Rok 2021 był kolejnym rokiem wdrażania Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+.

Wizja strategiczna

Przedstawiona w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wizja nakreśla pożądany obraz miasta we wszystkich istotnych wymiarach jego rozwoju i brzmi następująco: „Poznań w 2030 roku jest wielopokoleniową wspólnotą ludzi zamieszkujących zielone, przyjazne i dobrze skomunikowane osiedla. Jego mieszkańcy – przedsiębiorczy i zaangażowani społecznie, realizujący swoje marzenia i aspiracje – są zadowoleni z warunków życia, jakie stwarza im miasto oraz dumni z tego, że jest ono rozpoznawane w kraju i za granicą dzięki swojemu dziedzictwu historycznemu, kulturowemu i akademickości oraz współczesnym, wyjątkowym osiągnięciom. Sprzyjający klimat biznesowy oraz polityka społecznej spójności umożliwiają wszystkim mieszkańcom pełne włączenie się w życie miasta”.

Priorytety strategiczne

Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ została opracowana zgodnie z metodologią tworzenia programów rozwoju. Dokument wyznacza 5 priorytetów rozwoju Poznania. Priorytety, stanowiące syntezę potrzeb i oczekiwań poznanianek i poznaniaków, odnoszą się do różnych aspektów funkcjonowania miasta i jakości życia. Są to:

 • Silna Metropolia (rozwijać spójność Metropolii Poznań oraz zwiększać jej rolę na arenie międzynarodowej poprzez rozwój powiązań instytucjonalno-gospodarczych w sieciach regionalnych, krajowych i globalnych);
 • Nowoczesna przedsiębiorczość (rozwijać w Poznaniu zróżnicowaną, silną i nowoczesną gospodarkę);
 • Zielone, mobilne miasto (uczynić Poznań „zielonym”, ekomobilnym miastem, które posiada łatwo dostępne dla wszystkich tereny zieleni oraz przyjazny dla środowiska zrównoważony transport);
 • Przyjazne osiedla (zapewnić mieszkańcom wysoką jakość życia w ramach osiedli posiadających własny, wyjątkowy charakter);
 • Wspólnotowość i dialog społeczny (tworzyć nowe i rozwijać istniejące mechanizmy, formy wsparcia i działania pozwalające mieszkankom i mieszkańcom na odpowiedzialne współdecydowanie o rozwoju miasta).

Uszczegółowieniem priorytetów są kierunki interwencji (36), z których każdy zawiera działania strategiczne (163). Stanowią one wytyczne do dalszych działań dla władz lokalnych i instytucji mających wpływ na rozwój Poznania.

Działania rozwojowe Miasta powinny być podporządkowane wartościom zapisanym w Misji Strategii:

 • otwartość – wolność myśli i działań, zaczynająca się od samopoznania i prawdy, a dążąca do tworzenia uczciwej wspólnoty;
 • współodpowiedzialność – będąca istotą otwartości; to wspólne zobowiązanie i zgodność dążeń, a także odpowiedzialność za słabszych, wykluczonych;
 • współtworzenie – wspólne tworzenie miasta musi być oparte na wzajemnym zaufaniu, dialogu, kreatywności i ciągłym dążeniu do poprawy.

Kluczowe zadania strategiczne

Głównym elementem wdrożeniowym strategii jest 55 kluczowych zadań, które zostały wskazane na podstawie propozycji przekazanych przez wydziały Urzędu Miasta Poznania, jednostki organizacyjne oraz spółki, w których Miasto Poznań posiada udziały. Są to w większości zadania wielkoskalowe i do ich realizacji niezbędne jest zaangażowanie wielu podmiotów i jednostek.

Zadania kluczowe przypisane zostały do poszczególnych priorytetów:

Silna Metropolia

Priorytet „Silna Metropolia” odgrywa ważną rolę w kształtowaniu funkcji metropolitalnych Poznania. Przewiduje w perspektywie długookresowej wzrost pozycji Metropolii Poznań w relacjach krajowych i międzynarodowych oraz coraz bardziej efektywną współpracę wewnątrz aglomeracji poznańskiej, w tym m.in. poprawę dostępności transportowej. Do największych zadań realizowanych w ramach priorytetu w 2021 r. należały m.in.:

