W 2021 r. działało w Poznaniu 20 Centrów Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkich i 1 Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowe. W ramach działalności podejmowanej przez CIL łącznie zostały zrealizowane 182 oddolne inicjatywy mieszkańców Poznania.

Centrum Inicjatyw Lokalnych

W 2021 r. działało w Poznaniu:

Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL) to program realizowany w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Polega na tworzeniu sieci współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Organizowanie Społeczności Lokalnej jako proces uwzględniający 3 zasady

Organizowanie Społeczności Lokalnej jako proces uwzględniający 3 zasady

arch. UMP

Celem realizacji programu jest:

 • wzmocnienie więzi wspólnoty lokalnej oraz zwiększanie zaangażowania mieszkańców w oddolne inicjatywy, w celu wspólnego rozwiązywania lokalnych problemów i zaspokajaniu lokalnych potrzeb;
 • włączanie mieszkańców we współdecydowanie o sprawach lokalnych;
 • sieciowanie i budowanie partnerstw w ramach funkcjonowania CIL, które poprzez swoje działania tworzy warunki do polepszenia jakości życia mieszkańców.

Celem programu jest tworzenie środowiska do wymiany doświadczeń i współpracy sąsiedzkiej oraz atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego. Istotne jest też wzmacnianie postaw prospołecznych, inspirowanie mieszkańców do działania, udziału w konsultacjach społecznych czy wolontariacie, budowanie w mieszkańcach poczucia odpowiedzialności za konkretną wspólnotę, integrowanie i edukowanie mieszkańców, ułatwianie lokalnej komunikacji społecznej i udostępniania informacji.

Hasło Centrum Inicjatyw Lokalnych

arch. UMP

Dotacje z budżetu Miasta Poznania na działalność wspomagającą rozwój wspólnot lokalnych

W 2021 r. Miasto Poznań przeznaczyło 940 400 zł na otwarty konkurs ofert na rzecz działalności wspomagającej rozwój wspólnot lokalnych, z tego:

 • dotację w wysokości 200 000 zł przyznano Wielkopolskiej Sieci Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” na realizację zadania pn. Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2021;
 • pozostałe 740 400 zł przyznano 20 podmiotom stanowiącym sieć CIL Sąsiedzkich.

Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2021

Ideą powołania Centrum Inicjatyw Lokalnych Regrantingowego jest wsparcie inicjatyw oddolnych mieszkańców poprzez dofinansowanie podmiotów w formie mikrodotacji.
Celem konkursu regrantingowego jest realizacja zadań w zakresie aktywizowania lokalnych społeczności przez organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne wokół różnych zadań o charakterze dobra wspólnego.

W 2021 r. operator konkursu Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2021: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem”, przeprowadził jeden Konkurs Mikrograntów:

 • nabór wniosków prowadzony był od 16 kwietnia do 30 listopada 2021 r. w trybie ciągłym, do wyczerpania środków przeznaczonych na dofinansowanie mikrograntów;
 • łączna kwota środków finansowych, która pozostawała do rozdysponowania w ramach konkursu, wynosiła 200 000 złotych;
 • wpłynęło 40 ofert;
 • dofinansowanie otrzymało 35 ofert, w tym:
  • 27 zostało złożonych przez grupy nieformalne – co stanowi 54% ofert dofinansowanych;
  • 16 ofert zostało złożonych przez NGO;
  • 14 realizatorów (12 grup nieformalnych i 2 NGO) po raz pierwszy wzięło udział w konkursie co stanowi 40% wszystkich złożonych ofert;
 • 2 oferty zostały wycofane, 1 grupa nieformalna zrezygnowała z realizacji mikrograntu;
 • 1 oferta o najniższej punktacji nie otrzymała dofinansowania z powodu wyczerpania się środków finansowych;
 • zostało złożonych 35 sprawozdań z realizacji mikrograntów.

Na podstawie dokonanych ocen przydzielono 35 dotacji o łącznej wartości 105 000 zł.
Łączna wartość zadań, które były realizowane na podstawie konkursów, wyniosła 119 010 zł.
Podmioty otrzymujące dotacje wniosły 14 010 zł wkładu własnego.
W 2021 r. zostały zrealizowane zadania o wartości 104 973,62 zł. Realizatorzy zwrócili niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 26,38 zł. 

Dotacje otrzymały:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • grupy nieformalne – grupa co najmniej trzech osób fizycznych, nieposiadających osobowości prawnej, realizująca mikrogrant przy współpracy z organizacją pozarządową (Patronem).

