Infrastruktura techniczna

Zużycie wody z wodociągów miejskich w 2022 r. wyniosło 32,5 mln m3 (rok wcześniej 31,1 mln m3), w tym 23,2 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet S.A. była po uzdatnieniu dobra i nie odbiegała od obowiązujących norm. Wszystkie ścieki były oczyszczane mechanicznie i biologicznie w dwóch podstawowych dla Poznania oczyszczalniach: Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach oraz Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków przy ul. Serbskiej. […]

Read More…

Gospodarka odpadami

Po wyjściu Poznania ze Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (GOAP), przeprowadzono pierwsze postępowanie przetargowe na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości położonych na terenie Poznania oraz wyłoniono wykonawców, świadczących usługę odbioru odpadów na poszczególnych sektorach. Od 1 stycznia 2022 r. Miasto przejęło zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Umożliwiono składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: online przez portal „Przyjazne Deklaracje”, elektronicznie przez platformę ePUAP2, drogą […]

Read More…

Zasoby mieszkaniowe Poznania

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie „Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027″. Polityka mieszkaniowa Poznania Aktualna Polityka mieszkaniowa Miasta Poznania została przyjęta uchwałą Rady Miasta Poznania z dnia 5 grudnia 2017 r. nr LVIII/1095/VII/2017 w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027. Głównymi celami polityki mieszkaniowej na kolejne lata są przede wszystkim: poprawa dostępności lokali mieszkalnych i socjalnych dla osób o niższych dochodach; poprawa jakości […]

Read More…

Gospodarowanie odpadami w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu odebrano 221,1 tys. ton odpadów, w tym 129,8 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 91,3 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Do końca 2021 r., Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz), tworzył Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem było gospodarowanie odpadami na terenie […]

Read More…

Opieka nad zabytkami w Poznaniu

Mając na celu poprawę stanu zachowania dziedzictwa kulturowego Poznania, Miasto corocznie przekazuje dotacje na remonty i konserwację poznańskich zabytków. Najważniejsze prace remontowo-konserwatorskie realizowane z dofinansowaniem z budżetu Miasta Poznania w 2021 r. Obiekt, którego dotyczyły prace Zakres prowadzonych prac Dofinansowanie Miasta w zł Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa i Matki Bożej Pocieszenia  Sanktuarium MB Różańcowej przy ul. Szewskiej 18 konserwacja witraży 37 000 Kamienica przy ul. Mielżyńskiego […]

Read More…

Park Kulturowy Stare Miasto w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano działania mające na celu wdrażanie zasad zagospodarowania przestrzeni publicznej ulic Starego Miasta na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania o utworzeniu „Parku Kulturowego Stare Miasto”.  W 2021 r. po raz pierwszy, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków ogłosiło konkursy dla organizacji pozarządowych poprzez platformę Witkac, w formie „małych grantów”, których celem była promocja Parku Kulturowego. Zrealizowano 13 projektów. Prowadzono także profil Parku Kulturowego na Facebooku, […]

Read More…

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program dla organizacji pozarządowych, prowadzących akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym. Logo z hasłem Centrum […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni Poznania

W 2021 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania Od 2017 r. w Poznaniu jest wdrażany uchwalony przez Radę Miasta Poznania „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji oraz wymogi zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, […]

Read More…

Gospodarka nieruchomościami Poznania

W 2021 r. sprzedano 107 lokali mieszkalnych. Aktywizacja terenów nadrzecznych W 2021 r. kontynuowano realizację projektów związanych z aktywizacją terenów nadrzecznych Warty. W ramach konkursu ofert na najem nieruchomości zostały zawarte dwie kolejne umowy na dzierżawę terenów w sąsiedztwie rzeki Warty: przy ul. Przystań na wysokości Politechniki („Rojber Plaża”) oraz na terenie dawnej Plaży Miejskiej Wilda („Plaża Wilda Eco Village”). Mieszkańcy ponownie uzyskali dostęp do usług gastronomicznych, kulturalnych i sportowych […]