 • zwiększanie spójności i dostępności Metropolii Poznań:
  • zwiększenie liczby połączeń w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) do 8, w tym najnowsze połączenie do Kościana; Miasto corocznie dofinansowuje PKM;
  • działania związane z przedsięwzięciami kolejowymi mającymi wpływ na funkcjonowanie transportu w mieście, w tym dostosowanie obwodnicy towarowej do ruchu pasażerskiego – przygotowanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Budowa węzła przesiadkowego przy przystanku pasażerskim Poznań Suchy Las wraz z likwidacją kolizyjnego przejazdu drogowego przez linie kolejowe w ciągu ul. Sucholeskiej”, rewitalizacja „starego” dworca kolejowego Poznań Główny, opiniowanie wstępnego Studium Wykonalności Poznańskiego Węzła Kolejowego z rozważeniem możliwości nowego połączenia w kierunku Tarnowa Podgórnego poprzez Lotnisko Ławica, przebiegu Kolei Dużych Prędkości w kierunku zachodnim oraz budowy trzeciego toru pomiędzy stacjami Poznań Główny a Poznań Wschód, co znacznie usprawni ruch kolejowy na terenie aglomeracji poznańskiej;
  •  kontynuacja prac przy budowie skrzyżowania bezkolizyjnego z linią kolejową nr 354 w ciągu ulic Lutyckiej i Golęcińskiej;
 • rozbudowa układu transportowego miasta o znaczeniu ponadlokalnym, m.in.:
  • przebudowa układu komunikacyjnego ronda Rataje;
  • prace przygotowawcze dla projektu „Budowa zintegrowanego węzła transportowego Grunwaldzka, w miejscu przejazdu przez linię kolejową E20”;
  • realizacja III etapu projektu „Budowa węzła komunikacyjnego Nowa Naramowicka – Poprawa warunków komunikacyjnych w ciągu DK 92” – budowa Nowej Naramowickiej;
 • projekty związane z kulturą i ochroną zabytków:
  • prace koncepcyjne i przygotowawcze do budowy nowej siedziby Teatru Muzycznego oraz nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919;
  • prace nad renowacją fortyfikacji miejskich;
  • projekt „Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”;
  • placówka edukacyjno-wystawiennicza Centrum Szyfrów Enigma przy ul. św. Marcin;
  • wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta w oparciu o uchwałę Rady Miasta Poznania o utworzeniu Parku Kulturowego Stare Miasto;
 • projekty związane ze sportem:
  • modernizacja Toru Regatowego Malta i przystosowanie do organizacji imprez o znaczeniu międzynarodowym, takich jak Mistrzostwa Europy w Kajakarstwie;
  • prace przygotowawcze do modernizacji HWS „Arena” i przystosowania obiektu do współczesnych wymogów organizacji rozgrywek gier zespołowych oraz dużych wydarzeń kulturalnych;
 • organizacja imprez targowych:
  • rozwój wydarzeń targowych;
  • wspieranie nowych aktywności i współpracy biznesowej oraz różnych lokalnych inicjatyw przez spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.;
 • wspieranie szkolnictwa wyższego, które obejmowało m.in.:
  • udzielanie dotacji, grantów, nagród naukowych;
  • przekazywanie gruntów miejskich pod nowe obiekty szkół wyższych.

Wartość zadań projektowych, w tym kluczowych wpływających na realizację priorytetu „Silna Metropolia” wyniosła w 2021 r. 239,8 mln zł (środki z budżetu Miasta). We wdrażanie priorytetu zainwestowane zostały ponadto środki innych partnerów, w tym spółek, w których Miasto posiada udziały, oraz instytucji i podmiotów zewnętrznych.

Nowoczesna przedsiębiorczość

Realizacja priorytetu „Nowoczesna przedsiębiorczość” zakłada m.in. wspieranie infrastruktury dla przedsięwzięć dających nowe miejsca pracy oraz rozwoju lokalnych firm w kierunku innowacyjności.

