Miasto Poznań prowadziło działania ukierunkowane na polepszenie jakości usług pomocy społecznej poprzez coraz szersze rozpoznawanie realnych potrzeb w tym zakresie oraz tworzenie odpowiednich warunków do udzielania właściwych form pomocy.

Inwestycje w placówkach pomocy społecznej

Miasto Poznań w 2019 r. na budowę, modernizację, standaryzację oraz zakupy inwestycyjne miejskich placówek pomocy społecznej wydatkowało 16,3 mln zł. Wydatki te objęły następujące placówki:

 • placówki opiekuńczo-wychowawcze – standaryzacja (montaż rolet i moskitier, dostawa mebli oraz sprzętu AGD do placówek przy ulicach Aragońskiej i Sarmackiej, budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Pamiątkowej, zakup pierwszego wyposażenia do nowych budynków placówek opiekuńczo-wychowawczych przy ul. Pamiątkowej – dla Domu Dziecka nr 2)
 • Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” – modernizacja centralki telefonicznej
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego – modernizacja i doposażenie (montaż urządzeń klimatyzacyjnych, zakup 4 podnośników transportowo-kąpielowych dla osób z niepełnosprawnościami, zakup 2 foteli masująco-relaksacyjnych, zakup 2 stanowisk „Neuroformy” do ćwiczeń ruchowo-poznawczych, zakup 2 urządzeń „Combi” do terapii kombinowanej, ultradźwiękowej, elektroterapii)
 • Oddział Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa – odwodnienie parkingu, wykonanie instalacji nawiewnej w budynku
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory – modernizacja i doposażenie (wymiana kamer i monitoringu, budowa windy, modernizacja: balkonów, tarasów, dachu, instalacji odprowadzającej wodę deszczową, instalacji odgromowej, łazienek, bram wjazdowych i wykonanie nowej furtki; remont nawierzchni przed budynkiem, zamontowanie bezprzewodowego systemu przyzywowego, zakup: pralnic, suszarek przemysłowych, kuchni elektrycznej, zmywarek, wanien otwieranych, podnośników i dźwigów dla niepełnosprawnych, wyposażenie sali fizjoterapii, montaż klimatyzatorów)
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego – zakup podnośnika kąpielowego dla pacjentów leżących
 • Dom Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej – budowa nowej siedziby przy ul. Żołnierzy Wyklętych
 • Ośrodek dla Bezdomnych nr 1 – modernizacja, termomodernizacja, standaryzacja (modernizacja wentylacji mechanicznej kuchni, podłączenie obiektu do miejskiej instalacji kanalizacyjnej, adaptacja i modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kuchnię wraz z pierwszym wyposażeniem, modernizacja 3 łazienek i pryszniców, adaptacja pomieszczeń w piwnicy na pokoje przyjęć, modernizacja kotłowni z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej oraz wymiana c.o.)
 • Poznańskie Centrum Świadczeń – modernizacja i zakupy inwestycyjne (modernizacja: pomieszczeń sanitarnych, ciągu komunikacyjnego i pomieszczenia sekretariatu; montaż automatu biletowego, dostawa sprzętu i licencji dla telefonii VOIP)
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – modernizacja, zakupy inwestycyjne, rozbudowa (modernizacje: Filii Wilda, częściowo Filii Nowe Miasto, zakup wyposażenia IT, przygotowanie do rozbudowy siedziby głównej ośrodka)

Projekty rozwoju usług pomocy społecznej

Od 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie (MOPR) realizuje projekt „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania” o wartości 13,4 mln zł, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Poprzez działania projektowe wśród zakładanych rezultatów projektu oczekuje się:

 • utworzenia nowych miejsc świadczenia usług społecznych funkcjonujących po zakończeniu projektu
 • zwiększenia dotychczasowego zakresu działań profilaktycznych dla rodzin w kryzysie (w tym usług m.in. psychologicznych, mediacyjnych i innych)
 • ustanowienia 2 rodzin wspierających
 • polepszenia jakości wsparcia dla otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, prowadzących rodziny zastępcze poprzez organizację szkoleń i superwizji pracy