W ramach działalności Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowego w 2021 r. przeprowadzono:

 • 300 godzin konsultacji/doradztwa dla realizatorów mikrograntów, na każdym etapie realizowania działania, w zakresie kreatywnego uruchamiania potencjału ludzi, grup i społeczności wokół działań na rzecz wzmocnienia potencjału lokalnej społeczności;
 • 1 spotkanie integracyjno-szkoleniowe wyjazdowe w zakresie budowania środowiska i relacji Centrów Inicjatyw Lokalnych;
 • 5 paneli z organizatorkami społeczności lokalnej z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Poznaniu;
 • monitoring merytoryczno-finansowy realizowanych działań.

Lista dofinansowanych ofert w Konkursie Centrum Inicjatyw Lokalnych – Regrantingowe 2021.

Regranting schemat konkursu

Regranting schemat konkursu

arch. UMP

Sąsiedzkie Centrum Inicjatyw Lokalnych (CIL Sąsiedzkie)

CIL-e Sąsiedzkie prowadzone były przez realizatorów zadania publicznego wyłonionych w drodze otwartego konkursu ofert.

Celem CIL Sąsiedzkiego jest tworzenie programu działania na podstawie bezpośrednich doświadczeń i potrzeb ludzi mieszkających na danym obszarze w oparciu o:

 • odkrywanie wspólnych wartości, niewykorzystanych umiejętności pojedynczych osób, mobilizowanie do ich spożytkowania na rzecz wspólnej korzyści, tworzenie sytuacji do wzajemnego uczenia się;
 • podkreślanie znaczenia wspólnego działania, jako najbardziej dynamicznego i twórczego elementu, dzięki któremu może zachodzić rozwój osobisty i społeczny;
 • wspieranie i umożliwianie mieszkańcom sprawowania kontroli nad własnym życiem i uczestniczenia w podejmowaniu decyzji, które ich dotyczą.

W ramach prowadzonego Sąsiedzkiego CIL-u, podejmowane są działania:

 • w których mieszkańcy mają bezpośredni wpływ na program, spotykają się, podejmują wspólne inicjatywy;
 • adresowane do różnych grup wiekowych i społecznych mających integrować mieszkańców poprzez angażowanie ich np. w pomoc sąsiedzką;
 • wzmacniające dialog międzypokoleniowy, promujące różnorodność i włączenie społeczne – m.in. w formie inicjatywy oddolnej, stowarzyszeń sąsiedzkich, kooperatyw, organizacji lokalnych wydarzeń;
 • ukierunkowane na rozwijaniu przez mieszkańców nowych aktywności na terenie osiedla;
 • we współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami, instytucjami publicznymi i innymi podmiotami w celu jak najlepszej realizacji zadania poprzez aktywne włączanie różnych podmiotów w działania podejmowane na rzecz osiedla;
 • sprzyjające realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu poprzez udostępnianie przestrzeni na oddolne działania, podejmowanie współpracy z mieszkańcami i wspólne aktywizowanie sąsiadów.

W 2021 r. na działania CIL – Sąsiedzkich przyznano dotację o łącznej wartości 740 400 zł. Dotację przyznano 20 podmiotom, z tego:

 • działania kontynuowało 14 CIL Sąsiedzkich;
 • uruchomiono 6 nowych: CIL Fabianowo – Kotowo, CIL Świerczewo, CIL Podolany, CIL Ogrodówka, CIL Piątkowo Północ, CIL Grunwald Południe (Kopernika).
Wykaz podmiotów, które w 2021 r. uzyskały dotacje na działania Sąsiedzkich Centrów Inicjatyw Lokalnych
Nazwa organizacji Nazwa zadania Kwota dotacji w zł/  całkowita wartość zadania w zł
Fundacja Wspierania Kreatywnej Edukacji, Rozwoju i Rewitalizacji “KREAKTYWATOR” CIL STARtownia STARomiejska 2021 60 000
Stowarzyszenie Młodych Animatorów Kultury Fyrtel Główna – Centrum Inicjatyw Lokalnych 45 000
Stowarzyszenie FABKOWO CIL Fabianowo-Kotowo 15 500
 Grunwald Południe  Fundacja Poznańczycy Centrum Inicjatyw Lokalnych – Sąsiedzkie 15 000
 ZaRadni CIL Podolany  14 500
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Zachód 2021  45 000
POZNAŃSKA FUNDACJA ARTYSTYCZNA Centrum Inicjatyw Lokalnych SĄSIEDZI Z KÓLTURĄ  60 000
Stowarzyszenie Schron Kultury Europa Centrum Inicjatyw Lokalnych WIL.DA.SIĘ  40 000
Stowarzyszenie Dziewczyny w Naturze Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Wschód  45 000
Stowarzyszenie Centrum Promocji Ekorozwoju Centrum Inicjatyw Lokalnych Piątkowo Północ  20 000
Centrum Inicjatyw Międzykulturowych Horyzonty Mobilne Centrum Inicjatyw Lokalnych Łazanka 2021  62 000
Fundacja “ReStart” CIL Darzybór  2021 35 000
Fundacja Projektowania Zmiany Edukacyjnej WYOBRAŹNIEJ Centrum Inicjatyw Lokalnych OGRODÓWKA  14 980
Fundacja ARS BONITAS CIL SOŁACZ 50 020
Stowarzyszenie FiberArt Centrum Inicjatyw Lokalnych CiL- Świerczewo 35 000
Stowarzyszenie Jeżyckie Centrum Kultury i Inicjatyw Społecznych Centrum Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkie Jeżyce  35 000
Stowarzyszenie Zielona Grupa Centrum Inicjatyw Lokalnych – Dom Sąsiedzki 37 000
Stowarzyszenie Strzeszyn dla dzieci CIL Strzeszyn  39 400
Stowarzyszenie FiberArt Centrum Inicjatyw Lokalnych – Górczyn 37 000
Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów Klanza Oddział w Poznaniu CIL Fifna Wilda 35 000
Razem   740400
źródło: UMP

Podsumowanie działalności Centrów Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkich w roku 2021:

 • łączna liczba zrealizowanych inicjatyw oddolnych w CIL-ach Sąsiedzkich – 147, w tym:
  • Nowe CIL-e – 16 inicjatyw;
  • CIL-e kontynuujące zadanie – 131 inicjatyw;
 • wzrost zainteresowania Rad Osiedli działalnością CIL-ów na osiedlu – o 31% w stosunku do 2020 r.;
 • 20% środków finansowych przeznaczonych na konkurs CIL stanowią środki z budżetów RO;
 • wzrost liczby oddolnych inicjatyw mieszkańców Poznania o 12% w stosunku do 2020 r.

Realizacja inicjatyw oddolnych przez Centra Inicjatyw Lokalnych Sąsiedzkich w 2021 r.

Diagnoza społeczności lokalnych z obszarów objętych działalnością CIL

W 2021 r. zrealizowano program edukacyjno-badawczy dotyczący wsparcia i rozwoju Centrów Inicjatyw Lokalnych (nowych oraz kontynuujących działania) w zakresie organizowania społeczności lokalnych, a także przygotowania i realizacji diagnoz tych społeczności. Program uwzględniał skupienie działań edukacyjnych na dwóch meta-umiejętnościach – odkrywaniu potencjału wspólnot lokalnych (przez zbieranie i analizę danych) oraz ich aktywizowaniu w oparciu o model Organizowania Społeczności Lokalnych (OSL). Program był ukierunkowany na związek modelu OSL z diagnozowaniem potrzeb społeczności lokalnych (praca ze społecznością, a nie dla, czy na rzecz społeczności).

Szkolenie przeprowadzone w ramach programu OSL podzielone zostało na dwa moduły:

 • podstawowy – skierowany był do nowych CIL-ów, obejmował 45 godzin w ramach dwóch obszarów tematycznych: odkrywania potencjału społeczności (30 godzin) oraz organizowania wspólnot lokalnych (15 godzin); w ramach obu części zrealizowano łącznie 33 godziny pracy warsztatowej, 9 godzin spotkań w ramach tzw. kręgów badawczych, 2 godziny konsultacji indywidualnych podsumowujących pracę w ramach warsztatów i kręgów badawczych; godzinne spotkanie podsumowujące wraz z przekazaniem informacji zwrotnej na temat raportów z diagnozy;
 • zaawansowany – skierowany był do CIL-ów, które mają doświadczenie w diagnozowaniu zasobów i potrzeb lokalnych (kontynuujących działania w 2021 r.); głównym ich zadaniem było dokonanie aktualizacji diagnozy społecznej według założeń modelu OSL; zrealizowano łącznie 70 godzin wsparcia, czyli po 5 godzin dla każdego z 14 CIL-ów.

W 2021 r. opracowano 18 raportów z badań potrzeb i zasobów społeczności lokalnych, w tym:

 • zaktualizowano 12 diagnoz;
 • powstało 6 nowych raportów z badań.