Według danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2019 r. stwierdzono 13,2 tys. przestępstw, z których 85,3 % stanowiły przestępstwa kryminalne. Dominującą kategorią przestępstw były kradzieże (23,3%). Utrzymano wskaźnik wykrywalności ogółem na poziomie 53,2%, osiągnięto bardzo wysoką  wykrywalność: zabójstw (100%), przestępstw narkotykowych (99,1%) i gospodarczych (77,1%).

Działania Policji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uzupełniała Straż Miejska Miasta Poznania, której służba koncentrowała się przede wszystkim na utrzymaniu porządku publicznego, czystości i estetycznego wyglądu miasta, zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, zapobieganiu łamaniu przepisów ruchu drogowego, ochronie środowiska, zwalczaniu negatywnych skutków naruszania porządku w mieście oraz prowadzeniu działalności kontrolno-prewencyjnej w szkołach, świetlicach środowiskowych i socjoterapeutycznych. Policja w ciągu 2019 r. interweniowała w 81,4 tys. przypadkach, a Straż Miejska przyjęła 81,8 tys. zgłoszeń.

W zakresie działań porządkowych na bieżąco dokonywano analizy sytuacji i wydarzeń przekazując sygnały mieszkanek, mieszkańców i rad osiedli do rozpoznania przez Policję i Straż Miejską. Do szczególnych zadań należała koordynacja działań mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie Starego Rynku.

W ramach działań realizowanych w obszarze zagrożeń nadzwyczajnych, w związku z dużą migracją dzikich zwierząt na tereny zurbanizowane Poznania, zawarto umowę na pełnienie całodobowego pogotowia interwencyjnego, wykonującego czynności w zakresie usuwania zagrożeń dla życia i zdrowia ludności oraz mienia ze strony dzikich zwierząt. W ramach ww.  umowy pogotowie podjęło na polecenie Centrum Zarządzania Kryzysowego 414 interwencji.

Zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Poznań, Zakładem Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o. i Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej opłacono dzierżawę za przechowywanie niebezpiecznych substancji chemicznych w kontenerze zlokalizowanym na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu Sp. z o. o. przy ul. Wrzesińskiej 17. W kontenerze składowane były niebezpieczne substancje chemiczne, które zostały przekazane do utylizacji.

W 2019 r. przeprowadzono 29 ewakuacji ludzi ze stref zagrożenia. Łącznie ewakuowano 1 851 osób (30 osobom zapewniono czasowy pobyt). Centrum Zarządzania Kryzysowego na wniosek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zadysponowało w 2019 r. 10 autobusów w celu zapewnienia miejsc oczekiwania na zakończenie działań ratowniczych dla osób ewakuowanych ze strefy zagrożenia.

W 2019 r. wpłynęły 454 zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, w tym 190 zgromadzeń zgłaszanych w trybie zwykłym i 264 w trybie uproszczonym. Na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przyjęto 117 wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Na podstawie złożonych wniosków wydano: 110 decyzji zezwalających na przeprowadzenie imprezy masowej, 2 decyzje zmieniające (na wniosek organizatora) oraz w 1 przypadku została wydana odmowa wszczęcia postępowania z uwagi na złożenie wniosku po terminie. W świetle art. 29 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wydano 1 decyzję odmawiającą wydania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przyjęto 126 zawiadomień dotyczących imprez artystycznych lub rozrywkowych organizowanych w ramach działalności kulturalnej. Nie wydano decyzji o zakazie odbycia imprezy artystycznej lub rozrywkowej. Zawiadomienia realizowane były na bieżąco.