W 2018 r. poznańskie placówki badawcze i rozwojowe osiągnęły wiele sukcesów naukowych.


W 2018 r.:

 • naukowcy z zespołu kierowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy opracowali metodę uzyskania nowego rodzaju tabletki przeciwbólowej (z konopi), która może wspomagać leczenie pacjentów chorych na raka,
 • elektroniczny stetoskop o nazwie StethoMe zintegrowany z termometrem i aplikacją mobilną, który pozwoli pacjentom samodzielnie przeprowadzać badania osłuchowe płuc i serca skonstruowali naukowcy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza,
 • dr Oleśkowicz-Popiel z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej opatentował sposób na pozyskiwanie biopaliwa z serwatki. Technologia może mieć ogromne znaczenia dla rolnictwa oraz ekologii,
 • naukowcy Wydziału Biologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza jako pierwsi na świecie określili skład jadu jednego z nielicznych jadowitych gatunków ssaków: rzęsorka rzeczka. Odkrycie to może mieć wiele zastosowań w medycynie,
 • poznańscy astronomowie, pod kierownictwem dr. hab. Michała Michałowskiego, podczas obserwacji błysku gamma potwierdzili związek tego zjawiska z jednoczesnym wybuchem supernowej. Obserwacji dokonano dzięki teleskopowi Romana Baranowskiego należącego do Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, zlokalizowanego w Arizonie w Stanach Zjednoczonych. Teleskop jest sterowany zdalnie, ze stolicy Wielkopolski. Opis odkrycia znalazł się w prestiżowym magazynie „Nature”,
 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN opatentował metodę zastosowania molekularnych biomarkerów do oznaczania wczesnych chorobowych zmian strukturalnych śródbłonka naczyń krwionośnych spowodowanych hiperhomocysteinemią wywołaną podwyższonym poziomem tiolaktonu homocysteiny we krwi,
 • Instytut Fizyki Molekularnej PAN opracował kompozytowy materiał ekranujący pole elektromagnetyczne w wysokich i niskich częstotliwościach,
 • w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym opracowano koncepcję i zrealizowano platformę transmisji internetowej do wspomagania zdalnej współpracy lekarzy oraz realizacji scenariuszy teleedukacji medycznej poprzez prezentację operacji na żywo oraz udostępnienie biblioteki nagrań operacji. System został zintegrowany z platformą medVC i wdrożony jako nowatorska usługa Interaktywnego Uniwersytetu Medycznego,
 • kardiochirurdzy ze Szpitala im. J. Strusia dokonali implantacji jednej z najnowszych biologicznych zastawek serca typu Inspiris Resilis,
 • średniowieczną masę barwiącą odtworzyli chemicy z zespołu pracującego pod kierunkiem prof. dr hab. Jerzego J. Langera z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Naukowcy z Pracowni Fizykochemii Materiałów i Nanotechnologii Wydział Chemii UAM dzięki analizie spektrometrycznej uzyskali recepturę ciemnej masy barwiącej wraz z technologią jej stosowania,
 • poznańscy archeolodzy z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza dowiedli, że upadek miasta Çatalhöyük w Turcji miał związek ze zmianami klimatu. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu prowadziło badania w Egipcie,
 • w Instytucie Ochrony Roślin opracowano innowacyjne metody analizy pozostałości pestycydów w żywności, materiale biologicznym i środowiskowym, z zastosowaniem nowoczesnych metod analitycznych wykorzystujących techniki chromatografii cieczowej i gazowej,
 • Zakład Koncentratów Spożywczych i Produktów Skrobiowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego opatentował sposób wytwarzania słodkiego mleka grochowego,
 • Instytutu Metali Nieżelaznych pracuje nad opracowaniem technologii wytwarzania nowych materiałów funkcjonalnych, w tym grafenu, tlenku grafenu w dyspersji wodnej, wielościennych nanorurek węglowych, nanokompozytów, materiałów cienkowarstwowych, nanostrukturalnych, materiałów węglowych,
 • w Wielkopolskim Centrum Onkologii prowadzony był projekt „Wykorzystanie indukowanych komórek pluripotencjalnych (IPS) w regeneracji chrząstki stawowej”,
 • Instytut Pojazdów Szynowych „TABOR” pracował nad lekkim autobusem szynowym do ruchu regionalnego,
 • Instytut Logistyki i Magazynowania prowadził projekt „Platforma pośrednicząca elektronicznego fakturowania dla sfery finansów publicznych”, którego celem jest wprowadzenie faktur elektronicznych w relacjach z administracją publiczną

Firma Solaris za wkład w rozwój Europy Środkowej została nagrodzona prestiżową nagrodą Global Market Champion 2018 przez londyński think-tank Emerging Europe. W 2019 r. Solaris zapowiedział dołączenie do gamy swoich produktów całkowicie bezemisyjnego modelu Urbino 12 hydrogen, czyli pojazdu napędzanego energią z wodorowego ogniwa paliwowego.

