Miasto Poznań realizowało działania na rzecz osób starszych w ramach uchwalonej Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021.

Założeniem dokumentu jest m.in. tworzenie warunków do rozwoju i godnego życia najstarszego pokolenia mieszkanek i mieszkańców miasta poprzez działania realizowane w szczególności w zakresie przestrzeni publicznych i budynków, transportu, mieszkalnictwa, partycypacji społecznej, szacunku i inkluzji społecznej, partycypacji obywatelskiej i zatrudnienia, komunikacji i informacji, usług społecznych i opieki zdrowotnej.

Kreowanie i realizowanie polityki ukierunkowanej na dostarczenie osobom w wieku senioralnym takich zasobów, by ich życie było pełnowartościowe, aktywne i bogate w doświadczenia rozwijające ich wewnętrzne aspiracje i zaspokajające rozmaite potrzeby, stanowi odpowiedź na obserwowane i prognozowane zmiany demograficzne w Poznaniu oraz powoduje, że miasto staje się coraz bardziej przyjaznym dla osób starzejących się.

Jednym z wielu działań wspierających osoby starsze podejmowanych przez Centrum Inicjatyw Senioralnych jest projekt Miejsce Przyjazne Seniorom

Logotyp Miejsce Przyjazne Seniorom

arch. CIS

Od 2018 r. w Poznaniu funkcjonuje 36-osobowa Rada Programowa ds. wdrażania i realizacji Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021. Podczas posiedzenia, które odbyło się w 2021 r., Rada podejmowała kwestie dotyczące podsumowania działań realizowanych na rzecz seniorek i seniorów w pierwszym półroczu 2021 r.

Miasto Poznań od 2016 r. należy do światowej sieci „Miast Przyjaznych Starzeniu” przy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Z powodu pandemii COVID-19, zaplanowane w 2021 r. spotkanie zrzeszonych miast, nie odbyło się, jednak ich przedstawicielki i przedstawiciele pozostawali w kontakcie, wymieniając doświadczenia dotyczące działań podejmowanych na rzecz seniorek i seniorów spowodowanych pandemią.

Więcej na temat Polityki Senioralnej Miasta Poznania na lata 2017-2021 w rozdziałach: Instytucjonalne wsparcie osób starszych w Poznaniu, Działalność Miejskiej Rady Seniorów w Poznaniu, Działalność Centrum Inicjatyw Senioralnych w Poznaniu, Usługi dla osób starszych w Poznaniu.