Read More…

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2021 r. wyniosło 31,1 mln m3 (rok wcześniej 31,8 mln m3), w tym 22,7 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 43 m3 wody.Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet SA […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało inicjatywy proekologiczne skierowane do społeczności lokalnej. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2021 r. zostały ograniczone z powodu pandemii COVID-19. Do wybranych działań proekologicznych, zrealizowanych w 2021 r. w Poznaniu, należały: KAWKA BIS – miejski program dotacyjny, który polega na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub energią odnawialną; prowadzone były […]

Read More…

Adaptacja i mitygacja do zmian klimatu w Poznaniu

W 2021 r. wdrażano „Program ochrony środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia osób mieszkających w Poznaniu, w warunkach zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu wysokiej jakości środowiska i istotnych walorach przyrodniczych, będących podstawą rozwoju gospodarczego […]

Read More…

Dodatki mieszkaniowe i inne formy wsparcia w Poznaniu

W 2021 r. wydatki Miasta na pomoc mieszkaniową najbardziej potrzebującym mieszkańcom wyniosły ponad 15,2 mln zł. Dodatek mieszkaniowy Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Podstawy prawne przyznania dodatku mieszkaniowego regulują: ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2021); rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki […]

Read More…

Stan środowiska w Poznaniu

Obszar Poznania został zaklasyfikowany do klasy A pod względem substancji, których stężenia nie przekroczyły dopuszczalnych norm, do klasy C z powodu poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz do klasy D2 pod względem poziomu celu długoterminowego dla stężenia ozonu (pomiar 8-godzinny). Jakość powietrza w Poznaniu Emisja zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych W 2020 r. (najnowsze dostępne dane) w Poznaniu odnotowano spadek emisji pyłów (o 17%) oraz wzrost emisji gazów (o 3,7%) z poznańskich zakładów przemysłowych. W przypadku gazów podlegających badaniom, […]

Read More…

Przyroda i bioróżnorodność w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu funkcjonowały 52 parki oraz 123 miejskie zieleńce. Zasoby zieleni W 2021 r. w Poznaniu znajdowały się: 123 miejskie zieleńce o powierzchni 78 ha; 52 ogólnodostępne parki o powierzchni 361 ha; tereny zieleni osiedlowej; zagospodarowane rekreacyjnie tereny leśne; zoo i ogrody dydaktyczne; Palmiarnia Poznańska. Do ogólnodostępnych terenów zieleni zalicza się także: miejskie trawniki o powierzchni 290 ha; 22 cmentarze; 85 rodzinnych ogrodów działkowych; […]

Read More…

Realizacja zadań z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych mieszkańców Poznania

Zadania z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych realizowane były, przede wszystkim, w oparciu o istniejące zasoby komunalne, społeczno-czynszowe oraz w ramach Miejskiego Biura Najmu. Realizacja potrzeb mieszkaniowych w oparciu o zasoby komunalne Zasady udzielania pomocy mieszkaniowej Zgodnie z Uchwałą nr XIX/322/VIII/2019 Rady Miasta Poznania z 19 listopada 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 10122 ze zm.) umowy najmu […]

Read More…

Inwestycje mieszkaniowe w Poznaniu

W 2021 r. oddano do użytku 218 mieszkań komunalnych i 180 mieszkań społeczno-czynszowych. Program budowy nowych mieszkań realizują 2 spółki z udziałem Miasta: Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. (budownictwo komunalne)  i Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (budownictwo społeczno-czynszowe). Komunalne budownictwo mieszkaniowe W 2021 r. zakończona została budowa mieszkań komunalnych przy ul. Hulewiczów 1A–B. Do użytkowania oddany został budynek mieszkalny z 55 mieszkaniami i 1 […]

