W 2020 r. odbyła się IV edycja Forum Rozwoju Miast – międzynarodowej platformy wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie planowania rozwoju miast oraz prezentacji nowych trendów i narzędzi wspierających ten rozwój na wielu płaszczyznach. Prelekcje i debaty składające się na program IV edycji wydarzenia wysłuchało w wersji online ponad 0,5 tys. osób.

Tematami wiodącymi były bezpieczne przestrzenie miejskie oraz kompetencje XXI wieku. Zagadnienia te zostały omówione przez polskich i zagranicznych gości m.in. z Austrii, Estonii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii. Ze względu na pandemię COVID-19 wszystkie prelekcje zostały wygłoszone online.

Forum Rozwoju Miast było nadawane ze studia Międzynarodowych Targów Poznańskich

Forum rozwoju miast na zdjęciu kadr ze studia, z którego nadawano prelekcje Forum Rozwoju Miast

arch. UMP

Tematyka pierwszego dnia konferencji koncentrowała się wokół zagadnień związanych z bezpieczeństwem przestrzeni miejskich. Prelegenci z Norwegii, Hiszpanii i Polski przedstawili sprawdzone sposoby na skuteczną realizację Wizji Zero, oznaczającej ciągłe zwiększanie poziomu bezpieczeństwa, ograniczenie liczby poważnych wypadków drogowych i dążenie do całkowitego wyeliminowania ofiar takich wypadków. Osiągnięcie tego celu w Oslo, Pontevedrze i Jaworznie było możliwe m.in. dzięki spowolnieniu ruchu kołowego w centrach miast i wyeliminowaniu z nich ruchu tranzytowego, ograniczeniu ruchu samochodowego wokół szkół, a także zwiększeniu dostępności przestrzeni dla pieszych i rowerzystów, którym zapewniono wygodne ciągi komunikacyjne i ścieżki rowerowe. O większe zwrócenie uwagi na dostosowanie publicznej przestrzeni do potrzeb dzieci, seniorów oraz lokalnych społeczności kosztem rezygnacji z udogodnień dla kierowców w swoich wystąpieniach apelowali również mówcy z Londynu, Wiednia, Berlina, Łodzi i Poznania. Podkreślali oni, jak ważne jest spojrzenie na miasto z perspektywy dziecka, a także przystosowanie miejskich ulic do potrzeb wszystkich użytkowników, zwłaszcza dzieci chodzących do szkół (m.in. poprzez czasowy zakaz ruchu wokół placówek edukacyjnych) oraz mieszkańców szukających miejsc do wspólnego, bezpiecznego spędzania czasu (m.in. przez tworzenie woonerfów lub ulic zabaw podczas weekendów).

W tematykę pierwszego dnia konferencji wpisały się także kwestie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom miast w czasie pandemii COVID-19. Prelegenci z Francji i Holandii przedstawili sposoby monitorowania przepływu ludzi w miastach z wykorzystaniem możliwości nowych technologii oraz zaprezentowali rozwiązania umożliwiające zachowanie większego dystansu społecznego i bezpieczeństwa (m.in. poprzez tworzenie korytarzy przemieszczania się dla pieszych, uruchomienie nowych ścieżek rowerowych, zmniejszenie przestrzeni dla ruchu samochodowego). Wykorzystanie nowych technologii (np. pomiarów jakości powietrza) oraz gromadzonych zbiorów danych (np. na temat ruchu samochodowego i wypadków drogowych) w zarządzaniu przestrzenią miejską, zapewniającą bezpieczeństwo wszystkim użytkownikom, było przedmiotem prelekcji mówców z Niemiec i Polski.

Tematem rozważań podjętych podczas drugiego dnia forum były kompetencje XXI wieku. Prelegenci z Estonii i Finlandii przedstawili zasady organizacji systemów edukacji oraz warunki skuteczności nauczania w swoich krajach, które osiągają pod tym względem wysokie wyniki w międzynarodowych rankingach. Do kluczowych zasad efektywnej edukacji zaliczono m.in. dużą autonomię nauczycieli i szkół w doborze metod kształcenia, dużą różnorodność sposobów nauczania oraz odpowiednie proporcje między nauczaniem teoretycznym i praktycznym. Za ważny czynnik sprzyjający nauce uznano także możliwość wykorzystywania nowych technologii oraz zaufanie społeczne do nauczycieli i wprowadzanych zmian. W prelekcjach dotyczących edukacji najmłodszych pokoleń i kompetencji niezbędnych ludziom w XXI wieku prelegenci z Wielkiej Brytanii i Polski podkreślali konieczność oparcia kształcenia na interakcji z drugim człowiekiem oraz uczenia dzieci m.in. otwartości, komunikatywności, umiejętności dostosowywania się do wciąż zmieniającego się świata, zaradności, zarządzania czasem i wykonywaną pracą, myślenia krytycznego i kreatywnego. Za niezbędne uznano także umiejętności cyfrowe oraz edukację klimatyczną, zapewniającą zrozumienie zachodzących zjawisk klimatycznych i oddziaływania na nie człowieka. Posiadanie takich kompetencji uznano za warunek sprzyjający budowaniu miast zarówno przyjaznych, życzliwych i otwartych, jak również inteligentnych, pozwalających uczestniczyć mieszkańcom w wielu procesach dzięki wykorzystaniu nowych technologii. Wiedzą na ten temat podzielili się z uczestnikami konferencji prelegenci ze Szwecji, Czech i Polski.

Organizatorami IV Forum Rozwoju Miast były Miasto Poznań, Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji, Międzynarodowe Targi Poznańskie oraz Związek Miast Polskich.