fbpx

Od 2004 r. Miasto Poznań oraz spółki z udziałem Miasta pozyskały dofinansowanie z funduszy unijnych w kwocie ok. 5,5 mld zł. W perspektywie 2004-2006 było to ok. 400 mln zł, a w perspektywie 2007-2013 – 3,6 mld zł.

Okres programowania 2014-2020

Miasto Poznań i spółki z udziałem Miasta z okresu programowania 2014-2020 uzyskały 1,5 mld zł pomocy unijnej, w tym:

  • 59,18% z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
  • 37,41% z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020;
  • 1,54% z Inicjatyw Wspólnotowych;
  • 0,74% z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój;
  • 0,62% z EOG i Funduszu Norweskiego;
  • 0,49% z Projektów COVID-owych;
  • 0,01% z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna;
  • 0,01% z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji.

Beneficjenci przeznaczyli pozyskane fundusze głównie na przedsięwzięcia z zakresu transportu publicznego, rewitalizacji, oświaty oraz infrastruktury drogowej. Największe inwestycje dotyczą poprawy jakości zbiorowego transportu publicznego.


Projekty realizowane przez Miasto Poznań, miejskie jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem Miasta w latach 2014-2020
Tytuł projektuCałkowita wartości projektu (zł)Dofinansowanie unijne dla projektu (zł)Okres realizacji

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

Budowa trasy tramwajowej od pętli Wilczak do Naramowic w Poznaniu264 439 184,33109 002 900,022014-2022
Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu drogi krajowej nr 92 w Poznaniu252 896 863,45121 668 705,172014-2022
Przebudowa trasy tramwajowej ul. Kórnicka – os. Lecha – rondo Żegrze wraz z budową odcinka nowej trasy od ronda Żegrze do ul. Unii Lubelskiej214 521 087,9659 300 868,942014-2023
Program Centrum – etap II – budowa trasy tramwajowej wraz z uspokojeniem ruchu w ulicy Ratajczaka130 000 000,0059 049 593,002016-2022
Program Centrum – etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach: Św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 grudnia, pl. Wolności, Towarowa100 000 000,0043 121 271,592014-2020
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z niezbędną przebudową układu drogowego dla os. Kiekrz – odwodnienie terenów osiedla Kiekrz4 702 735,953 249 858,162014-2023
Przebudowa torowisk w ul. Wierzbięcice i ul. 28 Czerwca 1956 r.62 805 288,0027 253 606,262016-2022
Park Rataje w Poznaniu20 920 744,2011 882 619,692014-2019
Poznańskie parki w dzielnicy Wilda8 617 640,343 327 256,392014-2021
Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego21 600 000,0014 341 880,762017-2020
Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zasobów bibliotecznych21 190 467,8214 220 940,682016-2021
Doposażenie w sprzęt medyczny centrum urazowego przy ul. Szwajcarskiej 3 w Poznaniu1 975 912,741 679 525,822014-2017

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – spółki 

Zakup nowoczesnego niskopodłogowego taboru tramwajowego450 303 000,00111 230 121,552016-2020
Elektryfikacja wybranych linii autobusowych w Poznaniu131 610 000,0090 950 000,002018-2021
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach – etap VI489 625 055,17241 127 897,652014-2023