W 2021 r. realizowane były m.in.:

 • w zakresie współpracy edukacji, nauki i biznesu na rzecz wsparcia/wdrażania innowacji:
  • rozszerzenie oferty infrastrukturalnej inkubatora przedsiębiorczości Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego o nowe powierzchnie;
  • rozwój oferty Strefy Pracy Wspólnej „+1” o nowe formy usług;
 • w zakresie zwiększanie efektywności szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego:
  • doposażenie i rozwój oferty Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w ramach projektów „Rozwijamy się zawodowo – podniesienie jakości kształcenia zawodowego w CKZiU w Poznaniu”, „Inteligentne kwalifikacje zawodowe – szkolenia w CKZiU Poznań”;
  • projekty: „Konkretna kompetencja i doświadczenie zawodowe gwarantem sukcesu na rynku pracy”, „Współpraca z przedsiębiorcami się opłaca – profesjonalny start uczniów/uczennic Technikum Budowlanego im. gen. W. Andersa na zawodowy rynek pracy”, „Współpraca dla zawodowej przyszłości – podnoszenie efektywności kształcenia w Zespole Szkół Łączności im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu, Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca ’56 w Poznaniu oraz Zespole Szkół Zawodowych Nr 6 im. Joachima Lelewela w Poznaniu”;
 • unowocześnianie infrastruktury wystawienniczo-kongresowej przez spółkę Międzynarodowe Targi Poznańskie Sp. z o.o.

Łączne nakłady z budżetu Miasta Poznania na zadania projektowe, w tym kluczowe realizowane w ramach priorytetu „Nowoczesna przedsiębiorczość” w 2021 r. wyniosły 19,8 mln zł.

Zielone, mobilne miasto

Priorytet „Zielone, mobilne miasto” zakłada usprawnienie ruchu transportowego w mieście poprzez przebudowę głównego układu transportowego i zwiększenie roli transportu zbiorowego oraz ekologicznego. Realizacja priorytetu zakłada rozwój terenów zieleni w różnorodnych formach oraz odbudowę biologiczną i odnowę ekosystemów na terenach pozbawionych dotychczas walorów przyrodniczych. Racjonalne wykorzystanie tego potencjału jest kluczowe dla zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców i ochrony terenów cennych przyrodniczo. Sprzyja temu zagospodarowanie terenów nadbrzeżnych Warty. Ponadto, jest to ściśle powiązane z dbałością o jakość powietrza, wód oraz gospodarką odpadami. Prowadzone są liczne działania polegające na kształtowaniu wiedzy ekologicznej oraz promowaniu ekologicznych postaw i zachowań.

W 2021 r. realizowane były m.in.:

