W 2019 r. Urząd Miasta Poznania rozwijał i rozszerzał funkcjonowanie internetowej Bazy Danych Miasta pod adresem www.badam.poznan.pl.

Otwieranie danych o Poznaniu

BaDaM to projekt związany z ideą upowszechniania i udostępniania zbiorów danych o mieście. Otwarte Dane udostępnione online obejmują informacje i wskaźniki statystyczne dotyczące funkcjonowania i rozwoju Poznania.

Portal został podzielony na 5 zakładek:

01_Raporty roczne – w tej zakładce umieszczane są roczne opracowania nt. sytuacji społeczno-gospodarczej Poznania. Powstanie strony i tej zakładki jest związane z zapisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. 2018, poz. 130), która zobligowała Prezydenta Miasta Poznania do wydawania corocznie raportu o stanie miasta. Raport o stanie miasta Poznania, zamiast tradycyjnej formy drukowanej, jest publikowany na portalu BaDaM

02_Tematy – w tym miejscu publikowane są informacje o różnych tematach związanych z rozwojem miasta wraz z krótkim filmem

03_ Biuletyn – w tej zakładce prezentowane są w ujęciu miesięcznym dane statystyczne pozyskane z różnych instytucji w mieście

04_Publikacje – tutaj zamieszczane są raporty, wydane zarówno przez UMP, jak i różne instytucje i firmy, które zawierają dane o mieście z różnych zakresów jego funkcjonowania

05 Mapy – tu zamieszczone są mapy umożliwiające przyglądanie się miastu z różnych perspektyw:

 • Model 3D Poznania to Trójwymiarowy Model Miasta udostępniający wizualizacje obiektów miejskich, ukształtowania terenu miasta, roślinności i innych zjawisk przestrzennych
 • Panorama Centrum Kultury Zamek pozwala spojrzeć na miasto z dachu obiektu, ale można również zajrzeć do jego wnętrza
 • pozostałe linki do map umożliwiają wyświetlenie danych tematycznych związanych z różnymi obszarami funkcjonowania miasta takimi jak np. demografia, mieszkalnictwo czy hałas w mieście

Baza powstała dzięki współpracy z niemal 90 jednostkami i organizacjami samorządu, biznesu oraz pozarządowymi.

Portal jest przygotowany dla mieszkanek i mieszkańców, osób prowadzących działalność gospodarczą, naukową, samorządową, inwestycyjną, działaczek i działaczy miejskich oraz wszystkich zainteresowanych, którzy poszukują informacji i danych o Poznaniu. Z portalu można nieodpłatnie pobierać dane do dalszego ich wykorzystania.

Polityka Otwartych Danych Miasta Poznania 

Wytyczne dotyczące standardów interoperacyjności i standardów otwartości danych zostały zawarte w Zarządzeniu Prezydenta Miasta Poznania w sprawie Polityki Otwartych Danych na terenie miasta Poznania.

Miasto w ramach zadań wykonywanych przez Pełnomocnika Prezydenta Miasta Poznania ds. Smart City realizuje politykę otwartych danych, której celem jest utworzenie Miejskiej Platformy Danych (MPD).

Docelowo z MPD każdy będzie mógł pobrać bardzo dobrej jakości dane publiczne, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. W 2019 r. strona Otwarte dane została przebudowana (panel aktualności, raporty do publikacji i pobrania, informacja o zespole i projektach) oraz rozbudowana o możliwość upublicznienia statystyk wortali stron miejskich MIM i BIP w różnych konfiguracjach.

Strona Poznań Smart City

E-usługi Miasta Poznania

Ogólna liczba osób korzystających z e-usług Miasta Poznania w 2019 r. wyniosła 245 tys. W tej liczbie uwzględniono e-usługi Straży Miejskiej Miasta Poznania, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o., giełdy pracy nauczycieli, staży studenckich, ofert pracy UMP, oferty staży w UMP, systemu nabór, sms z ostrzeżeniami, internetowej wyszukiwarki cmentarnej, API, e-usług oferowanych przez Urząd Miasta Poznania.

Mieszkanki i mieszkańcy Poznania mieli możliwość korzystania z różnorodnych, cyfrowych rozwiązań uruchomionych przez Urząd Miasta Poznania i miejskie jednostki organizacyjne.