Najwyższą kategorię A+ (poziom wiodący) lub kategorię A (poziom bardzo dobry) nadaną przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w 2018 r. uzyskały:

 • Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu,
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Udział w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych

Poznańskie środowisko naukowo-badawcze wdraża nowe inter- i multidyscyplinarne rozwiązania organizacyjne, np. centra doskonałości, centra zaawansowanych technologii, platformy technologiczne. Poznańskie środowisko naukowo-badawcze uczestniczy także w realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. W 2018 r. m.in.:

 • Instytut Chemii Bioorganicznej PAN uczestniczył w konsorcjum E-RARE – SCA-CYP, w ramach projektu „Terapia genowa ataksji rdzeniowo-móżdżkowych: przywracanie prawidłowego metabolizmu cholesterolu poprzez mózgową nadekspresję 24-hydroksylazy cholesterolowej (CYP46A1)”. Liderem projektu jest Institut National de la Sante et de la Recherche Medicale, w konsorcjum znależli się także: Institut du Cerveau et de la Moelle Epiniere, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Center for Neuroscience and Cell Biology of the University of Coimbra,
 • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe uczestniczył w projekcie H2020 PROTECTIVE, we współpracy z europejskimi partnerami – operatorami sieci NREN (CESNET, RoEduNet), a także hiszpańską firmą GMV. Przeprowadzono fazę pilotową projektu w środowisku sieci NREN, której celem była walidacja systemu do korelacji i priorytetyzacji alertów i meta-alertów bezpieczeństwa, opartej na narzędziach CESNET (Warden, Mentat), silniku analitycznym WSO2 DAS oraz autorskim oprogramowaniu jRank przygotowanym przez zespół projektowy PCSS,
 • Instytut Genetyki Człowieka PAN uczestniczył w pracach międzynarodowej unijnej sieci BEAT-PCD, w projekcie dotyczącym rozwoju badań nad przyczynami, diagnostyką, leczeniem oraz badaniami klinicznymi pierwotnej dyskinezy rzęsek,
 • Instytut nauk Prawnych PAN jest członkiem konsorcjum które realizuje międzynarodowy projekt badawczy Memory Laws in European and Comaparative Perspective (MELA). Konsorcjum tworzą także Uniwersytet w Bolonii, Uniwersytet Queen Mary w Londynie oraz Uniwersytet w Amsterdamie/Instytut T.M.C. Asser w Hadze. Prace konsorcjum są finansowane przez Komisję Europejską z programu Humanities in the European Research Area (HERA),
 • kontynuowało swoją działalność Centrum Doskonałości Instytutu Obróbki Plastycznej, które współpracuje ze wszystkimi znaczącymi ośrodkami naukowo-badawczymi zajmującymi się zagadnieniami metalurgii proszków, na rynku krajowym i zagranicznym,
 • Instytut Logistyki i Magazynowania uczestniczył w projekcie unijnym Strengthening European Transport Research and Innovation Strategies – SETRIS, który jest nakierowany na umożliwienie współpracy jednostek badawczych i przedsiębiorstw działających w obszarze transportu i logistyki, pod względem konkurencyjności intermodalnego transportu towarowego,
 • Instytut Technologii Drewna wchodził w skład konsorcjum 14 podmiotów z krajów UE (Szwecja, Holandia, Austria, Niemcy), które realizowały projekt „Zastosowanie zasobooszczędnych dodatków do paliw w celu ograniczenia problemów eksploatacyjnych związanych z powstawaniem popiołu podczas spalania odpadów drzewnych” (REFAWOOD),
 • Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Unii Europejskiej przyznała Uniwesytetowi im. A. Mickiewicza, jako jednej z kilkunastu uczelni w świecie, grant naukowy pod nazwą Centrum Doskonałości Jean Monnet. Program realizowany będzie na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa w latach 2018-2021,
 • Poznański Park Naukowo-Technologiczny był członkiem konsorcjum, które pracuje nad projektem badawczo-wdrożeniowym pn. „Nowe induktory odporności roślin oraz ich zastosowanie jako innowacyjne podejście do ochrony roślin przed patogenami”.

Współpraca Miasta Poznania z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym (PCSS)

W 2018 r. Miasto Poznań współpracowało z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym w zakresie unowocześniania usług miejskich:

 • kontynuowano projektu współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Wielkopolski Inkubator Innowacji Społecznych – usługi opiekuńcze dla osób zależnych” (projekt WINS); koordynatorem tego projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu,
 • nadzorowano dwa, zmodernizowanw w 2017 r. systemy firewall: jednym, służącym zapewnieniu bezpieczeństwa brzegu sieci oraz drugim, zapewniającym separację ruchu w ramach sieci wewnętrznej Urzędu Miasta Poznania,
 • kontynuowano prace rozwojowe nad usługami oficjalnego portalu miasta – Miejskiego Informatora Multimedialnego (MIM): rozszerzono zakres prac wokół tematu „smart city” na nowe obszary zastosowania technologii ICT dla realizacji zadań Miasta. Dotyczy to przede wszystkim pierwszych zastosowań metod analizy dużych zbiorów danych do analizy zbiorów informacyjnych Miasta. Ponadto, prace dotyczyły opracowania nowych i rozbudowy istniejących serwisów i podsystemów platformy MIM, w tym w zakresie serwisu Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, usług map cyfrowych miasta czy usług kontaktu i powiadamiania mieszkańców.