Wyszczególnienie 2020 2021 2020=100
Wodociągi
Długość sieci wodociągowej w km 1 998 2 056 104,4
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  55,7 56,4 101,3
Średnie zużycie wody w tys. m3/dobę 87,0 85,2 97,9
W tym w gospodarstwach domowych w tys. m3/dobę 64,1 62,3 97,2
Kanalizacja
Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w km 1 467 1 496 102,0
Połączenia prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w tys.  43,2 43,6 100,8
Ścieki odprowadzone kanalizacją miejską w tys. dam3/rok 82,7 81,2 98,2
Sieć gazowa
Długość sieci gazowej w km 130,2 x x
Liczba odbiorców gazu w gospodarstwach domowych w tys. 179,1 176,2 98,4
Zużycie gazu w gospodarstwach domowych w mln m3/rok 95,4 106,1 111,2
Ciepłownictwo
Zapotrzebowanie na ciepło w MW 1 256 1 317 104,8
Zużycie ciepła ogółem w tys. GJ, w tym w: 6 102 7 861 128,8
gospodarstwach domowych 4 167 4 747 113,9
Długość sieci cieplnej w km 571,5 581,3 101,7
Sieć elektroenergetyczna 2019 2020 (najnowsze dostępne dane) 2019=100 
Liczba odbiorców energii elektrycznej (gosp. dom. w tys.) 274,7 279,4 101,7
Zużycie energii elektrycznej ogółem w GWh/rok 487,8 492,2 100,9
Zużycie energii elektrycznej na 1 mieszkańca w kWh/rok 910,4 922,1 101,3
Infrastruktura drogowa
Długość dróg w Poznaniu ogółem w km, z tego: 1 208 1 209 100,1
krajowych 20 20 100,0
wojewódzkich 44 42 95,5
powiatowych 269 270 100,4
gminnych 728 741 101,8
wewnętrznych 147 136 92,5
Długość dróg o nawierzchni utwardzonej w km 933 942 101,0
Liczba sygnalizacji świetlnych 317 320 100,9
Liczba punktów świetlnych na ulicach w tys. 46,1 45,9 99,7
Zużycie energii elektrycznej na oświetlenie dróg w MWh 29 300 29 200 99,7
Długość kanalizacji deszczowej w km 621,3 624,4 100,5
Liczba miejsc postojowych w Strefie Płatnego Parkowania 6 880 12 670 184,2
Liczba miejsc postojowych strzeżonych (buforowych) 1 034 1 174 113,5
Transport zbiorowy
Liczba przewiezionych pasażerów w mln 173,4 180,2 103,9
Długość tras ogółem w km, z tego: 414 414 100,0
tramwajowych 69 67 97,5
autobusowych 345 347 100,5
Długość linii ogółem w km, z tego: 1 165 1 153 99
tramwajowych 212 238 112,3
autobusowych 952 915 96,1
Stan liczbowy taboru ogółem, z tego:  589 612 103,9
tramwaje (wagony) 272 274 100,7
autobusy 317 338 106,6
Miejsca w pojazdach ogółem w tys. wg stanu na 31.12., z tego: 88,1 89,2 101,2
w tramwajach 49,8 50,2 100,8
w autobusach 38,4 39,0 101,7
Współczynnik gotowości technicznej pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 87,2 86,4 x
autobusów 93,7 92,7 x
Współczynnik wykorzystania taboru ogółem w %, z tego:      
tramwajów 74,9 76,5 x
autobusów 84,9 90,1 x
Współczynnik punktualności pojazdów ogółem w %, z tego:      
tramwajów 88,4 87,6 x
autobusów 87,9 85,8 x
Cena jednorazowego normalnego biletu transportu zbiorowego w zł:      
15-minutowego 4 4 100,0
45-minutowego 6 6 100
Motoryzacja
Liczba zarejestrowanych pojazdów samochodowych ogółem w tys., w tym: 527,5 538,9 102,2
osobowych 415,4 424,2 102,1
ciężarowych 64,7 65,6 101,3
motocykli 18,6 19,6 105,5
Liczba taksówek osobowych 4 210 4 210 100,0
Ruch lotniczy
Port Lotniczy Poznań – Ławica:      
Liczba regularnych połączeń lotniczych ogółem, z tego: 43 48 111,6
krajowych 1 1 100,0
międzynarodowych 42 47 111,9
Liczba operacji lotniczych w tys. 19,6 22,4 114,1
Liczba odprawionych pasażerów ogółem w tys., z tego w ramach: 657,7 1 055,2 160,4
lotów krajowych 62,3 52,4 84,1
lotów zagranicznych 595,4 1 002,8 168,4
Przewozy cargo w tys. t 4,3 3,0 69,8
źródło: GUS, UMP, Aquanet SA, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Veolia Energia Poznań S.A., Zarząd Transportu Miejskiego, Zarząd Dróg Miejskich, Port Lotniczy Poznań-Ławica