

Instytucje naukowe i innowacyjne w Poznaniu

W Poznaniu działa blisko 40 placówek naukowo-badawczych, w tym 16 placówek Polskiej Akademii Nauk. Polska Akademia Nauk Działalność placówek Polskiej Akademii Nauk ukierunkowana jest na prowadzenie prac badawczych i wdrożeniowych m.in. w takich dziedzinach, jak: informatyka badania genetyczne immunologia, biotechnologia chemiczne źródła energii aparatura naukowo-badawcza nowe odmiany roślin uprawnych strategie logistyczne Placówki te pełnią funkcję proinnowacyjną, tworząc nowe rozwiązania techniczne i technologiczne. Sieć […]

Read More…

Aktywność organizacji pozarządowych w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu łączna kwota dotacji celowych z budżetu Miasta w ramach Programu Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pożytku Publicznego wyniosła ok. 110 mln zł. Współpraca Miasta Poznania z organizacjami pozarządowymi Miasto Poznań wspiera działalność III sektora finansowo i organizacyjnie w zakresie realizacji zadań publicznych mających na celu zaspakajanie potrzeb mieszkańców, w oparciu o „Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi” oraz „Wieloletni Program Współpracy Miasta […]

Read More…

Opieka zdrowotna i pomoc społeczna

Opieka zdrowotna 2017 2018 2017=100 Liczba udzielonych porad lekarskich w ramach opieki ambulatoryjnej 6 305 982 6 414 419 101,7 Liczba łóżek w szpitalach ogólnych 5 854 5 643 96,4 Liczba aptek  309 300 97,1 Pomoc społeczna 2018 2019 2018=100 Liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej ogółem, w tym z powodu: 21 110 20 192 95,7 długotrwałej lub ciężkiej […]

Read More…

Infrastruktura techniczna i drogowa

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wodociągi Długość sieci wodociągowej w km 1 938 1 969 101,6 Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  53,9 55,1 102,2 Woda dostarczona ogółem w tys. m3/dobę 87,6 90,2 103,0 W tym woda dostarczona gospodarstwom domowym w tys. m3/dobę 60,5 63,6 105,1 Kanalizacja Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 434 1 458 101,7 Połączenia prowadzące […]

Read More…

Dzieci

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Wiek żłobkowy Liczba placówek, w tym żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie 170 157 92,4 Liczba miejsc rzeczywistych (łącznie z oddziałami) 4 903 4 938 100,7 Udział dzieci objętych opieką żłobkową w ogólnej liczbie dzieci do lat 3 w % 21,1 brak danych x Przeciętny koszt utrzymania 1 miejsca w żłobku publicznym w zł 1 394 1 425 102,2 […]

Read More…

Gospodarka

    Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100 Gospodarka Wskaźniki ogólnego rozwoju  Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca w zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.) 96 138 103 359 107,5 Wartość dodana brutto ogółem w mld zł (przypis: Dane za lata 2016 i 2017.), z tego w: 46,0 49,0 106,5 przemyśle 9,4 9,2 97,9 budownictwie 2,7 2,9 107,4 handlu i naprawie pojazdów samochodowych; transporcie […]

Read More…

Turystyka biznesowa w Poznaniu

Raporty International Congress and Convention Association oraz Poland Convention Bureau wskazały, iż Poznań niezmiennie znajduje się w grupie największych ośrodków konferencyjnych w Polsce. Przemysł spotkań i wydarzeń w Poznaniu Raport Poland Convention Bureau (jednostka działająca w ramach Polskiej Organizacji Turystycznej) wskazał iż, w 2018 r. (najnowsze dane) w Poznaniu zorganizowano ponad 2,4 tys. spotkań i wydarzeń dla grup liczących jednocześnie co najmniej 50 osób. Spotkania te, o charakterze […]

Read More…

Cudzoziemcy i cudzoziemki w Poznaniu

W 2019 r. w Poznaniu zamieszkiwało ok. 50 tys. osób z obywatelstwem ukraińskim. Stanowiły one najliczniejszą grupę osób z zagranicy przebywających w mieście. Osoby z zagranicy zameldowane na pobyt stały i czasowy W 2019 r. w Poznaniu było zameldowanych na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy ok. 7,3 tys. osób posiadających obce obywatelstwo, pochodzących z ponad 100 krajów, z czego 87% z Europy (13% z krajów Unii Europejskiej), w tym obywatelek i obywateli: […]

Read More…

Promocja turystyczna Poznania

Miasto Poznań, poprzez liczne działania własne oraz zlecone innym jednostkom, prowadzi działania promocyjne mające na celu budowanie pozytywnego wizerunku oraz zwiększanie ruchu turystycznego. Znaczną w tym rolę odgrywają m.in. stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna oraz miejskie Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT. Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna Miasto Poznań powierzało znaczną część działań związanych z promocją i rozwojem turystyki stowarzyszeniu Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna (PLOT), którego jest […]

