Podejmowane przez Miasto działania mają na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku poznańskiego ośrodka akademickiego, w kraju i zagranicą, oraz włączanie środowiska akademickiego i naukowego w działania na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów miasta.

Stypendia i nagrody

W 2021 r.:

Szczegółowe informacje o laureatach nagród podano w rozdziale Nagrody, konkursy i stypendia.


Uroczystość wręczenia Stypendiów Miasta Poznania dla młodych badaczy i badaczek z poznańskiego środowiska naukowego w 2021 r.
Zdjęcie z uroczystości na dziedzińcu urzędu miasta - zdjęcie grupowe laureatek i laureatów Stypendium Miasta Poznania dla młodych badaczy i badaczek
arch. UMP

Promocja akademickiego Poznania

Zrealizowano ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną pod hasłem „Poznań Przyciąga”, której celem jest zachęcenie uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych z całego kraju do podjęcia nauki na jednej z poznańskich uczelni, a także pomoc młodzieży w wyborze dalszej ścieżki edukacji. Z powodu pandemii COVID-19 akcja realizowana była wyłącznie online. Przygotowano m.in. 4 bezpłatne webinary dedykowane kierunkom: humanistyczno-artystycznym, biologiczno-chemicznym, matematyczno-technicznym oraz społeczno-ekonomicznym. W trakcie spotkań prezentowano ofertę poznańskich uczelni, a także miejskie programy stypendialne, bogatą ofertą zawodową, sportową i kulturalną. Webinary uzyskały łącznie ponad 1,4 tys. wyświetleń. Zapisy wszystkich spotkań można obejrzeć na miejskim kanale YouTube. Zrealizowano także webinar dla pedagogów i doradców zawodowych z udziałem eksperta z Centrum Doradztwa Zawodowego dla Młodzieży w Poznaniu.
Oprócz spotkań online z młodzieżą prowadzono działania informacyjno-promocyjne pod hasłem „Poznań Przyciąga” w mediach społecznościowych, kierowane do polskich maturzystów i maturzystek. Publikowane treści wyświetliły się łącznie 3,1 mln użytkownikom. 

Grafika Poznań Przyciąga

grafika akcji Poznań Przyciąga informująca o webinarze dotyczącym oferty kierunków humanistyczno - artystycznych

arch. UMP

W ramach kampanii działa strona internetowa www.poznanprzyciaga.pl, na której osoby zainteresowane studiami w Poznaniu mogą:

 • znaleźć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oferty akademickiej Poznania;
 • pobrać poradnik maturzysty, który ułatwi przygotowania do egzaminu dojrzałości;
 • wypełnić test preferencji zawodowych.

Prowadzono także profile „Poznań Przyciąga” na Facebooku oraz Instagramie, dedykowane potencjalnym i obecnym studentom poznańskich uczelni.
W ramach Targów Edukacyjnych w Poznaniu 2021 online, maturzyści i maturzystki mogli zapoznać się z ofertą, przygotowaną przez Miasto Poznań, dla osób wybierających się na studia. Na stronie internetowej targów, w zakładce „Akademicki Poznań”, przyszli studenci i przyszłe studentki mogli m.in. obejrzeć 4 webinary dotyczące studiowania w Poznaniu na różnych kierunkach studiów oraz materiały filmowe o Poznaniu. Swoją ofertę zaprezentowały także poszczególne uczelnie z Poznania.
Reklama „Poznań Przyciąga” wyświetlana była również na stronach internetowych „Salonu Maturzystów 2021” organizowanego w formule online przez Fundację „Perspektywy”.
Miasto Poznań wsparło studencką grupę badawczą PUT Rocketlab działającą przy Politechnice Poznańskiej, która wzięła udział w międzynarodowych zawodach rakietowych IREC Spaceport America CUP 2021. Celem zawodów było wyłonienie najlepszego projektu rakiety, zaprojektowanej przez studentów. Poznańska drużyna zajęła pierwsze miejsce w kategorii 30K SRAD Hybrid/Liquid.

