fbpx

Poznańska aplikacja miejska

Miasto w 2019 r. rozpoczęło prace w celu utworzenie miejskiej aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę Poznania. Aplikacja rozumiana jest jako kompleksowy program lojalnościowy dla osób mieszkających w Poznaniu z dedykowaną aplikacją miejską umożliwiającą nowoczesną, interaktywną oraz selektywną komunikację w czasie rzeczywistym, a także obsługę przejazdów publicznego transportu zbiorowego. Celem głównym projektu jest przygotowanie dedykowanego programu lojalnościowego jako motywację do kształtowania pożądanych postaw: obywatelskiej, społecznej, gospodarczej, […]

Read More…

Podsumowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa i porządku w Poznaniu w 2019 r.

Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do policji, straży miejskiej i straży pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań w formie debat społecznych czy konsultacji społecznych, które wpływają na poczucie bezpieczeństwa. Znaczącą rolę w tym względzie odgrywają programy prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne, […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu w 2019 r.

Udział sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na policji. Usytuowanie policji wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wynika z jej przeznaczenia i zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o policji. Wszystkie zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i wykroczeń oraz zapewnienia porządku wykonywane były w ścisłej współpracy m.in. ze Strażą Miejską Miasta Poznania, Państwową Strażą Pożarną, Zarządem Dróg […]

Read More…

System monitoringu wizyjnego Miasta Poznania

W Poznaniu funkcjonuje System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania. Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowniczki i pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów policji. W 2019 r. zostało odtworzone centrum oglądu w Komisariacie Policji Poznań-Stare Miasto po generalnym remoncie budynku. Całodobowy ogląd obrazu z kamer umożliwia, w niektórych przypadkach, złapanie sprawców przestępstw i wykroczeń na tzw. „gorącym uczynku”. Pozostałe kamery miejskiego […]

Read More…

Bezpieczeństwo publiczne w Poznaniu

Według danych Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu w 2019 r. stwierdzono 13,2 tys. przestępstw, z których 85,3 % stanowiły przestępstwa kryminalne. Dominującą kategorią przestępstw były kradzieże (23,3%). Utrzymano wskaźnik wykrywalności ogółem na poziomie 53,2%, osiągnięto bardzo wysoką  wykrywalność: zabójstw (100%), przestępstw narkotykowych (99,1%) i gospodarczych (77,1%). Działania Policji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uzupełniała Straż Miejska Miasta Poznania, której służba koncentrowała się przede wszystkim na utrzymaniu […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia w zakresie zwiększania bezpieczeństwa w Poznaniu

Wobec powszechności występowania różnego typu zagrożeń w mieście, konieczna była skuteczna realizacja określonych prawem zadań przez wyspecjalizowane podmioty, takie jak: Centrum Zarządzania Kryzysowego, Komenda Miejska Policji, Straż Miejska Miasta Poznania, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz inne działające na obszarze miasta służby i jednostki odpowiedzialne za bezpieczeństwo. Podstawą, która w znaczącym stopniu służyła planowaniu realizacji i integracji wspólnych działań podmiotów realizujących zadania z zakresu zapewniania […]

Read More…

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2019 r.

Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości Na podstawie dynamiki zdarzeń występujących na terenie Poznania oraz liczbie przeprowadzonych interwencji można stwierdzić, iż Poznań w 2019 r. był miastem bezpiecznym. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu sił i środków, zarówno osobowych jaki i finansowych dla zapewnienia ładu i porządku. Dobra współpraca służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, instytucji miejskich oraz wszystkich pozostałych zlokalizowanych na terenie miasta przyczyniała się do szybkiego likwidowania zagrożeń. Niewątpliwy wpływ na taki […]

Read More…

Elektromobilność w Poznaniu

Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności. Poznań przygotowuje się do wypełnienia wymogów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 37). Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2022 r. samochody elektryczne muszą stanowić 10% wszystkich używanych przez Urząd Miasta pojazdów. Od 2025 r. odsetek ten musi wzrosnąć do 30%. Dotyczy to także samochodów wykorzystywanych do wykonywania zadań publicznych (tj. łącznej liczby wszystkich pojazdów wykorzystywanych przez miejskie jednostki […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem w Poznaniu

W 2019 r. wdrożono kolejne nowe rozwiązania w funkcjonowaniu systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. Od marca w Poznaniu można było jeździć bezstacyjnymi rowerami miejskimi czwartej generacji (4G), których nie trzeba przypinać do stacji dokującej po zakończonym przejeździe. W mieście wyznaczono 30 stref 4G i strefę centrum, w których rower można pozostawić bezpłatnie.   arch. UMP Na koniec 2019 r. długość poznańskiej infrastruktury rowerowej wynosiła 248,45 km. W 2019 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) […]

Read More…

Smart City

W 2019 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań Smart City. Model Smart City Poznań W 2019 r. Miasto Poznań zakończyło prace nad dokumentem operacyjnym “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. Prace koordynował powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Innowacji i Rozwoju Miasta w Koncepcji Smart City. Poznański Model Smart City charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) […]

Read More…