Read More…

Zasoby komunalne Poznania

Komunalny zasób lokali mieszkalnych w 2021 r. obejmował 12 635 lokali, w tym 1689 lokali wynajmowanych było w ramach najmu socjalnego. Podstawy prawne Zarządzanie mieszkaniowymi zasobami Miasta Poznania regulują: Uchwała Rady Miasta Poznania nr LVIII/1095/VII/2017 z dnia 5 grudnia 2017 roku w sprawie przyjęcia Polityki mieszkaniowej Miasta Poznania na lata 2017-2027; Uchwała Nr LXIX/1274/VII/2018 Rady Miasta Poznania z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie programu […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem w Poznaniu

Na koniec 2021 r. długość poznańskiej infrastruktury rowerowej wynosiła 301,6 km. Infrastruktura rowerowa była ważnym elementem projektów dużych miejskich inwestycji. W 2021 r. powstały kolejne odcinki tras z Programu Rowerowego, realizowano również projekty z Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, m.in.: wzdłuż ul. Naramowickiej od pętli Wilczak do budowanego węzła w rejonie skrzyżowania z Lechicką – około 2 km dróg dla rowerów; na rondzie Rataje i okolicznych ulicach – Jana Pawła […]

Read More…

Elektromobilność w Poznaniu

W 2021 r. kontynuowano wdrażanie uchwalonej rok wcześniej przez Radę Miasta Poznania „Strategii rozwoju elektromobilności dla Miasta Poznania do roku 2035”. Celem strategii jest wsparcie rozwoju szeroko pojętej polityki elektromobilności oraz zrównoważonego rozwoju transportu i mobilności w Poznaniu. Dokument ma być również podstawowym kryterium w pozyskiwaniu środków pomocowych. Strategia kompleksowo opisuje temat elektromobilności w mieście. Zawarto w niej m.in. następujące kwestie: rozwój infrastruktury ładowania i tankowania paliw alternatywnych; […]

Read More…

System Informacji Przestrzennej w Poznaniu

W 2021 r., w ramach tworzonej cyfrowej bazy o zieleni Poznania, w Systemie Gospodarki Przestrzennej opublikowane zostały kolejne informacje tematyczne: inwentaryzacja parków, skwerów, mapa wysokości drzew. System Informacji Przestrzennej Poznania (SIP) Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania arch. GEOPOZ W 2021 r. aktualizowane i modernizowane były bazy danych przestrzennych, na podstawie których tworzono warstwy tematyczne SIP. Aktualizacja tych baz następuje w oparciu o dane przesłane lub wprowadzone […]

Read More…

Transport publiczny w Poznaniu

Na koniec 2021 r. liczba kart PEKA będących nośnikiem opłat za przejazdy transportem publicznym wyniosła 788,3 tys. Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Realizując porozumienia międzygminne, ZTM odpowiada za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, organizując usługę transportową łączącą strefę podmiejską z Poznaniem. Porozumienia międzygminne w zakresie organizacji przez Miasto […]

Read More…

Parkowanie pojazdów w Poznaniu

Poznański system Park&Ride oferuje łącznie 337 miejsc postojowych. Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej Głównym celem projektu „Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej – SPPOFAP” jest podniesienie spójności powiązań transportowych w obszarze polityki parkingowej w ramach aglomeracji ze wzajemnym, dalszym oddziaływaniem na wybrane samorządy województwa wielkopolskiego w perspektywie do 2030 r. Opracowana polityka parkingowa powstała w ramach projektu pn. „Badanie […]

Read More…

Współdzielenie pojazdów w Poznaniu

W Poznaniu rozwija się nowoczesna ekologiczna mobilność. Współdzielenie pojazdów stanowi realną alternatywę transportową i nową jakość – odmienną od transportu indywidualnego i zbiorowego oraz usług mobilności na żądanie (np. taxi). W 2021 r. w Poznaniu można było korzystać (oprócz systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego – finansowanego z budżetu Miasta) z komercyjnych wypożyczalni skuterów, samochodów i hulajnóg na minuty. Wraz z rozwojem systemu carsharingu w Strefie Płatnego Parkowania wprowadzono udogodnienia w opłatach dla systemu […]