 • w układzie transportowym:
  • budowa połączenia tramwajowego od pętli Wilczak do Naramowic;
  • przebudowa kolejnych odcinków ul. św. Marcin w ramach realizacji Programu Centrum I;
  • przebudowa trasy tramwajowej na Ratajach (ul. Kórnicka – os. Lecha i Ring Łacina);
  • prace przygotowawcze do budowy nowej linii tramwajowej w ul. Ratajczaka w ramach Programu Centrum II;
  • przebudowa układu transportowego na Wildzie (ulice Wierzbięcice i 28 Czerwca 1956 r.);
  • kontynuacja realizacji projektu „Odnowa infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”;
 • w zakresie unowocześniania i wymiany taboru transportu zbiorowego:
  • zakup i wprowadzenie do eksploatacji 37 autobusów z napędem elektrycznym typu Solaris Urbino (31 szt. autobusów 12-metrowych oraz 6 autobusów przegubowych – 18-metrowych); pojazdy zostały wyposażone w liczne udogodnienia, których zadaniem jest poprawa komfortu i bezpieczeństwa podróży przewożonych pasażerów;
  • budowa stacji ładowania;
  • uzyskano finansowanie na projekt „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza dzięki zastosowaniu napędu wodorowego w taborze autobusów miejskich MPK Poznań Sp. z o.o.”;
 • w zakresie rozwoju ekomobilności oraz uspokojenia ruchu samochodowego w mieście:
  • rozbudowa infrastruktury rowerowej m.in. w ciągu następujących ulic: Złotowskiej, Grunwaldzkiej, Ługańskiej, Szymanowskiego, Dolna Wilda i Żelazka. Modernizowano ciągi pieszo-rowerowe w ulicach Warszawskiej i Mieszka I, opracowywano dokumentacje projektowe dla dalszych realizacji;
  • uspokojenie ruchu samochodowego w Centrum: wyposażenie w automaty parkingowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego terenów osiedli Wilda i Łazarz, objętych Strefą Płatnego Parkowania (SPP); trwały prace nad wprowadzeniem SPP w rejonie Ostrowa Tumskiego, Śródki i Zagórza;
  • budowa systemu parkingów Park&Ride: uruchomiono 3 nowe P&R: w rejonie ul. św. Michała, Biskupińskiej i ronda Starołęka; poznański system P&R oferuje łącznie 337 miejsc postojowych;
  • opracowanie koncepcji spójnej sieci buspasów oraz innych usprawnień dla transportu zbiorowego;
 • w zakresie zachowania, poprawy jakości i rozwoju terenów zieleni:
  • rewaloryzacja poznańskich parków: park im. A. Wodziczki, park Tysiąclecia;
  • zakładanie nowych, atrakcyjnych, ogólnodostępnych terenów zieleni w przestrzeni publicznej: tworzenie nowych zieleńców i skwerów przy ul. Podkomorskiej, przy ul. Jawornickiej, przy ulicach Gostyńskiej, Ponieckiej, Milickiej i Rawickiej;
  • zalesianie nowych terenów: na terenie byłej szkółki roślin ozdobnych w Krzyżownikach dokonano zalesienia 5 ha lasu;
  • realizacja wieloletnich programów: „Rewaloryzacja zieleni parkowej w Śródmieściu”, „Program ratowania starych, cennych drzew z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia oraz nasadzenia nowych w aglomeracji poznańskiej”;
  • rewaloryzacja zieleni przyulicznej, wzbogacając ją o elementy małej architektury m.in. przy alei Wielkopolskiej oraz ulicach: Kowalewickiej, Sycowskiej, Głuszyna, Jasielskiej, Sikorskiego, Limanowskiego, Małeckiego; nowe nasadzenia drzew przy ulicach: Pawia, Milczańska, Chlebowa, Wspólna, Łozowa i Czwartaków. Przy ulicach Rycerskiej, Słonecznej i Grunwaldzkiej drzewa nasadzono po uprzednim odbrukowaniu fragmentów chodników;
 • w zakresie wykorzystania potencjału Warty i innych rzek oraz jezior:
  • budowa i przebudowa ciągu rowerowo-pieszego „Wartostrada”;
  • prace przygotowawcze do realizacji projektu „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad rzeką Wartą oraz Cybiną pomiędzy Berdychowem, Ostrowem Tumskim oraz Chwaliszewem”;
  • projekt „Brama otwarta na rzekę – edukacja ekologiczna na terenach nadrzecznych w Poznaniu”;
  • projekt „Rewitalizacja ubezpieczeń betonowych brzegów rzeki Warty na odcinku od mostu Przemysła I (246,00 km) do rozwidlenia rzeki Warty w Poznaniu (243,50 km)”;
  • aktywizacja terenów nadrzecznych;
  • prace m.in. nad zagospodarowaniem poznańskich jezior oraz oczyszczaniem cieków wodnych;
 • w ramach ochrony środowiska:
  • działania wspierające likwidację źródeł niskiej emisji w budynkach indywidualnych, program likwidacji kotłów grzewczych na paliwo stałe w zasobie komunalnym;
  • poprawa efektywności energetycznej miejskiej infrastruktury (m.in. termomodernizacja budynków komunalnych i oświatowych);
  • rozbudowa miejskiej sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • uruchomienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zorganizowanego przez Miasto Poznań;
  • rozwijanie różnych form ochrony przyrody oraz edukacji przyrodniczej, m.in. projekty: „Zagospodarowanie wód opadowych na terenie użytku ekologicznego Traszki Ratajskie”, „Ochrona gatunkowa zwierząt w środowisku miejskim”, „Projekt ekologicznych demonstratorów w pięciu poznańskich przedszkolach”, „Pływające Ogrody”, „Ogrody Edukacyjne”.

Koszty realizacji zadań projektowych w ramach priorytetu ponoszone przez Miasto Poznań (szacowane na podstawie budżetu) wyniosły w 2021 r. 403,3 mln zł. Znaczącą kwotę na ten cel wydatkowały także inne jednostki, w tym spółki z udziałem Miasta i podmioty prywatne.

Przyjazne osiedla

Priorytet „Przyjazne osiedla” ma na celu zapewnienie mieszkankom i mieszkańcom poznańskich osiedli wysokiej jakości życia, a także wyeksponowanie wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru każdego osiedla.

