fbpx

Smart City

Koncepcja Smart City kładzie nacisk na technologie wykorzystywane przy tworzeniu inteligentnych miast. Przede wszystkim jednak zwraca uwagę na korzyści dla mieszkańców, na ich udział w tworzeniu i rozwoju inteligentnego miasta. Sześć kluczowych dla tej koncepcji obszarów to: Inteligentni ludzie (Smart People), Inteligentne zarządzanie (Smart Governance), Inteligentne warunki życia (Smart Living), Inteligentna mobilność (Smart Mobility), Inteligentne […]

Read More…

Stan środowiska w Poznaniu

W 2018 r. wdrażano „Program ochrony  środowiska dla miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r. „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Poznania na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 r.” (POŚ) ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców w […]

Read More…

Ochrona przeciwpożarowa w Poznaniu

 W 2018 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 216 razy. Integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jednostek lokalnych jest Krajowy System Ratownictwa Gaśniczego. Tworzą go głównie jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej, a także inne podmioty ratownicze, z którymi zawarto stosowne porozumienia np.: Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. System opiera […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu

Ważnym partnerem Policji w zapewnianiu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu jest Straż Miejska Miasta Poznania. Do zadań straży miejskiej należy w szczególności: ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach ruchu drogowym, współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia […]

Read More…

Bezpieczeństwo mieszkańców w Poznaniu

W Poznaniu w 2018 r. wykrywalność ogólna przestępstw wyniosła 58,3%.   Interwencje i działania Policji  W 2018 r. w porównaniu do poprzedniego 2017 r. na terenie komisariatów Policji miasta Poznania zanotowano spadek o 782 postępowania wszczęte tj. o 5,8% mniej. W 2018 r. funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu podjęli łącznie 137,9 tys. interwencji, jest […]

Read More…

Programy w zakresie zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Poznania

Głównymi celami Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego są ograniczenie stopnia przestępczości, zmniejszenie poczucia zagrożenia, poprawa ochrony bezpieczeństwa mieszkańców. Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego Działania w celu polepszenia stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Poznaniu obejmuje Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe w Poznaniu

W 2018 r. w Centrum Zarządzania Kryzysowego korzystano z aplikacji ,,Ostrzegator”. Wysłano ponad 70 komunikatów. Średnio komunikat docierał do 4 tys. odbiorców. Zarządzanie kryzysowe to działania Prezydenta Miasta Poznania będące elementem kierowania bezpieczeństwem w mieście. Polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem w Poznaniu

Na koniec 2018 r. długość poznańskiej infrastruktury rowerowej wynosiła 242,5 km. Poznański Rower Miejski W 2018 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) obejmowała 113 stacji oraz 1 240 rowerów w tym: 4 stacje/40 rowerów sponsorskich, 76 rowerów wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci, w tym 4 sponsorskie, 20 rowerów dziecięcych, 100 rowerów wyposażonych w […]

Read More…

Elektromobilność w Poznaniu

Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności. Stacje do ładowania pojazdów elektrycznych w Poznaniu Trwają prace nad tworzeniem możliwości budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Poznania. W Ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych określono, że na terenie Poznania do dnia 31 grudnia 2020 r. powinno powstać 210 punktów ładowania zainstalowanych […]

Read More…

Transport publiczny w Poznaniu

Na koniec 2018 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 621,1 tys. Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Realizując porozumienia międzygminne, ZTM jest również odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, świadcząc usługę transportową łączącą strefę podmiejską z Poznaniem. […]

Read More…