Read More…

Oferta turystyczna Poznania

Atrakcyjna oferta turystyczna wpisująca się w aktualne trendy rozwoju turystyki oraz uwzględniająca potrzeby różnych grup turystek i turystów krajowych i zagranicznych, jak również wielowiekowa historia oraz dobrze zagospodarowane i utrzymane tereny zieleni sprawiają, iż rośnie atrakcyjność turystyczna Poznania, który rokrocznie przyciąga coraz liczniejsze grono zwiedzających. Produkty i marki turystyczne Poznania Trakt Królewsko-Cesarski Trakt Królewsko-Cesarski jest głównym szlakiem turystycznym w Poznaniu. Ukazuje najciekawsze, historyczne miejsca w Poznaniu […]

Read More…

Najważniejsze dochody związane z gospodarką nieruchomościami oraz wierzytelności Miasta Poznania

W 2019 r. dochody z tytułu sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta oraz Skarbu Państwa wyniosły 173,7 mln zł. Dochody z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań w 2019 r. W strukturze dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami przez Miasto Poznań najwyższy udział posiadają: dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 41,8% dochody z opłat za użytkowanie wieczyste – 33,5% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu […]

Read More…

Ochrona środowiska

Wyszczególnienie 2018 2019 2018=100 Ochrona środowiska Oczyszczalnie ścieków komunalnych Ścieki oczyszczone w ciągu roku w mln m3/rok 50,7 49,7 98,0 Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po oczyszczeniu w COŚ w g O2/m3 BZT5 4,2 3,2 76,2 zawiesina 7,3 4,2 57,5 Oczyszczalnie ścieków przemysłowych Ścieki przemysłowe odprowadzone ogółem w tys. dam3/rok, z tego: 4,1 brak danych x ścieki odprowadzone do sieci kanalizacyjnej 2,1 brak danych x […]

Read More…

Port Lotniczy Poznań-Ławica

W 2019 r. liczba pasażerów i pasażerek lotniczych wyniosła 2 379 635. W 2019 r. Port Lotniczy Poznań-Ławica obsługiwał: regularne połączenia lotnicze, liczba podróżnych w ruchu rejsowym wyniosła 1 640 966 połączenia czarterowe, głównie w rejony Morza Śródziemnego z liczbą podróżnych 734 791 ruch General Aviation z liczbą podróżnych 3 878 Z lotniska skorzystało 2 379 635 podróżnych, tj. o 3,9% mniej niż w 2018 r. arch. UMP […]

Read More…

Połączenia kolejowe Poznania

Urząd Transportu Kolejowego przedstawił raport o największych dworcach kolejowych w Polsce. Dane dotyczą 2018 r. Poznański dworzec obsłużył 23,9 mln podróżnych, czyli niemal 58 tysięcy dziennie. Średnia dobowa liczba pociągów, które wjeżdżały na poznańską stację to 377. Wzrost liczby podróżnych na stacji Poznań Główny wynika z uruchomienia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej, która pozwoliła na zapewnienie kursowania pociągów co 30 minut w godzinach szczytu na wybranych relacjach oraz dogodnych i stałych […]

Read More…

Rynek pracy

Wyszczególnienie  2018 2019  2018=100 Pracujący Liczba pracujących w gospodarce narodowej w tys. 344,4 brak danych x Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw ogółem w tys., w tym w: 158,9 167 105,1 przemyśle 52 54,3 104,4 budownictwie 7,5 7,9 105,3 handlu i naprawie pojazdów samochodowych 44,7 46,0 102,9 transporcie i gospodarce magazynowej 7,8 8,8 112,8 informacja i komunikacja  9 10,2 113,3 obsłudze rynku nieruchomości 3,5 […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne

Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 Bezpieczeństwo publiczne Przestępczość  Liczba przestępstw stwierdzonych ogółem w tys., z tego: 12,6 13,2 104,8 kryminalnych 10,7 11,3 105,6 gospodarczych 1,2 1,2 100,0 drogowych 0,4 0,4 100,0 innych 0,3 0,3 100,0 Liczba wypadków drogowych 864 940 108,8 Liczba ofiar wypadków drogowych ogółem, w tym: 1 022 1 079 105,6 zabitych na miejscu 13 8 61,5 Wskaźnik […]