Read More…

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w Poznaniu

W 2021 r. wskaźnik realizacji zadań udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kształtował się na poziomie 98 – 99%. Stary Rynek w Poznaniu arch. UMP E-usługi GEOPOZ W 2021 r. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uruchomił kolejne, nowe e-usługi publiczne, wspierające czynności, związane z prowadzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT): usługę opiniowania bazy GESUT; usługę zgłaszania niezgodności w treści bazy GESUT; usługę […]

Read More…

Ruch samochodowy w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu było zarejestrowanych 538,9 tys. pojazdów, w tym 424 tys. pojazdów osobowych. Prędkość ruchu W większości polskich miast ujętych w rankingu firmy TomTom, poziom zakorkowania w ostatnich dwóch latach spadł – najbardziej w Poznaniu i Bydgoszczy (o 7 pp.). Analogicznie sytuacja na drogach poprawiła się w godzinach szczytu, co jest ogólnoświatowym trendem. W najnowszej edycji raportu TomTom raport Traffic Index wskazano na poprawiającą się sytuację na drogach […]

Read More…

Infrastruktura drogowa w Poznaniu

W 2021 r. długość dróg miejskich o nawierzchni twardej wynosiła 942 km, z których ponad połowa była w stanie bardzo dobrym lub dobrym. Inwestycje i remonty W 2021 r. do najważniejszych realizowanych remontów i inwestycji należały: rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku pomiędzy ul. Ratajczaka i Al. Marcinkowskiego wraz z przebudową fragmentu Al. Marcinkowskiego na odcinku od ul. św. Marcin do pl. Wolności w ramach projektu unijnego Program Centrum – etap I (zakres 2.2); rozbudowa ul. św. Marcin na odcinku od mostu Uniwersyteckiego do al. Niepodległości wraz ze skrzyżowaniem […]

Read More…

Ruch budowlany w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu zwiększył się ruch budowlany. W 2021 r., w porównaniu z rokiem ubiegłym, zanotowano zwiększenie liczby wydanych pozwoleń na budowę: na obiekty zdrowia o 62,5%, przemysłowe o 24.1% oraz mieszkalne o 11,5%, w tym jednorodzinne o 14,3%. Ponadto, nastąpił dynamiczny wzrost liczby zgłoszeń robót budowlanych – o 151,3%. Zwiększyła się liczba zakończonych budowli i innych obiektów – o 116,7% oraz infrastruktury drogowej – o 48,7%, sieci uzbrojenia terenu – o 6,3% i budynków […]

Read More…

System monitoringu wizyjnego Miasta Poznania

Na koniec 2021 r. w Systemie Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania funkcjonowało 1026 kamer. Zakres rozbudowy systemu monitoringu w 2021 r. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2021 r. został rozbudowany o kolejne 62 kamery – w tym 26 kamer dołączono w ramach projektu „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania” realizowanego przez Miasto Poznań, a 36 w ramach zadań inwestycyjnych innych jednostek i spółek z udziałem Miasta. […]

Read More…

Działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

W Poznaniu w 2021 r. odnotowano 1041 pożarów, 3708 miejscowych zagrożeń oraz 1235 fałszywych alarmów. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego o łącznej powierzchni 2161,3 km2, zamieszkiwanej przez 900 tys. osób. Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego zapewnia 9 jednostek ratowniczo-gaśniczych (JRG) oraz Szkoła Aspirantów PSP. Miasto Poznań jest chronione bezpośrednio przez 7 JRG. […]

Read More…

Działania Straży Miejskiej Miasta Poznania

Działania Straży Miejskiej Miasta Poznania w 2021 r. zostały w dużej mierze uwarunkowane zasadami obowiązującymi w stanie pandemii COVID-19. Podejmowane działania determinowane były bieżącą oceną stanu porządku i były spójne z poleceniami i zarządzeniami Wojewody Wielkopolskiego oraz wymogami ustawowymi. Realizacja zadań Straży Miejskiej Miasta Poznania wyznaczana była poprzez wymogi ustawowe oraz monitorowanie bieżącej sytuacji w mieście. W zakresie ochrony porządku publicznego, w związku z wprowadzonymi ustanowionymi ograniczeniami, zakazami […]