Miejski Informator Multimedialny

W 2019 r. na Miejskim Informatorze Multimedialnym (MIM) działającym pod adresem poznan.pl wprowadzono nowe oraz zmodyfikowano starsze internetowe systemy wsparcia spraw i procedur, jak m.in:

MIM ma 8 wersji językowych:

 • polski
 • english
 • deutsch
 • español
 • português
 • italiano
 • hrvatski
 • український

W ramach MIM działają następujące wortale tematyczne:

MIM w 2019 r.:
 • Liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte w 2019 r.: 515 807 439
 • liczba wizyt/gości: 8 309 482 (wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 min)
 • liczba unikatowych użytkowniczek i użytkowników: 3 147 392
 • najczęściej używane frazy w wyszukiwarkach internetowych w 2019 r.: Komunikacja, Poznań, Oświata, Kina, Praca, Ferie, Atmosfera dla Poznania, Cmentarze, Mapa Poznania
 • najczęściej odwiedzane działy w 2019 r.: Kultura, Internetowy Asystent Dyrektora, Rezerwacja wizyt, strona główna poznan.pl, Straż Miejska Miasta Poznania, e-urzad, Wydarzenia, Internetowy Asystent Radnego, Czy mogę głosować?, Komunikacja, Cmentarze
 • najczęściej odwiedzane wortale w 2019 r.: Oświata, Info, Transport, Kultura, Turystyka
 • statystycznie dniami, które przyciągały największą liczbę osób użytkujących były poniedziałek, wtorek i czwartek, a najchętniej wybieraną porą dnia godziny 10-14.

Prace nad udoskonaleniem MIM były ukierunkowane na jak najszerszy dostęp do merytorycznych zasobów Miasta.

Biuletyn Informacji Publicznej
 • liczba wszystkich stron, obrazków, dźwięków, plików, które zostały obejrzane lub ściągnięte w 2019 r.: 37 415 576
 • liczba unikatowych użytkowniczek i użytkowników: 1 845 607
 • liczba wizyt/gości: 3 301 062 (wizyty każdego nowego gościa, który oglądał stronę i nie łączył się z nią przez ostatnie 60 min)
 • najczęściej używane frazy w wyszukiwarkach internetowych w 2019 r.: bip poznan, praca, wymiana dowodu rejestracyjnego, Wydział Spraw Obywatelskich i Uprawnień Kominikacyjnych, wniosek o wydanie dowodu osobistego, Prezydent Poznania, Urząd Miasta Poznania, Urząd Stanu Cywilnego Poznań, Wydział Finansowy
 • statystycznie dniem, który przyciągał największą liczbę osób użytkujących był poniedziałek, a najchętniej wybieraną porą dnia godzina 10.

Biuletyn Informacji Publicznej – w ramach strony publikowano informacje dotyczące Urzędu Miasta Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych i prac Rady Miasta Poznania. W 2019 r. w BIP rozbudowano informacje dotyczące rad osiedli, rejestru umów oraz ofert pracy UMPmiejskich jednostek.

więcej o smart city na badam.poznan.pl

Procedury urzędowe w Urzędzie Miasta Poznania – nowe wdrożenia
 • Internetowy Asystent Dyrektora – W 2019 r. Internetowy Asystent Dyrektora uzyskał nową funkcjonalność – moduł dotyczący ochrony danych osobowych, który stanowi dla danej jednostki repozytorium dokumentów z tego zakresu. Ponadto, dokonano przebudowy pod kątem IOD – jednostek oświatowych, co daje możliwość otrzymywania i zamieszczania dokumentów przez jednostki oświatowe. Utworzone zostało rozbudowane narzędzie do komunikacji między IOD a dyrektorami szkół
 • Portal pracownika – W 2019 r.  uruchomiono nowe narzędzie informatyczne wspomagające pracę w jednostkach organizacyjnych UMP – Portal pracownika. Udostępnienie wglądu w dane pochodzące z modułów kadrowych i płacowych KSAT ma na celu zmniejszenie pracochłonności i oszczędność papieru związaną z wydrukiem dokumentów
 • mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań budżetowych poprzez WebServices – W 2019 r. wdrożony został mechanizm wymiany danych dotyczących sprawozdań budżetowych poprzez WebServices, pozwalający zmniejszyć pracochłonność związaną z wczytywaniem sprawozdań budżetowych tworzonych w systemach zewnętrznych, w tym przede wszystkim otrzymywanych z 251 poznańskich placówek oświatowych
 • formularze do głosowania: Wolontariusz Roku, Dobry Remont

Pozostałe procedury wspierające obsługę klienta w Urzędzie Miasta Poznania:

 • System Informacyjno-Przywoławczy Qmatic – rozbudowa i modernizacja systemu, m.in. przygotowanie tzw. systemu kolejkowego do obsługi mieszkanek i mieszkańców przy ul. Gronowej 22a i ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404, poprawa ciągłości działania – aktualizacja widoku kolejkowego dla Wydziału Finansowego, nowa prezentacja systemu kolejkowego w wersji przeglądarkowej i mobilnej. W 2019 r. za pośrednictwem systemu kolejkowego umówionych zostało 611 088 wizyt
 • osadzenie aktywnego numeru telefonu do Poznań Kontakt w panelu Bądź w kontakcie
 • dostosowani API Interwencji do nowej wersji aplikacji i komunikacji dwustronnej z systemem Straży Miejskiej Miasta Poznania
Internetowe systemy wsparcia innych spraw i procedur w Urzędzie Miasta Poznania
 • zawiadomienia wyborcze do gmin o dopisaniu do rejestru wyborców umożliwiające automatyczne wysyłanie takich zawiadomień (usługi uruchomione w celu skrócenia czasu obsługi wniosku o dopisanie w rejestrze wyborców; wykorzystanie komunikacji z gminami przez ePUAP)
 • obsługa wyborów powszechnych – uruchomienie wortalu wyborczego oraz Elektronicznej Tablicy Ogłoszeń z informacjami dedykowanymi wyborom. Wdrożenie nowego rozwiązania wspomagającego kontakty z osobami uczestniczącymi w procesie wyborczym pozwoliło na uporządkowanie rozproszonych do tej pory informacji o wyborach zamieszczanych na stronach poznan.pl. Usprawniło komunikowanie wyborczyniom i wyborcom aktualności związanych z terminarzem wyborczym oraz informowanie o bieżących działaniach Miasta Poznania związanych z obsługą wyborów. W holu budynku głównego Urzędu Miasta przy placu Kolegiackim 17 uruchomiono Elektroniczną Tablicę Ogłoszeń, która w okresie wyborczym wyświetla aktualne informacje na temat wyborów. Takie rozwiązanie umożliwiło rezygnację z papierowych obwieszczeń wyborczych
Portal Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D

W 2019 r. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ rozwijał funkcjonalności portalu Trójwymiarowego Modelu Miasta Poznania – 3D, uruchomionego rok wcześniej.

Model 3D wpisuje się w ideę Smart City. Służy realizacji idei cyfrowego miasta i jest integralną częścią tego obszaru. W ideę Smart City wpisują się także projekty związane z rozwojem modelu 3D, w tym projekt dotyczący rozwoju modelu w kierunku tworzenia analiz środowiskowych.

Model 3D umożliwia zarządzanie danymi w sposób bezpieczny i spójny oraz usprawnia procesy administracyjne. Pozwala na wykonywanie zadań Miasta przy wykorzystaniu potencjału systemów informatycznych. Jest bardziej przyjazny, niż opracowania dwuwymiarowe.

Wizualizacja 3D miejskich obiektów (istniejących i dopiero planowanych) pozwala lepiej projektować przestrzeń miejską, łatwiej planować zmiany i sprawniej zarządzać miastem.

Pod względem organizacyjnym poznański model 3D jest integralną częścią Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. Model wspiera działania Miasta w zakresie:

 • planowania i zagospodarowania przestrzennego
 • podejmowania decyzji dotyczących gospodarki nieruchomościami
 • ochrony środowiska
 • bezpieczeństwa publicznego

Wizualizacja 3D wspiera procesy rewitalizacyjne, jest doskonałym narzędziem do konsultacji społecznych związanych z gospodarką przestrzenną i ochroną środowiska, wzbogaca oferty dla inwestorów planujących uruchomić inwestycje na terenie miasta.

W ramach usług związanych z modelem użytkowniczki i użytkownicy mają zapewnioną możliwość:

 • wykonania standardowych czynności na mapie, tj. powiększanie, pomniejszanie, przesuwanie, obrót modelu
 • wyboru poziomu szczegółowości
 • dokonywania swobodnego wyboru poszczególnych warstw mapy,
 • przełączania między widokami 2D i 3D
 • łączenia prezentacji danych 3D z istniejącymi usługami sieciowymi 2D
 • wykonywania tematycznych i przestrzennych zapytań do bazy danych, podświetlenia wybranych obiektów
 • ukrycia istniejących obiektów i umieszczania nowych obiektów 3D
 • wyświetlania na mapie informacji o wskazanym obiekcie
 • eksportu wybranych obiektów do różnych formatów i ich udostępniania
 • wydruku aktualnego widoku (w tym do plików PDF, JPG)
 • dokonywania analiz pomiarowych umożliwiających wykonywanie pomiarów terenu i obiektów w zakresie odległości, wysokości, długości i szerokości oraz przekrojów podłużnych
 • analizy cienia w różnych konfiguracjach (pory roku, pora dnia)
 • wyświetlania wyników analiz (w tym analizy potencjału solarnego budynków, mapy akustycznej i innych analiz środowiskowych)
 • wyświetlenie chmury punktów LIDAR