Read More…

Innowacyjność gospodarki w Poznaniu

W Poznaniu na działalność innowacyjną w przemyśle przeznacza się rocznie 0,8 mld zł, w tym jedną piątą na prace badawczo-rozwojowe. Do najbardziej innowacyjnych pod względem wprowadzania nowych produktów i usług należał przemysł chemiczny, spożywczy i farmaceutyczny. Działalność badawczo-rozwojową ukierunkowaną na innowacje w przemyśle prowadziło 78 podmiotów zatrudniających 0,8 tys. osób (dane za 2018 r.). 150 podmiotów prowadziło działalność B+R z zakresu usług i zatrudniały one 11,8 tys. osób. Nakłady na działalność […]

Read More…

Grunty Miasta Poznania

Powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznania w jego granicach administracyjnych wynosi 96,7 km², a ich wartość księgowa brutto to ponad 12,2 mld zł. Wartość księgowa gruntów Miasta Poznania w 2019 r. Według ewidencji księgowej powierzchnia gruntów stanowiących własność i współwłasność Miasta Poznań znajdujących się w granicach administracyjnych Miasta wynosi 96,7 km², a ich wartość wynosi 12 229 681 723,47 zł (w tym grunty nieobciążone prawem użytkowania wieczystego, […]

Read More…

Majątek Miasta Poznania

Całkowita wartość mienia Miasta Poznania na koniec 2019 r. wyniosła 21 209 699 119 zł i jest sumą: aktywów (trwałych i obrotowych) wszystkich jednostek budżetowych (w tym Urzędu Miasta Poznania), zakładów budżetowych, zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury należących do Miasta Poznania całkowitej wartości księgowej gruntów realizowanych inwestycji wartości nominalnej udziałów i akcji w spółkach, spółdzielniach oraz dopłat Wartość mienia w posiadaniu jednostek organizacyjnych Miasta w 2019 r. […]

Read More…

Akcje i udziały Miasta Poznania w spółkach i spółdzielniach

Na dzień 31 grudnia 2019 r. Miasto Poznań posiadało akcje i udziały w 20 spółkach prawa handlowego (w tym w 11 jednoosobowych spółkach Miasta), 4 spółdzielniach mieszkaniowych i 1 spółdzielni socjalnej. Wartość udziałów/akcji Miasta Poznania w 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2019 r. łączna wartość nominalna udziałów/akcji Miasta Poznania w spółkach prawa handlowego wyniosła ponad 1,9 mld zł, z czego udziały/akcje Miasta Poznania w: jednoosobowych spółkach Miasta […]

Read More…

Mieszkalnictwo

  Wyszczególnienie  2018 2019 2018=100 Zasoby mieszkaniowe Liczba mieszkań ogółem w tys., w tym: 262,0 266,3 101,6 spółdzielczych 67,9 67,3 99,1 zakładów pracy 0,7 0,5 71,4 osób fizycznych 174,8 179,4 102,6 społeczno-czynszowych 3,5 3,8 108,6 Efekty budownictwa mieszkaniowego Efekty budownictwa mieszkaniowego ogółem, w tym: 4 012 5 053 125,9 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem 3 545 4 181 117,9 […]

Read More…

Ważniejsze inwestycje realizowane przez Urząd Miasta Poznania i jednostki organizacyjne

Wybrane wydatki inwestycyjne poniesione w 2019 r. mln zł Wydatki majątkowe ogółem 735,0 Przebudowa trasy tramwajowej: Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej 108,1 Budowa Mostu Lecha 38,3 Budowa trasy tramwajowej od Pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu 29,1 Program “Poznań Rataje-Franowo” – budowa ul. Folwarcznej 28,2 Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego 26,0 Program „Centrum” […]

Read More…

Dochody i wydatki Miasta Poznania

W 2019 r. dochody Miasta wynosiły 4 162 mln zł i były o 12,5 % wyższe niż rok wcześniej, wydatki Miasta wynosiły ponad 4 199 mln zł i były o 18,2% wyższe niż rok wcześniej. Dochody budżetu Miasta Poznania Główne źródła dochodów Miasta stanowią podatki oraz dotacje i subwencje z budżetu państwa, w tym w szczególności: udziały w podatkach dochodowych podatki i opłaty lokalne Dochody Miasta z udziału w podatkach […]

Read More…

Przychody, rozchody i zobowiązania Miasta Poznania

Dla zbilansowania budżetu Miasta, w 2019 r. na rynku krajowym i zagranicznym zaciągnięto nowe kredyty i pożyczki na kwotę 363 mln zł, wcześniej zaciągnięte zobowiązania spłacono na kwotę 336 mln zł. Na koniec 2019 r. łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz innych tytułów wyniosła ponad 1 151 mln zł, z tego: kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym w Europejskim Banku Inwestycyjnym – 603 mln zł, środki […]