Read More…

Działania Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu

W 2021 r. Komenda Miejska Policji w Poznaniu podjęła 78,5 tys. interwencji. Poznańscy policjanci arch. UMP Komenda Miejska Policji w Poznaniu zadania w zakresie rozpoznawania, zwalczania przestępstw i wykroczeń i ich zapobiegania oraz zapewnienia porządku publicznego wykonuje we współpracy, m.in. ze: Strażą Miejską Miasta Poznania, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Transportu Miejskiego, miejskimi jednostkami pomocniczymi. Na terenie Poznania funkcjonuje 6 komisariatów policji. Są to: Komisariat […]

Read More…

Centrum Zarządzania Kryzysowego w Poznaniu

Działania, przedsięwzięcia i interwencje w zakresie reagowania, zapobiegania, kierowania i realizacji w zakresie bezpieczeństwa Prezydent Miasta Poznania wykonywał za pośrednictwem Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z miejskimi jednostkami. Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową. Powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół Zarządzania Kryzysowego podejmował na bieżąco działania […]

Read More…

Programy Miasta Poznania w zakresie bezpieczeństwa

W 2021 r. realizowane były liczne programy i projekty ukierunkowane na zwiększenie bezpieczeństwa publicznego.  Programy i projekty kierowane były do różnych grup społecznych, wiekowych i problemowych. Podmiotami koordynującymi były: Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Miasta Poznania, Państwowa Straż Pożarna oraz miejskie jednostki pomocnicze. W 2021 r. realizowano m.in.: Programy ukierunkowane na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, wypracowanie poczucia współodpowiedzialności za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego Program „Bezpieczna dzielnica – […]

Read More…

Stan bezpieczeństwa w Poznaniu

W 2021 r. w Poznaniu odnotowano 14,6 tys. przestępstw. Policja podjęła 78,5 tys. interwencji. Zadania w celu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, realizowane były przez organy, instytucje, straże i służby – zarówno państwowe (Komenda Miejska Policji i Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej) – jak również samorządowe (Straż Miejska, Centrum Zarządzania Kryzysowego).Podstawowym dokumentem w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Poznania jest Miejski Program Zapobiegania […]

Read More…

Instrumenty oraz formy wspomagania i upubliczniania procesów planowania przestrzennego w Poznaniu

W 2021 r. odbyło się 16 konsultacji społecznych, dotyczących projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przeprowadzono 32 dyskusje publiczne dla 25 projektów planów miejscowych. Wspomaganie planowania przestrzennego  W 2021 r., trwały prace nad rozwojem i aktualizacją komputerowego systemu wspomagania planowania przestrzennego pn. „Geobaza Miasta Poznania” (GMP). Wspomaganie planowania przestrzennego obejmowało: tworzenie narzędzi i procedur zwiększających efektywność i jakość pracy; gromadzenie, przetwarzanie, wizualizację danych przestrzennych; prowadzenie […]

Read More…

Określanie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenów Poznania

Na koniec 2021 r. plany uchwalone po 1994 r. – obowiązujące oraz oczekujące na wejście w życie – obejmowały 51,6% powierzchni miasta. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego (plany miejscowe, mpzp) są podstawowym instrumentem realizacji polityki przestrzennej gminy, określonej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Obecnie obowiązujące dla Poznania Studium zostało przyjęte Uchwałą nr LXXII/1137/VI/2014 Rady Miasta Poznania z 23 września 2014 r. Prace w zakresie […]