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

ZaGRAjmy w Wielkopolsce – promocja gospodarcza Województwa Wielkopolskiego1 902 101,521 184 835,402019-2021
Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda Rataje153 753 113,73106 611 085,012017-2020
Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka w miejscu przejazdu przez linię kolejową E2097 691 755,8366 411 826,812016-2022
Przebudowa ul. Gdyńskiej (DW 196) od skrzyżowania z ul. Bałtycką do granicy miasta94 115 817,9739 695 289,622014-2018
Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury53 272 309,9925 645 622,342019-2020
Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania25 390 510,6512 700 062,552017-2019
Budowa Wartostrady pieszo-rowerowej21 649 427,7716 399 441,512015-2020
Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu25 696 550,9916 833 695,912017-2019
Wyposażenie placówek oświatowych w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt technologiczny na terenie MOF Poznania17 759 933,02, w tym dla MP* 14 781 480,0015 095 943,05, w tym dla MP 12 564 258,002017-2020
Muzeum Enigmy w Poznaniu15 005 994,8810 369 996,442017-2019
Budowa systemu parkingów Park&Ride w Poznaniu – etap II16 737 473,368 951 683,572017-2020
Rewitalizacja i ochrona dziedzictwa kulturowego kompleksu Dzieciniec pod Słońcem w Poznaniu10 473 241,058 539 985,552016-2018
Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 48 w Poznaniu8 423 563,113 800 795,692017-2020
Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług6 276 237,415 307 618,782016-2018
Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług1 797 868,011 528 187,82020-2022
Budowa systemu parkingów P&R w Poznaniu – etap I – parking „Szymanowskiego”5 403 760,872 977 166,092016-2018
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie miasta Poznania2 513 670,782 136 620,162017-2019
Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością do lat 3 na terenie miasta Poznania627 947,45533 755,332018-2019
Feniks15 000 066,2812 750 056,332017-2019
Feniks BIS4 032 423,433 427 559,922019-2021
Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania13 390 170,49, w tym dla MP 2 002 803,3611 381 644,91, w tym dla MP 1 530 973,362017-2018
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania10 525 239,86, w tym dla MP 4 236 903,408 946 453,88, w tym dla MP 3 592 915,762017-2020
Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – edycja II14 102 049,39, w tym dla MP 6 685 420,3611 986 741,98, w tym dla MP 5674014,732020-2023
Uczeń z pasją – kompleksowe wsparcie uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych13 305 160,00, w tym dla MP 4 760 328,5011 309 386,00, w tym dla MP 4 046 598,862017-2019
Podwyższenie kompetencji z zakresu matematyki i informatyki przez licealistów Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania1 225 182,67, w tym dla MP 1 099 9901 041 405,26, w tym dla MP 934 9922018-2021
Kwalifikacje zawodowe kluczem do sukcesu – wspieramy rozwój kształcenia zawodowego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania8 861 173,64, w tym dla MP 6 301 4977 531 997,59, w tym dla MP 5 988 6162017-2020
Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań1 903 795,201 618 225,922020-2022
Poprawa efektywności energetycznej placówek oświatowych na terenie Miasta Poznania10 721 085,147 783 132,582018-2019
Przebudowa ul. Gdyńskiej na odcinku od granicy miasta do zjazdu do Centralnej Oczyszczalni Ścieków42 205 320,8112 296 563,902014-2021
Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegu rzeki Warty w km 246 do km 243,5 (Poznań)30 369 918, w tym dla MP 6 758 53525 814 430, w tym dla MP 5 744 755 2018-2020
Modernizacja wraz z wyposażeniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu5 786 988,544 044 887,832018-2020
Poprawa jakości kształcenia w VIII LO w Poznaniu280 200,00238 170,002018-2020
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji uczniów ZSZ nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu – Szkoły Branżowej I stopnia nr 7204 579,95173 892,952019-2020
Nowe szanse dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – wdrożenie działań zwiększających efektywność kształcenia w SP nr 48 w Poznaniu75 682,1564 329,832019-2020
Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy500 815,20425 692,922019-2021
Przygoda z matematyką i informatyką! Wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów szkół podstawowych szansą na lepszą przyszłość!746 293,75634 349,682020-2023
Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu1 205 299,971 024 504,972020-2022
Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu1 267 394,00836 105,592020-2022
Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu10 591 687,62, w tym dla MP 3 900 000,008 188 161,90, w tym dla MP 3 289 500,002016-2020
Most do samodzielności978 870,00, w tym dla MP 41 043,84832039,5, w tym dla MP 8043,342018-2020
Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla wzmocnienia koordynacji POZ i AOS w POSUM w Poznaniu7 751 285,526 588 592,692018.01-2018.03
Budowa usług elektronicznych oraz niezbędnego do tego celu doposażenia infrastruktury sprzętowej i programowej przetwarzania danych w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu2 607 248,861 869 876,7503.2018-09.2018
Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania2 519 975,45, w tym dla MP 455 279,252 141 979,13, w tym dla MP 294 640,162016-2019
Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej19 638 205,40, w tym dla MP 1 354 980,0016 692 474,59, w tym dla MP 1 286 980,002018-2022
Zapewnienie zintegrowanych środowiskowych form opieki zdrowotnej i społecznej osobom z zaburzeniami psychicznymi na terenie miasta Poznania18 673 192,76, w tym dla MP 231 99715 872 213,85, w tym dla MP 186 1972018-2022
Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwaWSM im. J. Strusia 2 785 521; ZOLIRM 1 589 771; POSUM 2 258 121; SM im. F. Raszei 1916421WSM im. J. Strusia 2 367 693; ZOLIRM 1 351 305; POSUM 1 919 403; SM im. F. Raszei 16289582016-2019
ENIGMA – wsparcie nauczania matematyki i informatyki w szkołach ponadpodstawowych Metropolii Poznań2259384,52, w tym dla MP 813180,261920476,84, w tym dla MP 751961,032020-2023
Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w ZSŁ, ZSH oraz ZSZ nr 6 w Poznaniu1 687 099,661 434 034,712020-2022
Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy312 600,00, w tym dla MP 131 680,00265 710,00, w tym dla MP 111 928,002020-2021
Mieszkania wspomagane – treningowe w Mieście Poznań3 999 940,33, w tym dla MP 783763,463 399 949,28, w tym dla MP 508316,332018-2021
Rozwijamy skrzydła kariery – podniesienie poziomu kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Poznaniu761342,45, w tym dla MP 339240,99647141,08, w tym dla MP 320731,532019-2020
Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania18 722 310,04, w tym dla MP 6 154 543,5115 913 963,53, w tym dla MP 4 152 868,032019-2021

