W 2021 r. wskaźnik realizacji zadań udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kształtował się na poziomie 98 – 99%.

Stary Rynek w Poznaniu

zdjęcie z lotu ptaka przedstawiające stary rynek w Poznaniu

arch. UMP

E-usługi GEOPOZ

W 2021 r. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uruchomił kolejne, nowe e-usługi publiczne, wspierające czynności, związane z prowadzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT):

 • usługę opiniowania bazy GESUT;
 • usługę zgłaszania niezgodności w treści bazy GESUT;
 • usługę informacyjną WMS – usługa danych przestrzennych, dostępu do danych sieci uzbrojenia terenu, wraz z dostępem do informacji o władającym siecią.

W  2021 r., za pośrednictwem prowadzonych przez GEOPOZ portali, pobrano 196 198 dokumentów, a liczba użytkowników e-usług w 2021 r. – zarejestrowanych w poszczególnych portalach – kształtowała się następująco:

W ramach internetowego zgłaszania prac geodezyjnych zarejestrowano 7109 zgłoszeń prac geodezyjnych drogą internetową, co stanowi ok. 96% ogółu zgłoszeń (ogółem wpłynęło ich 7420).

Ewidencja gruntów i budynków

W 2021 r. zakończono, rozpoczętą w rok wcześniej, modernizację ewidencji gruntów i budynków dla 2 obrębów ewidencyjnych, tj. Strzeszyn i Piątkowo, w zakresie danych o budynkach i lokalach. Praca obejmowała poprawę danych ewidencyjnych budynków, w oparciu o materiały Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, oraz aktualizację danych w zakresie:

 • istniejącej zabudowy;
 • uzupełnienia pełnych danych o budynkach;
 • obiektów budowlanych trwale związanych z budynkiem;
 • bloków budynku;
 • sposobu użytkowania gruntów (użytków gruntowych).

Podpisano umowę i rozpoczęto modernizację ewidencji gruntów i budynków dla kolejnych 2 obrębów ewidencyjnych, tj. Golęcin i Podolany, w takim samym zakresie jak w przypadku poprzednich obrębów. Planowany termin zakończenia modernizacji to koniec stycznia 2022 r.

Do zakończenia procesu modernizacji na terenie miasta pozostały 4 obręby ewidencyjne: Krzyżowniki, Ławica II, Junikowo i Kotowo. Rozpoczęcie modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obrębach ewidencyjnych Krzyżowniki i Ławica II zaplanowano na 2022 r., natomiast na ostatnich dwóch obrębach – Junikowo i Kotowo – na 2023 r.

W 2021 r. poprawiono i uzupełniono dane rejestru Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB):

 • w zakresie prawa do nieruchomości:
  • dokonano sprostowania danych adresowych dla 257 ksiąg wieczystych, na podstawie zawiadomień (wypisów z rejestru gruntów) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu;
  • zbadano 11 ksiąg wieczystych – elektronicznych;
  • wyjaśniono stan prawny do 11 ksiąg wieczystych nieprzemigrowanych;
 • w zakresie procedury administracyjnej i egzekucyjnej wydano:
  • 11 decyzji w sprawie aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków;
  • 2 decyzje w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów;
  • 1 decyzję w sprawie odmowy przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wyników pracy geodezyjnej;
  • 6 postanowień w sprawie przywrócenia terminu na uzupełnienie zgłoszenia pracy geodezyjnej, mającego na celu wydłużenie przewidywanego terminu przekazania wyników prac geodezyjnych do organu Służby Geodezyjnej i Kartograficznej.

 W ramach okresowej weryfikacji danych ewidencji gruntów i budynków przeprowadzono następujące czynności:

 • poddano 1944 zmian okresowej weryfikacji pod względem zgodności danych ewidencyjnych z dokumentami źródłowymi , co – biorąc pod uwagę liczbę ok. 3 dokumentów w jednej zmianie – odpowiada łącznie ok. 5 830 dokumentom źródłowym;
 • dokonano weryfikacji zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym dla obrębu Umultowo i Naramowice;
 • wykonano prace związane z weryfikacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Umultowo w zakresie wytypowanych, na podstawie zobrazowań lotniczych, 149 działek ewidencyjnych.