Popularyzacja nauki

Realizowano program dofinansowania wykładów otwartych wybitnych naukowców, artystów i specjalistów na poznańskich uczelniach. W 2021 r. odbyły się 23 wykłady, w tym 12 w formule online. Goście wygłosili wykłady otwarte, dotyczące m.in. zagadnień inżynieryjno-technicznych z obszaru biochemii, fizyki, muzyki, sztuki, literatury, mangi i filmoznawstwa. W wykładach wzięło udział 2,2 tys. słuchaczy.
Wspierano także uczelnie i instytucje naukowe w popularyzacji nauki, m.in. poprzez współpracę Poznań Convention Bureau z uczelniami przy organizacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych kongresów i konferencji oraz realizację projektu „Poznański Klub Ambasadora Kongresów”. Miasto wsparło również wydarzenia popularnonaukowe, kierowane do mieszkańców m.in. takie jak Poznański Festiwal Nauki i Sztuki.

Umiędzynarodowienie studiów – „Study in Poznań”

W 2021 r. w ramach współpracy z poznańskimi uczelniami w zakresie zwiększania umiędzynarodowienia studiów, realizowano następujące działania:

 • 14 stycznia 2021 r. przy współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA) zorganizowano Wirtualne Targi Edukacyjne „Study in Poznań”, dedykowane wyłącznie poznańskim uczelniom; podczas targów swoją ofertę dla studentek i studentów zagranicznych zaprezentowało 10 poznańskich uczelni oraz Miasto Poznań. Wirtualne stoiska odwiedziło ponad 700 osób z różnych krajów;
 • prowadzono bieżące ustalenia z poznańskimi uczelniami dot. funkcjonowania uczelni podczas pandemii oraz możliwości wsparcia działań uczelni przez Miasto oraz z Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w kwestii problemów z legalizacją pobytu studentów zagranicznych;
 • współpracowano z uczelnianymi działami współpracy z zagranicą w zakresie rozwiązywania bieżących problemów studentek i studentów, w tym dot. zwalczania aktów dyskryminacji;
 • opracowywano wspólne przekazy uczelni i Miasta, kierowane do studentek i studentów zagranicznych, w związku z pandemią COVID-19 oraz komunikaty dotyczące oferty Miasta;
 • uczestniczono w zdalnych spotkaniach powitalnych studentek i studentów zagranicznych na poznańskich uczelniach (tzw. „Orientation Days”);
 • prowadzono miejską stronę internetową „Study in Poznań” www.studyin.poznan.pl oraz profil „Study in Poznan” na Facebooku w języku angielskim;
 • przekazano Politechnice Poznańskiej środki finansowe, w formie dotacji, z przeznaczeniem na wsparcie socjalne dla studentów z Syrii; dwoje studentów otrzymało stypendium w wysokości 2300 zł miesięcznie przez 12 miesięcy – od stycznia do grudnia 2021 r.; Miasto przeznaczyło na ten cel 55 200 zł;
 • wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, przekazano uczelniom poznańskim środki finansowe w formie dotacji, z przeznaczeniem na stypendia dla studentów z Białorusi; ze wsparcia samorządów skorzystało łącznie ponad 50 osób; Miasto Poznań przeznaczyło na ten cel w 2021 r. w sumie 183 tys. zł (na stypendia dla 20 osób w I półroczu i na stypendia dla 21 osób w II półroczu); studenci otrzymali stypendium w wysokości 1000 zł miesięcznie przez 9 miesięcy akademickich (od stycznia do czerwca 2021 r., a następnie od października do grudnia 2021 r.);
 • 18 grudnia 2021 r., we współpracy z organizacją pozarządową, zorganizowano wydarzenie „Poznań Silent Night”; wraz ze studentkami i studentami poznańskich uczelni i mieszkankami i mieszkańcami Poznania utworzono wielojęzyczny chór, który zaśpiewał kolędę „Cicha Noc” w wielu językach.

Aktywizacja zawodowa studentów i studentek

W ramach wsparcia studentek i studentów  w zdobywaniu doświadczenia zawodowego i planowania swojej ścieżki kariery, w 2021 r.:

 • w Urzędzie Miasta Poznania i miejskich jednostkach organizacyjnych kontynuowano programy stażowe dla studentek i studentów (przyjęto 280 osób, a 61 osób znalazło po stażu zatrudnienie w UMP) oraz absolwentek i absolwentów (przyjęto 5 osób, a 1 osoba znalazła po stażu zatrudnienie w UMP);
 • wspierano studentki i studentów w realizacji staży w poznańskich firmach (przyznano 9 stypendiów);
 • przy współpracy z poznańskimi uczelniami prowadzono działania przyciągające do miasta inwestorów (potencjalnych pracodawców dla studentek i studentów i absolwentek i absolwentów poznańskich uczelni), zainteresowanych nowoczesnymi technologiami, w tym centrami usług nowoczesnych, IT i R&D;
 • prowadzono bieżącą wymianę informacji i współpracę z biurami karier na uczelniach w zakresie promocji ofert pracy poznańskich pracodawców;
 • w placówkach oświatowych organizowano praktyki studenckie oraz działania wolontariacie dla studentek i studentów.

Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej

Miasto Poznań od lat aktywnie wspiera przedsiębiorczość akademicką. W 2021 r.:

 • organizowano spotkania i konferencje promujące współpracę nauki i biznesu (w tym 11. edycję Dni Przedsiębiorczości Poznań, która odbyła się w formie zdalnej), w których uczestniczyli przedsiębiorcy i naukowcy różnych specjalności;
Prelegenci 11. edycji Dni Przedsiębiorczości

grafika 11 Dni Przedsiębiorczości przedstawiająca prelegentów

arch. UMP
 • Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy zdalnie prowadził doradztwo i organizował szkolenia, m.in. dla studentek i studentów poznańskich uczelni planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej (ze szkoleń skorzystało 173 studentów UAM);
 • Miasto Poznań angażowało się w organizację zajęć z przedsiębiorczości na poznańskich uczelniach, współpracując z tym zakresie z biurami karier uczelni;
 • kontynuowano program „Startup Poznań” – inicjatywę na rzecz rozwoju lokalnych startupów, w ramach której m.in. prowadzono doradztwo, szkolenia i wydarzenia dla działających i potencjalnych startupów, w tym konferencję online dla startupów i sektora kreatywnego w dniach 11-15 października 2021 r.;
 • prowadzono Przestrzeń Pracy Wspólnej „+jeden”, z której korzystają studentki i studenci i absolwentki i absolwenci poznańskich uczelni;
 • Miasto zaangażowane było we współpracę z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz z Wielkopolskim Klastrem Teleinformatycznym, które jest wspólną inicjatywą Miasta Poznania, Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz poznańskich firm IT;
 • udzielono zwolnienia z podatku od nieruchomości (w wysokości 572,7 tys. zł) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenach parków technologicznych.


Wsparcie organizacji pozarządowych działających na rzecz środowiska akademickiego

W 2021 r. przeprowadzono otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” i udzielono wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na rzecz środowiska akademickiego oraz realizującym projekty kierowane do młodzieży. Dzięki otrzymanym środkom organizacje pozarządowe zrealizowały m.in. takie projekty, jak np.: XXIV Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej, Scena Letnia Akademii Muzycznej, Program kulturalny Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, Poznań Art Week, Mood for wood 2021 – warsztaty projektowania partycypacyjnego, Festiwal Fantastyki Pyrkon 2021, AKTYWATOR, czy XXI Festiwal sztuki słowa VERBA SACRA. Miasto wsparło także działania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk na rzecz rozwoju kultury i dziedzictwa dla mieszkanek i mieszkańców Poznania oraz działania Miejskich Galerii Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu.
Miasto współpracowało także z organizacjami pozarządowymi realizującymi projekty w zakresie aktywizacji i integracji młodzieży, w tym środowiska studenckiego poznańskich uczelni. Dzięki wsparciu Miasta w postaci tzw. małych grantów, studentki i studenci poznańskich uczelni zrealizowali m.in. studencki zjazd Forum Uczelni Technicznych.

Działania podejmowane przy współpracy ze środowiskiem akademickim i naukowym na rzecz rozwoju i rozwiązywania bieżących problemów miasta