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 – spółki

Poprawa efektywności transportu publicznego i usprawnienie integracji różnych form transportu miejskiego w Poznaniu i gminie Suchy Las96 832 389,9666 786 701,492015-2018
Rozwój Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego poprzez specjalistyczne usługi doradcze wspierające IOB oraz funkcjonalne włączenie Budynku 400 w struktury PPTP6 025 795,961 178 836,652017–2018
Zagospodarowanie i rewaloryzacja budynku Łazienki Rzeczne13 033 814,755 154 309,992018-2019

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji250 000250 0002016-2017
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej2 448 3162 448 3162016-2018
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej2 438 6612 438 6612018-2020
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej1 275 353,211 275 353,212019-2021
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego. Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej1 256 3411 256 3412015-2017
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej770 476770 4762017-2019
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej252 975252 9752016-2018
Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej241 032241 0322014-2016
Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego i edukacji szkolnej2 218 335,002 218 335,002020-2022
Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych2 770 401,57, w tym dla MP 222 541,402 687 289,52, w tym dla MP 215 865,182016-2019
Testowanie modelu wsparcia usamodzielniania młodych z zaburzeniami psychicznymi Moja sprawa!4 483 492,33, w tym dla MP 2940844 348987,57, w tym dla MP 289 5842018-2021
Wielkopolska szkoła ćwiczeń w Cogito1 233 760,80, w tym dla MP 6 250,001 039 813,60, w tym dla MP 5267,52018-2021

Mechanizmy Finansowe EOG oraz Norweski Mechanizm Finansowy 2009-2014

POZ-NORD198 000198 0002017
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej14 543 0757 359 0592015-2016
Sztuczna inteligencja w służbie książki1 993 157,961 694 184,262020-2022

