Z początkiem 2019 r. Miasto Poznań dołączyło do projektu „ON BOARD_Connecting Cities Trough Education” realizowanego w ramach unijnego Programu URBACT III, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 – Europejska współpraca terytorialna.

plakat projektu do pobrania

Udział w programie „ON BOARD_Connecting cities through Education” trwającego w latach 2019-2020 to możliwość połączenia międzynarodowej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z implementacją na lokalnym gruncie sprawdzonych i najbardziej innowacyjnych rozwiązań.

Lider programu, miasto Viladecans (Hiszpania), przy aktywnej współpracy z partnerami z Nantes (Francja), Halmstad (Szwecja), Albergaria (Portugalia), Tallina (Estonia) i Miastem Poznań zainicjowało działania, których efektem jest rozwoj współpracy lokalnych społeczności na rzecz ulepszania procesów edukacyjnych. Główny cele projektu to współtworzenie koncepcji nowoczesnego podejścia w nauczaniu, w tym wyposażanie uczennic i uczniów w umiejętności niezbędne do bycia aktywnym i zaangażowanym obywatelem, zdolnym stawić czoła wyzwaniom XXI w.

Najważniejszym celem projektu jest utworzenie sieci powiązań lokalnych podmiotów i instytucji oraz angażowanie ich w działania proedukacyjne. Ważnym wyzwaniem jest wyposażanie dzieci i młodzieży w nowoczesne umiejętności, zachęcanie ich do samodzielnych działań oraz wdrożenie innowacyjnych narzędzi edukacyjnych – metod pracy, jak również technologii i narzędzi cyfrowych.

W Poznaniu, pilotażowo, program realizowany jest na Jeżycach, w 3 szkołach podstawowych: Szkole Podstawowej nr 23 im. Gen. Józefa Bema, Szkole Podstawowej nr 36 im. Henryka Sucharskiego oraz Szkole Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego nr 71.

Do udziału w powstającej tam Sieci Edukacyjnej na Jeżycach (SEJ) zaproszono uczennice i uczniów, nauczycielki i nauczycieli, rodziny, lokalne aktywistki i aktywistów, Radę Osiedle Jeżyce, lokalne przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, osoby ze świata kultury i sportu oraz środowisko akademickie i naukowe. Nad wdrożeniem sieci pracuje zespół z Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej, wspomagany przez Miasto Poznań i przedstawicielki oraz przedstawicieli lokalnej społeczności z Jeżyc, w tym również PSNC Future Labs, działającego w ramach Poznańskiego Centrum Sieciowo-Komputerowego. Powodzenie realizacji projektu na Jeżycach będzie punktem wyjścia do podjęcia prac nad tworzeniem sieci edukacyjnych w innych rejonach Poznania.

VILADECANS (HISZPANIA)

W 2019 r. przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania oraz Rady Osiedla Jeżyce wzięły udział w międzynarodowym spotkaniu, które odbyło się w hiszpańskim mieście Viladecans. Było to spotkanie otwierające współpracę w projekcie. Jego celem było uwspólnienie wizji, omówienie założeń projektu, jego harmonogramu, oczekiwanych rezultatów oraz roli urzędów miast w koordynowaniu całości i wspieraniu w przekazywaniu dobrych praktyk z zagranicznych miast lokalnym interesariuszom. Uroczystym momentem było podpisanie przez wszystkich partnerów Deklaracji politycznej ON Board (ON BOARD Policy Declaration), która obejmuje zobowiązania stron oraz wzajemne korzyści.

HALMSTAD (SZWECJA)

W 2019 r. przedstawicielki i przedstawiciele Urzędu Miasta Poznania, PSNC Future Labs oraz Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego nr 71 wzięli udział w spotkaniu międzynarodowym Transnational Meeting 2, którego celem była kolejna wymiana wiedzy i dobrych praktyk wszystkich 6 miast projektu On Board. Tematem przewodnim spotkania była rola nauczyciela w procesie edukacji, nowoczesne metody pracy, wykorzystywanie technologii w szkole jako narzędzia wzmacniającego i wspierającego proces nauczania. Spotkaniu towarzyszyły wizyty studyjne w szkołach wraz z prezentacją realizowanych projektów i stosowanych metod pracy.

ALBERGARIA (PORTUGALIA)

W 2019 r. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie Transnational Meeting w Albergarii, kolejnym mieście partnera projektu z udziałem wszystkich pozostałych stron. Miasto Poznań reprezentowały na nim przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej oraz nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 23 im. Gen. Józefa Bema. Tematem przewodnim spotkania była rola uczelni wyższych i przedsiębiorców w procesie edukacji, jego wzmacniania, ulepszania i unowocześniania.

TALLIN (ESTONIA)

Czwarte spotkanie międzynarodowe Transnational Meeting miało miejsce w Tallinie i, podobnie jak poprzednie wizyty, zrzeszało wszystkich partnerów projektu. Celem wyjazdu było poznanie i omówienie roli podmiotów lokalnych w procesie edukacji pozaformalnej. Miasto Poznań reprezentowały przedstawicielki Urzędu Miasta Poznania oraz nauczycielka Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego nr 71.