W 2021 r. realizowano m.in.:

 • w zakresie wspierania rewitalizacji i tworzenia nowych otwartych przestrzeni publicznych:
  • Program „Centrum etap I – przebudowa tras tramwajowych wraz z uspokojeniem ruchu samochodowego w ulicach św. Marcin, Fredry, Mielżyńskiego, 27 Grudnia, pl. Wolności, Towarowa”;
  • projekty: „Rewaloryzacja przestrzeni płyty Starego Rynku w Poznaniu wraz z przekształceniem fragmentu bloku śródrynkowego (ul. Jana Baptysty Quadro) w pasaż kultury”, „Rewitalizacja placu Kolegiackiego”, „Przebudowa rynku Łazarskiego”;
  • opracowanie „Lokalnego planu odnowy Dolnego Łazarza”;
  • renowację zabytkowych kamienic miejskich oraz obiektów zabytkowych o walorach turystycznych (Miasto dofinansowało prace w 8 zabytkowych kamienicach, 9 zabytkowych kościołach zlokalizowanych w Śródmieściu oraz zabytkowym zespole dworsko-parkowym ul. Wykopy 11, wiatraku przy ul. Milczańskiej);
  • akcje: „Odmień swoje podwórko”, „Przyjazne Podwórko”, „Zasadzka na Fyrtle – program tworzenia lokalnych skwerów w śródmieściu”;
 • w ramach działań obejmujących zapewnienie dostępności mieszkań dla wszystkich grup społecznych:
  • inwestycje komunalnego budownictwa mieszkaniowego; w 2021 r. oddanych zostało do użytkowania 55 lokali mieszkalnych przy ul. Hulewiczów 1 A-B oraz 163 lokale mieszkalne przy ul. Opolskiej 90, 92, 94; kontynuowany jest II etap inwestycji przy ul. Opolskiej (124 lokale mieszkalne);
  • modernizacje kamienic miejskich;
  • „Program mieszkalnictwa wspomaganego osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu miasta Poznania”;
 • w zakresie zapewnienia wysokiej jakości lokalnej oferty kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej, usług społecznych i oświatowych na osiedlach:
  • modernizację obiektów kompleksu Golęcin;
  • wymianę sztucznej nawierzchni boiska piłkarskiego na terenie Młodzieżowego Ośrodka Sportowego;
  • zakończono budowę Pływalni Miejskiej Winogrady na os. Zwycięstwa;
  • modernizację hali sportowej przy ul. Chojnickiej, obiektów kompleksu Chwiałka, Ośrodka Rataje;
  • budowę szkoły na Strzeszynie (prace przygotowawcze);
  • projekty inwestycyjne w placówkach oświatowych, w tym m.in.: rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 przy ul. Druskienickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich (wcześniej rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 62 przy ul. Druskiennickiej wraz z pomieszczeniami na potrzeby Biblioteki Raczyńskich), modernizacja budynków III Liceum Ogólnokształcącego, budowa sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną przy Szkole Podstawowej nr 68 na os. Jana III Sobieskiego, Zespół Szkół Zawodowych nr 6 – modernizacja dachu, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – budowa łącznika, renowacja elewacji budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1, modernizacja/rewitalizacja zabytkowych elewacji Zespołu Szkół nr 5, renowacja elewacji obiektów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych przy ul. Berwińskiego, modernizacja budynku Poznańskiej Szkoły Chóralnej, modernizacja i rozbudowa Przedszkola nr 121, budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej nr 59;
  • prace modernizacyjne budynków placówek oświatowych i doposażenie szkół w różnych rejonach miasta w celu poprawy warunków nauczania oraz pełnienia przez szkoły funkcji lokalnych osiedlowych centrów sportowych i rekreacyjnych;
 • w zakresie podniesienia poziomu bezpieczeństwa publicznego:
  • rozbudowę i modernizację Systemu Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania o kolejne 62 kamery; łącznie w 2021 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 1026 kamer.

Łączne nakłady z budżetu Miasta Poznania na zadania projektowe, w tym kluczowe w 2021 r. realizowane w ramach priorytetu „Przyjazne osiedla” wyniosły 147,8 mln zł. Dodatkowo znaczący udział w realizacji priorytetu miały, nieuwzględnione w podsumowaniu rzeczowym i finansowym, działania spółki Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

Wspólnotowość i dialog społeczny

Celem priorytetu „Wspólnotowość i dialog społeczny” jest budowanie świadomego i silnego społeczeństwa, włączanie mieszkańców do odpowiedzialnego współdecydowania o rozwoju miasta.