 • współpracowano ze środowiskiem naukowym w ramach prac nad Polityką Oświatową Miasta Poznania;
 • podpisano list intencyjny w sprawie współpracy Miasta z Wydziałem Socjologii UAM w zakresie prowadzenia konsultacji i badań społecznych; analiza potrzeb i oczekiwań poznaniaków pozwoli usprawnić podejmowane działania w zakresie kształtowania i ochrony środowiska przyrodniczego Poznania; głównymi obszarami współpracy będą programy dotyczące jakości środowiska, w tym czystości powietrza, likwidacji azbestu czy retencji wody; współpraca zakłada także wspólne aplikowanie o granty badawczo-aplikacyjne;
 • zawarto umowę z Centrum Badań Migracyjnych przy UAM dot. realizacji badania społecznego „Potrzeby mieszkańców i mieszkanek Poznania z doświadczeniem migracyjnym dotyczące integracji społecznej”;
 • wspólnie z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu realizowano projekt Warstwy, w celu zaangażowania lokalnej społeczności w działania artystyczne w przestrzeni miasta; w wyniku współpracy na ścianie Przedszkola nr 37 w Poznaniu powstał mural;
Mural na ścianie przedszkola nr 37 w Poznaniu

mural na ścianie przedszkola nr 37 w Poznaniu namalowany w ramach projektu Warstwy

arch. UMP
 • zawarto umowę o współpracy z Instytutem Łączności – Państwowym Instytutem Badawczym na przeprowadzenie pomiarów z wykorzystaniem szerokopasmowej stacji monitoringu stacjonarnego PEM na dachu budynku przy ul. Libelta 16-20 w Poznaniu;
 • kontynuowano współpracę z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach funkcjonowania ośrodka leczenia i rehabilitacji zwierząt (podpisano umowę na lata 2021 -2023). W Uniwersyteckim Centrum Medycyny Weterynaryjnej specjaliści zajmują się dzikimi ptakami oraz małymi ssakami wolno żyjącymi z terenu Poznania;
 • wspólnie z SWPS Uniwersytetem Humanistyczno społecznym zorganizowano konferencję „Dziecko dla systemu czy system dla dziecka? Perspektywy środowiskowego modelu wsparcia w kryzysie psychicznym”, na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz lokalnych form pomocy, skierowaną do specjalistów pracujących z tą grupą wiekową, studentów, a także rodzin i opiekunów;
 • wspólnie z Ortopedyczno – Rehabilitacyjnym Szpitalem Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowano konferencję „Badanie kliniczne- nowe możliwości rozwoju”;
 • wspólnie z Polskim Towarzystwem Nowotworów Głowy i Szyi i Uniwersytetem Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zorganizowano konferencję „Head and Neck Oncology: paradigm shift. Nowotwory Głowy i Szyi: nowe perspektywy”;
 • wspólnie z Wielkopolskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Leczenia Oparzeń i Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym zorganizowano 20. Sympozjum „Oparzenia 2021” w Poznaniu;
 • udzielono wsparcia finansowego na organizację konferencji medycznych, szkoleń, zjazdów, kongresów, sesji chirurgicznych;
 • realizowano bieżącą współpracę z PCSS w ramach Miejskiego Informatora Multimedialnego i dostarczania e-usług;
 • realizowano działania związane z poszerzeniem współpracy klubów seniora ze środowiskiem akademickim;
 • przedstawiciele Miasta brali udział w zajęciach dla studentek i studentów różnych kierunków studiów w celu przybliżenia problematyki miejskiej z danego obszaru;
 • wspierano sport akademicki – prowadzono bieżącą współpracę z AZS Poznań, który prowadzi zajęcia w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego oraz organizuje rozgrywki studenckie przy wsparciu z budżetu Miasta;
 • w ramach wspierania inwestycji poznańskich uczelni, przekazano z 99% bonifikatą grunty o powierzchni 2250 m2 Uniwersytetowi Artystycznemu im. M. Abakanowicz w Poznaniu.

Współpraca miejskich jednostek kultury ze środowiskiem akademickim i naukowym przy realizacji projektów, organizacji wydarzeń i badań społecznych

W 2021 r. wiele miejskich projektów kulturalnych zrealizowano przy współpracy z przedstawicielami poznańskiego środowiska naukowego. Poznańskie instytucje kultury współpracowały z uczelniami, m.in. przy realizacji następujących przedsięwzięć:

 • Estrada Poznańska – Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator (współpraca z UAP i Collegium da Vinci);
 • Centrum Kultury ZAMEK – „To wróci. Przeszłość i przyszłość pandemii” – cykl debat (współpraca z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM); „Spojrzenie na Wschód” – całoroczny cykl spotkań z autorami książek (współpraca z Katedrą Studiów Wschodnich UAM), Festiwal Poznań Poetów: „Seminarium: Różewicz… Nie boi się śmieszności” (współpraca z Zakładem Poetyki i Krytyki Literackiej IFP UAM), wystawa „Kongijczyków portret własny. Malarstwo kongijskie 1960–1990” (współpraca z Wydziałem Historii UAM i Pracownią Projektów i Działań Twórczych UAP), 25. Międzynarodowy Festiwal Filmów Dokumentalnych OFF CINEMA (współpraca z Instytutem Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych UAM), Przegląd kina chorwackiego (współpraca z Instytutem Filologii Słowiańskiej UAM);
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – „Kraj Warty – Okruchy pamięci” (współpraca z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM), artykuły do wydawnictwa „Twierdza i miasto. Poznańskie Zeszyty Fortyfikacyjne”, udział w ogólnopolskiej konferencji naukowej online Sekcji Studentów Historyków Wojskowości „Czy najlepszą obroną jest atak? O taktyce i strategii obronnej w wojskowości na przestrzeni dziejów”, publikacje w biuletynie IPN;
 • Wydawnictwo Miejskie Posnania – doradztwo programowe i konsultacje dla Wydziału Filozoficznego UAM oraz Wydziału Historii UAM, współpraca dydaktyczna z Instytutem Filologii Polskiej UAM i Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM (prowadzenie staży studenckich i zajęć dla studentów);
 • Muzeum Archeologiczne – wystawa autorska dr hab. inż. arch. Katarzyny Słuchockiej (prof. Politechniki Poznańskiej);
 • Biblioteka Raczyńskich – „CZYTATY na pięciolinii” – cykl spotkań warsztatowych dla dzieci i rodziców z zakresu edukacji kulturalnej i muzycznej, Konkurs o nagrodę im. Józefa Łukaszewicza, „Spotkanie z Arcydziełem”, spotkania autorskie organizowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział Poznański, współpraca bieżąca z Wydziałem Filologii Polskiej i Klasycznej UAM;
 • Galeria Miejska Arsenał  – Biennale Grafiki Studenckiej (współpraca z UAP), publikacja książkowa towarzysząca wystawie „Refugia. Strzeż (się) tych miejsc” (współpraca z Wydawnictwem Naukowym UAM).

Współpraca miejskich placówek oświatowych z uczelniami

W ramach współpracy poznańskich szkół z uczelniami prowadzono m.in. następujące działania:

 • tworzenie klas patronackich i merytoryczne wsparcie ze strony uczelni zapewniające uczniom i uczennicom możliwość rozwijania ich szczególnych zainteresowań;
 • udział uczniów i uczennic w wydarzeniach, wykładach i ćwiczeniach organizowanych przez uczelnie, w tym możliwość korzystania z laboratoriów uczelni;
 • realizacja przy wsparciu ze strony środowiska akademickiego projektów w ramach programu Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe; realizowane są projekty w zakresie mobilności edukacji oraz współpracy na rzecz innowacji i dobrych praktyk (przykładowo Zespół Szkól Łączności w Poznaniu był partnerem projektu „YouNG Goes Further” oraz konferencji pn. „Młodzi w biznesie”, gdzie do głównych założeń należało przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, rozwój postaw przedsiębiorczości i umiejętności miękkich);
 • „Poznańska Liga Debat” – projekt kierowany do szkół ponadpodstawowych, organizowany przez Fundację „Projekty Edukacyjne” przy wsparciu Miasta Poznania i we współpracy z poznańskimi uczelniami;
 • „Ogrody Edukacyjne” – ogrody z ziołami i warzywami posadzonymi przez uczniów i uczennice w Ogrodzie Jordanowskim nr 2, przy współpracy z Ogrodem Botanicznym UAM w Poznaniu; ogrody są projektem długoterminowym, który kształtuje w dzieciach właściwe postawy wobec natury, buduje kompetencje społeczne i rozwija ich obywatelską odpowiedzialność poprzez dbanie o przestrzeń wspólną;
 • „Konsekwencje uzależnienia wśród dzieci i młodzieży” – webinar zorganizowany przez Miasto Poznań w ramach projektu „Poznań uzależniony od profilaktyki”, przy współpracy z Uniwersytetem SWPS, skierowany do wychowawców młodych ludzi, nauczycieli i rodziców na temat uzależnień młodzieży od narkotyków, alkoholi i dopalaczy;
  Współpraca miejskich jednostek organizacyjnych ze środowiskiem akademickim i naukowym
 • Poznańskie Centrum Dziedzictwa:
  • 24 września 2021 r. w budynku Collegium Martineum, należącym do UAM (partnera inwestycji), uroczyście otwarto Centrum Szyfrów Enigma upamiętniające dokonania poznańskich matematyków, absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego: M. Rejewskiego, J. Różyckiego i H. Zygalskiego, którzy złamali kod Enigmy – niemieckiej maszyny szyfrującej. Operatorem CSE jest Poznańskie Centrum Dziedzictwa;
  • projekt studencki pn. „Centrum Szyfrów Enigma. Biografia Miejsca” (współpraca z Wydziałem Historii UAM);
  • „Przynęty i pułapki” – dyplomowa wystawa czasowa studentów i studentek UAP
   w Poznaniu w Galerii Śluza (współpraca z Wydziałem Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa UAP);
  • publikacja „Dziedzictwo: wyobraźnia – zmysły – narzędzia” (współpraca z Regionalnym Obserwatorium Kultury UAM;
  • międzynarodowa konferencja naukowa „Interpretacja dla ochrony dziedzictwa. Wartości” (współpraca z Narodowym Instytutem Dziedzictwa, Wyższą Szkołą Bankową w Poznaniu oraz stowarzyszeniem Interpret Europe);
  • ogólnopolskie seminarium „Odbiorcy Instytucji Kultury. Herstorie” (współpraca z Wydziałem Studiów Edukacyjnych UAM);
  • „Turystyczny potencjał dziedzictwa nauki i techniki” – redakcja numeru tematycznego czasopisma naukowego „Turystyka Kulturowa”;
 • Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu:
  • w ramach prac Zespołu ds. przygotowania procedur bezpieczeństwa w transporcie publicznym, konsultacje opracowanych procedur z odpowiednimi instytucjami i służbami miejskimi; wdrożenie i stosowanie procedur zaplanowano na 2022 r. (współpraca z UAM);
  • w ramach porozumienia o współpracy z UAM:
   • udział w konferencjach oraz prelekcje tematyczne w ramach Uniwersytetu III Wieku dot. korzystania z publicznego transportu zbiorowego;
   • badania nad poczuciem bezpieczeństwa seniorów i seniorek korzystających z komunikacji miejskiej w Poznaniu oraz w gminach ościennych;
   • badania, analizy i wdrożenia w zakresie integracji i organizacji publicznego transportu zbiorowego, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii dotyczących lokalnego bezpieczeństwa komunikacyjnego, a także zarządzania jakością w administracji publicznej;
   • powołanie Poznańskiej Rady Transportu Aglomeracyjnego;
   • szkolenia pracowników ZTM i operatorów oraz SIS z zakresu bezpieczeństwa i
    reagowania na sytuacje kryzysowe pojawiające się w szeroko pojętej przestrzeni
    miejskiej;
 • ZGiKM GEOPOZ – podpisanie porozumienia z UAM w sprawie włączenia obiektów florystycznych Ogrodu Botanicznego do cyfrowej bazy danych o zieleni;
 • Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu – bieżąca współpraca ze środowiskiem akademickim, przede wszystkim z UAM, UPP i CdV;

Współpraca spółek z udziałem Miasta Poznania ze środowiskiem akademickim i naukowym