Read More…

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Poznania

Wieloletnia prognoza finansowa (zgodnie z ustawą o finansach publicznych) stanowi instrument wieloletniego planu finansowego w jednostkach samorządu terytorialnego.  Zasady opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Poznania Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) opracowana została w głównej mierze w oparciu o założenia wskaźnikowe przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji). […]

Read More…

Inwestycje w poznańskich placówkach zdrowia

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania wydatkowano 21,2 mln zł na doposażenie i remonty szpitali miejskich, klinicznych oraz placówek opieki ambulatoryjnej. Najważniejsze działania, sfinansowane przez Miasto Poznań, wpływające na poprawę świadczenia usług zdrowotnych dla osób mieszkających w Poznaniu zrealizowano w następujących placówkach prowadzonych przez Miasto Poznań: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia – za kwotę 7,7 mln zł w ramach zapewnienia właściwej infrastruktury technicznej szpitala sfinansowano: remont w Poradni […]

Read More…

Rozwiązywanie problemów uzależnień w Poznaniu

Miasto Poznań realizowało 2 programy dotyczące profilaktyki i wsparcia osób dotkniętych uzależnieniami od alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających. Przeciwdziałanie oraz wsparcie przy wychodzeniu z uzależnienia od alkoholu Miasto Poznań w 2019 r. realizowało Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MPPiRPA), który miał na celu zapewnienie osobom mieszkającym w Poznaniu sprawnego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Jako główne kierunki działania MPPiRPA […]

Read More…

Profilaktyka i promocja zdrowia w Poznaniu

Podejmowane przez Miasto Poznań w 2019 r. działania z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia miały na celu przede wszystkim zwiększenie dostępu do badań, konsultacji i porad lekarskich. Nie mniej ważne były także edukacja oraz kampanie informacyjne. Wieloletnie programy profilaktyczne i zdrowotne W zakresie zdrowia w 2019 r. Miasto Poznań sfinansowało następujące programy wieloletnie: Program leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020, którego celem jest ograniczanie zjawiska […]

Read More…

Placówki opieki zdrowotnej w Poznaniu

W 2019 r. z budżetu Miasta Poznania przeznaczono na ochronę zdrowia 44,4 mln zł. Środki te wydatkowane zostały na działalność szpitali, zapewnienie ambulatoryjnej pomocy, jak również na wspieranie i organizację różnych form profilaktyki zdrowotnej i promowania aktywnego trybu życia. Lecznictwo ambulatoryjne Usługi ambulatoryjne, na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia, w 2019 r. świadczyło w Poznaniu łącznie 569 podmiotów. Zakres usług obejmował pomoc: lekarza rodzinnego (119 podmiotów) stomatologa (142 […]

Read More…

Poznańska aplikacja miejska

Miasto w 2019 r. rozpoczęło prace w celu utworzenie miejskiej aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę Poznania. Aplikacja rozumiana jest jako kompleksowy program lojalnościowy dla osób mieszkających w Poznaniu z dedykowaną aplikacją miejską umożliwiającą nowoczesną, interaktywną oraz selektywną komunikację w czasie rzeczywistym, a także obsługę przejazdów publicznego transportu zbiorowego. Celem głównym projektu jest przygotowanie dedykowanego programu lojalnościowego jako motywację do kształtowania pożądanych postaw: obywatelskiej, społecznej, gospodarczej, […]

Read More…

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania

W 2019 r. Rada Miasta Poznania przyjęła uchwałę w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Poznania na lata 2019-2025 jest dokumentem określającym zasadnicze kierunki działania w odniesieniu do problemów społecznych występujących na terenie Poznania. Za cel strategiczny stawia wyrównywanie jakości życia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, czy też wykluczonych społecznie, poprzez: wzrost zaangażowania osób mieszkających […]

Read More…

Podsumowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa i porządku w Poznaniu w 2019 r.

Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań w formie debat społecznych czy konsultacji społecznych, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają programy prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne, informacyjno-profilaktyczne. Osiągnięcie […]

Read More…

Dialog społeczny w Poznaniu

W 2019 r. na projekty w ramach Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego przeznaczono z budżetu Miasta Poznania kwotę 21 mln zł. W ramach poznańskich CIL-ów zrealizowano łącznie ponad 120 społecznych inicjatyw oddolnych. Komunikacja z mieszkankami i mieszkańcami  Najważniejsze działania Miasta Poznania w 2019 r. dotyczące kampanii edukacyjnych, wizerunkowych oraz komunikacji: Kampania promocyjna związana z obchodami 63. Rocznicy Poznańskiego Czerwca’56 r.  Przeprowadzono geotargetowaną kampanię promocyjną w internecie. Celem działań było podtrzymanie pamięci […]

Read More…