Read More…

Estetyka Poznania

W 2021 r. kontynuowano procedowanie projektu uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń.  Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta W 2021 r. Pełnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta współpracował z podmiotami prawnymi i osobami prywatnymi – w szczególności z biurami i wydziałami Urzędu Miasta Poznania, jego jednostkami organizacyjnymi, a także z miejskimi spółkami, spółdzielniami mieszkaniowymi, wspólnotami właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorcami – realizującymi projekty, kształtujące przestrzenie […]

Read More…

Położenie i powierzchnia miasta

W 2021 r. zwiększyła się powierzchnia gruntów zabudowanych i zurbanizowanych oraz zmniejszyła się powierzchnia gruntów rolnych i leśnych. Powierzchnia miasta Poznań zajmuje 261,9 km2 powierzchni. W historycznym układzie przestrzenno-administracyjnym podzielony był na 5 dużych dzielnic: Grunwald, Jeżyce, Nowe Miasto, Stare Miasto i Wilda. Obecnie obszar Poznania jest podzielony na 42 jednostki pomocnicze Miasta – osiedla. Granice administracyjne miasta wyznaczają następujące współrzędne geograficzne: 52º 17’ […]

Read More…

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2020 r. wyniosło 31,8 mln m3 (rok wcześniej 32,9 mln m3), w tym 23,5 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 44 m3 wody. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet […]

Read More…

Smart City

W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań smart city. Model Smart City Poznań W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało działania związane z wdrażaniem dokumentu operacyjnego “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. W Modelu Smart City Poznań osią, wokół której funkcjonować mają wszystkie podejmowane działania, są mieszkańcy. Poznański Model Smart City charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) i pragmatyka. […]

Read More…

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym. Współpraca międzysektorowa […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2020 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a jednocześnie o wymogi zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkanek i mieszkańców. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2020 r. zostały ograniczone z uwagi na pandemię COVID-19. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2020 r. w Poznaniu należały: KAWKA BIS – program, który polega na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub energią odnawialną; prowadzone były również […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe w Poznaniu

W 2020 r. w Poznaniu odebrano 207,1 tys. ton odpadów, w tym 134 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 73,1 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin. […]

Read More…

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2020 r.

Wszystkie działania, przedsięwzięcia interwencje w zakresie reagowania, zapobiegania, kierowania i realizacji na rzecz  bezpieczeństwa Prezydent Miasta wykonywał za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa we współpracy z miejskimi jednostkami. Prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego Prezydent Miasta powierzył Zespołowi Zrządzania Kryzysowego.   Do zadań Zespołu należy w szczególności: ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć […]

Read More…

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej, w tym narad koordynacyjnych

Zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Liczba użytkowników e-usług w 2020 r. zarejestrowanych w poszczególnych portalach: Portal Klienta – 4565; Portal Geodety – 267; Portal Projektanta – 850; Portal Rzeczoznawcy – 245; Portal Komornika – 23; osoby odwiedzające i wnioski złożone przez Portal Klienta bez logowania – 1790. W  2020 r. […]

Read More…

Funkcjonowanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Poznaniu

Monitoringiem wizyjnym obejmowane są miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2020 r. został rozbudowany o kolejnych 117 kamer, w tym 33 kamery dołączono w ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”, a 84 w ramach innych zadań inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2020 r. […]

Read More…

Działania i zakres interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Straż Pożarna zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do jej zadań należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego o łącznej powierzchni 2161,3 km2, zamieszkiwanej przez 900 tys. osób. Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego […]

Read More…

Zakres działań i interwencji Straży Miejskiej Miasta Poznania

Działania Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) w 2020 r. zostały w dużej mierze podporządkowane zasadom obowiązującym w czasie epidemii oraz bieżącym ocenom stanu porządku w mieście. W 2020 r. działania SMMP objęły: wdrożenie uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nadania nowego regulaminu SMMP, obowiązującego od 1 stycznia 2020 r., mającego na celu optymalizację podejmowanych działań na rzecz mieszkańców; prowadzenie działań uwarunkowanych zasadami obowiązującymi w stanie epidemii, zgodnie z bieżącą oceną […]

Read More…