Zasoby mieszkaniowe

arch. UMP, fot. M. Kaczmarczyk Według GUS na koniec 2017 r. w zasobach mieszkaniowych Poznania było 258,1 tys.  mieszkań o łącznej powierzchni użytkowej 16,7 mln m2. Struktura własnościowa mieszkań obejmowała: mieszkania osób fizycznych – 170,6 tys., w tym 67,4 tys. w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi mieszkania spółdzielni mieszkaniowych – 68,3 tys. mieszkań mieszkania komunalne – […]

Read More…

Ochrona przciwpożarowa

W 2017 r. na terenie miasta Poznania straż pożarna interweniowała 5 214 razy. Interwencje W 2017 r. granicach administracyjnych Poznania odnotowano: 1 171 pożarów 3 025 miejscowych zagrożeń 1 017 fałszywych alarmów. W skali roku liczba pożarów zwiększyła się o 1,5%. Liczba miejscowych zagrożeń wzrosła o 36,6%, a fałszywych alarmów – o 17,2%. Większość pożarów […]

Read More…

Porządek publiczny

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk W 2017 r. Straż Miejska Miasta Poznania przyjęła 54,1 tys. zgłoszeń. W 2017 r. służby dyżurne Straży Miejskiej Miasta Poznania (SMMP) przyjęły do realizacji 54,1 tys. zgłoszeń przekazanych drogą telefoniczną, elektroniczną bądź osobiście. Największa liczba zgłoszeń dotyczyła: ruchu drogowego (54,6%) interwencji w sprawie zwierząt (7,3%) czystości i porządku na terenie […]

Read More…

Ochrona zabytków

W 2017 r. poznański rejestr zabytków obejmował 697 obiektów nieruchomych i ruchomych. Zabytki wpisane do rejestru W 2017 r. do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Poznania wpisano 3 obiekty o szczególnych wartościach dla dziedzictwa kulturowego. Zabytki dodane do rejestru zabytków w 2017 r. Zabytek Rodzaj zabytku (ruchomy/nieruchomy) Uzasadnienie Zespół Elektrociepłowni Poznańskiej EC I, Ostrów Tumski nieruchomy […]

Read More…

Bezpieczeństwo obywateli

fot. M. Nowaczyk W 2017 r. w Poznaniu Policja stwierdziła 15,8 tys. przestępstw. Przestępczość W skali roku liczba przestępstw w Poznaniu zmniejszyła się o 5%. Stwierdzono mniej przestępstw kryminalnych (o 18,7%). Zwiększyła się natomiast liczba stwierdzonych przestępstw gospodarczych (ponad dwukrotnie) oraz drogowych (o 3,7%). Większość przestępstw stwierdzonych w Poznaniu to przestępstwa kryminalne (71,6%).  Przestępstwa o […]

Read More…

Zarządzanie kryzysowe

W 2017 r. Centrum Zarządzania Kryzysowego działało całodobowo, koordynując działania straży, służb, inspekcji i podmiotów gospodarczych w sytuacjach kryzysowych i niezwyczajnych. Centrum Zarządzania Kryzysowego Centrum Zarządzania Kryzysowego zapewnia Prezydentowi Miasta Poznania ciągłość procesu decyzyjnego w sytuacji kryzysowej, dostarcza niezbędnych danych, prowadzi analizy i symulacje w zakresie zarządzania reagowaniem na zaistniałą sytuację kryzysową. W 2017 r. […]

Read More…

Przemieszczanie się rowerem

arch. UMP, fot. M. Nowaczyk Na koniec 2017 r. długość poznańskiego systemu dróg rowerowych wynosiła 175,1 km. Poznański Rower Miejski W 2017 r. oferta systemu „Poznański Rower Miejski” (PRM) obejmowała 89 stacji oraz 987 rowerów w tym: 2 stacje/20 rowerów sponsorskich 49 rowerów wyposażonych w foteliki do przewożenia dzieci 20 rowerów dziecięcych 100 rowerów wyposażonych […]

Read More…

Transport publiczny

arch. UMP, fot. M. Forecki Na koniec 2017 r. liczba zarejestrowanych użytkowników systemu PEKA wyniosła 561,8 tys. Funkcję organizatora w zakresie zbiorowego transportu publicznego na terenie Poznania pełni Zarząd Transportu Miejskiego (ZTM). Realizując porozumienia międzygminne, ZTM jest również odpowiedzialny za organizację transportu zbiorowego w aglomeracji poznańskiej, integrując tym samym cały obszar aglomeracyjny, świadcząc usługę transportową […]

Read More…

Geodezja i gospodarka nieruchomościami

W 2017 r. z nieruchomości miejskich uzyskano dochody w kwocie 173,1 mln zł. System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej (SIP) funkcjonuje na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 802/2017/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania. SIP gromadzi, integruje i przetwarza dane przestrzenne. Dane prezentowane […]

Read More…

Zarządzanie zasobami komunalnymi

W 2017 r. uruchomiono nowe inicjatywy i programy z zakresu gospodarowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi. Pilotażowy Program Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym W 20127 r. rozpoczęto wdrażanie „Pilotażowego Programu Mieszkań Socjalnych ze Wsparciem Treningowym”, który zapewnia różne formy wsparcia dostosowane do potrzeb osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodów mieszkaniowych. Jest to innowacyjny w skali […]

Read More…