na zdjęciu widać funkcjonariuszy straży miejskiej patrolujących miejski parkarch. UMP, fot. M. Nowaczyk

W 2017 r. Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła 54,1 tys. zgłoszeń.

W 2017 r. służby dyżurne Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) przyjęły do realizacji 54,1 tys. zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła:

 • ruchu drogowego (54,6%)
 • interwencji w sprawie zwierząt (7,3%)
 • czystości i porządku na terenie miasta (7,1%)
 • ochrony przyrody i środowiska (6%).

Strażnicy miejscy:

 • wylegitymowali 61,4 tys. osób
 • ukarali mandatami karnymi 44,3 tys. osób na kwotę 4,1 mln zł
 • założyli 16,6 tys. blokad na koła niewłaściwie zaparkowanych pojazdów
 • przekazali ponad 3,5 tys. wniosków do kolegium ds. wykroczeń lub sądu
 • przekazali prawie 10 tys. uwag przedsiębiorcom i innym jednostkom organizacyjnym w wyniku zauważonych i stwierdzonych nieprawidłowości
 • zabezpieczali porządek podczas 296 zgromadzeń, festynów i imprez
  o charakterze patriotycznym, religijnym, społecznym, handlowym, kulturalnym, artystycznym lub sportowym; w czasie zabezpieczania przez strażników miejskich imprez nie odnotowano zdarzeń skutkujących zagrożeniem dla uczestników wydarzeń lub osób trzecich.

We współpracy z MOPR i Policją prowadzono działania przeciwdziałające:

 • bezdomności, nasilone w okresie występowania niekorzystnych warunków pogodowych i utrzymujących się niskich temperatur powietrza. Strażnicy miejscy skontrolowali 3 434 razy miejsca znane z bytowania osób bezdomnych, takie jak strychy, piwnice, pustostany, namioty, ziemianki czy szałasy, przekazywali potrzebującym pakiety zawierające artykuły żywnościowe i drogeryjne oraz ochronną pelerynę
 • żebractwa, w ramach systemu minimalizacji problemu żebractwa w mieście strażnicy miejscy systematyczne kontrolowali miejsca, gdzie już wcześniej stwierdzali prowadzenie tego procederu.

Działania kontrolne i prewencyjne

W ramach codziennej służby strażnicy rejonowi i działający w ramach Eko-patrolu prowadzili działania kontrolne i prewencyjne na rzecz czystości miasta, stanu sanitarno-porządkowego oraz ochrony środowiska. W 2017 r. zakupiono 2 w pełni wyposażone pojazdy: do obsługi interwencji z występowaniem zwierząt i  wyposażony w miernik pyłu zawieszonego oraz przenośny detektor gazów do badania powietrza. Wraz z uzyskaną z końcem 2017 r. możliwością przeprowadzania autoryzowanej analizy próbek popiołów, SMMP posiada kompletne narzędzie do kontroli jakości spalania w domowych instalacjach grzewczych.

Systematycznym kontrolom poddawane były:

 • tereny rekreacyjne zagrożone zaśmiecaniem, place zabaw oraz strzeżone i dzikie kąpieliska. Stwierdzane uwagi były przekazywane na bieżąco administratorom, którzy doprowadzali miejsca i obiekty do właściwego stanu
 • nieruchomości pod względem dopełnienie obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu lub utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości (ujawniono 58 nieprawidłowości)
 • ulice, osiedla, place oraz parki pod względem oświetlenia.

Zapewnienie porządku w ruchu drogowym

Największy zakres działań strażników miejskich obejmował zapewnianie porządku w ruchu drogowym oraz stwierdzanie wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie. Najwięcej interwencji dotyczyło nieprawidłowego parkowania. Ogółem nałożono 33 tys. grzywien w postaci mandatów karnych, skierowano 3,3 tys. wniosków do sądu oraz zastosowano 9,6 tys. pouczeń.

Działania profilaktyczne

Zadania profilaktyczne prowadzone były głównie przez Zespół Profilaktyki, którego działania obejmowały zajęcia edukacyjne dostosowane do grupy docelowej. Były one prowadzone w placówkach oświatowych, specjalnych i środowiskowych, świetlicach, klubach dla dorosłych oraz osiedlowych domach kultury w formie pogadanek, prelekcji, prezentacji, zabaw i konkursów w zależności od wieku uczestników.

Strażnicy prowadzili lub współuczestniczyli w 2,8 tys. przedsięwzięciach, w których udział wzięło 58,5 tys. osób. Najliczniejszą grupę stanowili uczniowie szkół podstawowych, a także dzieci przedszkolne.

Nowa siedziba

W 2017 r. rozpoczęto alokację referatów ogólnomiejskich SMMP do nowej siedziby przy ul. Głogowskiej 26.

Nastąpiła automatyzacja obsługi kanałów komunikacji. Zintegrowane i odpowiednio wyposażone sprzętowo oraz programowo centrum zarządzania pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie patroli, jak również skrócenie czasu realizacji interwencji przy zachowaniu właściwych priorytetów.

Ważniejsze zakupy Straży Miejskiej Miasta Poznania
Efekty i korzyści
Zakup w pełni wyposażonego pojazdu do obsługi interwencji z występowaniem zwierząt Bezpieczeństwo interweniujących strażników oraz bezpieczeństwo i humanitarne traktowanie odławianych i transportowanych zwierząt. Niezależność i samodzielność podejmowania większości działań bez dodatkowego angażowania innych podmiotów
Zakup pojazdu wyposażonego w miernik pyłu zawieszonego i przenośny detektor gazów. Zawarcie umowy na autoryzowaną analizę popiołów z kotłów grzewczych Pozyskanie kompletnego narzędzia do kontroli jakości spalania w domowych instalacjach grzewczych. Uzyskane dowody popełnienia czynu zabronionego wykluczają możliwość interpretacji faktów i stanowią ewentualny materiał dowodowy w postępowaniu sądowym.
Źródło: Straż Miejska Miasta Poznania