fbpx

Zasoby mieszkaniowe Poznania

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie “Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027”. Polityka mieszkaniowa Poznania Aktualna Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania została przyjęta uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. nr LVIII/1095/VII/2017 w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. Głównymi celami polityki mieszkaniowej na kolejne lata przede wszystkim są: poprawa dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o niższych dochodach; poprawa jakości zamieszkania […]

Read More…

Gospodarowanie odpadami w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu odebrano 221,1 tys. ton odpadów, w tym 129,8 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 91,3 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Do końca 2021 r. Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzył Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem było gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin.  W 2021 r. 16 podmiotów, […]

Read More…

Opieka nad zabytkami w Poznaniu

Mając na celu poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Poznania, Miasto corocznie przekazuje dotacje na remonty i konserwację poznańskich zabytków. Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2021 r. Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia  Sanktuarium MB Różańcowej przy ul. Szewskiej 18 konserwacja witraży 37 000 Kamienica przy ul. Mielżyńskiego 27 […]

Read More…

Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”.  W 2021 r. po raz pierwszy, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ogłosiło konkursy dla organizacji pozarządowych poprzez platformę Witkac, w formie „małych grantów”, których celem była promocja Parku Kulturowego. Zrealizowano 13 projektów. Prowadzono także profil Parku Kulturowego na Facebooku, gdzie […]

Read More…

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program dla organizacji pozarządowych prowadzących akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym. Logo z hasłem Centrum […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni Poznania

W 2021 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a jednocześnie o wymogi zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

W 2021 r. sprzedano 107 lokali mieszkalnych. Aktywizacja terenów nadrzecznych W 2021 r. kontynuowano realizację projektów związanych z aktywizacją terenów nadrzecznych Warty. W ramach konkursu ofert na najem nieruchomości zostały zawarte dwie kolejne umowy na dzierżawę terenów w sąsiedztwie rzeki Warty: przy ul. Przystań na wysokości Politechniki („Rojber Plaża”) oraz na terenie dawnej Plaży Miejskiej Wilda („Plaża Wilda Eco Village”). Mieszkańcy ponownie uzyskali dostęp do usług gastronomicznych, kulturalnych i sportowych w sezonie […]

Read More…

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2021 r. wyniosło 31,1 mln m3 (rok wcześniej 31,8 mln m3), w tym 22,7 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 43 m3 wody.Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet SA (Aquanet) była po uzdatnieniu dobra […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało inicjatywy proekologiczne skierowane do społeczności lokalnej. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2021 r. zostały ograniczone z powodu pandemii COVID-19. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2021 r. w Poznaniu należały: KAWKA BIS – miejski program dotacyjny, który polega na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub energią odnawialną; prowadzone były […]

Read More…

Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu w Poznaniu

W 2021 r. wdrażano „Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia osób mieszkających w Poznaniu, w warunkach zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych, będących podstawą rozwoju gospodarczego miasta.Podstawowe cele programu […]

Read More…