W 2018 r. świadczenia pomocy społecznej obejmowały 13,1 tys. rodzin i dotyczyły łącznie 21,1 tys. osób, czyli mniej niż 4% mieszkańców Poznania.

Korzystanie z różnych form pomocy społecznej jest uwarunkowane spełnieniem kryteriów „dochodowych” wynikających z przepisów prawa. Są to najczęściej przyczyny wynikające z ubóstwa spowodowanego brakiem źródeł utrzymania, ciężkich warunków życia lub brakiem możliwości adaptacyjnych do otoczenia.

W 2018 r. świadczenia pomocy społecznej obejmowały 13, 1 tys. rodzin i dotyczyły łącznie 21,1 tys. osób, czyli niecałych 4% mieszkańców Poznania. Wśród rodzin otrzymujących wsparcie ponad połowę stanowiły osoby samotne (rodziny jednoosobowe),  a około 8% rodziny składające się z 4 i więcej osób. Pomocą objęto także 1,5 tys. rodzin niepełnych, tj. takich, w których nie było jednego z rodziców. Dodatkowo pomoc uzyskało ponad 3 tys. rodzin emerytów.

Korzystający z pomocy społecznej  Poznaniu

pobierz dane XLS

Świadczenia pieniężne stanowiły około 47% wszystkich świadczeń realizowanych w ramach pomocy społecznej, natomiast pozostałą część stanowiły świadczenia rzeczowe oraz pomoc udzielana w formie pracy socjalnej.

Najczęstszymi przyczynami korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu w 2018 r. były:

  • długotrwała lub ciężka choroba (ponad 10,8 tys. osób korzystających),
  • ubóstwo (7,4 tys.),
  • niepełnosprawność (5,4 tys.),
  • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (5,6 tys.),
  • potrzeba ochrony macierzyństwa (3,0 tys.),
  • bezrobocie (3 tys.).
Główne przyczyny korzystania z pomocy społecznej w Poznaniu

pobierz dane XLS

 

W mniejszym stopniu wsparcie dotyczyło rodzin z tytułu wielodzietności, przemocy, czy rodzin niepełnych i sierot, a także osób z problemami uzależnień, osób bezdomnych, czy opuszczających zakłady karne. W 2018 r. udzielano także ponad 170 świadczeń z tytułu zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych. Wsparto także 2 osoby, które uzyskały status uchodźcy.