Model podlega bieżącej aktualizacji. Aktualizacja prowadzona jest w oparciu o materiały pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych, w tym plików LIDAR przekazanych Miastu przez Głównego Geodetę Kraju, w oparciu o materiały zgromadzone przez ZGiKM GEOPOZ, w tym zdjęcia lotnicze dla całego Poznania, a także w oparciu o materiały przekazywane przez jednostki miejskie oraz inne podmioty, w tym projekty inwestycji wykonane w technice 3D i BIM.

Portal, w którym prezentowany jest model, zapewnia nie tylko możliwość jego przeglądania i dokonywania szeregu analiz, ale także pobrania wskazanego fragmentu modelu.

W 2019 r. Model 3D Miasta Poznania rozbudowany został poprzez wprowadzanie kolejnych typów obiektów – elementów małej architektury i zieleni miejskiej. Przystąpienie do prac związanych z pozyskiwaniem informacji o rozmieszczeniu zieleni ma zapewnić szczegółową informację przestrzenną o drzewach na terenie parków, skwerów i pasów drogowych. Wprowadzanie bardzo szczegółowych informacji do Modelu 3D Miasta umożliwi docelowo prowadzenie analiz środowiskowych.

W 2019 r. zaktualizowano warstwę Mesh (budynki z teksturą) o północne tereny miasta. Utrzymywanie aktualności Modelu 3D powoduje duże zainteresowanie tym produktem.

W 2019 r. zarejestrowano łącznie w sieci miejskiej i w internecie 3 590 pobrań fragmentów modelu 3D Miasta Poznania.

W 2019 r. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ i Miasto Poznań za wdrożony Model 3D otrzymało wiele nagród i wyróżnień, w tym m.in. ZGiKM GEOPOZ otrzymał nagrodę „Skrzydła IT w Administracji 2019” w kategorii e-Usługi dla obywatela. Miasto Poznań otrzymało także tytuł lidera w dziedzinie gospodarki m.in. za jedyną w kraju trójwymiarową mapę miasta w prestiżowym ogólnopolskim rankingu „Perły samorządu”.

Wykorzystanie e-usług związanych z realizacją projektu „Cyfryzacja i modernizacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego miasta Poznania oraz uruchomienie e-usług”

W 2019 r. z oferowanych przez ZGiKM GEOPOZ e-usług skorzystało 9 736 osób i pobrano 227 593 dokumentów.

Liczba użytkowniczek i użytkowników w podziale na poszczególne portale wyniosła:

Poprzez ułatwienie kontaktu z urzędem oraz zwiększenie dostępności do materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego portale przyczyniają się do zwiększenia dostępności i jakości świadczonych usług. Dodatkowo materiały dostępne przez Portal Klienta (np. mapa zasadnicza i mapa ewidencyjna) w formie elektronicznej są tańsze od wersji papierowych o 20%. Geodetki i geodeci zgłaszają prace i odbierają materiały elektronicznie przez Portal Geodety dla 78% prac, natomiast wszystkie narady koordynacyjne w MODGiK prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Projektanta.

Analiza BIG DATA Miasta Poznania 

Analiza Big Data pozwala na efektywniejsze planowanie i zarządzanie procesami oraz projektami. Była wykorzystywana w ramach budowania kompetencji i możliwości szerszego użycia analiz w przyszłości.

W 2019 r. sporządzono raporty dotyczące wyszukiwań w Miejskim Informatorze Multimedialnym oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Zostały również przeanalizowane dane dotyczące wifi, rezerwacji kolejek w delegaturach UMP, zgłoszeń ofert na staże i ofert pracy, interwencji i kolejek wyborczych. Analizowano także głosowania na poszczególne projekty w Poznańskim Budżecie Obywatelskim.

Elektroniczne usługi partycypacyjne Miasta Poznania 

W 2019 r. kontynuowano udostępnianie usług elektronicznych związanych z Poznańskim Budżetem Obywatelskim (wspólne składanie propozycji projektów i poddawanie ich pod głosowanie). Rozbudowano system raportowania realizacji projektów oraz przygotowano analizę Big Data.

Ewaluacja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2020