System Informacji Przestrzennej w Poznaniu

W 2021 r., w ramach tworzonej cyfrowej bazy o zieleni Poznania, w Systemie Gospodarki Przestrzennej opublikowane zostały kolejne informacje tematyczne: inwentaryzacja parków, skwerów, mapa wysokości drzew. System Informacji Przestrzennej Poznania (SIP) Portal Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Poznania arch. GEOPOZ W 2021 r. aktualizowane i modernizowane były bazy danych przestrzennych, na podstawie których tworzono warstwy tematyczne SIP. Aktualizacja tych baz następuje w oparciu o dane przesłane lub wprowadzone […]

Read More…

Zadania służby geodezyjnej i kartograficznej w Poznaniu

W 2021 r. wskaźnik realizacji zadań udostępniania danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego kształtował się na poziomie 98 – 99%. Stary Rynek w Poznaniu arch. UMP E-usługi GEOPOZ W 2021 r. Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ uruchomił kolejne, nowe e-usługi publiczne, wspierające czynności, związane z prowadzeniem geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT): usługę opiniowania bazy GESUT; usługę zgłaszania niezgodności w treści bazy GESUT; usługę […]

Read More…