Zakończono dostosowywanie usług WMS i WFS, zbioru danych Ewidencji Gruntów i Budynków, do najnowszych standardów publikacji danych ewidencyjnych wersja 3.0. Dodano dwie nowe warstwy, tj.: „Użytki gruntowe” i „Kontury klasyfikacyjne”. Usługa zasila Krajową Integrację Ewidencji Gruntów (KIEG). 

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) i baza danych obiektów topograficznych (BDOT)

Informacje o istniejących, będących w trakcie budowy oraz projektowanych sieciach uzbrojenia terenu, ich usytuowaniu, przeznaczeniu, podstawowych parametrach technicznych oraz podmiotach, które nimi władają – znajdują się w powiatowej (dla Poznania) geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT. W 2021 r., Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ kontynuował realizację projektu, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, pn. „Podniesienie jakości danych sieci uzbrojenia terenu miasta Poznania – wektoryzacja oraz uruchomienie e-usług”. Jednym z celów projektu było utworzenie bazy danych sieci uzbrojenia terenu dla obszaru obrębu ewidencyjnego Poznań. Dzięki temu zakończono proces wektoryzacji sieci uzbrojenia terenu Poznania, digitalizując ostatni już obręb ewidencyjny Poznania. Ponadto przygotowano e-usługi wspierające czynności związane z prowadzeniem bazy danych GESUT.

Natomiast informacje o obiektach topograficznych, m.in. takich jak: drzewa, jezdnie, chodniki, schody, skarpy – zawarte są w bazie danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500-1:5000 (BDOT500). Ze względu na pokrycie znacznych obszarów Poznania podkładami rastrowymi, w 2021 r. kontynuowano prace  związane z zasileniem BDOT500 danymi wektorowymi. Prace te pozwoliły na zastąpienie treści rastrowej danymi wektorowymi dla 88 sekcji mapy mapy zasadniczej w skali 1:500.

Materiały państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Bieżące operaty techniczne państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego są przetwarzane do postaci cyfrowej, opisywane metadanymi oraz dołączane do ewidencji materiałów zasobu w Module Ośrodek Systemu WEGA. W 2021 r. założono 14 spraw dotyczących podwójnych podziałów na jednej nieruchomości. Ze względu na sytuację epidemiczną i ograniczenie kontaktów między pracownikami, spotkania zespołu do oceny przydatności użytkowej materiałów zostały zawieszone do odwołania.

Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Zakres bieżących spraw, prowadzonych w 2021 r., w Miejskim Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej obejmował m.in.:

