fbpx

Infrastruktura techniczna w Poznaniu

Ponad 98% osób mieszkających w Poznaniu korzysta z miejskiej sieci wodociągowej, a 95% z sieci kanalizacyjnej. Wodociągi i kanalizacja Zużycie wody z wodociągów w 2020 r. wyniosło 31,8 mln m3 (rok wcześniej 32,9 mln m3), w tym 23,5 mln m3 zużyły gospodarstwa domowe. Oznacza to, że przeciętna osoba mieszkająca w Poznaniu zużyła w ciągu roku na cele bytowe 44 m3 wody. Jakość wody dostarczanej przez system wodociągowy spółki Aquanet SA (Aquanet) była po uzdatnieniu […]

Read More…

Smart City

W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało wdrażanie w mieście rozwiązań smart city. Model Smart City Poznań W 2020 r. Miasto Poznań kontynuowało działania związane z wdrażaniem dokumentu operacyjnego “Smart City Poznań”, w którym przedstawiono Model Smart City Poznań. W Modelu Smart City Poznań osią, wokół której funkcjonować mają wszystkie podejmowane działania, są mieszkańcy. Poznański Model Smart City charakteryzuje jakość, szeroko rozumiana oszczędność (m.in. czasu, energii, miejsca) […]

Read More…

Rewitalizacja jako forma integracji społecznej Poznania

Ważnym aspektem dla obszarów rewitalizowanych było wsparcie lokalnych społeczności oraz ich integracja i aktywizacja społeczna. Centrum Inicjatyw Lokalnych Centrum Inicjatyw Lokalnych to program, dzięki któremu organizacje pozarządowe mogą prowadzić akcje wspierające działalność na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz promowania aktywności społecznej. Głównymi założeniami programu jest wspieranie pomysłów osób mieszkających w Poznaniu oraz umożliwianie realizacji inicjatyw w różnych obszarach: kulturalnym, integracyjnym, sportowym czy społecznym. Współpraca międzysektorowa […]

Read More…

Rewitalizacja przestrzeni miasta Poznania

W 2020 r. wdrażano „Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania”. Gminny Program Rewitalizacji dla Miasta Poznania W 2017 r. Rada Miasta Poznania podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Poznania” (GPR), który określa kierunki działań rewitalizacyjnych i umożliwia aplikowanie o środki unijne. Program został opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, a jednocześnie o wymogi zawarte w Wytycznych Ministerstwa Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata […]

Read More…

Programy i inicjatywy proekologiczne Miasta Poznania

Miasto Poznań, współpracując z partnerami zewnętrznymi, podejmowało liczne inicjatywy proekologiczne skierowane do mieszkanek i mieszkańców. Prośrodowiskowe programy i inicjatywy Miasta Poznania w 2020 r. zostały ograniczone z uwagi na pandemię COVID-19. Do wybranych działań proekologicznych zrealizowanych w 2020 r. w Poznaniu należały: KAWKA BIS – program, który polega na dofinansowaniu likwidacji uciążliwych pieców i kotłów opalanych węglem i zastąpieniu ich ciepłem systemowym, gazem, energią elektryczną lub energią odnawialną; prowadzone były również […]

Read More…

Odpady komunalne i przemysłowe w Poznaniu

W 2020 r. w Poznaniu odebrano 207,1 tys. ton odpadów, w tym 134 tys. ton zmieszanych odpadów komunalnych oraz 73,1 tys. ton odpadów posegregowanych. Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Poznań wraz z 8 gminami (Buk, Czerwonak, Kostrzyn Wlkp., Kleszczewo, Murowana Goślina, Oborniki, Pobiedziska i Swarzędz) tworzy Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP), którego zadaniem jest gospodarowanie odpadami na terenie tych gmin. W 2020 r. 60 podmiotów, które podpisały […]

Read More…

Zarządzanie bezpieczeństwem w Poznaniu w 2020 r.

Wszystkie działania, przedsięwzięcia interwencje w zakresie reagowania, zapobiegania, kierowania i realizacji na rzecz  bezpieczeństwa Prezydent Miasta wykonywał za pośrednictwem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa we współpracy z miejskimi jednostkami. Prowadzenie na bieżąco działań profilaktycznych a w sytuacjach kryzysowych i klęsk żywiołowych koordynację działań ratowniczych i zapewnienie tym działaniom zabezpieczenia logistycznego Prezydent Miasta powierzył Zespołowi Zrządzania Kryzysowego.   Do zadań Zespołu należy w szczególności: ocena występujących i potencjalnych zagrożeń mogących mieć […]

Read More…

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej, w tym narad koordynacyjnych

Zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności państwa, ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. Liczba użytkowników e-usług w 2020 r. zarejestrowanych w poszczególnych portalach: Portal Klienta – 4565; Portal Geodety – 267; Portal Projektanta – 850; Portal Rzeczoznawcy – 245; Portal Komornika – 23; osoby odwiedzające i wnioski złożone przez Portal Klienta bez logowania – 1790. W  2020 r. […]

Read More…

Funkcjonowanie i rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Poznaniu

Monitoringiem wizyjnym obejmowane są miejsca uznane za niebezpieczne, ze szczególnym uwzględnieniem ciągów komunikacji pieszej, skrzyżowań o dużym natężeniu ruchu, wiaduktów i przystanków komunikacji miejskiej. System Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania w 2020 r. został rozbudowany o kolejnych 117 kamer, w tym 33 kamery dołączono w ramach zadania projektowego „Infrastruktura Technicznych Systemów Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Monitoringu Wizyjnego Miasta Poznania”, a 84 w ramach innych zadań inwestycyjnych. Na koniec grudnia 2020 r. w Systemie Monitoringu […]

Read More…

Działania i zakres interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej

Straż Pożarna zajmuje się prewencją i walką z pożarami oraz pozostałymi zagrożeniami (innymi niż przestępczość) dla zdrowia i życia ludzkiego, dobytku oraz środowiska naturalnego. Do jej zadań należy także usuwanie skutków klęsk żywiołowych i katastrof. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej (PSP) w Poznaniu zabezpiecza obszar miasta Poznania oraz powiatu poznańskiego o łącznej powierzchni 2161,3 km2, zamieszkiwanej przez 900 tys. osób. Zabezpieczenie operacyjne miasta Poznania i powiatu poznańskiego zapewnia 9 jednostek […]

Read More…