W 2021 r. podejmowano:

 • w zakresie tworzenia Miasta przyjaznego rodzinom i seniorom:
  • działania Centrum Inicjatyw Rodzinnych i inne na rzecz rodzin, w tym m.in: realizacja wypłat świadczeń materialnych zabezpieczenia społecznego, „Korki w Mieście 2021 – wsparcie edukacji i rozwoju uczniów”, prowadzenie centrum mediacji, organizacja Poznańskich Dni Rodziny 2021, organizacja GALI RODZIN, organizacja półkolonii miejskich, dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia w żłobkach prywatnych, „Wyprawka dla gzubka”;
  • działania na rzecz poznańskich seniorów realizowane zgodnie z Polityką Senioralną Miasta Poznania i wspomagane przez Miejską Radę Seniorów, jak m.in. projekt „Senior w Muzie”, usługi w ramach projektu „Poznań Viva Senior”, do których zalicza się m.in.: Karta Seniora – Poznańska Złota Karta, Taksówka dla Seniora, Złota Rączka dla Seniora, Książka dla Seniora, Miejska wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, Mobilna pielęgnacja paznokci u stóp seniorów, Poznańskie Pudełko Życia, Mycie okien w domu seniora, Porządkowanie nagrobków osób bliskich seniorom, Transport seniorów na terenie miejskich cmentarzy, Telefon serdeczności, Telefon Porad Cyfrowych, Mikrogranty dla Seniorów, Punkt Opieki Farmaceutycznej 70+, pakiet programów rehabilitacyjnych 65+, rehabilitacja post COVID-19 dla poznańskich seniorów, program profilaktyki grypy sezonowej wśród mieszkańców Poznania w wieku 60+;
 • w ramach budowania dialogu społecznego realizowane były:
  • kampanie edukacyjne, informacyjne, wizerunkowe dla usprawnienia i uatrakcyjnienia komunikacji z mieszkankami i mieszkańcami;
  • konsultacje społeczne, którymi objęte było m.in. programowanie wieloletnie, planowanie przestrzenne, realizacja inwestycji drogowych i transportowych;
  • projekt Centrum Inicjatyw Lokalnych, w ramach którego w 2021 r. zrealizowano 147 inicjatyw oddolnych mieszkanek i mieszkańców;
  • Poznański Budżet Obywatelski, w ramach którego w 2021 r. wybrano do realizacji na następny rok 35 projektów za kwotę 22 mln zł;
  • kontynuowano projekty polepszające jakość obsługi w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych, w tym polepszenie dostępu do usług (w tym elektronicznych) i informacji oraz dostosowywanie miejskich obiektów do potrzeb osób o ograniczeniach w przemieszczaniu się;
 • w ramach budowania szerokiej integracji społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zagrożonych wykluczeniem realizowano:
  • budowę nowej siedziby dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej;
  • rozbudowę budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego i Rehabilitacji przy ul. Mogileńskiej o nowe skrzydło;
  • wdrażanie Standardów Dostępności Miasta Poznania;
  • projekty: „#AKTYWATOR WLKP – Wsparcie integracji migrantów w województwie wielkopolskim” i ROOF – zorientowany na eliminację bezdomności poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań mieszkaniowych na poziomie dużych miast.

Nakłady finansowe na realizację zadań projektowych i kluczowych w ramach priorytetu „Wspólnotowość i dialog społeczny” w 2021 r. wyniosły 100,5 mln zł.

Łączna wartość wszystkich zadań projektowych, w tym kluczowych realizowanych przez Miasto Poznań w 2021 r. mających bezpośredni wpływ na wdrażanie Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ wyniosła ponad 911 mln zł. Są to wyłącznie środki wydatkowane z budżetu Miasta. Znaczącą część inwestycji realizowały i realizują także inne podmioty i instytucje:

 • spółki z udziałem Miasta, które realizują zadania własne w imieniu Miasta;
 • jednostki zewnętrzne, w tym inne jednostki samorządu terytorialnego i ich organizacje, instytucje, instrumenty finansowe;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • firmy i osoby prywatne działające na rzecz rozwoju Poznania.

Raport z monitoringu Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020+ za 2021 r.

Programy sektorowe 

W 2021 r. realizowane były przez Miasto programy sektorowe.

Więcej na ten temat w rozdziale Raport z realizacji programów sektorowych