 • aktualizację danych graficznych – na podstawie 3224 dokumentacji przyjętych do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zaktualizowano bazę danych w zakresie EGiB, SUT, OT500 i BDSOG ;
 • aktualizację danych ewidencji gruntów i budynków:
  • w oparciu o 46 791 dokumentów wprowadzono 23 218 zmian podmiotowych oraz 983 zmiany przedmiotowe ;
  • zrealizowano 327 wniosków dotyczących ujawnienia lokali, w wyniku czego ujawniono 8 335 samodzielnych lokali;
 • aktualizację rejestru cen nieruchomości – zaktualizowano rejestr w oparciu o 12 667 aktów notarialnych;
 • wymianę danych:
  • kontynuowano wymianę danych ze spółką Aquanet S.A., prowadzącą ewidencję branżową, w zakresie bieżących potrzeb, tj. pozyskiwania informacji, m.in. o przejmowanych przez Aquanet S.A. od Miasta czynnych i nieczynnych sieciach, ich długości; (w zakresie wymiany danych z branżami planowana jest rozbudowa systemu WEGA o Portal Branżowy do uzgadniania poszczególnych sieci);
  • przygotowano projekt umowy z warunkami technicznymi do rozwoju i modyfikacji systemu WEGA, dotyczącego integracji ze Zintegrowanym Systemem Informacji o Nieruchomościach, (ZSIN) w zakresie obsługi zawiadomień „z” i „do” Elektronicznej Księgi Wieczystej; trwają prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ZSIN; dopiero po  zakończeniu procesu legislacyjnego i opublikowaniu nowego rozporządzenia, przygotowane dotychczas warunki techniczne do rozwoju i modyfikacji systemu WEGA, zostaną dostosowane zgodnie z przepisami prawa;
  • opublikowano informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Poznania o utworzeniu przez Prezydenta Miasta Poznania inicjalnej powiatowej bazy danych GESUT dla Miasta Poznania;
 • udostępnianie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  • zewidencjonowano 6816 materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;
  • przygotowano i udostępniono dokumentację dla 7420 zgłoszeń prac geodezyjnych;
  • zrealizowano 4043 wnioski o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na mapy zasadnicze (z wyłączeniem danych z EGiB), dokumenty wchodzące w skład operatów technicznych, bazy danych BDOT500/GESUT oraz inne;
  • zrealizowano 1079 zamówień na informacje z rejestru cen nieruchomości;
 • udostępnianie ewidencji gruntów i budynków:
  • zrealizowano 13260 zleceń, w tym 13208 wniosków o udostępnienie danych z rejestru ewidencji gruntów i budynków (wydano 34 788 wypisów i 1389 informacji na piśmie);
  • wydano 12 decyzji administracyjnych;
  • przeprowadzano postępowania wyjaśniające w celu usuwania nieaktualnych informacji (zaktualizowano wypisy w 2 przypadkach);
  • wyjaśniono i usunięto niezgodności numerów ksiąg wieczystych z danymi ewidencji gruntów i budynków dla 11 pozycji;
  • dokonano sprostowania punktów adresowych dla nieruchomości w 257 księgach wieczystych na podstawie zawiadomień (wypisów z rejestru gruntów) w Sądzie Rejonowym w Poznaniu;
  • zweryfikowano 120 „wyciągów z wykazów zmian danych ewidencyjnych”, przedłożonych przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego do opatrzenia klauzulą (w celu załączenia do wypisu z rejestru gruntów stanowiącego podstawę zmiany oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej);
 • prowadzenie narad koordynacyjnych:
  • współpracowano z 2 jednostkami miejskimi oraz 13 jednostkami branżowymi;
  • przyjęto 2546 dokumentacji projektowych sieci uzbrojenia terenu do uzgodnienia;
  • dokonano 3995 (łącznie z naradami dodatkowymi) uzgodnień dokumentacji projektowych;
  • wprowadzono do bazy SUT 12323 projekty, tj. ok. 336 km zaprojektowanych przewodów;
 • postępowania wyjaśniające:
  • przeprowadzono 56 postępowań w wyniku wniosków właścicieli nieruchomości bądź wydziałów Urzędu Miasta Poznania – dotyczących podstaw wpisów, a także zgłoszenia zmian (połączenia działek) do ewidencji gruntów i budynków (sprawdzenie pod względem formalno-prawnym);
  • rejestrowanie w EGiB danych o budynkach, w tym m.in.  informacje o głównej funkcji budynku na podstawie bazy Wydział Urbanistyki i Architektury MOPIN;
  • rozpoczęto procedurę zawiadamiania PINB o przypadkach wprowadzenia do bazy EGiB budynków, w stosunku do których nie odnaleziono w MOPIN informacji o jego budowie;
  • dokonano weryfikacji na podstawie akt archiwalnych i rejestracji prawidłowej funkcji 113 budynków w EGiB, położonych na obrębach ewidencyjnych Junikowo i Krzyżowniki, których funkcje na mapie zasadniczej i w EGiB początkowo były rozbieżne;
 • weryfikacje dokumentacji przyjmowanej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
  • przyjęto do weryfikacji 5728 dokumentacji geodezyjnych;
  • zweryfikowano pozytywnie 4124 dokumentacje geodezyjne;
  • sporządzono łącznie 5724 protokoły z weryfikacji;
 • ochronę znaków osnowy geodezyjnej:
  • wystosowano 10 pism z informacją o obowiązku ochrony znaków geodezyjnych w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi wynikającymi z realizowanych na terenie miasta inwestycji; informacje dotyczyły 35 znaków geodezyjnych;
  • wydano 2590 opinii do narad koordynacyjnych, do których sporządzono 28 załączników, zawierających informacje na temat obowiązku ochrony znaków geodezyjnych (68 znaków);
  • otrzymano 17 zawiadomień o rozpoczęciu inwestycji, uczestniczono w przekazaniu 1 jednego placu budowy oraz odbiorze 5 placów budowy – w ramach porozumienia ze spółką Poznańskie Inwestycje Miejskie w sprawie procedury ochrony znaków geodezyjnych w procesie inwestycyjnym;
  • otrzymano 17 zawiadomień o rozpoczęciu inwestycji, uczestniczono w 1 odbiorze inwestycji – w ramach porozumienia ze spółką Aquanet S.A. w sprawie procedury ochrony znaków geodezyjnych;
  • dokonano weryfikacji stanu stabilizacji 97 znaków geodezyjnych na podstawie zgłoszeń od geodetów.