 • Aquanet S.A. – bieżąca współpraca przy realizacji projektów badawczych, w tym:
  • projekt SNIT – Skrócona nitryfikacja w osadzie czynnym oczyszczającym ścieki bytowo-gospodarcze – kluczowe rozwiązanie dla neutralnego klimatycznie oczyszczania ścieków;
  • projekt SIREN – celem jest holistyczne podejście do działania miejskiej oczyszczalni ścieków jako obiektu o zminimalizowanym śladzie środowiskowym, który wdraża ideę gospodarki cyrkularnej (współpraca m.in. z Politechniką Poznańską);
  • projekt REWAISE – Water Innovation for Smart Economy – działania związane z analizą potencjału odzysku fosforu z osadu pofermentacyjnego (współpraca m.in. z Politechniką Poznańską);
 • Międzynarodowe Targi Poznańskie sp. z o.o. – współpraca nad programem targów oraz cyklem wydarzeń towarzyszących (m.in. Budma, ITM, Targi Edukacyjne) oraz:
  • organizowanie wydarzeń przez uczelnie w obiektach MTP;
  • objęcie uczelni programem Kart Honorowych;
  • udział kadry naukowej poznańskich uczelni w sądach konkursów organizowanych przez MTP (Złoty Medal, Acanthus Aureus, Top Design Awards);
  • prezentacja oferty i dotychczasowych projektów instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz podczas targów;
  • organizacja spotkań w ramach poznańskiego klubu Ambasadora Kongresów Polskich;
  • współpraca ze środowiskiem naukowym w przygotowaniu aplikacji w staraniach o organizację dużych międzynarodowych kongresów i konferencji w Poznaniu;
 • Modertrans Poznań sp. z o.o. – współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi w poszukiwaniu nowych rozwiązań w obszarach badawczo-rozwojowych i w zakresie badań oferowanych produktów, współpraca z uczelniami przy organizacji praktyk i staży studenckich;
 • Port Lotniczy Poznań – Ławica sp. z o.o. – realizacja projektu SOWA z zespołem międzyuczelnianym, w ramach prac Konsorcjum Portów z Warszawy, Krakowa, Katowic, Gdańska i Poznania (prowadzenie badań, publikacje, szkolenia dla rzeczoznawców majątkowych, sędziów oraz pełnomocników w zakresie granic interwencji państwa, metodologii szacowania wartości nieruchomości na potrzeby procesów cywilnych w związku z utworzeniem obszarów ograniczonego użytkowania), bieżąca współpraca w ramach Rady Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, współpraca z uczelniami przy organizacji praktyk i staży studenckich;
 • Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. – kontynuacja Programu „Mieszkanie dla Absolwenta” (143 lokale mieszkalne oddane do użytku w lipcu 2015 r. przy ul. Palacza w Poznaniu) – w 2021 r. w związku z rotacją najemców zawarte zostały 28 nowych umów partycypacji i najmu; część najemców zwalniających lokale dostępne w programie skorzystała z oferty w programie „Najem z dojściem do własności”;
 • Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.:
  • kontynuacja współpracy z UPP w zakresie korzystania z oprogramowania pn. Biogaz+;
  • zawarcie umowy z UPP na wykonanie usługi nadzoru technologicznego nad procesem fermentacji metanowej w instalacji biogazowej (Biokompostowni);
  • organizacja konkursu przy współpracy z UAP na przygotowanie projektu ścieżki edukacyjno-informacyjnej oraz placu zabaw na terenie składowiska odpadów w Suchym Lesie lub projektu atrakcji/zabawy promującej ideę segregacji i wiedzę o utylizacji recyklingu odpadów lub projektu wystawy mobilnej dotyczącej działalności ZZO;
  • udział w projekcie badawczym Preludium-19 (współpraca z Instytutem Dendrologii PAN);
  • udział w projekcie SIMBIO (ang. Social Innovation Management for Bioplastics) dot. wyzwań w zastosowaniu opakowań z biotworzyw w łańcuchach dostaw żywności w gospodarce o obiegu zamkniętym (współpraca z SGH i UŁ);
 • Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.:
  • współpraca z UPP w zakresie schronień dla nietoperzy w sąsiedztwie fortyfikacji zarządzanych przez ZKZL;
  • udział w projekcie badawczym EERAdata (European building stock – wspomaganie decyzji w sprawie renowacji zasobów budowlanych w oparciu o dane w celu zwiększenia efektywności energetycznej).
 • Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z o.o. – zorganizowanie wizyt studyjnych studentek i studentów na terenie inwestycji Tramwaj na Naramowice (współpraca z UAM i Politechniką Poznańską);
 • Veolia Energia Poznań S.A. – prowadzenie zajęć „Systemy Ochrony Powietrza” dla studentek i studentów Politechniki Poznańskiej oraz zorganizowanie wspólnie z Politechniką Poznańską kolejnej edycji corocznego konkursu na pracę inżynierską, połączonego z obroną pracy;
 • Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o.o. – bieżąca współpraca z UAM i Politechniką Poznańską, m.in. w ramach projektu Smart City Lab;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A. – współpraca z uczelniami przy organizacji praktyk i staży studenckich;
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu sp. z o.o. – współpraca z uczelniami przy organizacji praktyk i staży studenckich.