fbpx

Poznańska aplikacja miejska

Miasto w roku 2019 podjęło wyzwanie mające na celu utworzenie centralnego systemu zarządzania danymi mieszkanek i mieszkańców oraz stworzenie miejskiej aplikacji mobilnej stanowiącej wizytówkę Poznania. Misją Miasta wynikającą z realizacji deklaracji zawartych w dokumencie Strategia Rozwoju Miasta Poznania 2020+ jest kształtowanie warunków do współtworzenia miasta przez wszystkich. Dzięki Aplikacji Miasto będzie promować : otwartość rozumianą […]

Read More…

Podsumowanie w zakresie oceny bezpieczeństwa i porządku w Poznaniu w 2019 r.

Bezpieczeństwo miasta Poznania w 2019 r. zostało zrealizowane adekwatnie do zaistniałych wydarzeń, występujących zagrożeń, potrzeb. Wysokie wskaźniki bezpieczeństwa są w pewnym sensie, odzwierciedleniem poziomu zaufania mieszkańców do Policji, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej. Wysokie wskaźniki w tej kwestii są nie tylko odzwierciedleniem wysokiego poziomu zaufania, ale są również efektem podejmowanych przez poszczególne służby działań […]

Read More…

Porządek publiczny – działania służb porządkowych w Poznaniu w 2019 r.

Udział sił policyjnych w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego Zasadnicza część odpowiedzialności za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego spoczywała na Policji. Usytuowanie Policji wśród podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa wynika z jej przeznaczenia i zadań określonych w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji. Wszystkie zadania w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępstw i […]

Read More…

System monitoringu wizyjnego Miasta Poznania

Niezwykle istotnym i sprawnym instrumentem, który wspierał ujawnianie wykroczeń i przestępstw popełnianych na terenie miasta Poznania jest system monitoringu wizyjnego Miasta Poznania. Obraz z większości kamer jest oglądany całodobowo przez pracowniczki i pracowników cywilnych Straży Miejskiej Miasta Poznania w 6 centrach oglądu utworzonych na terenie komisariatów Policji. W 2019 r. zostało odtworzone centrum oglądu w […]

Read More…

Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Poznania

W Poznaniu w 2019 r. stwierdzono 13,2 tys. przestępstw, z których 85,3 % stanowiły przestępstwa kryminalne. Dominującą kategorią przestępstw były kradzieże (23,3%). Utrzymano wskaźnik wykrywalności ogółem na poziomie 53,2%, osiągnięto bardzo wysoką  wykrywalność: zabójstw (100%), przestępstw narkotykowych (99,1%) i gospodarczych (77,1%). Działania Policji w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa uzupełniała Straż Miejska Miasta Poznania, których służba […]

Read More…

Programy i przedsięwzięcia w zakresie zwiększania bezpieczeństwa mieszkanek i mieszkańców Poznania

Bezpieczeństwo jest istotną determinantą ogólnej jakości życia. Niski poziom przestępczości i zagrożenia, utrzymanie ładu i porządku publicznego zachęca do życia i aktywności na danym obszarze. Zapewnienie bezpieczeństwa dla osób mieszkających w Poznaniu, jak i gości staje się aktualnie ważnym czynnikiem miastotwórczym, o czym wspomniano w zapisach m.in. w Strategii Rozwoju Miasta Poznania 2020 w rozdziale […]

Read More…

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2019 r.

Poczucie bezpieczeństwa i poziom przestępczości Bezpieczeństwo jest postrzegane jako jedna z podstawowych wartości i istotnych warunków życia. Poczucie bezpieczeństwa znacząco wpływa na jakość życia ludzi w przestrzeni miejskiej. Wiąże się ono z poczuciem stabilności i trwałości określonego korzystnego stanu, z odczuciem braku zagrożenia wewnętrznego lub zewnętrznego lub w przypadku jego wystąpienia, przekonaniem, że instytucje odpowiedzialne […]

Read More…

Elektromobilność w Poznaniu

Miasto Poznań wspiera rozwój elektromobilności. Poznań przygotowuje się do wypełnienia wymogów uchwalonej przez parlament ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zgodnie z jej zapisami od 1 stycznia 2022 r. samochody elektryczne muszą stanowić 10% wszystkich używanych przez urząd miasta pojazdów. Od 2025 r. odsetek ten musi wzrosnąć do 30%. Podobna sytuacja dotyczy samochodów, które służą […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem w Poznaniu

Rok 2019 przyniósł kolejne nowości w funkcjonowaniu systemu Poznańskiego Roweru Miejskiego. Od marca 2019 r. w Poznaniu można było jeździć bezstacyjnymi rowerami miejskimi czwartej generacji (4G), których nie trzeba przypinać do stacji dokującej po zakończonym przejeździe. W mieście wyznaczono 30 stref 4G i strefę centrum, w których rower można pozostawić bezpłatnie.   arch. UMP Na […]

Read More…

Smart City

W 2019 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań Smart City. Model Smart City Poznań W 2019 r. Miasto Poznań zakończyło prace nad dokumentem operacyjnym “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. Prace koordynował powołany przez Prezydenta Miasta Poznania Zespół Zadaniowy ds. Wdrażania Innowacji i Rozwoju Miasta w Koncepcji Smart City. […]

Read More…