Nadrzędnym celem poznańskiego nadzoru budowlanego są działania prewencyjne, a kluczowym zadaniem jest zapobieganie negatywnym zjawiskom w budownictwie i użytkowaniu nieruchomości.

Nadzór budowlany w Polsce i Poznaniu

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania działa od 1999 r. Jego głównym zadaniem jest prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania prawa w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego oraz właścicieli i zarządców obiektów budowlanych.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził w Poznaniu w 2018 r. kontrolę sprawdzającą, której wyniki otrzymano w marcu 2019 r. Wyniki kontroli są pozytywne.

W szczególności pozytywnie oceniono działalność Poznańskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania w zakresie:

 • prowadzenia wykazu obiektów wielkopowierzchniowych, w formie określonej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenia działań prewencyjnych zarówno kontrolnych, jak i przypominających właścicielom lub zarządcom obiektów wielkopowierzchniowych o ich obowiązkach,
 • posiadania niezbędnych uprawnień budowlanych przez osoby przeprowadzające przeglądy stanu technicznego oraz ich działalność we właściwej izbie samorządu zawodowego,
 • zwrócenia szczególnej uwagi na nieprawidłowości wykazane podczas kontroli obiektów oraz nakazanie podjęcie działań zmierzających do ich wyeliminowania.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

Na bieżącą działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania składały się doraźne działania podejmowane na wniosek klienta m.in.:

 • odbiory zakończonych inwestycji,
 • kontrole legalności i jakości robót budowlanych w toku,
 • działania związane z utrzymaniem stanu technicznego istniejących obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań w odniesieniu do obiektów lub robót realizowanych w warunkach samowoli budowlanej,
 • udział w akcjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa użytkowników obiektów budowlanych,
 • działania podejmowane z inicjatywy Inspektoratu tj. kontrole stanu technicznego określonych kategorii obiektów budowlanych,
 • kontrole legalności konkretnych kategorii obiektów budowlanych
Struktura kontroli obiektów budowlanych w Poznaniu w 2018 r.

 

pobierz dane XLS

 

Kontrole problemowe  Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania

 W 2018 r. przeprowadzono 1365 kontroli, w tym 385 kontroli o charakterze prewencyjnym. Głównym kryterium ich doboru, oprócz sugestii mieszkańców Poznania, było bezpieczeństwo użytkowników obiektów budowlanych.

W 2018 r. przeprowadzone zostały kontrole problemowe, wyznaczone Programem działania Oddziału Inspekcji i Kontroli grup obiektów. Program ten obejmował następujące rodzaje kontroli problemowych:

 • kontrole utrzymania we właściwym stanie technicznym budynków użyteczności publicznej – szkół i przedszkoli,
 • kontrole obiektów wielkopowierzchniowych,
 • kontrole obiektów małej architektury znajdujących się na placach zabaw,
 • kontrole utrzymania w odpowiednim stanie technicznym najstarszych poznańskich kamienic.
Kontrole utrzymania we właściwym stanie technicznym budynków użyteczności publicznej

W 2018 r. zostały przeprowadzone kontrole utrzymania we właściwym stanie technicznym budynków użyteczności publicznej – szkół i przedszkoli wybudowanych przed 1960 r.

W tym zakresie przeprowadzono kontrole 15 budynków, w wyniku których tylko w jednym przypadku stwierdzono zły stan techniczny budynku szkolnego i wydano decyzję nakazującą usunięcie nieprawidłowości w stanie technicznym tego obiektu.

Kontrole obiektów wielkopowierzchniowych

W 2018 r. realizowano sprawdzenia zawiadomień o kontrolach utrzymania w należytym stanie technicznym obiektów wielkopowierzchniowych.

Działania Inspektoratu w tym zakresie podejmowane są od 2007 r. W ramach realizacji przyjętego programu działania podjęto dalszą weryfikację wykazu obiektów wielkopowierzchniowych oraz analizę treści wpływających do Inspektoratu zawiadomień o przeprowadzonych kontrolach okresowych stanu technicznego.

Z uwagi na dobre warunki atmosferyczne w sezonie zimowym, nie kontrolowano bezpieczeństwa użytkowania obiektów wielkopowierzchniowych, co było planowane w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływających na obiekt, określonych w art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane.

Przeprowadzono natomiast kontrole utrzymania we właściwym stanie technicznym 48 obiektów wielkopowierzchniowych.

Kontrole obiektów małej infrastruktury

Kolejną grupą obiektów budowlanych podlegających kontroli w 2018 r. były obiekty małej architektury znajdujące się na placach zabaw. Stan techniczny tej grupy obiektów jest kontrolowany przez inspektorów PINB systematycznie od 2007 r.

W 2018 r. skontrolowano stan techniczny urządzeń zabawowych znajdujących się na 100 placach zabaw, wśród których na 78 placach nie stwierdzono nieprawidłowości.

Kontrole w poznańskich kamienicach

W 2018 r. kontrolowano również utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym najstarszych poznańskich kamienic. Celem przeprowadzonych kontroli ww. obiektów budowlanych było sprawdzenie wykonywania przez właścicieli i zarządców ustawowych obowiązków w zakresie właściwego utrzymania i użytkowania tych obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem wypełniania obowiązków przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego budynków oraz instalacji, rzetelności prowadzenia książek obiektów budowlanych oraz kompletowania i przechowywania dokumentacji obiektów budowlanych.