Erasmus +

Partnerstwa strategiczne – edycja 20142106112106112014-2017
Mobilność edukacyjna – edycja 2014176659176 659 €2014-2016
Mobilność edukacyjna – edycja 20153253643253642015-2017
Partnerstwa strategiczne – edycja 20151700001700002015-2018
Mobilność edukacyjna – edycja 20161216771216772016-2018
Partnerstwa strategiczne – edycja 201699900999002016-2019
Young Goes Euro55 324 €55 324 €2016-2018
Mobilność kadry edukacji szkolnej – edycja 201753 140 €53 140 €2017-2019
Mobilność edukacyjna – edycja 2017615 792 €615 792 €2017-2019
Partnerstwa strategiczne – edycja 2017153 855 €153 855 €2017-2020
Mobilność edukacyjna – edycja 2018648 920 €648 920 €2018-2020
Partnerstwa strategiczne – edycja 2018235 557 €235 557 €2018-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2019708 106 €708 106 €2019-2021
Partnerstwa strategiczne – edycja 2019370 694 €3706942019-2021
Mobilność edukacyjna – edycja 2020973905973 905 €2020-2022
Partnerstwa strategiczne – edycja 20203669963669962020-2022

URBACT III

Get into the swing of the City! – faza rozwoju149 960 €127 466 €2015-2018
REFILL-REuse of vacant spaces as driving Force for Innovation on Local Level45 902,39 €39 017,03 €2016-2018
Health and green spaces9589,489589,482019-2020
ON BOARD – Conecting cities through Education
ROOF

Interreg VB

Planowanie zrównoważonej logistyki miejskiej dla wzmocnienia regionalnego transportu (CE 222 SULPiTER)625 100 (145 387,50 €)500 0802016-2019
Landside Airports Accessibility, Dostępność Lotnisk (LAirACE 1074)637 150 (141 999,09 €)509 7202017-2019

Region Morza Bałtyckiego

BaltCityPrevention654 381556 2242017-2020
ZDROWE WZMOCNIENIE – Laboratoria Miejskie Lepszego Zdrowia dla wszystkich w regionie Morza Bałtyckiego – pobudzenie międzysektorowej współpracy na rzecz zdrowia i dobrobytu w miastach605 619,00514 754,002019-2021

Horyzont 2020

CONNECTING – COproductioN with NaturE for City Transitioning, INnovation and Governance2 579 500773 8502017-2022
Connecting Europe Facility
European cross-border e-invoice in local public procurement in Poland312 740220 5042017-2018
Program Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim3 145 834,20 w tym dla MP 923 628,002 359 375,65 w tym dla MP 137169,42020-2022

Projekty COVID-owe

Zdalna Szkoła – wsparcie ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego98 288,0798 288,072020
Zdalna Szkoła +163 122,88163 122,882020
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSPS, ZSE, ZSZ 2, ZSB 1 i Technikum 19 z terenu miasta Poznania525 741,41446 880,192020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSG, ZSŁ oraz ZSZ 6 z terenu miasta Poznania518 375,36440 619,052020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSZ 1, ZSH, ZSBD oraz ZSGD z terenu miasta Poznania531 699,75451 944,782020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSS, ZSK, ZSO oraz CKZiU z terenu miasta Poznania483 094,58410 630,392020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w ZSM, SOS-W oraz ZSS 102 z terenu miasta Poznania296 565,86252 080,982020-2021
Poprawa jakości procesu kształcenia zawodowego prowadzonego w formie zdalnej w TE, OSzW dla dzieci niesłyszących oraz ZSE 2 z terenu miasta Poznania515 175,75437 899,382020-2021
Domy Pomocy Społecznej bezpieczne w Wielkopolsce2 289 731,002 289 731,002020
STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce1 041 637,001 041 637,002020
Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz  bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19147 204,00147 204,002020
Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-191 250 673,001 054 068,002020
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Poznań PÓŁNOC8 357 415,00, w tym dla MP 244 321,007103802,75, w tym dla MP 244 321,002020-2022

*MP = Miasto Poznań

Źródło: UMP