W 2019 r. MOPR rozpoczął realizację projektu „Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania”, o wartości 18,7 mln zł, dofinansowanego z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Miasto Poznań jest partnerem tego projektu, zaś liderem jest Stowarzyszenie Medycyna Polska, a pozostałymi partnerami są: Stowarzyszenie Polski Komitet Pomocy Społecznej, Centermed Poznań sp. z o.o., Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”. Celem projektu jest ułatwienie dostępu min. 1,7 tys. osobom niesamodzielnym i z niepełnosprawnościami i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych. Cel projektu zamierza się osiągnąć poprzez m.in.:

 • zapewnienie usługi asystenta dla 150 osób z niepełnosprawnością, którzy dzięki dofinansowaniu będą mieli pomocnika w codziennym życiu. Asystent pomoże przy robieniu zakupów czy wizycie u lekarza i podpowie, jak wypracować odpowiednie nawyki i zwiększyć zaradność życiową
 • zapewnienie dostępu 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej. Będzie on działał w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki (ZCO), które poprowadzą Stowarzyszenie Medycyna Polska, Centermed Poznań i Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy „Flandria”
 • uruchomienie Centrum Teleopieki (element ZCO), z którego szacunkowo skorzysta 850 osób niesamodzielnych lub z niepełnosprawnościami. Centrum zapewni wsparcie w formie 24-godzinnych dyżurów teleasystentów. Każda z osób potrzebujących otrzyma opaskę z przyciskiem życia SOS i w razie zagrożenia zdrowia lub życia bezpośrednio będzie mogła połączyć się z centrum
 • uruchomienie Centrum Usług Domowych (element ZCO) dla 850 osób. Centrum utworzy zespół specjalistów, którzy będą aktualizować informacje dotyczące sytuacji i stanu zdrowia uczestników i uczestniczek, a także dostosowywać usługi do zmieniających się w czasie potrzeb. Opiekunowie i opiekunki będą też mieli do dyspozycji zespół medyczny, który pomoże poprawić jakość życia podopiecznych. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać w razie potrzeby z rehabilitacji, opieki pielęgniarskiej, wsparcia psychologicznego, konsultacji z lekarzem geriatrą oraz poradnictwa prawnego
 • ułatwienie dostępu 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki, w ramach Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych, które poprowadzi Polski Komitet Pomocy Społecznej
 • uruchomienie Centrum Opieki Środowiskowej, które będzie świadczyło kompleksowe i zindywidualizowane usługi opiekuńcze dla 500 niesamodzielnych osób oraz usługi uzupełniające (fizjoterapeutyczne, pielęgniarskie, psychologiczne i logopedyczne). Poprowadzi je Polski Komitet Pomocy Społecznej

W 2019 r. pomocą żywnościową w ramach programu „Pomoc żywnościowa 2014-2020” objęto 1,4 tys. osób . Pomoc w formie paczki lub posiłku dotarła do osób doświadczającym najgłębszych form ubóstwa.

W pomieszczeniach MOPR-u w 2019 r. funkcjonowały miejsca przeznaczone na działalność Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej. Punkty prowadziły organizacje pozarządowe. Pomocy prawnej udzielali adwokatki i adwokaci, radczynie i radcowie prawni, doradczynie i doradcy podatkowi oraz absolwentki i absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej 3-letnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również upoważnione aplikantki i aplikanci adwokaccy lub radcowscy.

Rok 2019 był drugim rokiem funkcjonowania nowej miejskiej jednostki organizacyjnej – Centrum Usług Wspólnych Miasta Poznania. Do zadań Centrum należała obsługa administracyjna, finansowa i organizacyjna następujących poznańskich jednostek pomocy społecznej:

 • 4 domów pomocy społecznej
 • Ośrodka dla Bezdomnych nr 1
 • 4 zespołów żłobków
 • 2 domów dziecka (nr 2 i 3)
 • Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”
 • Miejskiego Centrum Interwencji Kryzysowej
 • Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda”
 • Centrum Inicjatyw Senioralnych
 • Zespołu Dziennych Domów Pomocy
 • Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego nr 1