Kontrolą stanu technicznego oraz dokumentacji objętych zostało 58 najstarszych poznańskich kamienic, ponadto w 2018 r. skontrolowano stan techniczny 265 innych budynków.

W wyniku kontroli najczęściej stwierdzano, że właściciel lub zarządca dopełnia obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane, a w szczególności prowadzi książkę obiektu budowlanego wraz z protokołami okresowych kontroli stanu technicznego, na podstawie których sporządzone zostały harmonogramy niezbędnych robót remontowych.W przypadkach braku poszczególnych protokołów lub harmonogramu, zostały one uzupełnione po wezwaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

W toku kontroli kamienic dokonywanych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Poznania stwierdzano nieprawidłowości w stanie technicznym, które świadczyły o wieloletnich zaniedbaniach w zakresie konserwacji, napraw i remontów, takie jak:

 • luźne, odparzone i odpadające tynki elewacji,
 • zniszczone gzymsy i obróbki blacharskie,
 • zniszczone/skorodowane rynny i rury spustowe,
 • luźne detale architektoniczne elewacji,
 • spękania ścian, nadproży, kominów
 • zniszczone kominy, w szczególności spękania, ubytki cegieł i tynku kominów ponad dachem,
 • zły stan techniczny pokrycia dachowego,
 • zły stan techniczny stolarki okiennej i drzwiowej,
 • ubytki balustrad klatek schodowych.
Kontrole zabudowy na Rodzinnych Ogrodach Działkowych

W 2018 r. również realizowane były w zakresie kontroli problemowych działania dotyczące zabudowy na Rodzinnych Ogrodach Działkowych, które stanowiły jak w poprzednich latach kontynuację rozpoczętych na przełomie lat 2007/2008 systemowych działań kontrolnych, spowodowanych systematycznie wpływającymi zawiadomieniami o potencjalnych przypadkach samowolnych inwestycji na terenach ROD znajdujących się w granicach miasta Poznania.

Celem kontroli problemowych na terenach ROD było przede wszystkim zahamowanie coraz powszechniejszego zjawiska nieprzestrzegania przepisów ustawy Prawo budowlane, przejawiającego się przekraczaniem przez użytkowników poszczególnych działek 35m² powierzchni zabudowy altan, których budowa do takiej wielkości zwolniona jest z wymogu uzyskania zarówno pozwolenia na budowę, jak i dokonania zgłoszenia zamiaru ich budowy w organie administracji architektoniczno – budowlanej.

W efekcie przeprowadzono 4 kontrole na terenach ROD.

Legalizacja wykonanych samowolnie robót budowlanych

W 2018 r. zmniejszyła się liczba wpływających do Inspektoratu wniosków o legalizację samowolnych robót budowlanych (najczęściej będących przebudową), wykonanych przez lokatorów miejskich lokali mieszkalnych.

Powodem składania wniosków w tym zakresie jest proponowana przez Miasto Poznań możliwość wykupu lub zamiany miejskich lokali mieszkalnych przez ich lokatorów. Jednak jednym z warunków umożliwiających taki wykup lub zamianę jest doprowadzenie do zgodności z przepisami Prawa budowlanego zmian w substancji budowlanej, których dokonali lokatorzy takich lokali. W 2018 r. przeprowadzono 4 kontrole w tym zakresie na potrzeby postępowań legalizacyjnych.

W 2018 r. istniała nadal potrzeba prowadzenia kontroli problemowych, dotyczących obiektów garażowych, znajdujących się na terenach będących własnością Miasta Poznania. Powodem było ciągłe wpływanie wniosków dotyczących legalizacji obiektów garażowych, wybudowanych na gruntach miejskich. W 2018 r. zrealizowano 25 kontrole dotyczące obiektów garażowych.

Kontrola obiektów, w których zlokalizowane są żłobki

Nowym przedmiotem kontroli problemowych w 2018 r. były żłobki funkcjonujące przede wszystkim w budynkach prywatnych. W tym zakresie przeprowadzono 20 kontroli.

Kontrole urządzeń reklamowych

Podobnie jak w ubiegłych latach w ramach kontroli problemowych prowadzone były kontrole urządzeń reklamowych znajdujących się na terenie miasta Poznania. Powodem decyzji o podjęciu działań kontrolnych w tym zakresie jest fakt zapełniania przestrzeni publicznej miasta Poznania coraz większą liczbą różnego rodzaju urządzeń reklamowych, występujących najczęściej w formie:

 • tablic reklamowych instalowanych na obiektach budowlanych,
 • wybudowanych, wolnostojących urządzeń, reklamowych posiadających fundament, będących samoistnymi obiektami budowlanymi, zaliczanymi do kategorii budowli,
 • często bardzo dużych banerów reklamowych, zainstalowanych na elewacjach budynków.

W związku z tym w 2018 r. przeprowadzono kontrole 104 urządzeń reklamowych wobec założonych w tym zakresie ok. 50 kontroli. Nadal głównym czynnikiem, który utrudnia przeprowadzanie takich kontroli jest w wielu przypadkach długotrwałość uzyskiwania wiążących informacji na temat inwestorów poszczególnych urządzeń reklamowych.