Orzecznictwo administracyjne związane z gospodarką nieruchomościami

W 2021 r. orzecznictwo administracyjne związane z gospodarką nieruchomościami obejmowało m.in.:

 • postępowania o zwrot nieruchomości – dotyczyły one 83 spraw, z czego załatwionych zostało 13 spraw;
 • postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za działki: wydzielone, zajęte, przeznaczone pod drogi publiczne i wchodzące w skład linii kolejowych – dotyczyły one 332 spraw, z czego załatwionych zostało 96 spraw; kwota ustalonych odszkodowań wyniosła 21,9 mln zł, w całości płatna przez Miasto Poznań;
 • postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości oraz ustalenia odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości – dotyczyły one 65 spraw, z czego załatwionych zostało 14 spraw; kwota ustalonych odszkodowań wyniosła 4,1 mln zł, z czego 4,0 mln zł płatne przez Skarb Państwa, a 60,9 tys. zł – przez Operatora Gazociągów GAZSYSTEM S.A.;
 • czasowe zajęcia – dotyczyły one 13 spraw, z czego 5 zostało załatwionych;
 • sprawy różne – dotyczyły one 169 spraw i wszystkie zostały załatwione;
 • postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z podziałem nieruchomości – dotyczyły one 288 spraw, z czego  202 zostały załatwione; wysokość opłat adiacenckich wyniosła 658,7 tys. zł;
 • postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z wybudowaniem urządzeń  infrastruktury technicznej – dotyczyły one 267 spraw, z czego 95 zostało załatwionych; wysokość opłat adiacenckich wyniosła 467,8 tys. zł;
 • postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistyczne – dotyczyły one 19 spraw, z czego 10 zostało załatwionych; wysokość opłat planistycznych wyniosła 477,5 tys. zł;
 • postępowania w sprawie umorzenia należności Miasta Poznania w związku z partycypacją w budowie urządzeń infrastruktury technicznej – dotyczyły one 3 spraw i wszystkie zostały załatwione; wysokość umorzonych opłat wyniosła 3,7 tys. zł;
 • sprawy w przedmiocie podziałów i ochrony gruntów rolnych – wpłynęło 414 wniosków o podział; wydano: 361 decyzji w postępowaniach o podział, 335 postanowień opiniujących wstępny projekt podziału, 0 decyzji w sprawie rozgraniczenia.

Nazewnictwo ulic i numeracja budynków

W zakresie spraw związanych z nazewnictwem ulic i numeracją budynków czynności prowadzone w 2021 r. obejmowały m.in.:

 • ustalanie numerów porządkowych, weryfikacja danych adresowych:
  • zrealizowano 592 sprawy;
  • dokonano 824 zmiany w związku aktualizacją Ewidencji miejscowości, ulic i adresów poprzez: wprowadzenie ustalonych numerów porządkowych, usunięcie numerów, zmianę numeracji, korektę położenia punktów adresowych itp.;
  • przeprowadzono ok. 50 wywiadów terenowych;
  • udzielono ok. 800 informacji bezpośrednio lub telefonicznie;
 • opracowano i przygotowano sprawy dotyczące nazewnictwa ulic, placów i innych obiektów (z wniosków i z urzędu):
  • zrealizowano ok. 70 spraw;
  • przeprowadzono ok. 28 wywiadów terenowych dotyczących obiektów wytypowanych do nadania im nazw wraz z przygotowaniem dokumentacji z wywiadu;
  • przygotowano 35 projektów uchwał nazewniczych,
  • wydano 5 zaświadczeń z zakresu nazewnictwa;
  • udzielono ok. 130 informacji telefonicznych lub bezpośrednich;
 • prowadzenie Ewidencji miejscowości, ulic i adresów:
  • zapewnienie aktualności danych Ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
  • doskonalenie systemu informatycznego do prowadzenia Ewidencji miejscowości, ulic i adresów.